ETIOPATOGENEZE iCMP
Klasifikace ischemických CMP
Aktualizace 23.06.2019
 
 
 

Léčba i sekundární prevence iCMP by měly být kauzální a vycházet ze zjištěného etiopatogenetického mechanismu a rizikových faktorů

 
Stroke / TIA
 
Anamnéza, klinické a základní laboratorní vyšetření
Neurovaskulární vyšetření (CT/MR/UZ)
Základní kardiologické vyšetření (EKG, 24h EKG Holter, TTE)
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiologie  zjištěna
(TOAST 1-4)
 

Etiologie nezjištěna

     
 

Kryptogenní infarkt

 
Rozšířená diagnostika
cTEE
TCCD bubble test
 
Prolongovaná EKG monitorace
 
Vyšetření intrakraniálních
cév a aorty
 
Další laboratorní vyšetření
   
Epizodní záznamník
(
30 dní)
 
ICM 
(
6 měsíců)
  nonstenozující pláty, disekce apod.  
 CSF
 Imunologie
 Hyperkoagulační stavy

 Genetika
 jiné
             
 
Zobrazení mozkového parenchymu
 • charakter, velikost a lokalizace léze na CT/MR mozku (viz níže)
 • přítomnost dalších patologických nálezů
 • MR SWI (susceptibility weighted imaging) umožňuje detekovat embolický materiál    [Gratz, 2014]
Vyšetření krčních a mozkových tepen a aorty
 • detekce stenózy či okluze a jejich etiologie (AS, disekce atd)
  • guidelines AHA/ASA 2018 pro léčbu akutního iktu doporučují provedení neinvazivního vyšetření karotid u neinvalidizujícího stroku do 24h od přijetí (I/B-NR)
 • pátrat po potenciálně nestabilních nonstenozujících plátech (vč aorty)
 
Detekce arytmií
 ► monitorace EKG
 • zásadní je detekce fibrilace síní (FISI) a její paroxysmální formy (pFISI)
  • guidelines AHA/ASA 2018 pro léčbu akutního iktu doporučují 24h EKG Holter (I/B-NR)
  • klinický benefit a indikační kritéria prolongované monitorace jsou dle těchto doporučení nejasná (IIb/B-R)
 • u pFISI je ve většině studií stanovena hranice trvání arytmie >30s
  • není jasné, od kdy je reálně zvýšené riziko kardioembolizace, krátké ataky fisi riziko iCMP nezvyšují  [Swiryn, 2016]
  • dle některých kardiologů a neurologů je tato hranice > 5-6 minut , dle jiných desítky minut až hodin  [Diener, 2014]
 • standardní vstupní 12ti svodové EKG
  • základní rytmus, ischemické změny, hypertrofie levé komory, raménkové blokády, preexcitace, převodní intervaly (PR, QRS, QT)
  • možné prediktory pFISI:
   • předčasné stahy síní (PACs - premature atrial contractions)
   • prodloužení intervalu QTc > 438 ms   [Hoshino, 2014]
   • patologie P vlny (maximum P vlny a disperze P vlny) na EKG [Howlett, 2015]
 • EKG monitorace na JIP (min. 24h po příjetí) (detekce fisi 3-6%) [Seet, 2011] 
 • EKG Holter
 • 14 denní (limitace baterie) monitoraci umožňuje voděodolný přístroj ZIO PATCH detektor  (studie mSTOPS EPACS)  
 • 30 denní zevní monitorování - event loop (až 20%)  
  • epizodní záznamník s automatickou detekcí (Vitaphone,ECG Pocket)    
   • kontinuální detekce rytmu a jeho záznam v případě detekce arytmie
   • ve studii EMBRACE  byl vyšší záchyt fisi oproti opakovanému Holterovi (3% vs. 16% během 30 dní)   [Sanna,2014]
  • epizodní záznamník
   • přikládaný pacientem do prekordia ve stanovených intervalech nebo při klinických obtížích (záchyt arytmií je ale nižší)  
 • zajímavé možnosti nabízí i chytré hodinky nebo telefony (např. AliveCor  → viz zde
  • je potřeba verifikovat spolehlivost
  • nabízí snadné, levné a dlouhodobé monitorování   [Verbrugge, 2019]
 • implantabilní monitor (ICM) -  např. Reveal XT, Reveal LINQ
  • přístroj, který se implantuje do podkoží v prekordiu, monitorace několik měsíců až roků
  • vyšší záchyt pFISI po 6 měsících, 1 i 3 letech dle studie CRYSTAL AF 
   • 8.9% vs 1.4% / 6 měsíců  (HR 6.43)
   • 12.4% vs 2% /12 měsíců (HR7.32)
   • 30% vs 3% / 3 roky
   • median záchytu 84 dní!  (HR 8.78), 92.3% pacientů mělo ataku pFISI > 6 minut

