Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

MEDIKACE / ANTIKOAGULANCIA
Edoxaban (LIXIANA)
Vloženo 28.9.2017, aktualizace
05.05.2018
 
 
Obecné informace o NOAK viz samostatná kapitola
 
  Indikační kritéria
  sekundární prevence CMP (CMP/TIA) u nevalvulární fibrilace síní (NVAF)
  primární prevence CMP u nevalvulární fibrilace síní s ≥ 1 rizikovými faktory
 • městnavé srdeční selhání
 • hypertenze
 • věk ≥ 75 let
 • DM
  léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a jejich prevence
 
  Klinické studie
  
 
  Kontraindikace
 • hypersenzitivita na aktivní látku
 • pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin  < 0.25 ml/s (15ml/min)
 • klinicky významné aktivní krvácení, organická léze s rizikem krvácení
 • spontánní nebo farmakologicky navozená porucha hemostázy, významná trombocytopenie či trombocytopatie
 • jaterní onemocnění s koagulopatií
 • nekontrolovaná těžká hypertenze
 • těhotenství  (reprodukční toxicita) a kojení (přechází do mateřského mléka)
  • ženy ve fertilním věku musí během léčby edoxabanem zabránit otěhotnění
 
  Mechanismus účinku
 • přímý, vysoce selektivní, reverzibilní  inhibitor aktivovaného faktoru Xa (fXa)
 • farmakodynamické účinky stanovené analýzou anti-FXa aktivity jsou předvídatelné a korelují s dávkou a koncentrací edoxabanu

Koagulační klaskáda

 
  Farmakokinetika
Vstřebání a nástup účinku
 • rychlý nástup účinku, maximální plazmatická koncentrace do 1-2 hodin
 • lze podat nalačno i po jídle
 • věk a ni pohlaví nehrají roli, redukce dávky při hmotnosti < 60kg

Eliminace

 • 50% játra, 50%  ledviny
 • před tím je částečně degradován pomocí CYP3A4/5 (< 4%)
 
  Interakce
Farmakodynamické
 • antikoagulancia / antiagregancia /NSAID - zvýšené riziko krvácení
 • kombinace s jinopu antikoagulací je kontraindikována
 • krátkodobě lze kombinovat s antiagregancii (ENGAGE TIMI 48)
Farmakokinetické
 • vzájemné ovlivnění resorpce, transformace a eliminace
 • edoxaban je substrátem pro efluxní transportér P-gp  viz zde
  • redukce dávky 50% u silného inhibitoru:  cyklosporin, dronedaron, erythromycin, ketokonazol, chinidin nebo verapamil
  • netřeba redukce u slabších inhibitorů: chinidin, verapamil, amiodaron
  • použití edoxabanu s jinými inhibitory P-gp včetně inhibitorů HIV proteázy nebylo zkoumáno
  • u rifampicinu ani digoxinu není třeba dávku redukovat
 
  Dávkování
V prevenci iCMP
 • standardní dávka 1x 60 mg
 • redukovaná dávka 1x 30mg
  • hmotnost ≤ 60 kg
  • izolovaná snížená CrCl na 0.25 ml/s-0,83 ml/s (15-50 ml/min)
  • inhibitory P-gp (Cyklosporin, dronedaron, erythromycin, ketokonazol)
 • kontraindikace při CrCl < 0.25 ml/s (15ml/min)
 • při CrCl > 95 ml/min dop. nahradit jiným NOAKem (FDA 2015) ! (pro sníženou účinnost)
 
Léčba DVT a PE
 • před nasazením dávat 5 dní LMWH  (edoxaban a iniciální parenterální antikoagulancium nemají být podávány současně)
 • poté nasadit edoxaban :  
  • 1x 60 mg p.o.
  • trvání terapie při léčbě DVT a PE (žilní tromboembolické příhody, VTE) a při prevenci rekurentní VTE má být upraveno individuálně po pečlivém vyhodnocení přínosu léčby oproti riziku krvácení

Terapie trvající krátkou dobu (nejméně 3 měsíce) má vycházet z přechodných rizikových faktorů (např. nedávného chirurgického zákroku, traumatu, imobilizace) a terapie trvající delší dobu mají vycházet z trvalých rizikových faktorů nebo idiopatické DVT nebo PE

Přechod z jiných antikoagulancií na Lixianu a naopak

 
  Monitorace
 • klinická monitorace pacienta užívajícího NOAK viz zde
   
 • laboratorně lze efekt lze posoudit pomocí speciálně kalibrovaného testu anti-Xa
 • edoxaban v testech prodlužuje koagulační čas, např. protrombinový čas (PT) a aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), což je důsledkem inhibice faktoru Xa. Změny pozorované v těchto koagulačních testech se očekávají  při terapeutické dávce, jsou však malé, podléhají vysokému stupni variability a nelze je použít ke sledování antikoagulačního účinku edoxabanu.
 
  Komplikace, nežádoucí účinky
Trombolytická terapie a Edoxaban   → viz zde
 
Postup při předávkování
 • zvážit včasné podání aktivního  uhlí (obecné dop., klinický efekt neověřen, efekt  do 2-4h od podání léku)
 • vzhledem k vysoké vazbě na plazmatické proteiny se u edoxabanu neočekává možnost odstranění dialýzou
 • nejsou  zkušenosti s použitím antifibrinolytik (kyseliny tranexamové, kyseliny aminokapronové) ani s použitím systémových hemostatik (desmopresinu, aprotininu)
 • antidotum → viz zde
Krvácení
 • zvážit včasné podání aktivního  uhlí (obecné dop., klin, efekt nebyl ověřen)
 • vzhledem k vysoké vazbě na plazmatické proteiny se u edoxabanu neočekává možnost odstranění dialýzou
 • nejsou  zkušenosti s použitím antifibrinolytik (kyseliny tranexamové, kyseliny aminokapronové) ani s použitím systémových hemostatik (desmopresinu, aprotininu)
 
TOPlist