NÁSLEDKY ISCHEMICKÉ CMP
Vaskulární kognitivní deficit
Vascular Cognitive Impairment (VCI)
Vloženo 28.11.2013
 
 
 • cévní onemocnění mozku může vést k rozvoji kognitivního deficitu (VCI) resp. vaskulární demenci (VaD)
 • navíc ovlivňuje průběh ostatních demencí (AD)
 
 • nejedná se o uniformně probíhající onemocnění s typickým klinickým obrazem a průběhem (na rozdíl od AD)
 • různý fenotyp - řada pacientů má jen lehký, nerovnoměrně rozložený kognitivní deficit
 • často nejsou velmi dlouhou dobu splněna kritéria demence
  dominující porucha paměti + porucha globální a progredující + zřetelné funkční omezení
 • proto je preferován termín vaskulární kognitivní deficit (Vascular Cognitive Impairment, VCI)  [Hachinski, 1994]
  • poruchu lze detekovat v počátečnách stádiích a léčbou snížit riziko progrese do demence (viz kritéria dále)
 
 • prevalence demence v ČR ~ 1%, z toho VaD trpí ~ 10-15 % z těchto pacientů
 • prevalence lehčích kognitivních poruch u nás není známa
 • riziko vzniku demence u pacientů po CMP je 5x vyšší ve srovnání se zdravou populací stejného věku; nejvyšší je v prvních šesti měsících
 • pacienti s VaD mají ve srovnání se zdravou populací nižší pětileté přežití (39% oproti 75%)
  • příčinou časnějšího úmrtí jsou především kardio- a cerebrovaskulární onemocnění.
 
 • identické s rizikovými faktory cévních mozkových příhod
 • nejvýznamnější:
  •  věk (> 45 let u mužů, postmenopauzální věk u žen)
  • diabetes mellitus
  • nediagnostikovaná či špatně léčená arteriální hypertenze
  • hypercholesterolémie
  • fibrilace síní
  • obezita
  • kouření a zvýšená konzumace alkoholu
 • různé klasifikace často používají různá označení pro stejné klinické jednotky
Lokalizace
Etiologie
Průběh
 
  Kortikální
 • strategicky umístěný izolovaný infarkt
 • vícečetné teritoriální infarkty
  Subkortikální
 • vícečetné lakunární infakrty
 • postižení bílé hmoty (White Matter Lesion - WML)
  Kombinace kortikálních a subkortikální lézí
 
Ischemické
 
Hemoragické
Akutní (<3 měsíce od iktu)
 
Subakutní a chronické
 
Strategicky lokalizovaný infarkt
 • kognitivní, mnestické a behaviorální změny, které nesplňují obecná kritéria demence (globální porucha)
 • často se jedná o tzv. izolovaný kognitivní deficit
  • afázie
  • apraxie
  • gnostické poruchy
  • dysexekutivní syndrom
 • typický je zde náhlý vznik v návaznosti na proběhlý mozkový infarkt
  
 
perforátory
 • tzv. thalamická demence

ACA

 • abulie
 • ztráta motivace a iniciativy
 • emoční labilita
 • disinhibice

ACM

 • dominantní hemisféra
  • fatické poruchy 
  • Gerstmannův syndrom (agnózie prstů, po­rucha rozeznání pravé a levé strany, agrafie a akalkulie
 • nedominantní hemisféra
  • neglect syndrom  (nedominantní hemisféra)
  • zrakově-prostorová agnozie s poruchou orientace v prostoru
  • konstrukční apraxie
ACP
 • amnestický syndrom (mediobazální oblasti temporálního laloku, thalamus, fornix)
 • poruchy zraku ve smyslu hemianopsie
 • různé formy zrakové agnózie
  • prozopagnózie při pravo/oboustranném postižení O-T kůry
  • agnózie poznávání barev u levostranné ventromediální léze O laloku
 
Vícečetné teritoriální a/nebo lakunární infarkty
 • "multiinfarktová demence"
 • náhlý rozvoj obtíží 
 • skokovité zhoršování kognitivních funkcí v návaznosti na jednotlivé příhody
 
