PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY
Poruchy spánku
Aktualizace 13.03.2018
 
 
 • poruchy spánku jsou považovány za významný KV rizikový faktor
 • především syndrom spánkové apnoe (SAS) s prevalencí kolem 10% průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů
 • nicméně randomizované studie neprokázaly efekt terapie na redukci rizika KV chorob a smrti u pacientů s předchozí CMP a rutinní testování na OSA není doporučeno (AHA/ASA 2018 III/B-R)   - změna oproti guidelines z r. 2014
 
 1. Dyssomnie (choroby s nedokonalým spánkem či bdělostí)
 • vyvolané vnitřními faktory
  • psychofysiologická insomnie
  • pseudoinsomnie
  • idiopatická insomnie
  • narkolepsie
  • rekurentní hypersomnie
  • idiopatická hypersomnie
  • posttraumatická hypersomnie
  • syndrom spánkové apnoe
   • obstrukční (90%)
   • centrální
   • kombinovaný
  • periodické pohyby končetin
  • syndrom neklidných nohou
 • vyvolané zevními faktory
  • nepřiměřená spánková hygiena
  • výšková insomnie
  • porucha spánku z nedostatku režimu
  • syndrom nočního ujídání a upíjení
 • poruchy cirkadiánní rytmicity
  • syndrom změny časových pásem
  • porucha spánku při směnném provozu
  • syndrom zpožděné fáze
  • syndrom předsunuté fáze
 2. Parasomnie (stavy abnormálního chování vázané na spánek)
 • poruchy probouzecích mechanismů
  • spánková opilost
  • somnambulismus
  • pavor nocturnus
 • poruchy přechodu spánek-bdění
  • rytmické pohyby
  • hypnagogické záškuby
  • noční křeče v lýtcích
 • parasomnie spojené s REM spánkem
  • noční děsy
  • spánková obrna
  • bolestivá erekce
 • jiné parasomnie
 • bruxismus
 • noční enureza
 • ronchopatie (chrápání)
 • spánková  apnoe kojenců
 • syndrom náhlého úmrtí kojenců
 • abnormální polykání ve spánku
 
   Syndrom spánkové apnoe (SAS)
 
 • apnoe - úplné přerušení dýchání ve spánku
 • hypopnoe  
  • ≥ 50% redukce průtoku vzduchu s poklesem sat O2 o ≥ 3%
  • redukce průtoku o ≥ 30% s poklesem sat O2 o ≥ 4%
    
 • apnoe nebo hypopnoe trvají 10s (někdy i přes 60 s)
 • za patologický stav se považuje index apnoe-hypopnoe (AHI)  ≥5 /hod
  • mirná porucha 5-15/h
  • střední porucha 16-30/h
  • těžká > 30/h
 • noční spánek je fragmentovaný opakovanými probouzecími reak­cemi, které ukončí apnoické pauzy
 
 • prevalence až 10%
 • průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů
 • včasná diagnostika a léčba vedou k:
  • snížení TK
  • snížení rizika arytmií vč fisi
  • snížení rizika CMP a kardiálního selhání
  • snížení nehodovosti
  • ke zlepšení kvality života
 • na SAS myslet u pacientů s rezistentní hypertenzí!!
 
 • obstrukční SAS (90%)
  • obstrukce v oblasti faryngu (rizikové faktory viz níže)  
 • centrální SAS (10%)
  • chy­bení řídících podnětů k dýchání 
  • dány buď kmenovou poruchou regulace dýchání, nebo hyposenzitivitou na hypoxii (např. u stavů tr­vale omezené ventilace)
  • extrémní poruchou je syn­drom Ondinina prokletí  (porucha chemického řízení de­chu, která může být vrozená či získaná)
 • kombinovaná porucha
 
 • mužské pohlaví
 • obezita s vyšším BMI
 • větší obvod krku
 • věk > 40 let
 • anatomické variety a anomálie
  • malá spodní čelist
  • větší a ochablé měkké patro
  • zvětšený kořen jazyka
  • depozita tuku v laterálních oblastech faryngu u obézních jedinců
  • zvětšené mandle atd.
 • užití alkoholu před spaním
 • užívání některých sedativ, hypnotik, myorelaxancií
 
