Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

http://www.medscape.com/viewarticle/776906

PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY / KARDIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
Foramen ovale patens
Vloženo 23.05.2013, aktualizováno 08.09.2017
 
 
 • před porodem je síňová přepážka tvořena dvěma navzájem nesrostlými listy. Po porodu dochází k vzestupu tlaku v levé síni a uzavření obou listů přitlačením a jejich srůstem
 • u 1/3 lidí listy nesrostou a přetrvává různě velký otvor zvaný patent foramen ovale (PFO)
   
 • PFO způsobuje pravolevý zkrat - krev může proudit z pravé síně přímo do levé, přičemž obejde plicní řečiště (bypass). S krví mohou obejít plicní řečiště i různé částice v krvi obsažené
  • drobné krevní sraženiny uvolněné např. ze žil dolních končetin a pánve
  • plynové bubliny, které se v krvi vytváří např. při dekompresi u potápěčů
  • ev. některé hormony (serotonin u migrény s aurou?)
 • samotné PFO nezpůsobuje hemodynamické obtíže
 • PFO je jen jednou z možných příčin P-L zkratu:
  • kardiální (90%)  - foramen ovale patens (PFO), atriální defekt septa
  • extrakardiální (10%) - většinou plicní AV zkraty (viz zde)
 • extra- a intrakardiální zkraty se mohou kombinovat
 
 • PFO se nachází u asi 25% běžné populace, u pacientů s kryptogenní iCMP  je  záchyt PFO až 46%
 • někdy bývá jeho nález sdružen s výskytem hypermobilní mezisíňové přepážky tzv. atriálním septálním aneurysmatem (ASA)  
  • kombinace PFO + ASA je spojována s vyšším rizikem (roční absolutní riziko 3.8% vs. 1%) u pacientů < 55 let
 • přítomnost samotného PFO je sporným rizikovým faktorem pro vznik první  iCMP
 • mechanismus vzniku CMP:
  • paradoxní embolizace z periferních žil
  • embolizace trombu vytvořeného přímo v kanále PFO
 • u kryptogenní iktů  je kauzalita PFO velmi pravděpodobná za předpokladu současné trombózy ve venózním řečišti nebo ev. přímo v kanále PFO, v ostatních případech je nejistá
 • faktory ovlivňující riziko paradoxní embolizace:
  • charakteristiky PFO a ASA (velikost, exkurzibilita, tvar)
  • další anatomické variace pravé síně (Eustachova chlopeň, Chiariho síť)
  • hemodynamickýé poměry (různé příčiny zvýšení tlaku v pravé síni – plicní hypertenze, chlopenní vady)
 • ke zhodnocení kauzality PFO lze použít škálu  RoPE (Risk of Paradoxical Embolisation)
 
 1. Diagnostika PFO
Transezofageální echokardiografie (TEE)
 • zlatý standard, 2D nebo 3D + bubble test
 • senzitivita a specifita se pohybuje mezi 90–95 %
 • informace o  tvaru a velikosti PFO i přidružených patologiích (ASA, trombus v oušku apod)
 • nevýhodou je invazivita vyšetření, někteří pacienti netolerují
 • menší senzitivita na malá PFO
TEE vlevo nativně, vpravo pozitivní bubble test s průnikem bublin do levé síně přes PFO

TCD/TCCD bubble test více zde

 • neinvazivní, screeningová metoda
 • detekce všech pravolevých zkratů (kardiálních i extrakradiálních)
 • senzitivita a specifita TCD i TCCD se pohybuje většinou přes 90 %

TCCD bubble test - různá závažnost pravolevéhom zkratu - od izolovaného HIT po "sprchu"
 
MR/CT srdce
 • u pacientů, kteří nejsou schopni TEE podstoupit
 • přináší informace i o případných trombech a dalších patologiích
 • může sloužit i ke sledování po případné okluzi PFO 
 
 2. Doplňková vyšetření

 SONO žil DKK/ MR venografie pánevních žil a žil DKK

 • detekce případného zdroje embolů 
D-dimery
 • norma 0.068-0.494 mg/l
 • normální hladina (<0,5 mg/l)  činí dg. trombózy málo pravděpodobnou, ale nevylučuje ji 100%
 • častá je falešná pozitivita
 