Subkortikální vaskulární postižení
 • vzniká na podkladě postižení arteriol v subkortikální oblasti (arteriolopatie)
 • chronický průběh, s pozvolným zhoršováním a fluktuacemi
 • léze na CT či MR mívají podobu vícečetných lakunárních infarktů a/nebo poškození bílé hmoty (white matter lesion - WML)
 • klinicky se manifestuje především poruchou exekutivních schopností, poruchami výbavnosti a zpomalením psychomotorického tempa
 • v objektivním nálezu je častý kvadrupyramidový syndrom, pseudobulbární syndrom, poruchy chůze, inkontinence apod.
 • do této skupiny lze zařadit i autozomálně dominantně dědičnou angiopatii CADASIL

 

Zobrazovací metody
 • CT, lépe MR - průkaz relevantního cévního postižení mozku

Klinické vyšetření

 • k odlišení AD by mohl pomoci test barvocitu (tabulky podle Ishihary) - u AD je vnímání barev porušeno 
Psychologické vyšetření a testy
 • účelem každého screeningu je hrubé odlišení normy od patologie, výsledky  nutno upřesnit specializovaným neuropsychologickým vyšetřením
 • v praxi nejčastěji využíváme Mini-Mental State Examination (MMSE)
  • stručný, malé nároky na vyhodnocení
  • bez použití dalších testů má však jen malou výpovědní hodnotu o charakteru kognitivního deficitu
  • není senzitivní na poruchy exekutivních funkcí (časté u VCI)
 • při specializovaném vyšetření je třeba brát v potaz aktuální možnosti pacienta, myslet na zvýšenou unavitelnost kognitivně alterovaných pacientů a tomu přizpůsobit dobu testování i výběr testů
 
Příklady neuropsychologických testových metod vhodných
pro zjišťování deteriorace kognitivních funkcí

 
Intelekt – globální stav
Wechslerovy testy inteligence (WAIS-R, popř. WAIS-III)
Paměť
Wechslerův test paměti (WMS-III)
Rey-Osterriethova figura
Exekutivní schopnosti
Trail Making Test - část B
Stroop Test
Cognitive Estimation Test
Wisconsin Card Sorting Test
Řečové schopnosti
Testy verbální fluence
Token Test
popř. Western Aphasia Battery
Vizuo-spaciální a konstrukčně-praktické schopnosti
Rey-Osterriethova figura
Clock Test
Kostky a Skládanky z WAIS-R
Psychomotorické tempo
Symboly z WAIS-R
Trail Making Test – část A
Pozornost
Trail Making Test - část A
Opakování čísel z WAIS-R
Symbolické schopnosti - orientačně
čtení,  počty, psaní + kresba postavy
Emotivita - deprese
Beck Depression Inventory
Chování
Instrumental Activity of Daily Living
Neuropsychiatric Inventory
Neurobehavioral Rating Scale
 
Úskalí existujících kritérií
 • při tvorbě diagnostických kritérií se původně vycházelo z modelu kognitivních změn u Alzheimerovy nemoci (AD) s dominantním poškozením hippokampu a tedy paměti. Cévní onemocnění však může vést k rozsáhlým defektům kognitivních funkcí a paměť přitom může zůstat intaktní
 • rozlišující nemusí být ani průběh - ne všechny vaskulární kogntiivní deficity probíhají skokově, např. subkortikální ischemické postižení se  průběhem více blíží AD, klinicky však dominuje porucha exekutivních funkcí než paměti.
 • je otázka, zda vůbec lze vytvořit všeobecně aplikovatelná diagnostická kritéria u onemocnění s širokým etiopatogenetickým podkladem a pestrým klinickým obrazem. Někteří proto preferují vytvoření  diagnostických  kritérií pro jednotlivé subtypy VaD (viz např. diagnostická kritéria subkortikální ischemické postižení navržená  Erkinjunttim).
 

