Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

MEDIKACE
Antihypertenziva
Aktualizace 26.3.2019

 

     
 
ACE-I / sartan
 
  perindopril (PRESTARIUM Neo, PRENESSA)
 ramipril (TRITACE, RAMIL)
 
   telmisartan (MICARDIS, TEZEO))
 losartan (LOZAP)
 valsartan (VALZAP)
 
                                               
 
           
+ BKK
 
 amlodipin (AGEN, ZOREM)
 lercanidipin (KAPIDIN)
 nitrendipin (LUSOPRES)
 felodipin (PLENDIL, PRESID)
 + thiazidové diuretikum
hydrochlorthiazid (HYDROCHLORTHIAZID)
  indapamid (INDAPAMID)
  amilorid + hydrochlorthiazid (MODURETIC,
RHEFLUIN, AMICLOTON)
 
                                                
 
 
 + BB
/ spironolakton

 

  metoprolol (VASOCARDIN, BETALOC)
betaxolol (LOKREN)
bisoprolol (CONCOR)
 
  spironolacton (SPIRONOLACTON, VEROSPIRON)  
 
                                             
 
  + centrálně působící léky  
   rilmenidin (TENAXUM)
 moxonidin (CYNT)
 urapidil
(EBRANTIL)
 
     
 • ACE-inhibitory (ACEI)
 • sartany (blokátory AT1 receptorů) 
 • betablokátory (BB)
 • dlouhodobě působící Ca-blokátor (BKK)
 • diuretika
  • thiazidová, kličková, kalium šetřící
Pro tyto skupiny antihypertenziv existuje dostatek důkazů o snížení kardio- a cerebrovaskulární mortality
 
 • alfa-blokátory
 • centrálně působící látky
Chybí důkazy o příznivém ovlivnění KV mortality, tyto léky používáme výhradně pro kombinační léčbu
 
 ACE inhibitory (ACEI)
 • ACE-inhibitory blokují  tzv. ACE (Angiotensin Converting Enzyme) a tím brání vzniku  angiotenzinu II (AT II) a zlepšují prognózu u vysokorizikových nemocných s ICHS, CMP, periferní aterosklerózou nebo u diabetiků.
 • efekt těchto léků je dán poklesem hladin angiotenzinu II
 • snižují účinně TK i u pacientů s aterosklerózou krkavic bez nežádoucího ovlivnění cerebrální cirkulace
 • neantihypertenzní pozitivní účinky ACEI:
  • vazo- a kardioprotektivní vliv (zlepšení koronární perfúze, redukce hypertrofie LK)
  • působí nefroprotektivně (výhodné u diabetiků)
  • příznivý efekt na metabolismus cukrů
  • snižují hladinu fibrinogenu, snižují PAI1 a zvyšují hladinu tPA
  • inhibice sympatiku
 • nežádoucí účinky
  • suchý dráždivý kašel, někdy  je velmi obtěžující a vede k vysazení ACE-I (dán zpomaleným odbouráváním bradykininu a následnou kongescí plic)
  • posturální hypotenze
  • hyponatrémie
  • alergické reakce
  • interakce s NSAIF (snižují efekt ACEI)
 • během léčby monitorovat K, ureu a kreatinin
  • při vzestupu kreatininu o ≥ 30% je nutno ACEI vysadit
 • kontraindikace ACEI
  • stenóza obou renálních tepen
  • těhotenství (zpomalení vývoje až ageneze ledvin)
   • relativní KI je i fertilní věk
  • laktace
  • přecitlivělost na ACEI
  • hyperkalémie
  • porfyrie
  • angioneurotický edém v anamnéze
 