 
S příchodem dvou pozitivní studií (CLOSE a GORE-REDUCE), jejichž výsledky byly prezentovány v v roce 2017,  lze předpokládat změnu v guidelines
 
AHA/ASA  Guidelines 2014
           Prevention of Stroke in Patients With Stroke and TIA
 • u pacientů s PFO, kteří prodělali CMP či TIA je doporučena antiagregační terapie (I/B)
 • nejsou důkazy, že by antikoagulace byla stejně účinná či účinnější než antiagregace (IIb/B)
 • u pacientů s CMP/TIA, kteří mají současně PFO a venózní zdroj embolizace může být indikována antikoagulační terapie (I/A)
  • pokud je antikoagulace kontraindikována, lze zvážit zavedení filtru do vena cava inferior (IIa/C)
  • zvažován může být i perkutánní uzávěr PFO (IIb/C)
 • u pacientů bez žilního zdroje současná data přínos okluze PFO nepodporují (III/A)
 
 • dle AHA/ASA guidelines z r.2014 je indikace okluze ke zvážení v případě prokázaného zdroje embolizace 
  • ve starších AHA/ASA guidelines byla okluze PFO akceptovatelná  u pacientů s recidivujícím kryptogenním mozkovým infarktem způsobeným nejspíše paradoxní embolizací přes PFO, kde selhala medikamentózní terapie
 • dle dop. AAN z r. 2016 není paušální indikace k okluzi (LEVEL R), ekfektivita procedury ve smyslu redukce recidivy CMP nebyla prokázána a samotná okluze přináší i rizika. Navíc je problém prokázat kauzální souvislost PFO s CMP. Vzácně lze okluzi indikovat při rekurentním iktu, který vznikl navzdory adekvátní medikaci (AAN 2016, LEVEL C)
 
1. Primární prevence
 • léčba není indikována
2. Sekundární prevence
2.1 Konzervativní postup
 • základem je antiagregační terapie (studie PICSS , CLOSURE)
 • antikoagulace
  • jen pokud je jiná indikace (např. při současné  DVT)
  • ev. vzácně při selhání antiagregace (AAN 2016, LEVEL C)
  • data s NOAK zatím nejsou k dispozici
2.2. Intervenční postupy
 • různé typy okludérů (např. Amplatzer  , Starflex  , Gore Helex / Cardioform)
  • Amplatzer byl schválen FDA na podzim 2016 na základě 10 letých dat ze studie RESPECT
 • zavádí se perkutánně přes femorální žílu do pravé síně a přes PFO do síně levé, kde se začíná s jeho ukotvením
 • dle studií je u pacientů s okluzí PFO vyšší riziko výskytu fibrilace síní (a to i permanentních!)
 
Průběh okluze PFO Amplatzerovým okluderem
 
 • obecně lze případný benefit okluze PFO očekávat u skupiny pacientů s vysokou pravděpodobností paradoxní embolizace (viz tabulka a výsledky pozitivních studií - RESPECT , GORE  a CLOSE )
Kritéria podporující indikaci perkutánní okluze PFO
 • kryptogenní iCMP
 • věk < 55
 • velké PFO s větším počtem HITS (stupeň III a IV) při TCD/TCCD bubble testu (ideálně nativně)
 • přítomnost aneuryzmatu septa síní na TEE
 • průkaz ischemie na CT/MR (nejlépe vícečetné, v různých povodích) 
 • asociace příhody s Valsalvovým manévrem
 • recidivující žilní trombózy v anamnéze, žilní trombóza předcházející iCMP, ev. průkaz trombu v PFO kanále
 
