https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4533338/

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4533332/

ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Moya-Moya

 
 • progresivní stenookluzivní onemocnění cerebrálních tepen s predilekčním postižením terminálního úseku a.carotis interna (ACI) a tepen Willisova okruhu (ACA, ACM, ACP)
 • v okolí Willisova okruhu se objevuje na angiografii patrná abnormální kolaterální sít jemných tepen
 • proces je většinou bilaterální, jednostranná manifestace však chorobu nevylučuje
 • exaktní etiologie není známa
 • typické je u  MMD ztluštění intimy terminální porce ACI a ACM, přičemž proliferující intima může obsahovat lipidová depozita, nejsou známky zánětu 
 • mohou být přítomny tromby
 • výskyt sporadickýfamiliární (10%)
  • byl demonstrován AD přenos s redukovanou penetrancí u familiárních případů MMD s vazbou na chromozomy 3,6,8,12 a 17
 • je popisována asociace MMD s řadou chorob:
  • imunologická onemocnění (Gravesova choroba)
  • infekce (leptospiróza, tuberkulóza)
  • hematologické choroby (aplastická anemie, srpkovitá anemie, lupus antikoagulans)
  • kongenitální choroby (Apertův syndrom, Downův syndrom, Marfanův syndrom, tuberózní skleróza, Von Recklinghausenova choroba apod.)
  • vaskulární onemocnění  (aterosklerotické, koarktace aorty a fibromuskulární dysplazie, radiační postižení [9], paraselární tumory a hypertenze
  • neurofibromatóza typ I
  • Downův syndrom
 • převážně u asiatů, nejvyšší prevalence je v Japonsku (3,16 případů na 100000 obyvatel).
 • raritně bývá postižena bílá rasa, afroameričané a hispánci
 • manifestace v širokém věkovém rozmezí (4 měsíce až 67 let), maximum v 1. a  ve 3.-4. dekádě
 • klinický průběh bývá variabilní - od asymptomatických forem přes TIA až po cévní příhody s trvalým neurologickým deficitem
 • u dětí jsou časté mono- či hemiparézy, poruchy senze, mimovolní pohyby, bolesti hlavy a epileptické záchvaty, může dojít k mentální retardaci. Intracerebrální krvácení se vyskytuje spíše ojediněle
 • u dospělých je naopak častější výskyt intraventrikulárních, subarachnoidálních či intraparenchymových krvácení (až ve 30% případů)
  • hematomy bývají důsledkem fragilních kolaterál  [Kim, 2017]
 • klinická manifestace (především incidence krvácení) je ovlivněna rasou, u asiatů je incidence hemoragií vyšší než u bílé ras
 • digitální subtrakční angiografie (DSA)
 • CT nebo MR angiografie
 Radiologická a histologická diagnostická kritéria MMD
 Angiografický nález svědčící pro diagnózu moyamoya
 • stenóza či okluze terminální  a.carotis interna (TICA) a proximálních úseků ACM a ACA
 • abnormální vaskulární síť v okolí uzávěrů, zobrazená v arteriální fázi
 • nález je oboustranný
 Histopatologické nálezy svědčící pro diagnózu moyamoya
 • zesílení intimy vedoucí ke stenóze či uzávěru tepny, které nalézáme typicky v terminálním úseku ACI
 • stenózy či uzávěry tepen Willisova okruhu se zesílením intimy
 • nález četných arteriol v okolí Willisova okruhu
 
 Staging MoyaMoya disease [Suzuki 1969]

 Stage 1 – zúžení karotického řečiště vč. bifurkace
 Stage 2 – postupná tvorba kolaterál („moyamoya tepen“), stensoa distální ACI, dilatace ACM a ACA
 Stage 3 – intenzivní tvorba moyamoya tepen, progrese stenóz v ACI, ACM i ACA
 Stage 4 – postupné mizení moyamoya tepen, vymizení ACP
 Stage 5 – další redukce moyamoya tepen, postupně okluze ACi, ACM i ACA
 Stage 6 – úplné vymizení všech moyamoya tepen, jediná kolaterální cirkulace sestává z větví ACE
 
 
   

 • genetika
  • RNF213 gen na  17q25 (u asiatů)   → viz zde
   • 95% familiárních forem 
   • 79% sporadických případů
 
 • nutno odlišit moya moya syndrom, kdy podobný obraz vzniká např. v důsledku:
  • onemocnění štítné žlázy (např. u Hashimotovy thyreoiditidy)   [Kim, 2010]
  • srpkovité anémie (SCD)
  • vaskulitidy
  • neurofibromatózy (NF1)
  • tuberózní sklerózy
  • FMD
  • poradiační angiopatie
 

► Konzervativní terapie

 • specifická medikamentózní terapie této choroby neexistuje
 • akutní léčba ischemických i hemoragických příhod probíhá dle standardních postupů
 • u ICMP je nasazována jako sekundární prevence antiagregační terapii
  • nejedná se o evidence based  postup, je třeba postupovat individuálně s ohledem na charakter a tíží iktu, angiografický nález a po zvážení rizika i přínosu terapie
  • je nutno mít na zřeteli vyšší riziko intracerebrálního krvácení

► Operační léčba

 • operační léčba je indikována především u pacientů s progresivním průběhem
 • před ev. výkonem nutno vyloučit sek. etiologii (např. thyreoiditidu)  [Fujimura, 2015]
 • prováděny jsou:
  • anastomózy mezi a.carotis externa a a.cerebri media
  • encefalo-duro-arterio-synangiosis (EDAS)
  • encefalo-duro-arterio-myo-synangiosis (EDAMS) 
  • piální synangióza 
    
 • klinická studie srovnávající efekt konzervativní a chirurgické léčby není k dispozici
 • nejasná je situace v případě asymptomatických forem, doporučení pro případnou léčbu nebyla dosud vytvořena ani v Japonsku
 • prognostické faktory
  • rychlost vzniku a rozsah vaskulární okluze
  • schopnosti pacienta vytvořit funkční kolaterální oběh
  • věk
  • neurologický deficit
  • rozsah infarktových ložisek
 • někteří pacienti jsou stabilizovaní i bez operační intervence, často však až po prodělání závažného mozkového infarktu či hemoragie s trvalým postižením
 • u asi 50-60% postižených dochází k deterioraci kognitivních funkcí na podkladě multiinfarktové demence
 • mortalita je u dospělých ~ 10%, u dětí ~ 4-5 %
  • nejčastější příčinou úmrtí je intrakraniální hemoragie
 
TOPlist