 RAA systém
 • systém renin-angiotensinn-aldosteron (RAAS)  je významným systémem homeostázy, který chrání cirkulaci při změnách koncentrace solí a vody 
 • klíčovým působkem je renin, který štěpí angiotensinogen (vznikající v játrech) na angiotenzin I
 • angiotensin I je aktivován ACE na angiotenzin II, který působí vazokonstrikci arteriol v ledvinách a v systémové cirkulaci, reabsorpci sodíku v proximálním segmentu nefronu a stimuluje sekreci aldosteronu v kůře nadledvinek s následnou retencí sodíku
 • RAAS proto neudržuje jen homeostázu solí a vody, ale může se podílet na vzniku hypertenze
 
  Dlouhý poločas účinku
perindopril
max 5-10 mg/d
PRESTARIUM Neo  5-10 mg tbl po. 1-0-0
PRENESSA 4-8 mg tbl. po. 1-0-0
 
ramipril  2.5 - 5 - 10mg
max. 10 mg denně
TRITACE   2,5-10mg tbl. po. 1-0-0
RAMIL  2,5-10 mg tbl. po. 1-0-0
 • doporučená úvodní dávka 2,5 mg 1xd.
 • je-li třeba zvýšení, doporučuje se dávku zdvojnásobit v intervalu 2 až 3 týdny
 • obvyklá udržovací dávka: 2,5 nebo 5 mg ramiprilu denně
 • maximální denní dávka: 10 mg/d.
 • místo  zvyšování dávky nad 5 mg uvážit přidání  diuretik nebo Ca-blokátorů
spirapril  6mg
RENPRESS 6mg 1-0-0
   
  Střední poločas účinku
enalapril 2.5 - 5 - 10 - 20 mg
max 40 mg/d
ENAP tbl. 5-10 mg po. 1-0-1
 • průběžně sledovat TK, kalémiii  a renální funkce
 • při renální insuficienci prodloužit intervaly podávání  a/nebo snížit dávku
  Krátký poločas účinku
captopril 12.5 - 25 mg
TENSIOMIN 25 mg tbl.      1/2-1 tbl. d.p.
 • spíše na akutní snížení TK, krátce působící - musí být podáván 3xdenně
 

 

 Betablokátory (BB)
 • zpomalují srdeční akci, snižují namáhání srdeční svaloviny a spotřebu kyslíku srdečním svalem
 • u pacientů s onemocněním srdce významně snižují riziko vzniku nebezpečných poruch rytmu
 • těžiště použití BB je v kombinační léčbě, zejména u hypertenze spojené s manifestní ICHS a/nebo chronickým srdečním selháním, případně s významnou dysfunkcí levé srdeční komor
 • BB sedělí na kardioselektivní a neselektivní
  • kardioselektivní svými účinky působí nejvíce na receptory v srdci
  • neselektivní mají více zvýrazněné účinky na ostatní orgány
 • NÚ:
  • bradykardie či AV blokády vyplývající z jejich negativně chronotropního účinku
  • bronchospazmy (zvláště po neselektivních BB)
  • negativní ovlivnění lipidového a glycidového metabolizmu
  • navozují periferní vazokonstrikci
 • kontraindikace
  • astma bronchiale
  • AV blok 2 a 3.st
  • jiné bradyarytmie
  • relativní KI je postižení periferních tepen (vedou zde k vazokonstrikci)
 
betaxolol  20mg tbl.  
LOKREN 20mg tbl.
1-0-0
 • u pacientů s ledvinným selháním (kreatininová clearance do 20 ml/min.) není třeba upravovat denní dávku 
 • u pacientů v dialyzačním programu dop. dávka 10mg/d
 
bisoprolol 2.5mg, 5mg ,10 mg tbl.
max 20 mg/d
 
CONCOR  2.5mg, 5mg , 10 mg tbl. po. 1-0-0
CONCOR COR 2.5mg, 5mg , 10 mg tbl. po. 1-0-0
 • hypertenze
 • ICHS (angina pectoris)
metoprolol 50mg,100mg  
VASOCARDIN   50, 100mg tbl. 1-0-1
BETALOC ZOK 25mg, 50mg, 100mg,200mg 1-0-1
 • hypertenze: 50mg de nně, ev zvýšit na 100-20 mg /d
 • arytmie:   zprvu 50 mg 2xd, obvykle se vystačí  s denní dávkou do 200 mg.
 • profylaxe AP - 50 až 100 mg 2-krát denně. Dávka může být zvýšena maximálně na 100 mg 2-krát denně.
 • sekundární prevence IM:  obvykl 50-100 2-krát denně.
 • hyperthyreóza:  50 mg 2xd
 • profylaxe migrény:  100-200 mg denně ve dvou dílčích dávkách
 • palpitace: 100 mg denně
 