 
 • randomizované studie CLOSURE (2012) a PC Trial (2013) neprokázaly benefit okluze oproti konzervativní terapii u pacientů s kryptogenní iCMP
  • CLOSURE (okluder Starflex) - primární outcome (Intention To Treat) /2 roky 5,5% (STARFlex) vs. 6,8% (pouze medikace) (p= 0,37)
   • při hodnocení výsledků studie CLOSURE je třeba brát v potaz indikační kritéria ⇒ pouze 37% pacientů mělo přidružené ASA, 55% významný zkrat na TEE bubble testu, 33% pacientů mělo hypertenzi a  44% hyperlipidémii 
  • studie PC Trial (Amplatzerův okluder) - primární endpoint (smrt, iCMP/TIA, embolizace) 7/204 (3.4%) u pacientů s okluzí vs 11/210 (5.2%) při medikaci, trvání ~ 4 roky (p=0.34)
 • negativně  vyšly i metanalýzy  [Katsanos,2014]   [Wolfrum, 2013]
 • naopak studie RESPECT (2013) v as-treated analýze prokázala statisticky významný benefit okluze PFO Amplatzerovým okludérem, v ITT analýze vyšla studie negativní
  • nejvíce profitovali pacienti s aneuryzmatem septa a velkými zkraty
  • v této studii bylo nízké riziko periprocedurálních komplikací
  • studie prokázala efekt i v ITT (Intention To Treat) analýze po 10 letech trvání  [Brauser, 2015]
    
 • v 5/2017 byly oznámeny pozitivní výsledky studií CLOSE a GORE-REDUCE
  • Gore:  n=441/223, stroke 0.39/1.7 (redukce 77%) , infarkt na MR  5.7% vs 11.3%, současně ale vyšší výskyt AF (6% vs 0,4%)!
  • CLOSE trial: n= 663, sledování 5 let , CMP 0 vs 4 (konzer postup, HR 0.03), fisi 4.6 vs 0,9 !
  •  hlavním kritériem výrazný shunt a/nebo aneuryzma septa síní
 
 • randomizované studie CLOSURE (2012) a PC Trial (2013) neprokázaly benefit okluze oproti konzervativní terapii u pacientů s kryptogenní iCMP
  • CLOSURE (okluder Starflex) - primární outcome (Intention To Treat) /2 roky 5,5% (STARFlex) vs. 6,8% (pouze medikace) (p= 0,37)
   • při hodnocení výsledků studie CLOSURE je třeba brát v potaz indikační kritéria ⇒ pouze 37% pacientů mělo přidružené ASA, 55% významný zkrat na TEE bubble testu, 33% pacientů mělo hypertenzi a  44% hyperlipidémii 
  • studie PC Trial (Amplatzerův okluder) - primární endpoint (smrt, iCMP/TIA, embolizace) 7/204 (3.4%) u pacientů s okluzí vs 11/210 (5.2%) při medikaci, trvání ~ 4 roky (p=0.34)
 • negativně  vyšly i některé  metanalýzy  [Katsanos,2014]   [Wolfrum, 2013)
 
RESPECT (2017)
 • multicentrická studie (69 center)
 • n=980,  věk 18-60 let (průměrný věk 46,9 let)
 • Amplatzerův okludér (3141 pacientských let) vs ASA, CLP, warfarin (n=2669 pacientských let)
 • primární cíl : kombinace rekurentní iCMP (fatální i nonfatální), nebo časná smrt po randomizaci
 • median sledování 5.9 let
 • ITT analýza iCMP 18 vs 28 - 0,58 příhod na 100 pacientských let vs 1.07 (medikamentózní větev)  (HR 0,55)
 •  
 • naopak studie RESPECT (2013) v as-treated analýze prokázala statisticky významný benefit okluze PFO Amplatzerovým okludérem, v ITT analýze vyšla studie negativní
  • nejvíce profitovali pacienti s aneuryzmatem septa a velkými zkraty
  • v této studii bylo nízké riziko periprocedurálních komplikací
  • studie prokázala efekt i v ITT (Intention To Treat) analýze po 10 letech trvání  [Brauser, 2015]
    
 • v 5/2017 byly oznámeny pozitivní výsledky studií CLOSE a GORE-REDUCE
  • Gore:  n=441/223, stroke 0.39/1.7 (redukce 77%) , infarkt na MR  5.7% vs 11.3%, současně ale vyšší výskyt AF (6% vs 0,4%)!
  • CLOSE trial: n= 663, sledování 5 let , CMP 0 vs 4 (konzer postup, HR 0.03), fisi 4.6 vs 0,9 !
  •  hlavním kritériem výrazný shunt a/nebo aneuryzma septa síní
 
 
 

 

