Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Stratifikace rizika krvácení
         Hlavní rizikové faktory:
 • věk > 65 let
 • anamnéza GIT krvácení
 • anamnéza iktu / ICH
 • renální insuficience (kreatinin nad 133 μmo/l)
 • těžká anemie (hematokrit pod 0,30)
 • diabetes mellitus
 • opakované pády
 • rozsáhlá leukoareosa na CT nebo MR
 • hepatopatie
 • abusus alkoholu
 • dekompenzovaná epilepsie
Rizikové faktory
Riziko krvácení
Incidence vážného krvácení
(během 48 měsíců)
3-4
vysoké
53%
1-2
střední
12%
žádný
nízké
3%
Kategorizace krvácivých komplikací
 Pro řešení hemoragických komplikací léčby antagonisty vitaminu K (AVK) je nezbytné 
 zhodnotit závažnost krvácení
Těžké krvácivé komplikace
 • pokles koncentrace Hb 20 g/l
 • krvácení vyžadující podání krevních převodů (> 2 jednotky)
 • symptomatické krvácení (nitrosvalové, retroperitoneální,nitrooční)
 • krvácení stavitelné pouze invazivním výkonem
 • aktivní krvácení z jakéhokoli zdroje + hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mm Hg)
 • krvácení vyžadující hospitalizaci
 Život ohrožující krvácení
 • ztráta celého objemu krve v průběhu 24 hodin (tj.asi 10 transfuzních jednotek erytrocytů)
 • pokles koncentrace Hb 50 g/l
 • ztráta 50% objemu krve během 3 hodin
 • pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/minutu
 • pokračující krevní ztráta větší než 1,5 ml/kg/minutu po dobu delší než 20 minut
 • krvácení nitrolební

 

Efektivita léčebných postupů při korekci zvýšeného INR
Typ úpravy zvýšeného INR
Léčebná metoda
velmi rychlá a kompletní úprava za  10-15 minut
 PROTHROMPLEX + i.v. KANAVIT
poměrně rychlá, ale neúplná úprava
mražená plazma
poměrně rychlá úprava dosažená za 4-6 hodin
KANAVIT pomalou i.v. infuzí
pomalá úprava za 24 hodin
KANAVIT p.o.
velmi pomalá (řádově dny)
 vynechání dávky warfarinu
 
Používání koncentrátu protrombinového komplexu (KPK) v situacích s těžkým krvácením při zavedené léčbě warfarinem je založeno na poznatku, že tradiční přístup s použitím plazmy podstatně méně účinně koriguje warfarinem navozenou koagulopatii (úprava INR nebo normalizace aktivity K-vitamin dependentních koagulačních faktorů). Kromě toho platí, že potřebné množství plazmy lze podat podstatně pomaleji než KPK, a že objemové přetížení může zkomplikovat podání adekvátní dávky plazmy.  KPK jsou, oproti plazmě, protivirově ošetřeny. Nevýhodou je vyšší cena, trombogenicita a skutečnost, že nelze vyloučit přenos prionů a neznámých patogenů.
 
Život k ohrožující krvácení při léčbě warfarinem
 • přerušení léčby warfarinem
 • KANAVIT (amp/1ml/10mg) 1/2-1 amp i.v.  (naředit s 5 ml aqua pro inj nebo 5% glukózou,  pomalu aplikovat rychlostí 3ml/min)

         Substituční léčba:

→ při PT 2,0-3,9 INR 25 IU/kg
→ při PT 4,0-5,9 INR 35 IU/kg
→ při PT nad 6,0 INR 50 IU/kg

(dávka dle guidelines České hematologické společnosti)
lyofylizát rozpustit přiloženým roztokem až těsně před aplikací a podat pomalou i.v. infuzí
(max 2 ml/min=60IU/min)

Prothromplex je preferován před FFP (→viz zde)

 • NOVOSEVEN 90 μg/kg  i.v. inj (alternativa s výhodou lokalizované hemostázy)
 