 • parciální (hypopnoe) nebo úplný (apnoe) uzávěr horních cest dýchacích vzniká, když síly udržující dostatečný průsvit HCD jsou slabší než síly působící jejich uzavření
 • dochází k poklesu sat O2
  • u 1/2 pacientů pod 85% s epizodami poklesu saturace až < 50% s potenciální hypoxemií
 • apnoe/hypopnoe je zakončena probouzecí reakcí (aktivací sympatiku), kdy dochází k obnově průchodnosti HCD, následuje kompenzační hyperventilace k úpravě hypoxie a hyperkapnie
 • střídá se bradykardie (apnoe) s tachykardií po apnoi (probouzecí reakce při aktivaci sympatiku), kdy současně stoupá TK, není proto příto­men noční pokles krevního tlaku, naopak celkově se úroveň krevního tlaku zvyšuje
 • probouzecí reakce zhoršují architekturu spánku, spánek je fragmentován
 • popisováno je i zvýšení agregability destiček a hladiny flbrinogenu (tím dochází ke zvýšení viskozity krve)
interní nemoci (hypertenze, kardiál­ní či mozková ischemie)
psychické poruchy (deprese, poruchy intelektu)
sociální problémy (nemožnost spánku ve společných prostorách, rozloučení manželství)
 
Anamnéza
 • silné chrápání (chrápání však nemusí vždy zname­nat SAS)
 • chrápání explozivního charakteru
 • apnoe dle ložnicového partnera
 • neosvěživý noční spánek a četná noční probuzení
 • ranní pocit sucha v ústech a ranní cefalea
 • přes den pocit únavy a hypersomnie
 • poruchy paměti, soustředění, snížená výkonnost
 • pátrat po přidružených chorobách: HT,  plicní hypertense,   ICHS,  CMP, hypofunkce štítnice a akromegalie
 • Epworthská škála (> 10 bodů je indikací k vyšetření ve spánkové laboratoři)  
Klinické vyšetření
 • neurologický nález je normální
 • typický je široký krátký krk, obezita, prodloužené měkké patro, eventuálně zvětšené tonzily či kořen jazyka
 • tvar dýchacích cest zhodnotit ve spolupráci s ORL a posta­vení skeletu (zkrácená mandibula) z  rtg lbi
 • je nutné zjistit, jestli nemocný nemá souběžně chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonál­ní a jaký je anatomicky tvar horních cest dýchacích - není-li přítomna odstranitelná překážka
Pomocné metody

  ►  limitovaná polygrafie

 • celonoční vyšetření dýchání
 • proudu dýchaného vzduchu před nosem a ústy
 • dýchacích pohybů hrudníku a břicha
 • EKG, oxymetrie

  ►  polysomnografie (ve spánkové laboratoři)

 • proudu dýchaného vzduchu před nosem a ústy
 • dýchacích pohybů hrudníku a břicha
 • oxymetrie, EKG, EEG, EMG svalů brady a bérce
 • EOG (elektrookulografie) - registrace horizontálních a vertikálních pohybů očních bulbů
   
 • za nesporně patologické se považuje průměrný počet apnoí 10 za 1 hodinu spánku
 

 
Režimová opatření
 • životospráva - nekouřit, nepít večer alkohol, zhubnout
 • zákaz sedativ a hypnotik
 • spát na boku, pokud jsou apnoe vázány na polohu na zádech
Pomůcky, operační řešení
 • spaní s mandibulárním ortodontickym aparátkem zajišťujícím mandibulární protrakci (lehký SAS a chrápání)  
 • plastika měkkého patra a tonzil (v případě jejich zvětšení) a operace dolní čelisti (v případě její retropozice) - u méně těžkých obstrukčních SAS
  • hlavní efekt u chrápání, u SAS sporný
Ventilační podpora
 • CPAP (continuous positive airway pressure)     
  • primární indikace u střední  a těžké SAS (AHI>15)
  • stabilní přetlak dýcha­ného vzduchu zajišťuje řízený ventilátor spojený s pacientem nosní maskou, přetlak v dýchacích cestách při spánku udržuje dýchací cesty volně průchodné
  • dýchání je neomezené, spánek nepřerušovaný a všechny symptomy mohou vymizet
  • vše přetlaku musí být individuálně vytitrována před započetím trvalé léčby - buď během noci při on-line polysomnografickém monitorování (většinou stačí jedna noc) a nebo automaticky s použitím tzv inteligentního CPAP,   který podle rozboru pravidelnosti odběru vzduchu pacientem hledá vhodný přetlak (je třeba většinou více nocí)
 • u centrálního SAS bývá CPAP účinný jen u některých nemocných, často je nutno sáhnout k BiPAPu (Bilevel Positive Airway Pressure)  
  • umožňuje  nastavení rozdílného inspiračního i exspiračního tlaku

Nemocný léčený trvalým přetlakem (CPAP, BiPAP) je v péči  spánkové laboratoře, která zajišťuje instruktáž nemocného ohledně zacházení s přístrojem, kontaktuje firmu při poruše přístroje, zajišťuje hospitalisaci nemocného při zhoršení souvisejícím se základním onemocněním
 
 
TOPlist