        → dlouhodobá monitorace EKG - MD Tansfer


Reveal LINQ 
 ► monitorace pulsu
 • jako užitečné, levné a snadné se ukazuje i monitorování pulsu na a.radialis. Plánována je větší studie.   [Kallmünzer, 2014]
 ► biochemické markery
 • testovány NT-pro BNP, high-sensitivity troponin (hs-cTn), GDF-15,  high-sensitivity CRP)
 • signifikantní se zatím jeví N-terminální natriuretický propeptid B (NT-proBNP)  [Svennberg, 2016] 
  • cut-off hodnoty pro riziko pFISI se v různých pracech liší (pacienti bez přidruženého srdečního selhání)
  • u pacientů s fibrilací síní bývá NT-proBNP až 800-1100 pg/ml a klesá po úspěšné kardioverzi  [Marsiliani, 2010]
   • vysoké hodnoty predikují nižší úspěšnost kardioverze
 
 Markery spojené s vyšším výskytem pFISI
 Elektrofyziologické
 Biochemické
 • N-terminální natriuretický propeptid B (NT-proBNP) > 265 pg/ml  [Fonseca, 2014]
 Morfologické
 Komorbidity
 • thyreopatie
 • kardiální selhávání
 • dekomp. hypertenze a DM
 • plicní choroby
 
AHA/ASA Guidelines 2014 - Sekundární prevence iCMP a TIA
 • u pacientů s TIA/iCMP nejasné etiologie zvážit do 6 měsíců od příhody prolongovanou monitoraci EKG (cca 30 dní)  (IIa/C)
 
Zobrazení srdce
 • TTE
  • velikost síní
  • velikost a funkce levé komory, tloušťka stěn
   • nízká EF (hranice 20-30%), dilatace, fokální akinesa
   • dilatace síně a rozšíření její stěny zvyšuje riziko fisi
  • chlopenní vady
 • TEE  [Castro, 2010]
  • trombus nebo spontánní echokontrast (především v levém oušku)    
  • PFO 
  • aneuryzma atriálního septa 
  • detekce AS plátů/trombů v aortě
  • vegetace v plicních žilách a na chlopních
  • intrakardiální tumor
 • CT / MR srdce    
  • alternativa u pacientů, kteří nejsou schopni/ochotni TEE podstoupit 
  • ev. lze kombinovat s vyšetřením myokardiální perfúze
  •   MR může detekovat trombus i při negativní echokardiografii  [Weinsaft, 2011]
Laboratorní vyšetření
 • zhodnocení cévních rizikových faktorů
  • lipidy, glykémie vč. HbA1c , Hcy apod.
 • ev. odběry na hyperkoagulační stavy
  • screeningové vyšetření není přínosné pro malý záchyt a vysoké náklady
 • ev. vyšetření autoprotilátek při podezření na vaskulitidu
  • screeningové vyšetření není přínosné pro malý záchyt a vysoké náklady
 • kardiální ezymy (CK, CKMB, LD, hs troponin T)
  • k vyloučení současného IM, který může být zdrojem kardioembolizace
 • toxikologie
 • jiná specializovaná vyšetření
  • vyšetření likvoru (vaskulitidy)
  • biopsie (např. vaskulitidy, CADASIL apod)
  • genetika (např. CADASIL, hyperkoagulační stavy)
 • iCMP jsou z hlediska etiologie a průběhu velmi heterogenním onemocněním
 • existují různé klasifikace a dělení, řada z nich ale míchá dohromady různé položky (např.  etiopatogenetický mechanismus s rizikovými faktory či klinickým obrazem), což může situaci znepřehledňovat
 • praktická se jeví klasifikace TOAST

  Dle etiologie

  Dle lokalizace ischemie (dle vzhledu lze usuzovat na etiologii)

 • teritoriální
 • lakunární
 • border zone infarkty (BZI)

 Dle doby trvání (nově je kromě času důležitý i nález na CT/MR)

 
 • zastoupení jedntilivých typů je udáváno různě, jedná se o hrubě orienační hodnoty, pravděpodobně je častá kombinace více faktorů
 • lze předpokládat změnu poměrů s příchodem nových dg metod (dlouhodobá EKG monitorace např. zvyšuje záchyt pFISI na úkor kryptogenních iktů apod)
 
