MEDIKACE
Hypolipidemika
Vloženo 05.06.2013, aktualizace 08.09.2019
 
 

 

AHA/ASA Guidelines 2014 - Sekundární prevence iCMP a TIA
 • statiny jsou doporučeny k redukci rizika CMP a dalších KV příhod u pacientů s TIA/iCMP s předpokládanou aterosklerotickou etiologií:
  • s LDL > 2.59 mmol/l (I/B)
  • s LDL < 2.59 mmol/l bez známek jiného AS onemocnění (I/C)
 • součástí léčby jsou doporučení týkající se životního stylu a výživy
 
 • hypolipidemika pomáhají dosáhnout cílových hodnot celkového a LDL cholesterolu a příznivě ovlivňují i koncentrace TG a HDL
 • statiny jsou prokazatelně účinné v primární (studie JUPITER ) i sekundární prevenci iCMP (studie SPARCL)
  • benefit dosažení určitého targetu LDL nebyl randomizovnými studiemi testován, v meta-analýze studií AFCAPS-TexCAPS , 4S , LIPID , SPARCL , TNT , IDEAL , and JUPITER s 38 tisíci pacienty byly velmi nízké hladiny LDL spojeny s redukcí KV rizika [Boekholdt, 2014]
  • snížení LDL o 1mmol/l vede k redukci KV příhod o 22%
  • redukce pod 2 mmol/l byla ve studii SPARCL spojena s 28% redukcí iCMP (HR 0.72),≥50% redukce LDL vedla k 35% redukci kombinovaného rizika (fatální, nonfatální iCMP)
  • aktuálně probíhá studie Treat Stroke to Target (TST)
 • významný efekt byl prokázán ezetimibu a  u inhibitorů PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin typ 9)  - studie FOURIER 
 • klinický efekt léků zvyšujících HDL (niacin, CETP inhibitory, fibráty) zatím nebyl prokázán

Sekundární prevence po CMP

 • po iCMP/TIA by měl být nasazen statin k dosažení redukce LDL-C 50% oproti baseline (bez statinů) + LDL-C < 1.4 mmol/L   (dle ESC 2019)
  • u pacientů ≤ 75 let indikována intenzivní terapie  (ROS 20 resp 40 mg, ATV 80mg ev. 40 mg), nižší dávky jen při intoleranci  (AHA/ASA 2018  I/A)
  • u pacientů >75 let zvážit risk-benefit intenzivní statinové terapie, ale i zde benefit je přítomen       → viz zde
  • u nemocných, kteří tohoto cíle nedosáhnou, zvážit kombinaci statinu s ezetimibem (dostupné jsou i fixní kombinace)
  • efekt statinů je patrný i u pacientů s nízkým LDL   [Nakano, 2013]
 • u pacientů, kteří statin již užívali, léčbu nevysazovat (horší outcome) (AHA/ASA 2018  I/A)
 • je rozumné statin nasadit za hospitalizace (AHA/ASA 2018  IIa/C-LD) , nicméně nebyl prokázan efekt zahájení statinové terapie akutně (do 24h) versus odloženě (< 7 dní od CMP)  - studie ASSORT, FASTER   [Yoshimura, 2018]
Nízká hladina cholesterolu a riziko krvácení
 •   velmi nízké hodnoty LDL (< 1.7 mmol/l) mohou být spojeny s vyšším rizikem ICH  [Ma, 2019]
  • HR 1.65 pro LDL 1.29-1.7 mmol/l
  • HR 2.69 pro LDL < 1.29 mmol/l
 • zvýšené riziko krvácení hrozí u sekundárních hypolipidémií (malnutrice, hepatopatie, nádorové onemocnění, hyperthyreosa) 
 
         
statin
(max.tolerovaná dávka)
ezetimib Inhibitory PCSK9
         
 
Hypolipidemikum Dominantní účinek
statiny
  ↓ LDL   
ezetimib ↓ LDL a celk chol.
inhibitory PCSK9 ↓ LDL a celk chol.
fibráty
  ↓ TG
  ↑ HDL
niacin
  ↑ HDL
  ↓ TG
 
 
    Statiny                                                   
 
Intenzivní režim Střední intentita Nízká intenzita
průměrná redukce LDL > 50% průměrná redukce LDL 30-50% průměrná redukce LDL  < 30%
atorvastatin (40) 80mg atorvastatin 10 (20) mg  
rosuvastatin 20 (40) mg rosuvastatin 5 (10) mg  
  simvastatin 20-40 mg simvastatin 10 mg
  pravastatin 40 (80mg) pravastatin 10-20 mg
  lovastatin 40 mg lovastatin 20 mg
dle AHA/ASA 2013
 
