http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / ŠKÁLY / MOZKOVÝ INFARKT
NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale)

Standardizované neurologické vyšetření sloužící k popsání deficitu u pacientů s iktem. Cílem této škály je, aby různí vyšetřující hodnotili pacienty obdobně a výsledky tak byly srovnatelné.

 Základní principy hodnocení NIHSS:

  • vždy hodnotíme první odpověď
    • pokud např. pacient na otázku týkající se jeho věku odpoví nejprve špatně a potom se  opraví, je nutno hodnotit odpověď jako nesprávnou. Toto je zásadní, protože jinak není možné zohlednit všechny způsoby verbální a  nonverbální nápovědy a zajistit reprodukovatelnost.
  • nikdy pacientovi při vyšetření nepomáháme a neradíme, pokud není v instrukcích výslovně uvedeno
  • některé položky jsou hodnoceny, jen pokud jsou přítomny. Např. ataxie  je u plegického pacienta hodnocena jako nepřítomna
  • hodnotíme jen to, co pacient v danou chvíli dokáže, ne to co si myslíme, že by dokázat mohl
  • skóruje se i starší deficit s výjimkou poruchy sense
 

                                     NIHSS video                NIHSS protokol

 

 

National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
1a. Úroveň vědomí
zvolit takový testovací impuls,aby obešel
případné překážky (orotrach. trauma, jazyk. bariéra, intubace). Testuje se vždy.
 0 - plně při vědomí, spolupracující
 1 - spavý, po mírné stimulaci poslechne, odpoví
 2 - opakovaná stimulace k pozornosti, sopor
 3 - koma (reflexní či žádná odpověď)
1b. Slovní odpovědi
ptáme se na věk pacienta a měsíc
počítá se první a pouze zcela správná odpověď, bez nápovědy
 0 - obě odpovědi zcela správně
 1 - jedna správně, těžká dysarthrie či jiná bariéra (OTI)
 2 - obě špatně, afázie, kóma
1c. Vyhovění výzvám
požádat o otevření a zavření očí a stisknutí a otevření neparetické ruky, úkon lze pacientovi předvést.
 0 - oba úkoly správně
 1 - jeden úkol správně
 2 - žádný správně, kóma
2. Okulomotorika
testuje se pouze horizontální pohyb, pacient s bariérou (slepota, bandáž, trauma) je testován reflexními pohyby (ne kalorické testování!).Testujeme i pac. v komatu. 
 0 - bez patologie
 1 - izol. paresa okohybného nervu, deviace či
      pohledová paresa potlačitelná OC manévry
 2 - nepotlačitelná deviace či pohledová paresa
3. Zorné pole
vyšetřovat i simultánní pohyb prstů kvůli fenoménu extinkce. Testujeme i u pac. s poruchou vědomí pomocí mrkacího reflexu.
 0 - bez postižení
 1 - částečná hemianopsie, fenomén extinkce
 2 - kompletní hemianopsie
 3 – oboustranná hemianopsie (slepota,včetně kortikální
      slepoty)
4. Faciální paresa
Cenění zubů, zavření očí, elevace obočí.
 0 - symetrický pohyb, bez postižení
 1 - lehká paresa (např. asymetrie NL rýhy)
 2 – úplná nebo částečná  paréza dolní větve (centrální
      paresa)
 3 – kompletní (perif.) paréza uni- či bilaterální, koma
5. a 6. Motorika
HKK do 90 st v sedě resp. 45 st. vleže
DKK do 30 st., kolísání na HKK je tehdy,
pokud klesá dříve než za 10 sekund a na
DKK dříve než za 5 sekund.
Testují se všechny končetiny,
9 se uděluje při jiném
postižení končetiny – vysvětlit.
 0 - bez kolísání
 1 – kolísání nebo pokles, bez úplného  
      pádu na podložku
 2 - určitý pohyb proti gravitaci, neudrží   
      nad podložkou
 3 - pohyb po podložce
 4 - plegie, bez pohybu, koma (pro šechny 
      konč.)
 9 - amputace, ankylóza aj.příčiny patolog.
      nálezu nesouvisející s příhodou
PHK
 
LHK
 
PDK
 
LDK
7. Ataxie končetin
testování prst-nos-prst na HKK
na DKK pata-koleno.
Nehodnotí se u pac., který nerozumí.
U slepých: nos-natažená HK.
V kómatu, při plegii atd. se hodnotí  0.
 0 - nepřítomna, nebo jen důsledek paresy. Koma.
 1 - na jedné končetině
 2 - přítomna na více končetinách
 9 - amputace, ankylóza aj.
8. Senzitivita
zkouší se ostřejším předmětem, u nespolu-
pracujících algickým podnětem (úniková reakce, grimasa).  Koma hodnotíme 2.
 0 - bez poruchy čití
 1 – lehká a střední porucha sense
      (hypestezie,hypalgezie)
 2 – těžká porucha sense až anestezie uni, či bilat.
      Koma.
9. Řeč
testovací slova: MÁMA, PÍSEK, TRÁVA
DĚKUJI, ELEKTŘINA,FOTBALOVÝ MÍČ
Víte jak,Dolů na zem,Jsem už z práce doma.
Popis obrázku.
 0 - bez afázie
 1 - lehčí fatická porucha, lze porozumět
 2 - těžká fatická porucha
 3 - globální afázie, mutismus, kóma
10. Dysartrie
Při fatické poruše hodnotíme výslovnost.
Při hodnocení 9 vysvětlit (např. OTI).
 0 - nepřítomna
 1 - setřelá řeč, je mu rozumět
 2 - výrazně setřelá výslovnost, není rozumět, 
     mutismus, kóma
 9 - intubace, jiná bariéra
11. Neglect
Použij simultánní stimulaci zraku a sense. Hodnotí se pouze, pokud přítomen.
0 - nepřítomen
 1 -  neglektuje 1 kvalitu, anosognoze
 2 - neglektuje více jak 1 kvalitu, kóma.
 
Pacient v komatu (skore 1a = 3)
 1a.  Úroveň vědomí 
 1b.  Slovní odpovědi
 1c.  Vyhovění výzvám
   2.  Okulomotorika
   3.  Zorné pole
   4.  Faciální paréza
5,6   Motorika
   7.  Ataxie
   8.  Senzitivita
   9.  Řeč
10.   Dysartrie
11.   Neglect
  3
  2
  2
  rozhodne okulocefalický manévr
  testujeme na podkladě mrkacího reflexu
  3
  16
  0
  2
  3
  2
  2
TOPlist