Coiling aneuryzmatu
 
 
 
Průběh výkonu
 • s ohledem na klinický stav pacienta informovat o plánovaném výkonu, jaký je jejho přínos,  možné komplikace i alternativy
 • u plánované aplikace stentu je nutná antiagregační příprava → viz zde
 • před výkonem zavést PMK, 2 flexily
 • většinou probíhá v CA
  • prevence nebezpečných pohybů v klíčových momentech výkonu (riziko perforace tepny)
  • větší komfort pro nemocného i operatéra
  • snadnější řešení kompliakcí
  • vhodná je TCD monitorace (detekce embolizací u parciálně trombotizovaných aneuryzmat)
 • v úvodu se podává HEPARIN 3000-5000jj i.v. ke snížení rizika trombembolie
  • u čerstvého SAK jen 2000jj, ev. podat heparin po aplikaci prvních spirál do výdutě
  • během výkonu sledovat APTT, dle výsledku řídit další podávání heparinu
  • mít po ruce PROTAMIN pro případ ruptury výdutě → viz zde
 • přístupová cesta
  • nejčastěji a.femoralis
  • a.radialis, brachialis nebo axillaris, vzácně karotida
 • vodící katetr a mikrokatetr je nutné k prevenci vzniku trombů kontinuálně proplachovat heparinizovaným fyziologickým roztokem
 • během výkonu je využíván road-mapping
 • první spirála musí být stabilní, vytváří konstrukci, která je vyplňována dalšími menšími spirálami  
 • kličové je i rozhodnutí o umístění poslední spirály:
  • neúplné vyplnění výdutě nese riziko progrese aneryzmatu a rebleedingu
  • naopak nadbytečná spirála se obtížně zavádí a vytahuje, může se při stahování předčasně odpoutat a vyklouznout do mateřské tepny
 • po výkonu je pacient hospitalizován na NCH nebo neurologické JIP a monitorován
 
Komplikace v průběhu výkonu, jejich prevence a léčba
 • vycestování části odpoutané spirály do mateřské tepny,  její posun krevním proudem distálně 
  • riziko hlavně u aneu se širokým krčkem ev. při vytahování nevhodně usazené spirály
  • lze použít endovaskulární lasa, publikovány byly i zkušenosti s MERCI katetrem [Kung, 2012]
 • periprocedurální ruptura aneuryzmatu   
  • postihuje v naprosté většině čerstvě krvácející malá aneuryzmata  
  • prevence: CA k zamezení pohybů pacienta, používat vhodný mikrokatetr a jemné spirály
  • v případě ruptury zrušit heparinizaci protamin sulfátem, pokusit se co nejdřív kompletně uzavřít výduť
  • pokud nelze aneuryzma uzavřeno endovaskulárně, zvážit urgentní neurochirurgickou intervenci
 • tromboembolické příhody    
  • většinou časné, vzácně pozdní
  • prevence:
   • dostatečná heparinizace
   • šetrná manipulace
   • kontinuální proplachování vodícího katétru i mikrokatetru
  • v případě trombotického uzávěru větší tepny lze podat  Ilb/IIIa blokátory destičkových receptorů  (abciximab, eptifibatide) intravenózně ev. malý bolus intraarteriálně  viz zde     [Jones, 2008]
  • tPA spíše ne pro riziko hemoragie
 • vazospazmy
  • část  vazospazmů je tranzientních a odezní po odstranění či posunutí katetru
  • v úvodu lze začít při dostatečném TK kontinuálním nimodipinem i.v. →  viz zde
  • při přetrvávání vazospazmu aplikovat lokální vazodilatancia (PAPAVERIN, NIMODIPIN, LEKOPTIN, MgSO4) →  viz zde
 

Medikamentózní léčba po výkonu

 • při vysokém riziku tromboembolie lze pacienta ponechat do 2.dne  na kontinuálním heparinu (aPTT ~ 2-2,5)
 • u aneuryzmat se širokým krčkem a při vyklenování spirál do mateřské tepny podat jako prevenci tromboembolie ASA 100mg/d
 • u stentem asistovaného coilingu podávat duální antiagregaci (ASA 100 mg+CLP 75mg/d) po dobu 1-3 měsíců  → viz zde

Sledování stability uzávěru EV ošetřených aneuryzmat
 • u EV léčby trvá delší dobu, než je aneuryzma plně vyřazeno z cirkulace, oproti clippingu je vyšší procento nekompletních uzávěrů s parciálním plněním vaku a nutností opakované embolizace (MRA/DSA kontroly k včasnému odhalení rekanalizace nebo přerůstání výdutě)
  • ve studii ISAT byla nutnost opakovaného výkonu u EV léčby 17.4% oproti 3.8 % v NCH větvi
  • CTA není vhodné pro výrazné artefakty       
    
 • kontrolní RTG za 3-6 týdnů po výkonu
  • kontrola polohy spirál v základních projekcích (zda se tvar a struktura shluku spirál nemění a zda se nemění jejich poloha ve vztahu ke strukturám skeletu)
  • změna tvaru nebo polohy budí podezření na stlačení spirál ve vaku nebo k jejich vtlačení do trombu (provést MRA/DSA)
 • MRA  - 3 měsíce po výkonu (ne dříve pro riziko dislokace coilů v magnetickém poli)
  • při podezření na reziduální plnění výdutě doplnit DSA
 • DSA - nejspolehlivější metoda k posouzení stability embolizace, umožní přesné srovnání informuje o hemodynamice reziduálního plnění vaku
3-6 týdnů
RTG
3 měsíce
MRA
6-12 měsíců
DSA
 
Výsledky endovaskulární léčby, porovnání endovaskulární a chirurgické léčby
 • technickou úspěšnost EV léčby ovlivňuje:
  • zkušenost pracoviště
  • věk a klinický stav pacienta
  • ev. přítomnost vazospazmů či elongace přístupových tepen
 • nevýhodou EV terapie je menší stabilita uzávěru u velkých aneuryzmat, aneuryzmat se širokým krčkem nebo s intrasakulární trombózou 
  • u malých výdutí je kompletní okluze dosaženo v ~ 70-90%
  • u velkých až gigantických výdutí v ~ 50%
 • nekompletní uzávěr vede k reziduálnimu plnění části vaku
 • příčiny inkompletního uzávěru:
  • neúplné vyplnění krčku během výkonu
  • stlačení spirál hemodynamickým působením před překrytím krčku neointimou
  • vtlačení a posun spirál do trombu, který byl uvnitř výdutě
 • inkompletní uzávěr může vést vlivem pulzujícího tlaku krve ke zvětšování výdutě, nicméně  léčbu EV je možné opakovat a doplnit do vaku další spirály  
 
TOPlist