 • bezprostřední kontrola PT, APTT a fibrinogenu
 • zhodnocení příčiny předávkování
 • je-li korekce dostatečná, je indikované pravidelné laboratorní monitorování (první za 4-6 hodin), není-li korekce PT a APTT dostatečná, pak konsultovat hematologa
 • následně prevence DVT podle stupně rizika tromboembolie v době zrušení tromboprotekce warfarinem
  • LMWH / UFH 
  • kompresivní punčochy
  • intermitentní pneumatická komprese
Potřeba rychlého zrušení antikoagulačního efektu warfarinu
před urgentní operací
 • přerušení léčby warfarinem
 • pomalá i.v. infuze s 1/2-1 amp KANAVIT inj (1amp/1ml/10mg)
  (naředit s 5 ml aqua pro inj nebo 5% glukózou,  pomalu aplikovat rychlostí 3ml/min)  
          Substituční léčba (podle naléhavosti)
 • MRAŽENÁ PLAZMA
  • 10-15 ml/kg i.v. infúzí ( možnost hypervolémie s kardiálním selháním)
  • korekce v řádu hodin
 • NOVOSEVEN 90 μg/kg i.v. inj (alternativa s výhodou lokalizované hemostázy)
 • bezprostřední kontrola PT, APTT a fibrinogenu
 • operaci lze začít při PT 1,3-1,5 INR
 • LMWH nebo UFH v dávce a načasování podle stupně rizika tromboembolismu (žilního nebo tepenného), v případě velmi vysokého rizika v kombinaci s použitím kompresivních punčoch nebo intermitentní pneumatické komprese 
Předávkování warfarinem bez krvácivých projevů
Nepatrné zvýšení INR
 • do 10% horní hranice terapeutického rozmezí
 • není vysoké riziko krvácení (maximálně 2 body)
 • zhodnocení příčiny předávkování
 • návrat INR do terapeutického rozmezí beze změny dávky warfarinu je   pravděpodobný
 • ponechat stávající dávku warfarinu
 • častější laboratorní monitorování
INR 3,0-5,0
 • zhodnocení příčiny předávkování
 • snížení dávky warfarinu o 5-20% (na základě vypočtené kumulativní týdenní dávky) nebo vynechání dávky warfarinu
 • častější laboratorní monitorování
 • úpravu INR lze čekat během několika dní
 • pokračování v menší dávce warfarinu, jakmile je INR v terapeutickém rozmezí (snížení dávky warfarinu o 5-20%)
 INR 5,0 - 9,0
bez krvácení

Nízké riziko krvácení (maximálně 2 body)
 • vynechání jedné nebo dvou dávek warfarinu, zhodnocení příčiny předávkování
 • častější laboratorní monitorování
 • pokračování v menší dávce warfarinu, jakmile je INR v terapeutickém rozmezí (snížení dávky warfarinu o 5-20%)
Vysoké riziko krvácení (3 a více bodů)
 • vynechání jedné nebo dvou dávek warfarinu, zhodnocení příčiny předávkování
 • KANAVIT gtt 1-5 kapek per os
 • častější laboratorní monitorování
 • pokračování v menší dávce warfarinu, jakmile je INR v terapeutickém rozmezí (snížení dávky warfarinu o 5-20%)
INR nad 9,0
bez krvácení

Nízké riziko krvácení (maximálně 2 body)
 • přerušení léčby warfarinem a zhodnocení příčiny předávkování
 • KANAVIT gtt 2-5 kapek per os
 • časté laboratorní kontroly (nejpozději následující den)
 •  v případě potřeby další KANAVIT gtt
 • pokračování v menší dávce warfarinu, jakmile je INR v terapeutickém rozmezí (snížení dávky o 5-20%)
Vysoké riziko krvácení (3 a více bodů)
 • přerušení léčby warfarinem a zhodnocení příčiny předávkování
 • KANAVIT 5-10 gtt per os
 • KANAVIT (amp/1ml/10mg) 1/2-1 amp  i.v. infuzí (naředit s 5 ml aqua pro inj nebo 5% glukózou,  pomalu aplikovat rychlostí 3ml/min)
 • časté laboratorní kontroly (v intervalu 6-24 hodin)
 • při středně vysokém a vysokém riziku trombotické komplikace v době zrušení   tromboprotekce warfarinem nutno zajistit farmakologickou prevenci adekvátní dávkou nízkomolekulárního heparinu (LMWH)
 • pokračování v menší dávce warfarinu, jakmile je  INR v terapeutickém rozmezí
Jakékoli krvácení se subterapeutickým INR
 • je-li INR v subterapeutickém rozmezí (např. < 1,5), může být krvácení zapříčiněné jinými faktory než je warfarinizace a rušení antikoagulačního efektu warfarinu může být nepatřičné
 • při pochybnostech konzultovat hematologa
 PROTHROMPLEX 600IU/20 ml roztoku
 • amp 600IU/ 20 ml
 • přípravek vyráběný z lidské plazmy (tekuté složky krve)
 • obsahuje 4 koagulační faktory: II, VII, IX a X (faktory prothrombinového komplexu), které  jsou závislé na vitaminu K
 • dle některých guidelines je prothromplex alternativou mražené plazmy, dle jiných guidelines je preferován [Baglin, 2005]  [Pernod, 2010]
 • koncentrát protrombinového komplexu revertuje hypokoagulační stav rychleji a s nižším rizikem NÚ  [Hickey, 2013]
   Dávka
 • PT 2,0-3,9 INR 25 IU/kg
 • PT 4,0-5,9 INR 35 IU/kg
 • PT nad 6,0 INR 50 IU/kg
(dávka dle guidelines České hematologické společnosti)
lyofylizát rozpustit přiloženým roztokem až těsně před aplikací a podat pomalou i.v. infuzí
(max 2 ml/min=60IU/min)
 