carvedilol (3.125 mg,  6.25 mg 12,5mg, 25mg)
max 50 mg/d, max jednotlivá dávka 25mg
neselektivní BB, bez vlastní sympatomimetické aktivity
CORYOL  3.125     6.25     12,5      25   tbl. po.
1-0-0
ATRAM  3.125 6.25 12,5 25 tbl. po.
1-0-0
 
 • hypertenze:  zahajovací dávka je 12,5 mg 1x první 2dny. Poté 25 mg /den. Je-li třeba, lze dávku dále postupně zvyšovat v intervalech dvou týdnů
 • ICHS: 12,5 mg 2xdenně 2 dny, poté  25mg 2xdenně.
 • srdeční selhání - počáteční dávka je 3,125 mg  2xd 2 týdny. Poté pomalu zvyšovat v intervalech alespoň dvou týdnů do dosažení dávky 2x6,25 mg, poté do 2y 12,5 mg dvakrát denně a konečně až do dávky 2x25 mg
 
 

 

 Ca-blokátory
 • neovlivňují negativně metabolizmus lipidů a glycidů
 • nevedou k bronchokonstrikci a příznivě ovlivňují průtok krve ledvinou a periferním řečištěm
 • vhodné pro léčbu hypertenze ve stáří a izolované systolické hypertenze
 •  verapamil a diltiazem se nehodí k léčbě hypertenze provázené srdeční slabostí nebo poruchami atrioventrikulárního vedení pro jejich negativně inotropní a negativně chronotropní účinek.
 • nejčastější NÚ: flush, periferní otoky
 • relativní kontraindikace BKK
  • tachyarytmie
  • srdeční selhání
 
AGEN  5,10 mg 1-0-0
APO-AMLO  5,10 mg tbl. 1-0-0
ZOREM  5,10 mg tbl. 1-0-0
 • I: Hypertenze, Chronická stabilní angina pectoris
 • opatrnost u jaterního a srdečního selhání
 
lercanidipin 10 a 20 mg
max 20 mg/d
KAPIDIN 10,20 mg tbl. po. 1-0-0
 • menší riziko otoků
 
nitrendipin 20 mg
max 40 mg/d
 
LUSOPRESS 20 mg tbl. 1-0-0
 •  Ca-blokátor kalciového kanálu 2.generace
 •  účinek je dlouhodobý, užívá se 1xd
 
felodipin 2.5 - 5 - 10 mg
max 20mg/d
PRESID 2,5-10mg tbl. 1-0-0
PLENDIL ER 5-10 mg tbl. 1-0-0
Diuretika
  Kličková diuretika  (furosemid)
 • silný efekt
 • jako antihypertenziva se užívají jen při významně snížené GF (< 0,5 ml/s/1,73 m2), kdy jsou
 • sulfonamidová diuretika neúčinná
 • léčba hypertenze se současným městnavým srdečním selháním
 • způsobují velké ztráty tekutin, sodíku i draslíku ⇒ nebezpečí hypokalémie
 • existují v tabletové formě i injekční formě
  Distální diuretika   (hydrochlorothiazid, indapamid)
 • indikovány spíše u méně vážných forem srdečního selhávání a při kombinované léčbě hypertenze
 • dochází ke ztrátám iontů (K, Na)  a tekutin, ale nebývají tak dramatické jako u kličkových diuretik
 • negativní vliv na metabolizmus glycidů
  Kalium šetřící diuretika   (amilorid, spironolakton)
 • nepatří mezi základní antihypertenziva
 • snižují ztráty draslíku a naopak zvyšují jeho koncentraci v krvi
 • využití u hypertenze rezistentní na léčbu, kdy ani 3kombinace nevede k úspěšné kontrole TK
 • konzervativní léčba primárního hyperaldosteronizmu
 • hyperkalémie (např. při kombinaci s ACEI)
 