Mechanismus účinku, interakce
 • kompetitivní inhibitory HMG‑CoA reduktázy 
 • snižují LDL a celk. cholesterol (cílový LDL < 2,6 mmol/l)
 • významnou roli hrají i tzv. nelipidové účinky statinů (protizánětlivé, antitrombogenní, antioxidační a další)
 • statiny jsou účinné v prevenci ischemických cévních mozkových příhod u nemocných s manifestním kardiovaskulárním onemocněním (KVO) po prodělané iCMP či TIA, ale i u osob se zvýšeným celkovým KV rizikem
 • rosuvastatin, fluvastatin mají vyšší riziko komplikací při současném užívání claritromycinu (preferovat azitromyci) [Li, 2014]
 • lipofilní lovastatin, simvastatin a atorvastatin, jsou metabolizovány za účasti CYP3A4 (izoenzym mikrosomálního systému cytochrom P 450), a tak má lékové interakce s ostatními látkami metabolizovanými za účasti CYP3A4
  • inhibitory CYP3A4: erytromycin, fluvoxamin, grapefruitový džus, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon a sertralin
  • dále mohou zvyšovat hladiny statinů v krvi antiarytmika (lidokain, propafenon a quinidin), benzodiazepiny, blokátory kalciových kanálů, amiodaron, karbamazepin, klozapin, cyklosporiny a nesedativní antihistaminika

Nežádoucí účinky
 • řada nežádoucích účinků není ve skutečnopsti způsobena statiny a udává se,  že znovunasazení medikace je možné až v 92% případů (rechallenge[Zhang, 2013]
 • nežádoucí účinky:
  • hepatopatie (1%)
  • myopatie (3-5%, závažná <1%) - spíše v  kombinaci např. s fibráty, ev. při interakci statinů s jinými léky [Birtcher, 2015]
  • nefropatie (nejasné až sporné)
   • dle některých prací hlavně u vyšších dávek - ≥ 10 mg ROS, ≥ 20mg ATV, ≥ 40 mg SIM  [Dormuth, 2013]
   • jiné práce spojitost nefropatie s užíváním statinů neprokázaly [Bangalore, 2014]
   • analýza dat ze studie SPARCL dokonce naznačuje lepší ledvinné funkce u pacientů na statinu oproti placebu  [Amarenco, 2014]
 • CAVE akutní renální selhání při kombinaci rosuvastatinu a claritromycinu [Li, 2014]
 • prevence intolerance
  • léčbu zahájit hydrofilním statinem (rosuvastatin, fluvastatin)
  • dávku ev. snížit s ohledem na komorbidity (ledvinné fce apod)
  • pátrat po přispívajících okolnostech
   • hypotyhreoidismus
   • deficit vit D
   • lékové interakce
   • ledvinná insuficience
  • farmakogenetické testování
 • management intolerance
  • změna statinu
  • snížení dávky či frekvence podávání
  • při znovunasazení volit pomalou titraci
  • přidání nebo přechod na nonstatinová hypolipidemika (ezetimib apod)

Monitorace léčby
 • laboratorní kontroly:
  • JT
   • před zahájením terapie
   • při stabilním dávkování kontrola á 6-12 měsíců
   • změně dávky kontrola po 3 a 6 měsících
   • snížení / vysazení medikace při vzestupu AST/ALT 3x
  • CK
   • před nasazením statinu, za 3 měsíce a poté á 12 měsíců při stabilní dávce
   • vysazení medikace při vzestupu CK 5x u pacientů s myopatickými projevy
   • vysazení medikace při vzestupu CK 10x u asympt. pacientů
  • kontroly lipidů á 6-12 měsíců
  • ledvinné funkce (urea, kreatinin, GF) á 12 měsíců při stabilní dávce
   •   u rosuvastatinu redukce dávky u ClCr<1ml/s), začínat dávkou 5mg/d
   • kontraindikace ROS při ClCr<0.5 ml/s)
 • u řady pacientů s intolerancí statinu lze s odstupem úspěšně v terapii pokračovat [Mampuya, 2013]
  • dobré zkušenosti jsou s rosuvastatinem
  • nutná postupná titrace, ev. lze podávat i intermitentně (zachován efekt na snížení LDL)

Obecné kontraindikace

 • hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
 • aktivní jaterní onemocnění / neobjasněné přetrvávající zvýšení AST a ALT > 3x ULN
 • po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku neužívajících účinnou kontracepci
 • závažné poškození ledvin u rosuvastatinu (clearance kreatininu < 0.30 ml/min)
 • u pacientů s myopatií ev. elevací CK > 10x
Ekvivalentní dávky statinů
Statin
 Poznámky
Ekvivalent dávky/redukce LDL
Rosuvastatin (10-40 mg)
 • ROSUCARD   10, 20 a 40 mg
 • MERTENIL
 • CRESTOR
 • ROSUMOP
opatrnost u pacientů > 70 let

titrace  na maximální dávku 40 mg  pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií s vysokým KV rizikem, u kterých nebylo při podávání dávky 20 mg po dobu dalších 4 týdnů dosaženo léčebného cíle - tito pacienti mají být pravidelně sledováni
 