 • epidemiologická asociace - opakovaně referován vyšší výskyt PFO u pacientů trpících migrénou s aurou ve srovnání s migreniky bez aury či pacienty bez tohoto onemocnění (48% vs. 23% resp. 20%)
 • kauzální asociace je nejasná
 • některé nerandomizované studie referovaly při retrospektivním sledování redukci výskytu migrény s aurou i bez aury po okluzi PFO z jiné indikace
 • randomizovaná studie MIST  z r.2006 tento preventivní efekt neprokázala
  • okludér STARFIX
  • primární outcome: regrese migrény u 3 ze 74 (okluze) vs. 3 ze 74 (kontrola)
  • významně snížen počet dní bez migrenózního záchvatu
  • signifikantní komplikace (SAE) byly u 16 ze 74 pacientů
 • probíhá studie PREMIUM (Amplatzerův okludér)
 
 • PFO je významným rizikovým faktorem dekompresní  příhody (DCS)
  • formy DCS: kožní, neurologické, kloubní
  • PFO výrazně zvyšuje riziko neurologické DCS - potapěči s neurologickými příznaky DCS měli významně častěji přítomnost PFO a dle studií mají asi 5x větší riziko DCS než potapěči bez PFO
 • plynové bubliny vznikající v krvi potápěčů při vynořování (dekompresi) obcházejí za přítomnosti PFO plicní oběh (kde by se rozpustily) a směřují přímo do LS a odtud mj. i do mozkové cirkulace
 • množství plynových bublin, které se při dekompresi v krvi potápěčů vytváří závisí na mnoha individuálních faktorech
  • hloubka ponoru - při  hlubších ponorech se i přes provádění obligátních dekompresních zastávek při vynořování vytváří v krvi statisticky významně více plynových bublin
  • opakované ponory
  • chybné (rychlé) vynoření (⇒ více bublin)
 • parametry PFO zvyšující riziko DCS:
  • větší  PFO
  • četné HITS a jejich nativní výskyt při TCD bubble testu
 • vyvolávajícím impulsem pro rozvoj DCS po vynoření může být zvýšení nitrobřišního a nitrohrudního tlaku (např. při defekaci)
  • bubliny přetrvávají v oběhu až 2 hodiny po vynoření a tedy DCS  se nemusí rozvinout jen bezprostředně po vynoření
 • drobné či nezávažné symptomy DN jsou často potápěči ignorovány či přehlíženy, nicméně studie s MR mozku ukazují možnost zvýšeného výskytu drobných lézí bílé hmoty mozku u  potapěčů s PFO, kteří dokonce nikdy neměli příznaky dekompresní nemoci. Hromadění těchto drobných mozkových lézí při opakovaných mikroembolizacích se může projevit až po mnoha letech zhoršením některých mozkových funkcí ( např. příznaky parkinsonismu či  poruch paměti s možnou progresí do demence aj.)   [Price, 1997]
Prevence DCS u potapěčů s PFO

Čím méně bublin potapěč „produkuje“, tím menší je pravděpodobnost vzniku DCS zaviněnou mechanismem paradoxní embolizace přes PFO.

Potapěčům, u nichž byl detekován pravolevý zkrat resp. PFO, se doporučuje:

 • zamezit Jo-Jo ponorům
 • přísný dekompresní režim, zařadit do ponoru dodatečných 5 minut bezpečnostní zastávky ve 3 nebo v 6 metrech
 • zamezit kašlání, násilnému vyrovnávání tlaku v uších během ponoru a nejméně 2 hodiny po něm
 • po ponoru nenosit těžká břemena
 • při stolici po ponoru příliš netlačit
 • po ponoru se vyvarovat tlakům na břicho nebo na hrudní koš
 • podle průzkumů DAN Europe připadá vznik DCS ve sportovním potápění  1x na 42.000 ponorů při hloubkách <  30 metrů a 1x na 7.000 ponorů > 30 metrůdoporučuje se tedy potápění do hloubky < 30m
Indikace k okluzi PFO u potapěčů
 • indikace jsou nejasné, pomocným kritériem může být nález němých lézí na MR
 • nejspíše profesionální potapěč s významným PFO (na TCCD nativní, četné  HITS)  s ev.  anamnézou závažné DCS či nálezem ischemií na MR
TOPlist