  Kličková diuretika
furosemid 20-250 mg  
FUROSEMID 20-80 mg/d 1-0-0
 • spíše indikace edémů a srdečního selhání
 
  Thiazidová diuretika
hydrochlorothiazid 12.5 a 25 mg
max 200mg/d
 
HYDROCHLOROTHIAZID 12.5  a 25 mg tbl. po 1-0-0
 • hypertenze:  12,5 - 50 mg (1/2 – 2 tablety) denně ráno, udržovací dávka je 12,5 - 25 mg (1/2 – 1 tableta) ráno
 • edémy: iniciální dávka 50 - 100 mg (2 – 4 tablety) denně ve 2 dávkách. Po dosažení terapeutického efektu se dávka snižuje až na 25 mg (1 tableta) denně
 • závažné poruchy ledvin (clearance kreatinínu pod 30 ml/min)  a jater
 • těžké poruchy Na a K+ hospodářství
 • těhotenství nebo kojení
indapamid 2.5 mg
INDAPAMID 2.5 mg tbl. 1-0-0
 
  Kalium šetřící diuretika
amilord 5 mg + hydrochlorothiazid 50 mg
max 2 tbl denně
MODURETIC tbl. 1-0-0
AMICLOTON  tbl. 1-0-0
LORADUR tbl. 1-0-0
RHEFLUIN tbl. 1-0-0
 • hypertenze:  1 tbl/d
 • otoky kardiálního původu: 1 tableta denně, lze v případě potřeby zvýšit,max 2 tbl/d.  Po zlepšení diurézy se pokusit snížit dávku na 1 tbl/d
 • hyperkalémie ( > 5,5 mmol/l)
 • jiná antikaliuretická terapie
 • suplementace K
 • renální nedostatečnost (anurie, akutní selhání ledvin, těžké progredující onemocnění ledvin a diabetická nefropatie)
spironolacton 25 - 50 - 100 mg
SPIRONOLACTON 25-50-100 mg tbl. 1-0-0
VEROSPIRON 50-100 mg tbl. 1-0-0
 • antagonista aldosteronu
 • chronické srdeční selhání (NYHA III-IV) jako přídatná léčba ke standardní terapii
 • podezření na hyperaldosterismus
 • ascites a edémů souvisejících s dekompenzovanou jaterní cirhózou, portální hypertenzí nebo jiným jaterním onemocněním, pokud je jiná léčba edémů neúčinná, zvláště pokud existuje podezření na
 • hyperaldosterismus
 • hypertenze - přídatná léčba
 • hyperkalémie
 • těhotenství
 • renální nedostatečnost
 Sartany
 • univerzálními antihypertenziva, je možné je využít k léčbě hypertenze ve stejných indikacích jako ACE-inhibitory
 • nevyvolávají kašel a mají obecně nejméně NÚ
 • nutné monitorovat K, Ur a Kr
 • relativní kontraindikace
  • těhotenství
  • hyperkalémie
  • stenóza renálních tepen
 
telmisartan 40 a 80 mg
max 80 mg/d
MICARDIS tbl. 40,80 mg po.
1-0-0
TELMISARTAN TEVA tbl. 40,80 mg po. 1-0-0
TEZEO tbl. 40,80 mg po. 1-0-0
   
irbesartan 150 a 300mg
max 300mg/d
IRBESARTAN ACTAVIS 150,300 mg tbl. po 1-0-0
IRBESARTAN APOTEC 150,300 mg tbl. po 1-0-0
IRBEC 150,300 mg tbl. po 1-0-0
 
