Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / ŠKÁLY / MOZKOVÝ INFARKT
Hodnocení kolaterálního řečiště u akutní iCMP

 
I. Hodnocení  kolaterálního oběhu na DSA
Collateral Grading System   [Higashida,2003]
Grade Průchod kontrastní látky při DSA
0 bez nálezu kolaterál
1 pomalé, nekompletní kolaterální zásobení periferie
2 rychlé, ale nekompletní kolaterální zásobení periferie
3 kompletní, ale zpomalené retrográdní plnění celého teritoria v pozdní venózní fázi
4 kompletní a rychlé retrográdní plnění celého teritoria
Grade 4 - okluze ACA vlevo, kompletní a rychlé plnění přes ACI vpravo
 
Pial Collateral Score [Christoforidis et al,2005]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade 1 - v pozdní venózní fázi se plní
i distální úsek  M1 za okluzí

 
II. Škály kolaterálního oběhu na CT angiografii
  • bylo prokázáno, že přítomnost dobrého kolaterálního oběhu koreluje s menším jádrem infarktu a predikuje lepší výsledený klinický stav při reperfúzní terapii
  • informace o dynamice kolaterálního přináší multifázická CTA
    • může odlišit absenci kolaterál od jejich opožděného plnění   [Yang, 2008]
    • může dále odlišit minimální anterográdní toky od retrográdního zásobení [Fröhlich, 2012]
Collateral Score (CS) dle CTA  [Tan, 2009]
Score  Přítomnost kolaterál na CT angiografii
0  žádné kolaterály
1  kolaterály zásobující ≤ 50% ischemizované oblasti
2  zásobení >50% a <100%
3  kompletní kolaterální zásobení 
  • někdy bývá zařazován i bod 4, kde je díky kolaterálám popisován zvýšený tok oproti zdravé straně   [Souza, 2012]
Collateral Score (CS) dle zdrojových snímků CT angiografie
 
 Kolaterální oběh v povodí ACM dle CTA  [University of Calgary]
Score  Přítomnost kolaterál na CT angiografii
0  žádná či minimální vaskularizace
1 vaskularizace ve srovnání se zdravou stranou
2  N nebo vaskularizace oproti zdravé straně
 
 
Modified Thrombolysis in Cerebral Infarction (mTICI) 
Grade Průchod kontrastní látky při DSA
0 bez anterográdního toku
1 průnik kontrastu za okluzi, minimální či silně zpomalené plnění periferních větví
2a parciální plnění (<1/2) teritoria okludované tepny
2b plnění > 1/2 teritoria okludované tepny
3 normální perfúze, absence viditelné okluze v periferních tepnách
 
The Arterial Occlusive Lesion (AOL)
0 bez rekanalizace
1 Inkompletní / parciální rekanalizace bez distálního průtoku
2 Inkompletní / parciální rekanalizace s jakýmkoliv distálním průtokem
3 Kompletní rekanalizace s jakýmkoliv distálním průtokem
 
Revaskularizace
 Rekanalizace
obnovení průtoku v místě primární okluze AOL
 Reperfúze
obnovení průtoku v terminálním řečišti vycházejícím z místa primární okluze
TICI
TIMI
 
 Klasifikace hemoragických transformací (dle ECASS II)
Hemoragický infarkt  (HI) - petechiální krvácení v infarktovém ložisku bez expansivních projevů
HI1 malé izolované petechie
HI2 splývavé petechiální krvácení
Parenchymový hematom (PH) - hemoragie s expansivním chováním
PH1 hematom zabírající ≤ 30 % ischemického ložiska s lehkým expansivním chováním
PH2 hematom > 30% s výrazným expansivním chováním

 

 Definice symptomatického IC krvácení  (sICH) v různých trombolytických studiích
 hemoragie asociovaná s klinickou deteriorací (vzestup NIHSS ≥ 4 bodů či smrt), 
 přičemž tuto hemoragii lze považovat za příčinu zhoršení
 jakákoliv hemoragie + jakékoliv zhoršení klinického stavu
 lokální či vzádlený (remote) parenchymový hematom typ 2  (PH2) + zhoršení stavu (vzestup NIHSS ≥ 4 / smrt)
 
 
 

 
TOPlist