 1. Makroangiopatie
     - aterotrombóza vel­kých a středních tepen
     - CMP na podkladě lokální trombózy,  arterio-arteriální embolizace z aterosklerotického
       plátu či hypoperfúze (border zone infarkty)
 • signifikantní (> 50%) stenóza nebo okluze hlavní krční či mozkové tepny nebo větve kortikální tepny na podkladě aterosklerózy
  • predilekčně výskyt v místech větvení nebo ohbí
  • kontrolovat i intrakraniální průběh ACI (stenosy nejčastěji v sifonu)
  • častá je kombinace s nasedající trombózou (aterotrombóza) a/nebo embolizací (hlavně u exulcerovaných plátů)
  • složení embolu může být  variabilní - od křehkého čerstvého fibrinového trombu, který se snadno fragmentuje, posune do periferie a rychle podléhá fyziologické trombolýze, až po kompaktní, pevně organizovaný trombus s tuhými hmotami plátu, který nelze rozrušit ani mechanicky ani trombolýzou
 • nutno pátrat i po AS plátech v aortě
  • dělení: absence plátu, plát šíře <4mm, plát ≥4mm, exulcerovaný plát
 • hodnocení AS plátů na UZ viz zde
 • příčina aterosklerózy je multifaktoriální genetický vliv + cévní rizikové faktory
 • mechanismus vzniku CMP:
  • tromebembolie (artery to artery)
  • trombosa či krvácení do plátu v místě stenózy
  • okluze perforátorů AS plátem
  • hypoperfúze při závažné stenóze (⇒ border zone infarkty)
 • specifickým a zřejmě poddiagnostikovaným problémem je trombembolie z nestabilního nestenozujícího AS plátu (většina spadne do TOAST 5 -  ESUS)


 • klinický obraz (ovlivněn rychlostí vzniku, rozsahem a možnostmi kolaterálního zásobení):
  • kortikální syndromy
  • příznaky kmenové či cerebellární léze
 • zobrazovací metody:
  • léze na CT nebo MR jsou většinou  > 1,5 cm
  • léze jsou převážně teritoriální    (trombembolie) nebo v tzv. border zone    (hypoperfúzní mechanismus)
   • ale i lakunární infarkt může vzniknout v důsledku trombembolie z proximálního AS plátu
     
 • pokud je UZ nebo AG normální nebo jen s nevýznamnými změnami, iCMP nelze hodnotit jako aterosklerotický (aterotrombotický) subtyp
 • pokud je vyloučena jiná etiologie a aterosklerotický plát zužuje lumen o < 50% lze hodnotit jako aterosklerotický subtyp, pokud jsou přítomny ≥ 2 z dalších rizikových faktorů: kouření, věk > 50 let, hypertenze, DM nebo hypercholesterolemie
  • vždy hodnotit prox.. úsek ACC a aortu na TEE
 • musí být současně vyloučena možnost kardioembolizace či jiné etiologie (v tom případě by se jednalo o TOAST 5)
 
 2.  Kardioembolizace
 • následek embolizace do mozkového řečiště z kardiálního zdroje
 • klinické syndromy a velikost infarktů na CT/MRI jsou shodné s prvním subtypem
 • diagnóza je pravděpodobná u vícečetných infarktů v různých povodích   
  • infarkty jsou většinou teritoriální, ale i lakuna může být kardioembolického původu

→ více o kardioembolických CMP zde

    Zdroje s vysokým rizikem kardioembolizace
 • mechanická chlopenní náhrada
 • infekční endokarditis
 • mitrální stenóza s fisi
 • fibrilace siní
 • trombus v levé síni či oušku 
 • sick sinus syndrom
 • recentní IM (< 4 týdny)
 • trombus v levé komoře
 • dilatační kardiomyopatie
 • ventrikulární segmentární akineza
 • myxom síně
    Zdroje se středně vysokým rizikem kardioembolizace
 • Mi stenosa bez fisi
 • turbulence v levé síni (spontánní echokontrast)
 • flutter síní
 • bio náhrada chlopně
 • srdeční selhání
 • hypokinesa v levé komoře
 • subakutní IM  (>4  týdny, <6 měsíců)
   Zdroje s nejistým rizikem kardioembolizace
 • PFO 
 • aneuryzma septa síně 
 • defekt septa síní (DSS)
 
