PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY / KARDIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
Infekční endokarditida
Aktualizace 19.08.2015
 
 
 
→  ESC Guidelines 2015
 
 • zánět endokardu, postihující zejména srdeční chlopně
 • bakterie, které se uchytí na chlopni vedou k tvorbě zánětlivého trombu (vegetaci)
  • zánět je nejčastěji bakteriální, vzácně je způsoben plísněmi a  chlamydiemi
 • velmi závažné onemocnění, i dnes vysoká mortalita
 • infekční endokarditidou (IE) obvykle trpí lidé, kteří mají oslabený imunitní a/nebo srdce
 • je relativně vzácnou příčinou iCMP, na druhou stranu, pacienti s IE mají vysoké riziko embolizace do CNS (~30%) [Cabell, 2001]
 
 • obranné mechanismy srdečních chlopní proti infekci jsou omezené vzhledem k absenci vlastního krevního zásobení
 • rizikové faktory viz tabulka
 • na chlopni dochází k tvorbě trombů (vegetací)
 • vegetace mohou embolizovat (ischemie, septické emboly)
 • při delším průběhu se může zhoršovat čerpací funkce srdce a vést až k srdečnímu selhání
 Rizikové faktory nedokarditidy
 • bakterémie
  • při poraněních
  • při výkonech spojených s narušením kůže, hlubších vrstev tkáně nebo sliznic a krvácením
  • dochází k ní i za běžných okolností, např. při poranění kůže, čištění zubů
  • při stomatologických výkonech
 • poškození chlopní, především jejich povrchu (pouze ve zcela výjimečných případech dochází k napadení chlopně zcela zdravé).
  • vrozené vady chlopní, vrozené vady srdce a velkých cév ze srdce odstupujících
  • chlopně poškozené dříve proběhlým zánětem (revmatická horečka), tedy vady typu – mitrální/aortální stenóza, mitrální/aortální insuficience, trikuspidální vady, mitrální prolaps, defekty komorového septa, obstrukční kardiomyopatie, Falotova tetralogie a další.
 • umělé náhrady chlopní (chlopenní protézy) představují vysoké riziko
 • zneužívání drog, resp. jejich nitrožilní aplikace (až 1000x vyšší riziko)
  • častěji postižené chlopně pravé části srdce
 • oslabení imunitního systému
  • vlivem nemoci ( leukemie, AIDS, rakovina, vrozené poruch imunity)
  • medikamentózně navozené ((imunosupresiva, např. kortikoidy, cytostatika u transplantovaných pacientů, u pacientů s autoimunitními onemocněními)
  • po operaci (stres + porušení bariér - kolonizace v pooperačním období)
 • rizikové chování:
  • špatná tělesná kondice a životospráva
  • zanedbávání ústní hygieny
  • přecházení zánětlivých onemocnění
  • nedostatečné ošetřování poranění
 
Agresivní bakterie (str. pyogenes, st.aureus)
 • agresivní bakterie, schopné  zničit chlopeň ve velmi krátké době
 • probíhá ve formě akutní endokarditidy
 • stafylokoky častěji napadají poškozené chlopně
 • vegetace mohou embolizovat do periferie i do CNS (riziko vzrůstá s velikostí vegetace a je vyšší u st.aureus)   [Rizzi, 2014]
  • napadají dále místa, na kterých se usadí a poškozují je (tzv. metastatická ložiska)
  • dále může dojít k okluzi některé tepny s infarktem cílové tkáně (mozkový infarkt se objevuje až ve 40% případů)
Méně agresivní bakterie (str. viridans, str.epidermidis)
 • méně agresivní, spíše než by destruovali chlopeň se zde množí a mohou dorůst do rozměrů bránících volnému průtoku krve v srdci 
 • probíhá jako  subakutní endokarditida (s pomalejším průběhem)
 • i zde hrozí riziko embolizací s ischemizací
 • nedochází ale k zakládání metastatických ložisek
 
