PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Karotická angioplastika

 
 • ~ 10-20% iCMP je způsobeno karotickou stenózou
  • riziko iCMP nebo vaskulární smrti u symptomatické stenózy ACI>70% až  26% / 2 roky,  závisí na symptomatologii, pohlaví  a tíži stenosy     [Rothwell, 2005]
  • u asymptomatické stenózy ACI >60 % je riziko ~ 11% / 5 let
    
 • CEA vede ke snížení rizika iCMP, prospěch z operace je ale jen při perioperačním riziku < 6% resp. 3% (asympt. stenosy)
 • alternativou k CEA je endovaskulární léčba
 • od r. 1994 došlo k výraznému zlepšení technologie (vč. nyní kontroverzní protekce) i zkušeností se stentováním
 • vyšší bezpečnost by mohli přinést nové potahované stenty  viz zde
 
 Primární indikace k PTA/STNT (při nemožnosti provedení CEA)

  pacienti s kontraindikací CEA (např. pro vysoké kardiální riziko)
  pacienti s chirurgicky nedostupnou stenózou
  pacienti s restenózou po CEA
  pacienti s poradiační stenózou
 
 • poseléze byla studiemi prokázana rovnocenost PTA/STNT a CEA  (např. SAPPHIRE a CREST)
 • studie byly navrženy k průkazu noninferiority a soustředily se na pacienty s vysokým operačním rizikem (CHS + AP, nízká EF s kardiálním selháváním, plicní choroby atd)
     → metoda nepředstavuje vyšší riziko než CEA
     → metoda zabrání nejméně stejnému počtu CMP jako CEA
 • pacienti s rozsáhlejším postižením bílé hmoty na CT/MR (ARWMC score ≥ 7)  by měli být řešeni spíše CEA (studie ICSS )
 Aktuální indikace STNT

  symptomatické stenózy 50-99%
  asymptomatické  stenózy 80-99%
 
 
 Studie n 30 denní m/m dlouhodobá m/m  
 CARESS (2003) 397 2 vs 3% -  
 CAVATAS (2001) 504 10 vs 10% 14.3 vs 14.2  
 SAPPHIRE (2004) 334 4.8  vs. 4.9% 12.2 vs 20.1  
 CREST (2010) 2502 5.2 vs 4.6% 7.2 vs 6.8% / 4roky  
         
    významná vinutost nebo AS postižení oblouku aorty a/nebo proximální ACC znemožňující
        zavedení endovaskulárního katetru
    přítomnost velkého množství kalcifikovaných plátů, které znemožňují remodelaci tepny pomocí
        PTA/STNT
    průměr distální ACI < 3 mm znemožňující uložení distální protekce
    intrakraniální aneurysma > 5 mm nebo AV malformace
 
 ► Medikamentózní příprava pacienta k PTA/STNT
 • nezbytná součást prevence trombotických komplikací, u plánovaných výkonu 3 dny před výkonem
 • medikace před výkonem není standardizována, užívána různá schémata
  • 3 dny  aspirin 300mg + clopidogrel 75 mg (studie SAPPHIRE) - používáme
  • 3 dny  aspirin 2x300mg +clopidogrel 2x75 mg (studie CREST)
  • 3 dny  aspirin 100mg +clopidogrel 75 mg
    
 • pokud nelze podat clopidogrel, je alternativou ticlopidin 2x250 mg denně
 • pokud je výkon akutní, pak minimálně 4 hodiny před výkonem podat  600mg aspirinu a 4-6 tablet clopidogrelu (300 - 450mg)
   
