MEDIKACE / ANTIKOAGULACE
Nízkomolekulární hepariny (LMWH)
Aktualizace 22.7.2019
 
 
 • anti-IIa a anti-Xa působení je závislé na antitrombinu
 • heparin působí jako kofaktor zvyšující až 2000x inhibiční aktivitu antitrombinu na koagulační proteázy
 • aktivita anti-Xa jednotlivých LMWH není v bezprostřední korelaci s antikoagulačním a antitrombotickým účinkem, protože každý LMWH má řadu účinků zprostředkovaných jinými mechanismy než inhibicí účinku Xa (inhibice prokoagulačního působení leukocytů, protidestičkový efekt, podpora fibrinolýzy, vazba na proteiny a cévní endotel).
Preparát
Profylace trombembolie
 Antikoagulace
 
 -  různé protokoly při léčbě  
    trombotického rizika
 -  četnost podání 1x za 24h
 - slouží k udržení efektivního
    hypokoagulačního stavu
 - aplikace á 12h
nadroparin
1ml/9500IU
0,3 ml (2850IU) s.c. 1-2 x denně
100 IU/kg 2xdenně
(70kg= 2x 0,7ml)
enoxaparin
1ml/10000IU/100mg
0,4 ml  s.c. 1x denně (vyšší riziko)
0.2 ml s.c. 1x denně (nižší riziko)
100UI (1mg) /kg 2xdenně
(70kg=2x0,7ml )
 
Tělesná hmotnost (kg)
Terapeutická dávka
FRAXIPARINE (1ml/9500IU)
2x denně s.c.
Terapeutická dávka CLEXANE
1ml/10000IU/100mg
2x denně s.c.
<50
0,4 ml  (3800 IU anti-Xa)
0,4 ml   (4000 IU anti-Xa)
50-59
0,5 ml  (4750 IU anti-Xa)
0,5 ml  (5000 IU anti-Xa)
60-69
0,6 ml  (5700 IU anti-Xa)
0,6 ml  (6000 IU anti-Xa)
70-79
0,7 ml  (6650 IU anti-Xa)
0,7 ml  (7000 IU anti-Xa)
80-89
0,8 ml  (7600 IU anti-Xa)
0,8 ml  (8000 IU anti-Xa)
90-99
0,9 ml  (8550 IU anti-Xa)
 0,9 ml  (9000 IU anti-Xa)
>100
1,0 ml  (9500 IU anti-Xa)
 1,0 ml  (10000 IU anti-Xa)
   U Clexane FORTE je v 1ml 15000 IU, u Fraxiparine FORTE v 1ml 19000 IU
 
 • kontrola trombocytů 3.-5. den, vzhledem k možnosti vzniku heparinem indukované trombo-cytopenie (HIT)
 • nutná úprava dávkování při renální insuficienci ( vyšší expozice LMWH vyšší riziko krvácení) - dle SPC
Fraxiparin
mírné poškození ledvin
(clearance kreatininu ≥ 0.83 ml/s)
není třeba snižovat dávku
středně těžká porucha funkce ledvin
(ClCr 0.5-0.83 ml/s)
těžké poškození ledvin (ClCr < 0.5 ml/s)
dávku o 25 až 33 %
Clexane
mírné poškození ledvin
(clearance kreatininu ≥ 0.83 ml/s)
není třeba snižovat dávku
středně těžká porucha funkce ledvin
(ClCr 0.5-0.83 ml/s)
není třeba snižovat dávku
těžké poškozeníl edvin
(ClCr < 0.5 ml/s)
dávku o 50%
100UI (1mg) /kg   1xdenně v terapii
2 000 anti-Xa IU SC (0,2ml) 1xdenně v profylaxi
Ačkoliv nejsou doporučeny úpravy dávkování u pacientů se středně závažným (clearance kreatininu 30-50 ml/min) a mírným (clearance kreatininu 50-80 ml/min) poškozením renálních funkcí, je vhodné pečlivé klinické a lab. monitorování
                                                                                                                           zpět na začátek stránky 
 • léčba pomocí LMWH nevyžaduje v běžné praxi laboratorní kontrolu účinnosti  [Bounameaux, 2004]
 • antikoagulační účinek lze kontrolovat stanovením anti-Xa aktivity a to zejména v těchto případech  [Aguilera, 2016] :
  • osoby s velmi nízkou a velmi vysokou váhou (nedá se dobře předpovědět účinek obvyklé standardní dávky)
   • u BMI > 40 resp > 150 kg,  kontrola za 48h a 96 h
   • ženy < 45kg a muži < 57kg
  • nemocní s renální insuficiencí (LMWH se vylučuje ledvinami)
   • CrCl < 30 ml/min  (0.5 ml/s)
  • gravidita (měnící se hmotnost během gravidity, riziko poddávkování)
  • pacienti s vysokým rizikem komplikací (trombembolie / krvácení)

Správný výsledek tohoto vyšetření závisí na správném odběru a zejména dodržení času odběru v závislosti na aplikaci dávky LMWH.

 • odběr 3-4 hodiny po podkožní aplikaci LMWH v době plazmatického píku po dosažení ustáleného stavu (cca 48h). Odběry dříve nebo později po aplikaci dávají nižší hodnoty a mohly by vést k předávkování.
 • rychlý šetrný vpich s krátkým zaškrcením žíly, opatrné nasátí krve
 • přesné dodržení objemu - předplněné zkumavky s citrátem plnit po značku
 • první 2 ml odebrané krve není vhodné použít pro koagulační vyšetření (možná přítomnost tkáňového faktoru), při odběru z CŽK či art.kanyly předem odtáhnout dostatečné množství krve (heparinové zátky, infuse…), v případě větších odběrů nejdříve odebírat zkumavky na biochemické vyšetření, krevní obraz a až jako poslední koagulaci
 • po odběru je důležité šetrné promíchání krve
 • co nejrychlejší transport vzorku, zpracování je třeba provést do 1 hodiny od odběru
        
        Referenční rozmezí:
 • antiXa - profylaktická dávka:  0,2 – 0,5 kIU/l  [Wei, 2015]
 • antiXa - terapeutická dávka:  0,5 – 1,2 kIU/l  (při užívání 2xdenně)
                                                       1-2 IU/mL (při užívání 1xdenně)
 
 • krvácivé komplikace neutralizace účinku viz zde
 • reakce v místě vpichu
 • elevace jaterních enzymů
 • alergická reakce
 • heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)
 • při dlouhodobém užívání riziko osteoporosy (menší než u heparinu)
zpět na začátek stránky 
TOPlist