AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP
DALŠÍ TERAPEUTICKÉ POSTUPY
Vloženo 18.06.2014
 
 
 • níže uvedené postupy jsou aditivní k rekanalizační terapii a cílí na oblast penumbry
 • většina z nich zatím nemá prokazatelnou klinickou účinnost
 
 • podpora  perfúze v penumbře (přes okludovaný úsek a/nebo kolaterály)
  • expanse volumu / změna reologických vlastností krve
  • vasodilatační léčba
  • farmakologická a mechanická augmentace průtoku
 • neuroprotekce neuronů v penumbře (jejich záchrana/prodloužené přežívání)
  • farmaka
  • hypotermie
  • hyperbarická oxygenace (HBOT)
 
 
Hypervolémie a hemodiluce
 • principem hemodiluce je zlepšit rCBF v penumbře
 • předpokládaný účinek odvozen z principů fyziologie průtoku krve v cévách - pokles hematokritu (HTK) navozený hemodilucí zlepšoval v experimentu perfuzi kyslíku do ischemické oblasti
 • užíván nízkomolekulární dextran (který rovněž inhibuje aktivované krevní destičky) nebo  hydroxyethylškrob (HES)
 • studie neprokázaly efekt proti placebu (OR 1.1)
Vasodilatancia
 • vasodilatancia jsou studována u akutní iCMP > 4 desetiletí
  • xantinové preparáty (navíc ↓ viskozitu, ↓ agregaci trombocytů, ↑ flexibilitu ery)
  • pentoxifyllin
 • klinický efekt studiemi neprokázán
Albumin
 • snižuje oxidativní stres, udržuje onkotický tlak plazmy, experimentálně snižuje edém, zlepšuje regionální průtok
 • RCT studie fáze 3  ALIAS2  neprokázala efekt 25% albuminu (2mg/kg do 5h od vzniku iktu) oproti placebu 
Augmentace mozkové cirkulace
   ► Farmakologicky navozená hypertenze
 • např. phenylephrinem [Shin, 2008]
 • zvýšení systémového tlaku může vést ke zlepšení regionálního CBF cestou kolaterál
 • zdá se, že  část pacientů v hyperakutním stadiu může mít z lehké elevace TK benefit, ale žádná kritéria nejsou validizována
 • většina pacientů v akutním stádiu má však v rámci stresové reakce TK již tak dost vysoký
   ► Endovaskulární parciální okluze aorty
 • např. pomocí dvoubalónkového katetru NeuroFlo® (studie SENTIS Partial Aortic Occlusion for Cerebral Perfusion Augmentation – Safety and Efficacy of NeuroFlo® in Acute Ischemis Stroke Trial ) [Shuaib, 2011]
 • splanchnické orgány obsahují kolem 25% celkového objemu krve, v podmínkách aortální okluze může být až 800 ml krve převedeno do systémové cirkulace během několika sekund
 • vyrovnání venózního a fokálního tkáňového tlaku vede v rovnoměrnému rozdělení  efektivního odtoku krve, čímž  dojde ke zrušení cerebrálního venózního steal fenoménu
   Extrakorporální kontrapulsace (EECP)
 • cyklická pneumatická komprese DKK k podpoře diastoly v krčních a mozkových (MCA) tepnách  [Alexandrov, 2008]
 • probíhá randomizovaná studie

více o EECP u kardiaků viz zde

 
 
AHA/ASA Guidelines 2013
 • vasopresory podávat jen při závažné hypotenzi s neurologickými příznaky (I/C)
 • užitečnost lékově navozené hypertenze je nejasná a měla by být prováděna jen v rámci klinických studií (IIb/B)
 • volumová hemodiluce není doporučována (III/A)
 • není jasná efektivita přístrojové augmentace mozkové cirkulace, doporučeno provádět ji jen v rámci klinických studií (IIb/B)
 • vasodilatancia (pentoxifyllin apod.) nejsou doporučena (III/A)

 

 
 • základním předpokladem neuroprotektivního působení a tím ovlivnění ischemie je zachování zbytkového krevního proudu v ischemickém ložisku, který umožní dodávku léku do této oblasti a dále dosažení včasné rekanalizace uzavřené tepny
Hlavní patogenní mechanismy ischemické kaskády

excitotoxicita (desítky minut  až 2 hodiny od vzniku příhody)

zánět (hodiny až dny)
apoptóza (dny až týdny
 
 • hlavní cíle neuroprotekce:
  • ovlivnění ischemické kaskády, čímž se zvýší šance na přežití neuronů a gliových buněk v penumbře. Tyto látky inhibují zejména excitační aminokyseliny (hlavně glutamát)  a zabraňují masivnímu vstupu kalcia do buňky v oblasti ischemie
  • protizánětlivá léčba - v ischemickém ložisku jsou přítomny známky zánětu, zánětlivé mediátory a indukce zánětu poškozuje ischemickou tkáň
   • prokázán jistý efekt statinů
  • snížení metabolických nároků mozkové tkáně (hypotermie)
   • méně NÚ je u mírné či střední hypotermie (34-35° C)
   • jasný klinický přínos zatím neprokázán
   • aktuálně probíhá např. studie EuroHYP-1
  • zvýšený přísun kyslíku  (HBOT)
   • klinické studie nekonkluzivní či negativní, meta-analýza neprokázala klinický benefit u iCMP
AHA/ASA Guidelines 2013
 • u pacientů užívajících statiny léčbu v akutním stádiu nepřerušujeme (IIa/B)
 • efektivita indukované hypotermie není prokázána, jsou doporučeny další studie (IIb/B)
 • žádné z neuroprotektivních farmak není doporučováno (III/A)
 • data o efektivitě hyperbarické oxygenace jsou nekonkluzivní, není proto s výjimkou CMP na podkladě vzduchové embolie doporučována (III/B)
TOPlist