Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

MEDIKACE
Antikoagulační terapie
Aktualizováno 18.05.2019
 
 
  Rozdělení antikoagulancií

 I. Parenterální antikoagulancia
      heparin  → více
     nízkomolekulární hepariny (LMWH)  → více
 
  II. Perorální antikoagulancia
     antagonista vitamínu K (warfarin)
     nová orální antikoagulancia (NOAC / DOAC) → více
- přímé inhibitory trombinu
   -  dabigatran
   -  argatroban
   -  bivaluridin
             - inhibitory faktoru Xa
                -  rivaroxaban
                -  apixaban
                edoxaban
                -  betrixaban
             
 
 
Srovnání výsledků studií s novými perorálními antikoagulancii
  Indikace antikoagulační terapie
                                                                                                 
riziko ischemie
 
CHA2DS2VAsc score
spontánní echokontrast
trombus v síni
riziko krvácení
 
HAS-BLED
HEMORR2HAGES
microbleeds
 
 
—————————————————►
antikoagulace
 • vyšší věk ani hemoragická transformace ischemie nejsou jednoznačnou kontraindikací následné antikoagulace
 • riziko ICH
  • VKA - 0.3-0.6% /rok
  • NOAK -  0.1-0.2% /rok
 • kontraindikací není s ohledem na risk/benefit ani zvýšené riziko pádů u starších pacientů (AAN guidelines 2014)
  • u pacientů s CHADS2 ≥2 je warfarin bezpečnější než ASA nebo žádná terapie i při zvýšeném riziku pádů
  • starší pacienti s rizikem iktu >2%/ročně by museli spadnout víc jak 300x ročně, aby warfarin nebyl považován za optimální léčbu  [Garwood, 2008] 
 • u pacientů s vysokým rizikem krvácení jsou alternativou k warfarinu nová perorální antikoagulancia (NOAK) , aspirin odpovídající alternativou není  → viz zde
 • u pacientů se zvýšeným rizikem IC krvácení jsou preferována NOAK oproti warfarinu, u pacientů se zvýšeným rizikem GIT krvácení je mezi NOAK preferován apixaban

    akutní terapie ischemické CMP (kontroverzní)
    prevence kardioembolické iCMP
    disekce (kontroverzní)
    trombóza hlubokých mozkových žil a/nebo splavů
    systémová trombembolie a hyperkoagulační stavy
 
 
 
  1   Akutní terapie iCMP →  více
 • efekt neprokázán

  2   Prevence kardioembolické iCMP více
 • embolizace do mozkové cirkulace ze srdce je příčinou asi 20-30% iCMP
 • nejčastěji k embolizaci dochází na podkladě:
  • fibrilace síní (50%)
  • nerevmatických a revmatických chlopenních vad
  • ICHS
 • u většiny pacientů s kardioembolickou iCMP  je indikována antikoagulace
  • aspirin u fibrilace síní viz zde
  3   Disekcevíce
  4   Trombóza žil a splavů  → více
 

Níže uvedené indikace nejsou ověřené:

  5   ESUS - Embolic Stroke on Undetermined Source  → viz zde
 • negativní studie NAVIGATE ESUS  rivaroxaban 15mg vs ASA 100mg [Hart, 2018] 
  •   efekt rivaroxabanu zjištěn u podskupiny se středně těžkým a těžkým rozšířením levé síně - u pacientů se síní nad 4.6 cm bylo riziko iktu 1.7% vs 6.5%/rok (rivaroxaban versus aspirin)  [Healey, 2019]
 •  neutrální výsledky studie RESPECT-ESUS (ASA vs.dabigatran 110/150 mg)  [Diener, 2019]
  • n=5390 (2x150/110 mg vs ASA 100 mg)
  • mean follow-up19 měsíců
  • recidiva CMP 4.1% vs 4.8% (ASA) (HR 0.85, statisticky nesignifikantní)
  • major krvácení 1.7% vs 1.4% (3 fatální krvácení), relevantní nonmajor krvácení 1.6 vs 0.9%
 • aktuálně probíhá studie ARCADIA 
  • apixaban vs ASA u pacientů s atriopatií (vyšší voltáž na EKG, rozšíření levé síně, NT-proBNP>250 pg/l)
 
