AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP
Antiagregancia a antikoagulancia v léčbě akutní iCMP
Aktualizace 7.5.2019
 
 
 • pokud není indikace k trombolýze či jiné reperfúzní terapii, pak nasadit ihned antiagregancia jako prevenci časné recidivy iCMP
  • po TIA je riziko rekurence iCMP 8% v 1.týdnu, 11.5% v 1.měsíci a 17.3% ve 3 měsících, po lehké iCMP je riziko rekurence iCMP 11.5% v 1.týdnu, 15% v 1.měsíci a 18.5% ve 3 měsících
     [Coull, 2004]
 • vzhledem k nezanedbatelnému riziku krvácení (minimálně 1.46%/rok u major krvácení) je doporučeno přidat i PPI (např.omeprazol, pantoprazol) a to především u:
  • pacientů nad 70 let (ve věku > 85 let je roční riziko major krvácení  4.1% !!)  [Linxin, 2017]
  • u pacientů s VCHGD s nebo bez krvácení v anamnéze, konkomitantní antikoagulace nebo duální antiagregace (DAPT)
  • při užívání kortikoidů, dyspepsie nebo GE refluxu v anamnéze
  • existuje fixní kombinace ASA+ omeprazol - YOSPRALA → viz zde
    
 • paušálně nebyl efekt antikoagulanciií v akutní terapii iCMP prokázán
  • nebylo prokázáno snížení rizika časné rekurence ani časné progrese deficitu
  • není jasná role časné antikoagulace po intervenčních výkonech, u extra- a intrakraniálních disekcí ani u pacientů s vysokým rizikem kardioembolizace
 • akutní antikoagulaci lze zvážit u přísně selektovaných pacientů (viz níže)
 • standardní antikoagulaci v rámci sekundární prevence kardioembolických iktů (viz zde) zahájit dle klinického stavu a rozsahu ischemie (→ timing viz zde)
 
Monoterapie v akutním stadiu
 • pokud není kontraindikace (např. po stav po IVT), nasadit ihned ASA v iniciální dávce 325 mg, poté 100mg/d  (CAST, IST)  (AHA/ASA 2018  I/A)
  • kontraindikace ASA po IVT není absolutní dle guidelines z r. 2018 - připouští se podání u stavů, kde je významný efekt ASA nebo kde naopak nepodání ASA zvyšuje riziko
 • po trombolýze antiagregancia nasazujeme za 24 hodin, jakmile kontrolní CT mozku vyloučí hemoragickou komplikaci
  • i.v. aspirin podaný do 90min od TL vedl k 2x vyššímu výskytu sICH (4.3% vs 1.6%) [Zinkstok, 2012]
 • není jasné, zda pacienti s akutní CMP, užívající antiagregaci, profitují z přechodu na jiné antiagregans,  ev. ze zvýšení dávky  (AHA/ASA 2018  IIb/B-R)
  • v praxi nahrazujeme aspirin za clopidogrel (ev. naopak),  meta-analýza z r.2017 naznačuje, že by tento postup mohl být správný [MEDSCAPE]
  • zvážit přechodnou duální antiagregaci  (viz níže)
  • ev. lze účinnost ověřit agregometricky (klinický význam není jasný)
 • u clopidogrelu může být dosaženo urychlení plného účinku (~ 3 h) podáním úvodní dávky 300mg („loading dose“) - 4 tbl.
  • loading dose je oficiálně doporučována jen v kardiologii
  • např. dle studie CHANCE je loading dose bezpečná i u akutní ICMP (minor stroke/TIA), nezvyšuje riziko krvácení, pouze urychluje nástup účinku
  • aktuálně probíhá studie POINT (USA, Kanada) s loading dose CLP 600mg
    
 • ticagrelol nemá přednost před ASA (s ohledem na studii SOCRATES), lze zvážit u pacientů s KI aspirinu (AHA/ASA 2018  III/B-R)
 • další antiagregancia:
  • efektivita tirofibanu, eptifibatidu není určena (AHA/ASA 2018  IIb/B-R)
  • aplikace antagonistů Iib/IIIa rec.  vč abciximabu je v akutním stadiu potenciálně škodlivá - ICH  (AHA/ASA 2018  III/B-R)
Duální antiagregace v akutním stadiu
 • i přes nasazení ASA dojde u části pacientů k časné recidivě, proto byla v akutním stadiu testována nová antiagregancia či jejich kombinace
 • zatímco dlouhodobá duální antiagregace není doporučována pro zvýšené riziko krvácení, krátkodobá kombinovaná antiagregace v akutním stadiu (po dobu 3 týdnů až 3 měsíců) může být prospěšná
   