Kontraindikace u ClCr< 0,5 ml/s
 
Dávka 40 mg je kontraindikována u pacientů s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze, např. 
 • se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 1 ml/s)
 • s hypofunkcí štítné žlázy
 • s osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných muskulárních poruch
 • s předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo fibrátů
 • nadměrně požívajících alkohol
 • souběžně užívajících fibráty

V těchto případech dop. počáteční dávka 5 mg

5 mg
Atorvastatin (10-80 mg)
- není třeba redukce dávky u renální 
  insuficience ani ve vyšším věku

 
- KI: při elevaci transamináz 3x, při myopatii
10 mg
Simvastatin (10-80 mg)*
 • ZOCOR 10,20,40mg
 • SIMVAX  10,20,40mg
 • SIMVACARD  10,20,40mg
 • VASILIP 10,20,40mg
 • SIMVOR 10,20,40mg
 • SIMGAL 10,20,40 mg
zahajovací dávka 10-20 mg večer
u pacientů, u kterých je nutné velké snížení LDL-C (více než 45 %) může být léčba zahájena dávkou 20- 40 mg večer

 
 
U pacientů se závažnou insuficiencí ledvin (ClCr <30 ml/min) dávky > 10 mg/den pečlivě zvážit a podávat opatrně
 
Při současném užívání fibrátů max. 10mg/d
 
Při souběžném podávání léků amiodaron, amlodipin, verapamil nebo diltiazem max. dávka 20mg
 
KI - souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (např intrakonazolu, ketokonazolu, erythromycinu
 
40 mg
Fluvastatin (80 mg)
 
 
80 mg
Lovastatin (20-80 mg)
 
80 mg
 * Dávka 80 mg simvastatinu není některými autory doporučována pro vysoké riziko rabdomyolýzy  [Vrablík, 2013]
 
Intenzita statinové terapie (dle AHA/ASA 2013)
Intenzivní režim Střední intenzita Nízká intenzita
průměrná redukce LDL > 50% průměrná redukce LDL 30-50% průměrná redukce LDL  < 30%
atorvastatin (40) 80mg atorvastatin 10 (20) mg  
rosuvastatin 20 (40) mg rosuvastatin 5 (10) mg  
  simvastatin 20-40 mg simvastatin 10 mg
  pravastatin 40 (80mg) pravastatin 10-20 mg
  lovastatin 40 mg lovastatin 20 mg
     
 
 • ezetimib je selektivní inhibitor intestinální absorpce cholesterolu
 • snižuje hladiny celkového a především LDL cholesterolu v monoterapii i v kombinaci
 • u nemocných se zvýšeným rizikem CMP, kteří nedosahují cílové hodnoty celkového a LDL cholesterolu při maximální tolerované dávce statinu, je vhodné zahájit léčbu kombinací statinu s ezetimibem
 • dávka: 10mg/d, není třeba redukovat při renální insuficienci či ve vyšším věku
 • nebyly zjištěny významné interakce se statiny
 
 Ezetimib
 • indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární hypercholesterolémií, u kterých není dostatečná odpověď na statin
 Ezetimib / Simvastatin

 

 • u pacientů, kteří nejsou samotným statinem dostatečně kompenzováni
 • u pacientů, kteří se již léčí statinem a ezetimibem
 • těhotenství a kojení
 • aktivní onemocnění jater
 • současné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakonazolu, ketokonazolu, erythromycinu, klarithromycinu apod)
 Ezetimib / Rosuvastatin  → viz zde
 
Omezení preskribce ZP
Ezetimib předepisuje kardiolog, internista, diabetolog a lékař poradny pro hyperlipoproteinémii u nemocných, u kterých nelze dosáhnout cílových hodnot LDL-cholesterolu atorvastatinem 20,00 mg/den, simvastatinem 40,00 mg/den, fluvastatinem 80,00 mg/den, lovastatinem 80,00 mg/den a pravastatinem40,00 mg/den nebo rosuvastatinem 20,00 mg/den nebo kdy tyto statiny nelze použít (např. při intoleranci, pro riziko interakcí apod.). Cílová hodnota je stanovena u osob bez manifestace aterosklerózy či diabetu na 3,00 mmol/l a u osob s manifestací aterosklerózy či diabetem na 2,50 mmol/l.
 