losartan  12.5 - 50 - 100mg
max 100mg/d
LOZAP 12,5-100mg po. tbl. 1-0-0
 • zahajovací a udržovací dávka 50 mg jednou denně
valsartan  80 a 160 mg
max 320 mg/d
VALZAP 80,160 mg tbl. po 1-0-0
   
candesartan 4,16,32 mg
max 32 mg/d
CANCORD 4, 8,16,32 mg 1-0-0
CARZAP 4,8,16,32 mg 1-0-0
 • doporučená počáteční a obvyklá udržovací dávka  8 mg 1xd
 • většiny antihypertenzního účinku je dosaženo v průběhu 4 týdnů
 • u některých pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátním způsobem kontrolován, lze dávku zvýšit na 16 mg jednou denně , až na maximálně 32 mg jednou denně
 • byl prokázán aditivní antihypertenzní účinek přidáním hydrochlorothiazidu
 Léky s centrálním působením
  Přípravky s centrálním i periferním účinkem na alfa-receptory
urapidil 30 a 60 mg
max 180 mg/d
EBRANTIL 30-60 mg tbl. po 1-0-1
   
  Centrální alfa2-adrenergní agonisté
methyldopa 250 mg
max 2x1g/d
 
DOPEGYT 250 mg tbl. p.o 1-0-0
 • přerušení léčby methyldopou při těhotenství není nutné u těch hypertenzívních žen, které již byly methyldopou v minulosti léčeny
 •  je vylučována do mateřského mléka - přerušit podávání při kojení
 • počáteční dávka 1x 250 mg po dobu prvních dvou dnů
 • poté je možno denní dávku zvýšit vždy o 250 mg ve dvoudenních intervalech, až do dosažení odpovídajícího snížení krevního tlaku
 • nejvyšší doporučená denní dávka je 2g
 • po dosažení odpovídající odpovědi je možno snižovat denní dávku vždy o 250 mg ve dvoudenních intervalech až do dosažení odpovídající udržovací dávky
  Agonisté imidazolinových receptorů
rilmenidin 1 mg
TENAXUM 1 mg tbl. po. 1-0-0  /  1-0-1
RILMENIDIN TEVA 1mg tbl. po 1-0-0  /  1-0-1
   
moxonidin 0.2 - 0.3 - 0.4 mg
max 0,6 mg/d
CYNT 0.2-0.6 mg tbl po. 1-0-0
 • úvodní dávka je 0,2 mg/d
 • maximální denní dávka, podávaná ve dvou dílčích dávkách, je 0,6 mg
 • jednotlivá maximální dávka je 0,4 mg
   Alfablokátory
doxazosin 4mg
max 8mg/d
 
CARDURA XL 4 mg tbl. po. 1-0-0 / 2-0-0
ZOXON 4 mg tbl. po. 1-0-0 / 2-0-0
DOXAZOSIN 4 mg tbl. po. 1-0-0 / 2-0-0
 • podává se přednostně na noc
terazosin 1 - 2 - 5mg
max 20 mg
 
TERAZOSIN 1,2,5 mg tbl. po. 1-0-0
 • podává se přednostně na noc
 • je-li přidáno thiazidové diuretikum nebo jiné antihypertenzivum, je třeba dávku terazosinu snížit nebo jej vysadit a v případě nutnosti provést retitraci
 