 • studie SAMMPRIS, CLAIR, CHANCE,POINT  prokázaly bezpečnost a efektivitu krátkodobé (<3 měsíce) duální antiagregace ASA+CLP u pacientů s TIA/minor stroke ⇒ lze nasadit do 24h od vzniku a ponechat 3 týdny  (AHA/ASA 2018  IIa/B-R)
  • ve studii CHANCE  (ASA vs ASA+CLP, v úvodu loading dose CLP 300mg) u pacientů s TIA a minor stroke (NIHSS 3 a méně) došlo po 3 měsících k redukci rekurentní CMP o 3,5% (8.2% vs. 11.7%, HR 0.68) , n=5170. Duální antiagregace byla nasazena po dobu 3 týdnů (hlavní rozdíl v incidenci recidivy CMP u obou skupin byl v prvních dnech po nasazení léčby (viz graf)) 


Studie CHANCE

 • redukci rizika ischemie, ale současně lehký nárůst hemoragií prokázala i studie POINT
  • ASA vs ASA + CLP (loading dose 600mg !),  3 měsíce u minor stroke / TIA
  • n=  4881
  • ischemické příhody 6.5 % vs 5% (DAPT) HR 0.75
  • závažná hemoragie 0.4% vs. 0.9%  HR 2.32
  • maximum efektu v prevenci rekurentní iCMP bylo v prvních  30ti dnech, poté již narůstalo riziko krvácení    
 • efekt 3 měsíční DAPT oproti monoterapii ukázala i studie u progresivních  lakunárních infarktů [Berberich, 2019]   → viz také zde
 • metaanalýza RCT prokázala při krátkodobé duální antiagregaci redukci rizika ischemických příhod (RR 0,7) bez současného zvýšení rizika hemoragie  [Zhang, 2015]
  • zvláště u starších pacientů (> 75 let)  je vhodné přidat PPI !
 • opatrnost je třeba u pacientů po TL a/nebo s větší ischemií pro zvýšené riziko hemoragické transformace - u těchto pacientů nebyla duální antiagregace v akutním stadiu testována

→  více o jednotlivých antiagreganciích zde

Triple antiagregace v akutním stadiu
 • studie TARDIS  testující triple terapii (ASA+CLP+dipyridamol)  v.s. monoterapii neprokázala benefit -  vyšší výskyt krvácení negoval pozitivní trend v redukci ischemií u triple terapie
 
AHA/ASA Guidelines 2018
 • urgentní antikoagulace v prevenci časné rekurence či v léčbě akutní iCMP není doporučena (III/A)
 • není dostatek důkazů o prospěchu akutní antikoagulace u pacientů s těžkou stenosou ACI (IIb/B-NR)
 • není dostatek důkazů o prospěchu akutní krátkodobé antikoagulace u pacientů s intraluminálním trombem  v extrakraniálním úseku
 • užitečnost argatrobanu, dabigatranu a dalších inhibitorů trombinu v akutním stadiu iCMP není stanovena (IIb/B-R)
 • bezpečnost a užitečnost inhibitorů f Xa není prokázána (IIb/C-LD)
 
Indikace
 • heparin a nízkomolekulární hepariny (LMWH) v akutním stadiu buď nesnižují riziko časné recidivy iktu vůbec (včetně iktů kardioembolických) nebo je jejich efekt neutralizován vyšším výskytem hemoragií [Whiteley, 2013]
  • metaanalýza studií IST (International Stroke Trial), TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment), TAIST (Tinzaparin in Acute Ischaemic Stroke Trial), HAEST (Heparin in Acute Embolic Stroke Trial) a FISS-tris (Fraxiparin in Stroke Study for the treatment of ischemic Stroke)
  • n= 22655
 • benefit akutní antikoagulace nebyl prokázán ani v podskupině pacientů s fisi
  • dle studií IST , TOAST a FISS  je 2-týdenní riziko recidivy  u fisi 1-4,7 %
  • riziko hemoragické transformace je asi 1-2%, což je signifikantně vyšší než v případě antiagregační terapie. Riziko je vyšší:
   • v prvních 14 dnech
   • u rozsáhlejších infarktů s těžkým deficitem
   • u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí
     
 • akutní antikoagulace je v klinické praxi zvažována v těchto případech (efektivita není prokázána klinickými studiemi):
  • extrakraniální disekce 
  • trombus na chlopních, srdečních dutinách či v oblouku aorty 
  • trombotická stenóza či okluze ACC, ACI     
   • alternativou antikoagulace může být duální antiagregace
  • TIA/minor stroke u pacientů s fisi
Kontraindikace akutní antikoagulace
 • recentní trombolýza
 • rozsáhlá ischemie na CT/MR
 • hemoragická transformace
 • obecné KI antikoagulace
Postup při zahájení akutní antikoagulace
 
TOPlist