 3. Mikroangiopatie  (arteriolopatie, small vessel disease)  - 20-25%
- lakunární infarkty
- difúzní postižení bílé hmoty (leukoareóza)araiosareóza)is)
 • mikroangiopatie (tepny šíře 0.4-0.5mm) může vést k mozkovému infarktu,  je současně zodpovědná i za část IC krvácení v hlubokých strukturách
 • etiopatogeneza mikroangiopatie:
  • lipohyalinóza
   • zejména u nemocných s hypertenzí
   • hlavním rysem lipohyalinózy je ztluštění cévní stěny se zúžením lumina, posléze může dojít k uzávěru cévy a vzniku infarktu
  • ateroskleróza malých tepen postihující odstup perforátorů
  • embolizace (méně časté) - např. při fisi či ipsilaterální těsné stenóze ACI
 • na CT/MR jsou přítomny lakunární infarkty subkortikálně a/nebo v kmeni (velikosti < 1,5 cm) a/nebo splývavé léze bílé hmoty (leukoareóza)
  • kmenové léze laterodorzálně v povodí cirkumferenc. tepen nejsou považovány za lakunární infarkty (na rozdíl od lézí v povodí perforující tepen)
 • klinický obraz
  • asymptomatické léze
  • některý z lakunárních syndromů
  • encefalopatický syndrom (u rozsáhlé leukoareózy)  s kognitivním deficitem a poruchami chůze
 • je vyloučena příčina 1 a 2, ev. je zjištěna stenóza extrakraniální tepny < 50 %, častý je výskyt cévních rizikových faktorů: DM, HT a dyslipidémie
   
 
 4.  Jiné určené příčiny iCMP
Neaterosklerotické a nezánětlivé vaskulopatie
 • disekce   
 • FMD   
 • vazospazmus  
  • primární (idiopatický)
  • sekundární (v rámci komplikované migrény, po angiografii, po požití drog apod)
 • reverzibilní vazokonstrikční syndrom  → viz zde
 • moya-moya 
 • amyloidní angiopatie 
 • embolizace z (pseudo) aneuryzmatu (extra-/intrakraniálního)  
 • hereditární mikroangiopatie
  • CADASIL   
  • CARASIL
  • MELA
  • MERFF
  • Fabryho choroba
 • geneticky vázané choroby pojiva
Vaskulitidy - (< 5% do 50 let věku)      → více
 
Hyperkoagulační stavy  → více
 • primární (nejčastěji antifosfolipidový syndrom a APC rezistence)
 • sekundární
  • malignity
  • nespecifické střevní záněty
  • hematologická onemocnění (leukémie, trombocytosa, polyglobulie)
Paradoxní embolizace z plicních AV zkratů   → viz zde
 
Hypoxie
 • strangulace, stavy po KPR
Hypoperfúze
 • na CT/MR patrno difúzní postižení nebo border zone infarkty (watershed)
 • etiologie
  • systémová hypotenze  
   • kardiální selhání
   • operace v ECC 
  • hypoperfúze při okluzi / stenóze karotidy (spadá do TOAST 1! )
Medikamenty, drogy
 • různé mechanismy ( např. vazospazmus, kardioembolizace při endokardtiitdě)
 • HAK (většinou v kombinaci s hyperkoagulačním stavem a/nebo kouřením)
 • kokain, crack, amfetamin, LSD, heroin (často vedou i k hemoragiím)
 • sympatomimetika, ergotamin, sumatriptan
Tukové, vzduchové a nádorové embolie
 • tuková embolie
  • typicky po traumatech (fraktury dlouhých kostí), operačních výkonech (vč. plastických operací s odsáváním tuku)
 • vzduchová embolie (mikroskopická x makroskopická)  
  • při chybném zavedení CŽK do arterie   [Riebau, 2004]
  • po extrakci CŽK   [Brockmeyer, 2009]
  • po opakovaných i.v. aplikacích v kombinaci s plicním AV zkratem či PFO
  • v průběhu katetrizace
Iatrogenní inzulty
 5. Etiologie nezjištěna

Nekompletní vyšetření

Zjištěno více možných příčin iCMP

 • např. pacient s fibrilací síní a stenózou > 50% ev. s lakunárními infarkty při současné arteriolopatii

Kryptogenní iCMP (vč ESUS)  → viz zde

 •   ani po pečlivém vyšetření se prokazatelná příčina nezjistí (30-40%)  [Bang, 2014]
 1. Teritoriální infarkt
 • postihuje kortex i subkortikální bílou hmotu
 • většinou v důsledku trombotické či embolické okluze intrakraniální tepny (ev. v kombinaci s nálezem extrakraniálním) → topická diagnostika iCMP viz zde
 • etiologie nejčastěji aterotrombotická nebo kardioembolická (TOAST 1 a 2)