Kombinovaná terapie
 
 • kombinační léčba hypertenze je v popředí z důvodu vyšší účinnosti i lepší snášenlivosti a compliance
  • při monoterapii  je cílových hodnot dosaženo jen u 20-30 % pacientů
  • předností monoterapie je, že se podává jediné antihypertenzivum, účinnost i nežádoucí účinky lze tedy připisovat konkrétnímu léčivu
 • je doporučena iniciálně u pacientů s TKs > 160mm Hg / TKd > 100 mm Hg a dále u osob s vysokým KV rizikem
 • u většiny hypertoniků lze dosáhnout efektivní kontroly tlaku kombinací 2-3 antihypertenziv
  • kombinace lékových skupin vede k účinnější kontrole TK než zdvojnásobení dávky jediného preparátu, které navíc často vede ke vzniku NÚ
  • až 20% pacientů vyžaduje minimálně 3 kombinaci
 • předpoklad účinné kombinované léčby: léčiva s podobnou délkou antihypertenzního efektu a ideálně rozdílným mechanismem účinku s aditivním vlivem na snížení TK bez současného zvýšení incidence nežádoucích účinků
 • nejčastějí 2kombinace: ACEI / sartan  +  BKK / sulfonamidové diuretikum
 • fixní kombinace ACEI + BKK je 1.volbou u nemocných s hypertenzí a s metabolickými poruchami (dyslipidémie, metabolický syndrom, porušená glukózová homeostáza včetně diabetu), u nemocných s orgánovými komplikacemi anebo s přidruženými kardiovaskulárními a renálními chorobami
  • je účinnější než její jednotlivé složky v monoterapii (např.studie TEAMSTA-5 )
  • je účinnější v prevenci KVO i než kombinace ACEI + thiazidové diuretikum (studie ACCOMPLISH)
 • součástí 3kombinace by mělo být diuretikum
 • nedoporučováné kombinace:
  • BB+diuretikum (kumulace nežádoucích metabolických účinků)
  • ACEI+AT1-blokátor (hyperkalémie, renální selhání)
 2 - kombinace
   ACEI + BKK
PRESTANCE 5/5, 5/10, 10/5, 10/10
(perindopril 5-10mg / amlodipin 5-10mg)
1-0-0
TONARSSA 4-8 mg + 5-10 mg
(perindopril + amlodipin)
1-0-0
AMESOS 10/5, 20/5, 20/10
(lisinopril / amlodipin)
1-0-0
 • pravidelně sledovat renální funkce, hladiny draslíku a sodíku
TARKA 180/2 nebo 240/4
(trandolapril + verapamil)
1-0-0
TRIASYN 2,5/2,5 nebo 5/5 mg
(ramipril  + felodipin)
1-0-0
 
 
   ACEI + diuretikum
quinapril + hydrochlorthiazid)
ACCUZIDE 10/12.5 mg - 20/12.5 mg
1-0-0
   
   AT1 + BKK
(telmisartan / amlodipin)
TWYNSTA 40/5 , 40/10 , 80/10
1-0-0
   
   AT1 + diuretikum
(candesartan / hydrochlorthiazid)  
CARZA HCT 4-32mg/12.5-25 mg 1-0-0
(telmisartan / hydrochlorthiazid)  
MICARDIS PLUS  80/12.5-25 mg 1-0-0
(valsartan / hydrochlorthiazid)
VALZAP COMBI 80/12.5 - 160/25 mg
1-0-0
(losartan + hydrochlorthiazid)
LORISTA H  50/12.5 - 100/25 mg
LOZAP H 100/25 mg
1-0-0
   
   Thiazidové + kalium šetříci diuretikum
Amilord 5mg+hydrochlorthiazid 50mg
 
MODURETIC tbl. 1-0-0
RHEFLUIN tbl. 1-0-0
LORADUR tbl. 1-0-0
Amilord 2.5mg + hydrochlorthiazid 25mg  
LORADUR mite tbl. 1-0-0
Amilorid 2.5 mg + chlorthalidon 25mg  
AMICLOTON tbl. 1-0-0
 
 3 - kombinace
   ACEI  + diuretikum + BKK
perindopril + indapamid + amlodipin
TRIPLIXAM 5-10/1.25-2.5/5-10 mg
1-0-0
 
Trojkombinace RAS blokátor + blokátor kalciových kanálů + diuretikum je dle současných guidelines trojkombinací volby.  Výhodou této fixní trojkombinace je kromě významného antihypertenzního účinku a velmi dobré snášenlivosti i rozsáhlé množství evidence o příznivém ovlivnění prognózy  → více zde
TOPlist