 • po výkonu ponechat duální antiagregaci (aspirin 100 mg + clopidogrel 75 mg) po dobu minimálně 4 týdnů (1-3 měsíce)
 • následně je pacient převeden na monoterapii  (ASA nebo CLP)
 • prevence kontrastní nefropatie → viz zde
► Monitorace v průběhu výkonu
 • výkon provádí neuroradiolog, dohled anesteziologa a neurologa
 • většinou v analgosedaci (preferenčně)
 • monitorace EKG, TF, sat O2, kontroly TK á 5 min
  • nutná správná korekce TK v  průběhu celého výkonu (prevence hyperperfúzního syndromu)  parenterální antihypertenziva
  • cave bradykardie, někdy je nutné podat ATROPIN 0.5 mg i.v.  , může být podán též preventivně
 • monitorace neurologického nálezu (stav vědomí,  řeči, zorného pole, akrální  motoriky)
 • ev. monitorace TCD/TCCD
  • informace o hemodynamice
   • hyperperfuzní syndrom je asociován s významným zvýšením rychlosti toku krve v ACM během výkonu, současně je pokles PI a RI
  • detekce embolizací
   • mikroembolizace (většinou  v salvách)
    • při podání kontrastní látky (rozpuštěné bubliny vzduchu)
    • detekce částic uvolněných během kritických fází výkonu (zavedení distální protekce, predilatace, rozvinutí stentu, postdilatace a stažení protekce
    • rizikový faktor iCMP >  5 salv mikroembolizací
   • makroembolizace vede k přechodnému nebo trvalému omezení toku v ACM (okluze tepny)
 
► Medikace v průběhu výkonu
 • sestra naředí heparin - 4ml Heparinu (1ml=5000jj) s 16ml FR. (20ml=20 000jj)
 • v úvodu angiografie je aplikován i.v. bolus 5000jj neředěného HEPARINU (1 ml)
 • následně HEPARIN 2000 jj  (0.4 ml) á 45 minut
► Technika PTA/STNT
 • angioplastika - stenóza je pouze dilatována balonem
 • sekundární stentování - nejprve je provedena angioplastika, poté zaveden stent s ev . postdilatací
 • primární stentování stentem rozpínaným balonem - po zavedení se stent rozvine dilatací balonu
 • primární stentování samorozpínacím stentem (nyní preferováno)
  • predilatace jen v případě, že stenosa (méně než 2,5 mm) neumožňuje zavedení stentu event. distální protekce, provádí se balonem menšího průměru, než je průměr lumina tepny, k dosažení lumen > 2.5 mm
  • po zavedení a rozvinutí stentu se provede postdilatace v případě, že není dosaženo uspokojivého výsledku nebo při neúplném nalehnutí stentu na stěnu tepny (kontrast přítomný mezi stěnou tepny a stentu)
  •   postdilatace může vést k vyšší morbiditě a mortalitě, provádět jen u těžké reziduální stenosy  [Obeid, 2015]
  • u samorozpínacích stentů je menší tendence k deformaci
 

Řešení stenózy ACI vlevo metodou sekundárního stentování
 
 
 • nyní je preferováno primární stentování samoexpandibilním stentem
  • méně traumatické a  bezpečnější než PTA samotná vzhledem k menšímu riziku distální embolizace, ruptury AS plátu, disekce stěny tepny a akutní okluze lumina tepny.
 • různé názory na užitečnost distální protekce
 
► Po výkonu
 • po ukončení výkonu je zavaděč (sheath) většinou ponechán fixovaný  v třísle (pro případ časné  komplikace a indikace opakované intervence)
  • po 6 hodinách extrakce sheathu a komprese třísla (manuálně, Femostop )
 • pacient je observován na JIP
 • pokračovat v monitoraci vitálních funkcí (měření TK v 1. hodině á 15 min., poté á 30 min. po dobu min. 24 hodin) 
 • sledovat  rozvoj komplikací, monitorovat neurologický stav (NIHSS)
 • kontrolní neurosono do 24 hodin 
  • zaznamenat PSV ve  střední úseku stentu a těsně za ním
  • stent arteficiálně zvyšuje rychlost toků
 • pokračovat v duální antiagregaci min. 4 týdny (1-3 měsíce)
 

 

  1. Centrální komplikace
 1.1 Distální komplikace
 • distální mikro/makro embolizace
 • hyperperfúzní syndrom (vč. hemoragické transformace)
 • hypoperfúze při obturaci protekčního košíčku detritem
 • hypoperfúze při prolongovaném nafouknutím angioplastického balonu
 • potíže s retrakcí či uvíznutí protekce ve stentu
 1.2 Komplikace v místě stentu
 • disekce tepny
 • perforace tepny
 • vazospazmy
 • deformace, ruptura, migrace stentu
 • trombóza stentu
 1.3 Proximální komplikace
 • disekce aorty / ACC
 2. Periferní komplikace
 • trombóza a.femoralis
 • disekující pseudoaneuryzma nebo AV zkrat mezi tepnou a žílou v třísle
 • lokální krvácení  v třísle
 3. Systémové komplikace
 • hemodynamická instabilita s hypoperfúzí při systémové hypotenzi
  • např. bradykardie s hypotenzí po manipulaci v oblasti karotického sinu a aktivaci parasympatiku
 • alergická reakce
 • kontrastní nefropatie a encefalopatie
 
