MEDIKACE
Imunomodulační terapie
IVIG, plazmaferéza

 
 • poznámky k léčbě GBS
  • preferován IVIG, má méně NÚ
  • podání IVG po VPF nevede ke zlepšení a nedoporučeuje se
  • nemocní, kteří se po IVIG zlepší a následně se objeví relaps, mají dostat druhou kůru IVIG
  • nemocní, kteří se po první kůřr IVIG nezlepší a následně se objeví relaps, nemají dostat druhou kůru IVIG
 
  Mechanismus účinku

Není přesně znám, předpokládá se zásah na několika úrovních:

 • blokáda, případně modulace expre­se a afinity Fc receptorů v monocytomakrofágovém systému
 • interference s vazbou imunitních komplexů
 • blíže nespecifikovaná podpora sup-resorové funkce T lymfocytů a sní­žení činnosti B lymfocytů
 • aktivita antiidiotypová, která ne­utralizuje vlastní autoimunitní pro­tilátky nebo blokuje jejich produkci
 • inhibice působení a syntézy cytokinů
 • neutralizace superantigenů a pato-genů
 • snížení aktivity komplementu
 • zásah do mechanizmu apoptózy lym­focytů
  Kontraindikace
 • hypersensitivita na kteroukoli složku přípravku
 • přecitlivělost na homologní imunoglobuliny, zvláště ve velmi vzácných případech IgA deficitu, má-li pacient protilátky proti IgA
  Dávkování
 • lehce pomalejší nástup účinku oproti PE, je však méně NÚ
 • OCTAGAM, PRIVIGEN, KIOVIG
  • OCTAGAM 10ml=1000mg lahvičky á  20,50,100,200 ml
  • KIOVIG  10ml=1000mg  lahvičky á 10, 25, 50,100,200,300 ml
  • PRIVIGEN  10ml=1000mg  lahvičky á  25,50,100,200 ml
 • aplikace infúzní pumpou, 1ml=100mg
 • dávka 0.4g/kg/den po dobu 5 dní (tedy celkem 2g/kg)
 • ev. 1g/kg/den po dobu 2 dní (opět celkem 2g/kg
  • v úvodu rychlost 0,5ml/kg/hod prvních 30-60 minut, sledovat TK, TF , rozvoj alergické reakce
  • v případě, že je dobře snášen, je možno rychlost pozvolna zvyšovat až do 2,4 ml/kg/hod po celý zbytek infúze
    
 • ně­kteří autoři preferují schéma s rychlejším podáním celé dávky bě­hem 2 dnů, především u mladých nemocných s normálními renálními a kar­diovaskulárními funkcemi, ale rychlost infuze by neměla překročit 200 ml/hod. Předpokládají, že rychlé dosažení vy­soké koncentrace Ig v séru má lepší te­rapeutický efekt. Naopak jiní autoři preferují pomalejší 5denní schéma pro menší riziko vedlejších účinků. Pomalá rychlost infuze se doporu­čuje především u starších nemocných a nemocných s kardiovaskulárními po­ruchami
   
 •   před aplikací IVIG  vyšetřit ledvinné funkce a u nemocných s alergickou anamnézou hodnoty IgA

  Opatření v průběhu terapie

 • sledování než. účinků vč alergické reakce
  • premedikace u rizikových pacientů (antihistaminika, kortikosteroidy)
 • prevence nefropatie
  • dostatečná hydratace, sledovat diurézu, ureu a kreatinin/S, neužívat kličková diuretika
 • při rozvoji komplikací ihned zastavit infúzi
  Nežádoucí účinky

Systémové reakce

 • nauzea, nechutenství
 • teploty
 • myalgie
 • dušnost, bolesti nebo tlak na hrudi
 • únava

Kardiovaskulární reakce

 • hypertenze, tachykardie
 • srdeční selhání (vzestup tělesné tekutiny)
 • povrchové tromboflebitidy
 • tromboembolické příhody (v důsledku vyšší viskozity krve)

Renální komplikace

 • akutní renální tubulární nekróza
 • akutní renální selhání (převážně u nemocných s již existující ledvinnou poruchou, např. diabetickou nefropatií)

Neurologické komplikace

 • migréna
 • aseptická meningitida
 • cerebrovaskulární příhody
 • reverzibilní encefalopatie

Hypersenzitivita

 • anafylaktické reakce (především u nemocných s IgA deficitem)
 • hemolytická anémie
 • neutropenie, lymfopenie
 • artritida (imunitní komplexy)

Kožní reakce

 • pruritus, petechie

Laboratorní projevy

 • hyponatremie
 • zvýšení FW
 • snížení hemoglobinu
 • zvýšení jaterních enzymů
 
 • rychlejší efekt než IVIG - vhodnější u nemocných s rychlou progresí
 • má více komplikací
  Kontraindikace
 • hypovolemické šokové stavy
 • těžké přidružené choroby (nádory, krevní choroby)
 • nezvládnutelné a progredující infekce
 • závažné poruchy srážlivosti krve
 • nestabilní kardiovaskulární onemocnění
  Provedení plazmaferézy
 • membránová plazmaferéza umožňuje odstranit až 4000ml plazmy
 • množství plazmy vyměňované během jedné procedury je 50ml/kg
 • počet plazmaferez je 3-5 (není prokázán efekt vyššího počtu), provádějí se s odstupem 24-48 hodin
  • během PE , trvající několik hodin, je nezbytná antikoagulace pacienta (obvykle heparin v dávce 2500 UI), je kontrolován stav vědomí, fyziologické funkce, bilance tekutin
  • ztráty plazmy jsou hrazeny substitučními roztoky z albuminu a krystaloidních roztoků (Ringerův roztok 1/1 a Hartmanův roztok 1/1), mraženou plazmou nebo 5% albuminem
  • před a po výkonu nutné ko doběry (albumin, KO, INR, APTT, Ca, urea, kreatininu /S)
  Nežádoucí účinky / komplikace
 • katetrová sepse
 • alergie / anafylaxe
 • kardiovaskulární a respirační komplikace
 • iontové dysbalance
  • hypokalcémie
 • zvýšená srážlivost / krvácivost
 • technické obtíže
 • vzduchová embolie
 • nutnost transportu pacienta s rizikem těžkých dysautonomních projevů
 
TOPlist