Používání koncentrátu protrombinového komplexu (KPK) v situacích s těžkým krvácením při zavedené léčbě warfarinem je založeno na poznatku, že tradiční přístup s použitím plazmy podstatně méně účinně koriguje warfarinem navozenou koagulopatii (úprava INR nebo normalizace aktivity K-vitamin dependentních koagulačních faktorů). Kromě toho platí, že potřebné množství plazmy lze podat podstatně pomaleji než KPK, a že objemové přetížení může zkomplikovat podání adekvátní dávky plazmy.  KPK jsou, oproti plazmě, protivirově ošetřeny. Nevýhodou je vyšší cena, trombogenicita a skutečnost, že nelze vyloučit přenos prionů a neznámých patogenů.

  Výhody, nežádoucí účiny

 • oproti FFP rychlejší nástup účinku a menší zatížení tekutinami  [Hickey, 2013]
 • dle některých studí funguje i bez souběžného podání vit. K
 • riziko trombembolismu ( ~ 3%)
  • některá guidelines dop. současně miniheparinzaci LMWH, což ale nelze u ICH
 • možnost nákazy přenosnými chorobami (stejně jako u FFP)
Koagulační faktory
MP (1 TU)
f II
600
214
f V.
0
230
f VII.
500
182
f IX.
600
200
f X.
600
202
f XI.
0
200
AT III.
0
?

 

 Čerstvě zmrazená plazma (FFP)

  Dávka

 • 10-15 ml/kg i.v. infúzí ( možnost hypervolémie)
 • 1 ml FFP/kg tělesné hmotnosti zvýší obsah koagulačních faktorů cca o 1-2 %

   Indikace

 • •nutnost rychlého zrušení kumarinového efektu
 • diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) ve fázi konzumpce
 • • trombotická trombocytopenická purpura (TTC)

  Kontraindikace

 • • kardiální dekompenzace, plicní edém
 • • deficit IgA
 • • DIC bez kauzální léčby
 • • nesnášenlivost vůči plazmě
 
   Postup při podání 
 • kontrola dat na transfuzním přípravku a výdejce
  • krevní skupinu a Rh faktor, číslo konzervy, exspirace, množství přípravku a druh
 • vyplníme lékařskou a ošetřovatelskou dokumentaci
  • chorobopis, dekurz s transfuzním razítkem, transfuzní protokol, průvodku, sešit o evidenci podávání transfuzních přípravků
 • provedeme SANGVITEST ( BED-SIDE TEST)
  • diagnostická souprava se séry: zelená anti – A, červená anti – B
  • předtištěné Eldonovy kartičky a skleněné tyčinky na promíchání
  • míchat každé jinou tyčinkou, po 3 minutách odečíst
  • nesmí před odečtením zaschnout

provedení: do modrého kruhu karty vkápneme 1 kapku anti A, do žlutého kruhu 1 kapku anti B, skleněnými tyčinkami se promíchají séra  s kapkami krve, po 3 minutách je výsledek:

shlukování nastalo

příjemce a dárce mají skupinu

v kruhu anti – A
A
v kruhu anti – B
B
v obou kruzích
AB
nenastalo nikde
0
 • lékař provede biologickou zkoušku
  • 5-10 ml (cca 100 kapek)  krve se nechá kapat velmi rychle, poté se kapky na 3 minuty zpomalí; situace se opakuje ještě dvakrát, přitom  sledujeme reakce pacienta
  • lékař zhodnotí průběh biologické zkoušky a dává svolení k pokračování transfuze
  • do dokumentace zaznamenáme začátek podání a lékař zapíše výsledek biologické zkoušky
 • krev kape rychlostí obvykle 60 kapek/1 minutu (asi 1-1,5 hodiny)
 • sestra pacienta dále sleduje
  • v desetiminutových intervalech vyhodnocuje celkový stav pacienta, jeho subjektivní pocity, a měří a zapisuje fyziologické funkce
  • pi zjištění subjektivních potíží nebo objektivního zhoršení stavu, ihned zastaví přívod jezdcem (jehlu nechá v žíle) a neprodleně uvědomí lékaře.
 • transfuzi ukončujeme ve chvíli, kdy ve vaku zbývá 10 ml krve
 • nemocnému změříme TF, dech, TK, TT, hodnoty opět zapíšeme a přidáme časový údaj, kdy transfuze skončila
 • konzervu se zbytkem krve ukládáme do chladničky na 24 hodiny (opatření pro případ dodatečné kontroly krve při pozdní potransfuzní reakci.
 • každá konzerva je podána novou sterilní převodovou soupravou, z původního převodu může zůstat v žíle původní jehla,  u každé KS má být znovu povedena kontrola KS sangvitestem a biologická zkouška 
  Nežádoucí reakce
 
        Závažnost komplikací podle klinického průběhu:
 • lehká – odezní po zastavení transfuze a jednoduché léčbě
 • střední – neodezní po jednoduché léčbě
 • těžká – došlo k orgánovým poruchám a vyžaduje monitorování

        Pyretická reakce

 • příčina: přítomnost pyrogenů (drť z gumových zátek, mrtvé bakterie a produkty jejich metabolizmu) v převáděném přípravku
 • klinické projevy:
  • rychlý vzestup teploty, třesavka
  • bolest hlavy
  • nauzea, zvracení
  • tachykardie
 • průběh: většinou lehký
 • těžší stupeň: následuje horečka 38 °C s trváním 24 hodin

        Hemolytická reakce

 • příčina: převod inkompatibilní krve (nestejnoskupinové) nebo účinkem jiných protilátek přítomných v plazmě příjemce
 • klinické projevy:
  • prudká bolest v bederní krajině
  • svírání na hrudi, dušnost
  • úzkost, neklid
  • třesavka, tachykardie, studený pot, bledost
  • pacient močí malé množství hnědě zbarvené moči až anurie
  • za 8-10 hod ikterus (žluté zbarvení kůže a očního bělma)
  • příznaky šoku (pokles TK, tachykardie, zvracení, bezvědomí)
 • průběh: první známky vznikají již po podání 20-50 ml inkompatibilní krve (závažnost reakce je závislá na množství převedené krve)

        Alergická reakce

 • příčina: přecitlivělost na různé složky přítomné v krvi dárce (alergické látky, protilátky) případně na látky protisrážlivého nebo konzervačního prostředku
 • klinické projevy:
  • otok sliznice, kopřivka
  • zvýšená teplota
  • bolest hlavy, průjem
 • těžší stupeň: dušnost podobná astmatickému záchvatu
 • nejtěžší: anafylaktický šok

        Septická reakce – bakteriální

 • příčina: bakteriální kontaminace krve
 • klinické projevy:
  • prudký vzestup TT, třesavka
  • zvracení, průjem
  • silná bolest hlavy
  • motorický neklid, obluzené vědomí
 • průběh: rychlý a těžký i při odpovídající léčbě

        Oběhová reakce – hypervolemie

 • příčina: oběhové přetížení organizmu, edém plic
 • klinické projevy:
  • bolest na prsou
  • vystupňovaná úzkost, psychomotorický neklid
  • na krku je viditelné zvýšení žilní náplně
  • dušnost, cyanóza, tachykardie
 • výskyt u rychlého či přetlakového převodu a u nemocných s poruchou srdečně-cévního systému  
Krvácení při léčbě novými orálním antikoagulancii (NOAK)
Postup u pacientů s ICH  [Steiner, 2017]

  Diagnostika

 • anamnéza:
  • zda pacient užívá NOAK
  • jaký preparát, jakou dávku a kdy byla užita poslední dávka
  • souběžná medikace + komorbidity
 • hematologické testy dle konkrétního preparátu → viz zde
 • odhad doby eliminace dle ClCr  → viz zde
 • zhodnocení celkového stavu pacienta, zejména TK+ P
 • zhodnocení závažnosti krvácení – lehké, středně těžké, závažné