Ukázky teritoriálních infarktů
 
 2. Lakunární infarkt
 • malé infarkty (< 1,5 cm) způsobené uzávěrem jedné hluboké perforující tepny
 • etiologie:
  • arteriolopatie (TOAST 3)
  • mikroembolizace
 • typický výskyt v oblasti bazálních ganglií, capsula interna, talamu a mozkového kmene anebo v povodí kortikálních pe­netrujících arteriol
 • kromě lakunárních infarktů vede pokročilá arteriolopatie i ke vzniku leukoaraiosy  - splývavé léze bílé hmoty periventrikulárně (typicky m.Binswanger, CADASIL apod) 
 • ev. odlišení lakuny od staré drobné hemoragie umožňuje MR GRE
   
 • klinický impakt je dán lokalizací a počtem těchto ložisek
  • izolovaná lakuna může být často asymptomatická
  • některý z tzv. lakunárních syndromů
  • status lacunaris může vést až k obrazu vaskulární demence s pseudobulbárním syndromem
Lakunární syndromy
 • definovány klinicky, do jejich obrazu nepatří poruchy vědomí, poruchy symbolických i jiných kortikálních funkcí a není porucha zorného pole
 • nejčastější lakunární syndromy (podrobný přehled viz tab):
  • čistý motorický iktus (pure motor stroke)
   • způsoben drobným infarktem postihujícím pyramidovou dráhu v oblasti hlubokých perforujících větví, obvykle v capsula interna
   • klinicky jde o kontralaterální hemiparéza
  • čistý senzorický iktus (pure sensory stroke)
   • vzácný, kompletní nebo velmi těžký senzitivní deficit bez dalších příznaků při hlubokém thalamickém infarktu
  • senzorimotorický iktus (sensorimotor stroke)
   • infarkty capsula interna (zadní raménko a genu), v corona radiata a nebo v thalamu
  • ataktická hemiparéza (včetně dysatria -clumsy-hand syndrome a homolaterální ataxie s krurální parézou)
 
 Nejčastější lakunární syndromy
Lakunární syndrom
Obvyklá lokalizace infarktu
Klinický deficit
Čistý motorický iktus
(pure motor stroke)
kontralaterální capsula interna
baze pontu
paresa tváře, paže a dolní končetiny
Čistý senzorický iktus
(pure sensory stroke)
kontralaterální thalamus
parestesie/hypestesie  tváře, paže a dolní končetiny
Senzorimotorický iktus (sensorimotor stroke)
capsula interna
corona radiata
thalamus
kombinace hemiparesy a hemihypestesie/parestesií
Syndrom dysartrie-neobratná ruka (clumsy hand)
kontralaterální capsula interna
baze pontu
dysartrie a hemiataxie
Ataktická hemiparesa
kontralaterální capsula interna
baze pontu
lehká hemiparesa a ipsilaterální ataxie

Podrobný přehled lakunárních syndromů

 
Ukázky lakunárních infarktů na CT a MR


Leukoareóza u pacienta s vaskulární demencí
 
 3. Border zone infarkt (BZI) / watershed infarkt
 • infarkty se vyvíjejí na pomezí povodí jednotlivých mozkových tepen
  • oblasti s trvale funkčními anastomózami (na povrchu mozku na úrovni piálních tepének)
  • oblasti, kde se prolínají neanastomozující koncové větve různých povodí (rozhraní mezi hlubokými perforujícími a piálními tepénkami například v centrum semiovale)
 • hlavní příčinou je kritické sníženi cerebrálního perfúzního tlaku (CPP ), nejčastěji na podkladě:

těsné stenózy nebo okluze ACI      

 • hypoperfúze
 • ev. i vícečetné embolizace 

kardiálního selhávání (kardiomyopatie, myokarditis, stp IM s hypokinesou)

akutní systémové hypotenze (např. výkony v ECC, KPR)

 • často je třeba kombinace více faktorů - stenóza přívodné tepny + hypotenze + mikroangiopatie

  BZI vnitřní

 • přechod mezi lentikulostriatálními tepnami a a.chorioidea anterior a penetrujícími kortikálními větevemi  ACM

  BZI zevní (kortikální)

 • přechod ACM/ACA nebo ACM/ACP 
 • přechod mezi povrchovým arteriálním systémem ACM a ACA
 
Vnitřní border zone (zeleně) a zevní border zone (modře) infarktyy
TOPlist