 • přehled všech komplikací endovaskulárních výkonů viz zde
 • zde budou uvedeny jen komplikace specifické pro PTA
 1.1 Distální komplikace

Distální embolizace

 • mikromebolizace (většinou) x makroembolizace
 • zodpovědná za podstatnou část 30denní m/m
 • proto došlo k vývoji distálních protektivních zařízení umístěných distálně od stentované oblasti, které slouží k prevenci mozkové embolizace částicemi uvolněnými během výkonu
  • metaanalýza cca 2400 pacientů ukázala, že 30denní mortalita a morbidita bez protekce byla 5.5 % a s protekcí 1.8%  [Kastrup, 2003]
 • použití distální protekce je v současnosti diskutováno, řada pracovišť má srovnatelné výsledky i bez jejího použití
  • její zavedení je spojeno s dodatečnou manipulací v oblasti bifurkace, což samo zvyšuje riziko embolizace či vazospasmu
  • v úvahu připadají i další komplikace, jako trombóza filtru, uvíznutí protekce ve stentu, poškození stentu
 • při symptomatické distální embolizaci zvážit mechanickou rekanalizaci nebo intraarteriální trombolýzu
 1.2 Komplikace v místě stentu
 
Trombóza stentu    
 • hlavním mechanismem vzniku akutní trombózy stentu je aktivace trombocytů
  • riziko nejvyšší v prvních 72 hodinách
  • incidence akutní a subakutní kompletní trombózy karotického stentu je 0.5-2%
 • kromě okluze se vyskytují i nástěnné tromby, které mohou embolizovat do mozku
 • jakákoli změna neurologického stavu pacienta po výkonu signalizuje podezření z akutní trombózy stentu a stav vyžaduje neodkladnou diagnostiku (nejjednodušeji pomocí duplexního ultrazvukového vyšetření) a terapii inhibitory Ilb/IIIa receptoru
 • prevencí je správná medikamentózní příprava pacienta (viz výše) a správné uložení stentu
  • aditivní léčba i.v. abciximabem snižuje riziko ischemických komplikací, ale zvyšuje riziko hemoragie
Vazospasmus  
 • většina vazospazmů je tranzientních a odezní po odstranění katetrů
 • při přetrvávání hemodynamicky závažných vazospazmů lze zkusit PTA nebo lokální vazodilatancia →  viz zde
Problémy se stažením protekce, zaklínění ve stentu
 
Deformace, ruptura, migrace stentu
 • pro případ migrace stentu byly vyvinuty endovaskulární smyčky, které umožňují ve většině případů stažení stentu
 • deformace je častější u stentů rozpínaných balonem, u samoexpandibilních stentů je riziko nízké, u nekorigovatelné deformace stentu je nutná chirurgická revize
 • ruptura stentu může vést k disekci s ev. formací pseudoaneuryzmatu 
 
 • časná (intimální hyperplazie) < 2-3 roky 
  • nízké riziko embolizace
 • pozdní (recidiva aterosklerózy) po > 3 letech
   
 • nižší riziko restenosy při použití stentu
 • vyšší riziko naopak při samotné  PTA a při primárně nedostatečné dilataci tepny
 
 • follow up
  • ultrazvuk -  metoda 1.volby   
  • MRA může být zatíženo artefakty 
   • spíše je doporučováno kontrastní MRA (CE-MRA) než 3D-TOF
   • při použití stentgraftu (např. při ošetření aneuryzmatu) MRA  s k.l. neprůkazné, nutné provést CTA   
  • CTA    
 • nové stenty jsou MR kompatibilní a nemělo by docházet k jejich migraci, pokud jsou pacienti uloženi do magnetického pole
 
TOPlist