Akutní endokarditida
 • náhlý prudký začátek
 • rychlý vzestup teploty nad 39˚C, zimnice, třesavka
 • dochází ke zvětšení jater a sleziny
 • může být i obraz sepse

Subakutní endokarditida

 • začátek často zcela nenápadný
 • zprvu nespecifické („chřipkové“) příznaky trvajícími několik týdnů
 • poté únava, slabost, mohou být bolesti kloubů a svalů, nechutenství
 • může být váhový úbytek a teploty, bolesti hlavy, noční pocení, krev v moči
 • zvětšení sleziny, případně jater, většinou po déletrvající infekci

Obecné příznaky

 • celkové oslabení organismu
 • srdeční šelest
 • cévní příznaky:
  • embolizace vegetace způsobující uzávěr některé tepny (systémová embolizace i do CNS)
  • tzv. Janewayovy léze (nebolestivé petechie na dlaních a ploskách)
  • krvácení do spojivek, do lůžek nehtů    
  • nitrolební krvácení
 • příznaky v důsledku imunitní reakce organismu:
  • zánět ledvin
  • Oslerovy nodosity (bolestivá podkožní ložiska na koncích prstů, častěji u akutní formy)
  • Rothovy skvrny na očním pozadí (zhoršení zraku, oční vyšetření)  
 • příznaky ze srdečního selhávání
  • zejména dušnost (při závažném poškození chlopně)
  • otoky DKK
 
 
 
Základní biochemické vyšetření
 • biochemické vyšetření vč CRP, KO+diff, FW
Detekce agens
 • hemokultury
  •   vždy před zahájením atb terapie
  • 3 HK á 1 hodina (5-10ml krve), není třeba čekat na vzestup TT (i když při vzestupu TT je záchyt nejvyšší)
  • neodebírat ze žilních katetrů
  • nález koaguláza neg stafylokoků:
   • u pacientů se zdravou chlopní je často projevem kontaminace
   • u pacientů s poškozenou či umělou chlopní se pravděpodobně jedná o etiologické agens
 • kultivace z embolů po embolektomii či z vegetací a chlopní získaných operací
 
Echokardiografie
 • TTE většinou negativní
 • TEE průkaz chlopenních vegetací
  •   pokud je iniciální TEE negativní a trvá vysoké klinické podezření na IE, pak zopakovat TEE za 7-10 dní
   
 
Diagnostická kritéria Duke  
 
 I. Patologické kritérium

Průkaz mikroorganismů kultivačně nebo histologicky ve vegetaci nebo ve vegetaci, která embolizovala nebo v nitrosrdečním abscesu nebo průkaz patologických útvarů jako např. vegetace nebo nitrosrdeční absces, přičemž histologické vyšetření potvrdí aktivní endokarditidu.

 II. Klinická kritéria
 Major kritéria
 Pozitivní hemokultury:
 • ve dvou různých hemokulturách zjištěn typický mikroorganismus vyvolávající IE: viridující streptokoky,Streptococcus bovis, mikroorganismy skupiny HACEK*, Staphylococcus aureus nebo enterokoky (nejedná-li se o nozokomiální infekci a není znám primární zdroj infekce)  nebo
 • stejný nález v alespoň dvou hemokulturách odebraných v časovém rozpětí 12 hodin a více nebo
 • stejný nález ve 3 ze 4 odebraných hemokultur anebo ve většině ze  čtyř a více odebraných hemokultur (= alespoň tři ze čtyř či pěti, alespoň čtyři ze šesti atd.) – ve všech  případech časový rozdíl mezi prvním a posledním odběrem musí být větší než 1 hodina - nebo
 •  izolace Coxiella burnetii z jedné hemokultury nebo průkaz IgG protilátek proti tomuto agens (ve fázi I) v titru >1:800;

 Známky postižení endokardu (podle echokardiografického vyšetření):

