Stenookluzivní postižení vertebrobazilárního řečiště
Aktualizováno 11.10.2018
 
 
 • vertebrobazilární (VB) povodí bývá často postiženo aterosklerózou (AS), i když méně ve srovnání s povodím karotickým
  • incidence ~ 20–40 % všech pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním
  • převažuje postižení odstupového úseku (V0)
 • kromě AS mohou perfúzi tohoto teritoria zhoršovat i další nálezy resp. jejich kombinace
  • hypoplazie, aplazie
  • variety v průběhu (kinking, coiling
  • mechanický útlak ve foramen vertebrale (bow-hunter syndrom)
  • steal syndrom při postižení a.subclavia
  • disekce
 • stenóza může vést k embolizační či hemodynamické příhodě
 
 
 • v případě stenóz či okluzí v proximálních úsecíh existují bohaté možnosti kolaterálního oběhu:
  • retrográdně z kontralaterální AV
  • z a.occipitalis
  • z tr. thyreocervicalis
   
 
 • asymptomatické stenózy (nejčastěji)
 • v případě stenózy a.subclavia bývá oslabení pulsu a nižší TK na postižené končetině
 • tranzientní příznaky hypoperfúzní (nejčastěji vertigo)
 • mozkový infakrt (viz klinické syndromy zde)
 
Neurosonologie
 • metoda 1.volby - neinvazivní, nezatěžující,  dostupná a levná metoda
 • podrobnosti k UZ nálezům viz zde
 
 
CT angiografie/MR angiografie
 • preferenčně CT angiografie
   
   
 
Digitální subtrakční angiografie (DSA)
 • dnes se provádí až v rámci vlastní PTA
 
 • pacienti se symptomatickou vertebrální stenózou mají vyšší riziko recidivy než pacienti se stenózou karotidy [Flossmann, 2003]
 • základem je agresivní medikamentózní terapie
Konzervativní léčba     (AHA/ASA 2014 I/C)
 • úprava životního stylu
 • antiagregace
  • asymptomatické stenózy
   • ASA 81-325 mg (u asymptomatických stenóz)
   • při alergii na ASA podat CLP nebo Aggrenox
  • symptomatické stenózy
   • ASA 81-325 mg
   • Aggrenox
   • clopidogrel 75 mg
 • statin (→ cílové hodnoty lipidů)
 • léčba dalších  rizikových faktorů → více
Angioplastika a.vertebralis
 • chybí větší randomizovaná data o vyšší účinnosti oproti konzervativnímu postupu
  • menší soubory ukazují na bezpečnost a úspěšnost angioplastik u vertebrálních tepen (0–3 % periprocedurálních komplikací, úspěšnost až  97%
  • restenózy až v 43 % případů s maximálním výskytem do 12 měsíců po výkonu (většinou asymptomatické)
 • dobré výsledky jsou referovány i u angioplastik v intrakraniálním VB povodí  [He, 2013]
 • PTA se zvažuje u stenózy > 50% při selhání agresivní medikamentózní terapie (AHA/ASA 2014 IIb/C)
Operační řešení stenóz a.vertebralis
 • verterbrální endarterectomii , vertebrální transpozici apod lze zvážit při selhání agresivní medikamentózní terapie (AHA/ASA 2014 IIb/C)
Angioplastika a.subclavia / karotido-subklaviální bypass
 • u asymptomatických pacientů není intervence obecně doporučována (AHA/ASA 2011 III/C)
  • výjimkou jsou pacienti u nichž je plánováno využití a.mamilaris interna pro revaskularizaci myokardu (je v ní steal podobně jako v a.vertebralis a nemohla by tak sloužit jako přívodná tepna)    (AHA/ASA 2011 IIa/C)
 • intervenční řešení u symptomatických pacientů
  • TIA/CMP ve VB povodí
  • klaudikace na HK
    
 • indikace bypassu u symptomatických pacientů s nízkým peroperačním rizikem (AHA/ASA 2011 IIa/B)
 • u pacientů s vysokým operačním rizikem je alternativou PTA (AHA/ASA 2011 IIa/C)
       Příprava a monitorace pacientů je obdobná jako u angioplastik v karotickém řečišti (→ více )
 
 
 
TOPlist