  6   Nekardioembolické ikty
► warfarin
Přehled studií s warfarinem u iktů arteriálního původu
 
► NOAK
 • pozitivní výsledky studie dabigatran vs ASA  DATAS II
  • dabigatran 110/150mg vs ASA , terapie zahájena do 72h od TIA/minor stroku
  • asympt. ICH 7.8 vs 3.5% (ASA), sICH 0% v  obou skupinách
  • nebyla dostatečná síla k průkazu efektu, ale byl trend k méně recidivám na dabigatranu dle MR (6.3% vs. 9.9%)
► Kombinace NOAK + antiagregans
 • pozitivní výsledky studie COMPASS    
  • pacienti se stabilizovaným KV onemocněním, n=27 395
  • primární cíl: kombinace KV smrt, stroke, infarkt myokardu
  • rivaroxaban 2x2.5 mg + ASA 100mg je lepší než ASA  
   • primární cíl: 4.1% vs. 5.4%
   • major bleeding: 3.1% vs. 1.9% (nebyl ale rozdíl ve fatálních a IC krváceních)
   • mortalita 3.4% vs 4.1%
   • net benefit 4.7% vs 5.9  (HR 0.8)
  • rivaroxaban 2x 5mg není lepší než samotná ASA (nebylo méně KV příhod, zato více krvácení)  
 
  Timing antikoagulační léčby  → viz zde
 
 
  Antikoagulační  léčba a renální funkce
 • specifickou skupinu představují nemocní s renální insuficiencí
 • klasifikace chronického onemocnění ledvin (Chronic Kidney Disease – CKD) dělí nemocné na základě glomerulární filtrace  do 5ti skupin

Warfarin

 • obecně rizikový, je vystupňované riziko lékových interakcí
 • riziko warfarinem indukované nefropatie (náhlé zhoršení renální funkce, charakteristické krvácením do glomerulů a přítomností erytrocytárních válců v tubulech)
 • nepříznivě zasahuje do metabolismu kosti, což prohlubuje tzv. adynamickou kostní chorobu a zároveň přispívá i ke vzniku cévních kalcifikací.
 • warfarin zvyšuje riziko kalcifylaxe – rozsáhlé a obtížně hojitelné kožní léze
 • u dialyzovaných často riziko krvácení převýší profit

NOAK

 • k dispozici jsou i data u pacientů ve stádiu CKD 3 a 4
 • apixaban i rivoraxaban lze podávat v redukované dávce až do GF 0.25 ml/s
 • u těchto nemocných jsou NOAK bezpečná a účinná
  • např. dle subanalýz ROCKET AF) - redukce rizika krvácení až o 60% oproti warfarinu
  • apixaban v dávce 2.5 i 5 mg má méně krvácení než warfarin , dávka 5 mg je navíc spojena i s nižším rizikem krvácení   [Siontis, 2018]
 Chronic Kidney Disease – CKD
  CKD 1
> 90 ml/min
  CKD 2 60-89 ml/min
  CKD 3A 45-59 ml/min
  CKD 3B 30-44 ml/min
  CKD 4 15-29 ml/min
  CKD 5 < 15 ml/min (0.25 ml/s)  a  dialýza
 
  Antikoagulační  léčba a malignita
 • nádory i jejich léčba mohou vyvolat fisi, současně jsou nádory spojeny s vyšším rizikem trombosy a krvácení
 • menší práce s žilní trombosou ukázaly lepší účinnost NOAK oproti VKA a LMWH
 • v prevenci CMP nejsou s NOAKy u malignit velké zkušenosti, ve většině studií byla malignita vylučujícím kritériem
  • analýza dat studie ARISTOTLE nicméně ěprokázala vyšší účinnost a bezpečnost apixabanu oproti VKA
  • důkazy pro účinnost LMWH v prevenci CMP u pacientů s fisi chybí
TOPlist