Hachinského ischemické  skóre  (Hachinski Ischemic Score, HIS)
 • používáno od r.1974 
 • může sloužit k orientačnímu rozlišení mezi multiinfarktovou a Alzheimerovou demencí, avšak nikoliv k odlišení forem smíšených
  • 0-4 body - vs.AD
  • 7 a více - susp VaD
NINDS-AIREN kritéria
 • vytvořena speciálně pro výzkumné účely,  vysoce specifická, nicméně mají nízkou senzitivitu
 • ke stanovení diagnózy pravděpodobné vaskulární demence dle kritérií  NINDS-AIREN musí být splněny tři základní podmínky:
  • přítomnost kognitivního deficitu - definován jako pokles paměťových a dvou či více dalších kognitivních schopností
  • existence odpovídajícího cévního postižení mozku (na zobrazovacích metodách)
   • vícečetné teritoriální infarkty nebo hemoragie
   • strategicky lokalizovaný ojedinělý infarkt
   • extenzívní postižení bílé hmoty
   • četné lakunární infarkty v bazálních gangliích a bílé  hmotě
  • kauzální souvislost dvou výše uvedených skutečností
   • např. počátek kognitivního deficitu  v průběhu 3 měsíců po rozpoznané mozkové příhodě
   •  náhlá deteriorace kognitivních funkcí nebo stupňovitá progrese kognitivního deficitu při progredujícím nálezu na zobrazovacích vyšetření
     
 • definitivní (jistá) diagnóza vaskulární demence je stanovena, jestliže jsou splněna kritéria pro pravděpodobnou vaskulární demenci a existuje histopatologický důkaz cévního onemocnění mozku (z biopsie nebo pitvy) a je vyloučena jiná příčina demence
 • diagnóza je naopak zpochybněna při časném výskytu a progresivním zhoršování paměťového deficitu ale i dalších kognitivních schopností při absenci odpovídajících lézí na CT či MR. (5)
 Diagnostická kritéria NINDS-AIREN

  I. možná

 • kognitivní syndrom + objektivní nález, chybí však časová souvislost či zobrazovací metoda s průkazem cévního onemocnění mozku
 • průkaz cévního onemocnění mozku, avšak kognitivní deficit s nejasným počátkem, popř. kolísavým průběhem

  II. pravděpodobná

 • demence + cévní onemocnění mozku + jejich vzájemná souvislost

  III. jistá – histologický  průkaz

 
Klasifikace Subkortical Ischemic Vascular Dementia/Disease (SIVD)  [Erkinjuntti, 2000]
Binswangerova choroba/demence, Binswangerova encefalopatie, Subkortikální ischemická choroba / leukoencefalopatie, Subkortikální arteriosklerotická encefalopatie, Lakunární demence
 
 • I. kognitivní deficit
 • exekutivní dysfunkce
 • poruchy paměti (hlavně poruchy vybavování)
 • II. cerebrovaskulární onemocnění (CVD)
 • CT či MR nález (viz tabulka)
 • ložiskový nález
  • „frontální“ chůze, pyramidový a  pseudobulbární  syndrom
    
 • rozvoj mezi 44.-75. rokem
 • v anamnéze arteriální hypertenze, diabetes (často subkomp.)
 • progrese během 5-10 let
 CT/MR kritéria SIVD
 • extensivní postižení bílé hmoty
  •  ložiska > 10 mm
  •  difusní splývavé hyperintensity (> 25 mm)
 •  vícečetné lakuny (> 5) v subkortikální šedé hmotě a nález lakun v bílé hmotě
 • absence kortikálních infarktů / hemoragií
 
 

VCI je především v časných stadiích onemocněním potenciálně kauzálně léčitelným a terapií můžeme zabránit rozvoji demence

 
Kauzální terapie
 
Symptomatická terapie
► Inhibitory cholinesterázy a antagonisté NMDA
 • recentní studie prokázaly rovněž efekt terapie symptomatické inhibitory cholinesteráz a antagonistů NMDA receptorů
  • donepezil, galantamin, rivastigmin
  • memantin
 • zatím však u nás nejsou v této indikaci hrazeny pojišťovnou
 • zpomalují progresi kognitivního deficitu, pozitivně působí na behaviorální a psychologické symptomy při demenci (deprese, anxieta atd.) a na vykonávání běžných denních aktivit
► Léčba přidružené deprese → viz zde
► Ostatní léky
 • účinek dalších léků (např. nootropik, extraktů z ginkgo biloba) nebyl studiemi přesvědčivě prokázán, nicméně ho nelze vyloučit
► Kognitivní tréning, psychoterapie, RHB, pečovatelská péče, dieta
 • tréning zaměřený individuálně na deficit, kterým dotyčný pacient trpí
 • strava bohatá na ryby, mořské plody, zeleninu, citrusové plody a olivový olej, dále strava s vysokým obsahem kyseliny listové, vitamínů B6 a B12 a antioxidantů
 
TOPlist