Inhibitory PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin typ 9)

 • monoklonální protilátky proti  PCSK9, aplikace s.c. á 14 dní
 • indiková y u pacientů s vysokým KV riizkem, kteří nejsou kompenzování kombinací statin + ezetimib
 • evolocumab / REPATHA
  • v 12/2017 schválen FDA u pacientů s KV onemocněním  →viz zde
  • studie FOURIER  - studie fáze 3 (statin vs statin + evolocumab 140mg á 14dní) - kombinace evolocumabu se statiny vedla kromě signifikantního poklesu hladin LDL i k redukci KV příhod  - redukce kombinovaného endpointu (MI, CMP, KV smrt, koronární revaskularizace a nestabilní angina) o 15% během 22 měsíců)  [Brauser, 2017]
 • bococizumab - studie fáze 3 SPIRE  byla předčasně ukončena, benefit prokázán jen u vysoce rizikových pacientů [Ridker, 2017]
 
 • dominantní vliv na triglyceridy (TG) a HDL
 • poznatky o vlivu fibrátů na výskyt iCMP je menší než u statinů
  • ve studii VA-HIT bylo podávání gemfibrozilu nemocným s ischemickou chorobou srdeční s nízkou hladinou HDL-c i LDL-c spojeno s významným poklesem rizika ischemických CMP o 31 % ve srovnání s placebem
  • v dosud největší studii hodnotící vliv léčby fibrátem na výskyt kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu FIELD nebylo podávání fenofibrátu spojeno s významným snížením rizika všech CMP ani podskupiny ischemických iktů (pokles rizika o 10 %, resp. 9 %). Studie FIELD měla řadu metodologických limitací a výsledky je třeba hodnotit s tímto vědomím. U subpopulace sledovaných v rámci studie FIELD, kteří splňovali kritéria metabolického syndromu včetně přítomnosti typické diabetické dyslipidémie, přinesla léčba fenofibrátem významné snížení rizika makrovaskulárních příhod o 26 % (p = 0,014)
 • hypolipidemická léčba fibrátem je v prevenci CMP indikována u osob s vysokým celkovým rizikem KVO, u nichž léčba statinem nevede k dostatečnému ovlivnění rizikových ukazatelů (TG a HDL-c) a u nichž i přes léčbu statinem zůstává vysoké tzv. reziduální riziko cévních příhod
fenofibrat (200,267 mg)
 • doporučená denní dávka je 200 mg (1 tbl)
 • užívat během hlavního jídla, protože z prázdného žaludku se lék hůře vstřebává
 • po zavedení léčby dodržovat dietní režim
 

Inhibitory cholesteryl ester transfer proteinu (CETP) - trapiby

 • starší trapiby (torcetrapib, dalcetrapib) byly neúčinné či zatížené NÚ
 • bezpečnost anacetrapibu a dobrý efekt naLDL a HDL prokázala studie DEFINE  [Cannon, 2010]  a studie REVEAL  [Bowman, 2017]
  • nicméně firma MERCKL po zvážení nákladů nezažádala FDA o registraci
 • zklamáním byly negativní výsledky a tedy i předčasné ukončení studie 3. fáze s evacetrapibem (ACCELERATE)   [Stiles, 2015]

Niacin

 • zvyšuje hladiny HDL a snižuje TG
 • v I/2013 bylo doporučeno stažení kombinace niacin/laropiprant
  • randomizovaná studie HPS-2 THRIVE neprokázala efekt aditivního podávání se statinem, navíc byl vyšší výskyt NÚ
 
→ viz zde
 
Cílové hodnoty celkového cholesterolu, LDL-, non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B
 
Populace obecně
Bez KVO, riziko ≥ 5 %
DM2, DM1 s MAU*
Přítomnost KVO
celkový cholesterol
< 5 mmol/l
< 4,5 mmol/l
< 4,0 mmol/l
LDL-cholesterol
< 3 mmol/l
< 2,5 mmol/l
< 2,0 mmol/l
(ideálně 1.7-2 mmol/l)
non-HDL-cholesterol
< 3,8 mmol/l
< 3,3 mmol/l
< 2,8 mmol/l
apolipoprotein B
< 1,0 g/l
< 0,9 g/l
< 0,8 g/l
 
KVO - kardiovaskulární onemocnění (ICHS, ICHDKK, iCMP/TIA) 
DM2 - diabetes mellitus 2. typu
DM1 – diabetes mellitus 1. typu
MAU - mikroalbuminurie
 
*Průkaz subklinické aterosklerózy u pacientů s hraničním rizikem a vícečetnými rizikovými faktory (např. DM)  přesouvá pacienta do kategorie vysokého rizika (≥ 5 % podle ASCVD )
 • šířka intimomediální tloušťky (IMT) karotid ≥ 1 mm
 • u hypertoniků průkaz hypertrofie levé komory (EKG nebo ECHO) 
 • poměr systolických tlaků kotník/paže (ABI) menší než 0,9
 
TOPlist