 • oscilující intrakardiálně uložené těleso, vázané na chlopně nebo jejich podpůrný aparát, pohybující se v místě regurgitačního jetu, nebo lokalizované na implantovaném materiálu, přičemž neexistuje jiné anatomické vysvětlení
 • intrakardiální absces
 • nově vzniklá částečná dehiscence umělé chlopně
 Minor kritéria
 • predispozice - přítomnost onemocnění srdce, které je provázeno vyšším výskytem IE 
  • mechanická protéza chlopně nebo bioprotéza
  • IE v anamnéze
  • cyanotické vrozené vady
  • uměle vytvořené levo-pravé shunty nebo konduity
  • bikuspidální aortální chlopeň, významná mitrální nebo aortální regurgitace, aortální stenóza
  • defekt septa komor, ductus arteriosus patens, koarktace aorty
  • hypertrofická kardiomyopatie
  • stav po operaci srdce s přetrvávající hemodynamickou abnormalitou
  • intravenózní narkomanie
 • horečka > 38,0 st C
 • cévní příznaky:
  • velké arteriální embolizace
  • septické plicní infarkty
  • mykotická aneurysmata
  • nitrolební krvácení
  • konjunktivální hemoragie a Janewayovy léze
 • imunologické příznaky
  • glomerulonefritida
  • Oslerovy uzlíky
  • Rothovy skvrny
  • pozitivní revmatoidní faktor
 • mikrobiologický nález
  • pozitivní hemokultivace, nesplňující výše uvedená kritéria
  • sérologický průkaz aktivní infekce připouštějící IE
* Heamophilus species, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella
 
 Prokázaná IE („definite IE“)
 • patologické kritérium
 • 2 major
 • 1 major + 3 minor
 • 5 minor
 Možná IE („possible IE“)
 • 1 major + 1 minor
 • 3 minor
 Vyloučená IE („rejected IE“)
 • jiná prokázaná diagnóza vysvětlující příznaky daného onemocnění
 • vymizení příznaků nemoci během <4 dnů antibiotické léčby
 • nepřítomnost peroperačního nebo sekčního nálezu odpovídajícího IE poté co pacient byl léčen antibiotiky <4 dny
 
Symptomatická léčba
 • analgetika, antipyretika
 • antiarytmika, diuretika
Antikoagulace a antiagregace
 • antikoagulační léčba (LMWH)
  • u pacientů s akutní iCMP není antikoagulace rutinně podávána pro vysoké riziko hemoragické transformace
 • antiagregace nemá pravděpodobně efekt
Antibiotická léčba
 • vysoké dávky antibiotik i.v. nejméně 4-6 týdnů - dle mikrobiálního původce a závažnosti stavu
 • rekurentní embolizace při atb terapii jsou indikací k operace
  • vhodný scereening embolizace během atb terapie (např. kontrolní MR DWI)

 
Kardiochirurgická léčba (náhrada chlopně či její plastika)
 • při neúspěchu samotné léčby antibiotiky
 • při srdečním selhání v důsledku poškození chlopně endokarditidou
 • při rozsáhlých vegetacích s rizikem embolizace
 
Komplikace kardiální
 • u akutní formy riziko proděravění chlopně, čímž vzniká její nedomykavost a může dojít až k selhání srdce
 • přestup infekce na další vrstvy srdce, kde vzniká hnisavý zánět vč. hnisavého výpotku v perikardu
 • u subakutní endokarditidy dochází k tomu, že vegetace narůstá a postupně ucpává otvor mezi jednotlivými oddíly srdečními
Komplikace extrakardiální
 • embolizace  (vč. CNS)
 • vznik metastatických ložisek (CNS, ledviny, slezina)
 •  vznik imunokomplexů s provokací autoimunitní reakce
  • vaskulitida
  • artritida
  • glomerulonefri­tida
  • kožní projevy
 
TOPlist