  Lokální stavění krvácení

  Antidotum

  Eliminace NPA

 • aktivní uhlí (poslední dávka NOAK< 2-4h)
 • ev. hemodialýza (u dabigatranu, pokud není k dispozici antidotum)
  • v případě renální insuficience při aPTT>80s nebo dTT> 500ng/ml

  Substituční léčba (zatím je málo klinických zkušenostím off-label postup):

 • dle některých pramenů zvážit při hladinách spec anti-Xa > 30ng/ml [Steiner, 2017]
 •  přednost má v6dz podání antidota, pokud je dostupné
   
  • 4F PCC
  • 25-50 IU/kg, lyofylizát rozpustit těsně před aplikací a podat pomalou i.v. infuzí  (max 2 ml/min=60IU/min)
 • NOVOSEVEN 50 μg/kg i.v. inj (alternativa s výhodou lokalizované hemostázy)
  • ev. opakované podání, poločas f.VII je kratší než dabigatranu
 • FEIBA NF- koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu [Awad, 2013]
  • dávka: 50-100jj/ kg
  • k přípravě roztoku FEIBA použít vodu na injekci a soupravu, která je součástí balení, poté ihned podat
  • pomalá infuse - max 2 j/kg/min
 • účinek substituční / eliminační léčby nelze očekávat při normálním PT (rivaroxaban), aPTT  nebo dTT< 50ng/ml (dabigatran)
 • při substituční léčbě je vždy riziko rebound-fenoménu
   Antifibrinolytika
 

  Mírné krvácení
 • vynechat následující dávku
 • příp. ošetření zdroje krvácení, komprese

  Středně těžké krvácení

 • vysadit NOAK
 • komprese rány, chirurgické ošetření zdroje
 • dostatek tekutin, zvýšit diurézu (halvně dabigatran je vylučován močí)
 • podat destičky (pokud tr <70-80 x 109 /L)
 • zvážit substituční léčbu či antifibrinolytika (EXACYL)
 • aktivní uhlí (< 2 h po užití NPA)
 • ev. krevní transfúze

  Závažné, život ohrožující krvácení

 • antidotum
 • substituční léčba
 • hemodialýza (dabigatran)
 • hemofiltrace přes aktivní uhlí
 
přerušení léčby dabigatranem před chirurgickým výkonem
  Krvácivé komplikace při léčbě LMWH
 • protamin neutralizuje antikoagulační účinek LMWH jen částečně (asi 60%)
 • PROTAMIN hydrochlorid (amp/5ml/50mg/5000IU)
  • anafylaxe, hypotenze, bradykardie až zástava, flush
  • lépe podat krátkou 5-10. min. infúzí ve 100ml FR
 
Protamin hydrochlorid (1ml/10mg/1000IU)
nadroparin
(Fraxiparin)
1ml/9500IU
< 8 hodin
 6 mg/0,6ml na 950UI antiXA nadroparinu (0,1 ml)
> 8h  nepodávat
enoxaparin
(Clexane)
1ml/10000IU/100mg
< 8 hodin 
 10mg/1ml na 1000UI antiXA enoxaparinu (0,1 ml)
8-12 h
 poloviční dávka
> 12h  nepodávat
 
  Krvácivé komplikace při léčbě heparinem
 • stop infuse, odebrat KO+koagulace
  • dávka protaminu se řídí dobou od podání heparinu (viz tab)
  • anafylaxe, hypotenze, bradykardie, flush
  • lépe podat krátkou 5-10. min. infúzí ve 100ml FR
Čas od podání heparinu
(poločas cca 2 hodiny)
Dávka Protaminu
0-30 min
1 ml/1000 IU heparinu
31-60 min
0.75 ml/1000 IU heparinu
61-120 min
0.5 ml/1000 IU heparinu
> 120 min
0.4 ml/1000 IU heparinu
Závažné krvácení při léčbě rivaroxabanem
 • ošetřit zdroj krvácení, pokud lze
 • specifické antidotum není k dispozici
  • ve vývoji rekombinantní f.Xa
 • s ohledem na vysokou vazbu na bílkoviny se neočekává účinnost hemodialýzy
 • substituční léčba (zatím je málo zkušeností):
 • MRAŽENÁ PLAZMA  10-15 ml/kg formou i.v. infuze
 • PROTHROMPLEX 
  • dávka není známa, INR je nespolehlivé
  • lyofylizát rozpustit přiloženým roztokem až těsně před aplikací a podat pomalou i.v. infuzí (max 2 ml/min=60IU/min)
TOPlist