Tlumení neklidu
CATAPRESAN (clonidin, amp/1ml/150ug)
0,2 μg/kg/min, max 0,5 μg/kg/min
CATAPRESSAN 2amp/20ml FR (1ml=15ug) inj. i.v. bolus 3-10 ml á 8h
CATAPRESSAN 8amp/20ml FR (1ml=60ug) injektomatem i.v. 0,2 ml/kg/h kont.
   
DEXDOR ( dexmedetomidin, aml/2ml/200ug)  → viz zde
DEXDOR 2amp = 2amp/4ml/400ug + glu 5%/FR  46ml 
(1ml roztoku=8ug)

0,7-1,4ug/kg/h
(70kg =  6-12ml/h)

 • alfa2 agonista - sedativní a mírně analgetický efekt, bez dechové deprese, sympatikolytický efekt
 • snižují výskyt deliria
 • schválen i pro sedaci neintubovanýchpacientů
 • nutná monitorace EKG a dechové aktivity
 • při předávkování: bradykardie, hypotenze, nadměrná sedace, srdeční zástava
 
DIAZEPAM (tbl, 5 mg)
Diazepam tbl. 5 mg po. 1-2 tbl.
 
DORMICUM (midazolam, amp/5mg)
max. 1200-1600mg/den, 0,03-0,2 mg/kg/h
DORMICUM amp/5mg inj.  i.v.
1-5 mg
DORMICUM 4 amp (20mg)/20 ml FR injektomatem i.v. (1ml=1mg)
0,03-0,2 ml/kg/h
(0,03-0,2 mg/kg/h)
 • nedostatečná funkce jater snižuje clearance i.v. podávaného midazolamu a účinky mohou být zesílené a mohou trvat déle
 • nesmí být používán k sedaci se zachovaným vědomím u pacientů se závažným respiračním selháváním či s akutní dechovou depresí
 • midazolam je metabolizován prostřednictvím CYP3A4
HALOPERIDOL (amp/1ml/5mg)
max. 10mg/den (u starších osob raději 5 mg)
HALOPERIDOL 1 amp/1ml/5mg inj.  i.m.
1-5 mg i.m.

raději menší bolus 1mg a pak opakovat, efekt za 30-60 min
kontinuální podávání spíše není doporučeno

 
 • selektivní blokáda D2 dopaminových receptorů
 • prodlužuje QT interval  - při prodloužení  snížit dávku o 40%
 • po zklidnění pacienta snižovat haloperidol o 10-20% dosažené dákvy za den
HEMINEVRIN (clomethiazol, tbl. 300mg)
denně max. 14-16 tbl., 4.8 g
HEMINEVRIN 300 mg tbl. 2tbl. zpočátku á 2h po. nebo do NGS
2 tbl. á 4h
 • odvykací stavy u alkoholismu
 • nekombinovat s BDZ (riziko dechového útlumu)
 • vysazovat postupně během 7-10 dní
QUETIAPIN (seroquel, tbl. 50 mg)
QUETIAPIN 50-100 mg tbl.
(per os nebo do sondy),
 • u pacientů se závažnější hepatopatií podat jen 25mg
 • není třeba upravovat dávku s ohledem na ledvinné funkce
 
PLEGOMAZIN 0,5% (chlorpromazin, amp/5ml/25mg)
PLEGOMAZIN amp/25mg   i.m  
 • léčba inhibitorem MAO (<  3 týdny před začátkem léčby chlorpromazinem)
 • závažné poškození jater, cholestáza
 • glaukom s uzavřeným úhlem
 • klinicky významné srdeční poruchy (např. nedávný akutní infarkt myokardu, srdeční selhání, arytmie léčené antiarytmickými přípravky třídy IA a III)
 • feochromocytom
 • Parkinsonova choroba
RIVOTRIL (clonazepam, amp/1ml/1mg)
celk. dávka 10-12 mg/d
RIVOTRIL 1amp do 100 ml FR , 10min inf i.v.  
RIVOTRIL 5amp/20ml FR (1ml=0.25 mg) injektomatem i.v. 1-2 ml/h
0,25-0,5 mg/h
 
TIAPRIDAL (amp/100mg)
max. 1200-1600mg/den (150ml/den)
TIAPRIDAL 1-2 amp/100mg inj. i.v., i.m.  á 4-8 h
1-1-1-1
TIAPRIDAL 500mg (5amp)/ 50 ml FR injektomatem i.v.  (1ml=10mg)
0-5 ml/h
  (5ml/h=1200mg/d)
 • selektivní vazba na dopaminové receptory v CNS (limbický systém)
 • nevyvolává významnější expy NÚ
 • u starších pacientů nižší dávky
 • redukce dávky u renální insuficience:
  • ClCr  0,5-1 ml/s          75% normální dávky
  • ClCr  0,16-0,5 ml/s     50% normální dávky
  • ClCr <0,16 ml/s          25% normální dávky
 • NÚ: prodloužení QT (rizikové ff: bradykardie, hypokalémie apod)
 • KI: parkinsonova choroba a dopaminergní agonisté
TISERCIN (levopromazin, amp/1ml/25mg)
75-100mg/d
TISERCIN 1 amp (25mg)/100ml FR inf i.v.  (30 min)
1-1-1 (75mg/d)
1-1-1-1 (100mg/d)
 • možnost kumulace u jaterního a renálního selhání
 • možnost prodloužení QT intervalu
 • KI: parkinsonova choroba, myasthenia gravis, RS, hypotenze
ZYPREXA (olanzapin, amp/10mg)
max. 20mg/den
ZYPREXA amp/10mg inj.    i.m.
5-10mg (max 20mg/den)
 • lze i u parkinsoniků
TOPlist