https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/obehove-selhani-a-sokove-stavy-464718

 Antihypertenziva
 
CATAPRESAN (clonidin, amp/1ml/150ug)
0.2-0.5 μg/kg/h
max 600ug/d
CATAPRESAN 1amp(150ug)/100ml FR  i.v. inf 50-100ml během 15 min
CATAPRESAN 4 amp (600 ug) / 150 ml FR (1ml=4ug) i.v. kont. 0,05-0,125 ml/kg/h kont.
 
EBRANTIL (urapidil, amp 5ml/25mg , amp 10ml/50mg)
EBRANTIL inj.  i.v. 12,5 - 25 mg á 5min
EBRANTIL 50mg/50ml FR injektomatem i.v.  (1ml=1mg)
0-20 ml/h
 • účinek během 5 minut po inj i.v.
 • centrální i periferní účinek, na periferii převážně postsynaptické alfa-1-receptory a centrálně moduluje  aktivitu oběhových regulačních center
 • hypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze
 • hypertenze rezistentní na běžnou terapii.
 • snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí.
 • aortální stenóza, koarktace aorty
ENAP (enalapril, amp 1ml/1,25mg)
ENAP amp inj. i.v. (5 minut) 0,625-1.25 mg á 6-8 h
 • ACE inhibitor
 • při dialýze či renální insuficienci 1/2 dávka
ISOKET 0,1% neředěný injektomatem i.v.    (1ml=1mg) 0-10ml/h
 • vede k vazodilataci kapacitních cévy a velkých arterií - venózní náplně a  žilního návratu (preloadu). Zkrácení doby plnění komor a nižší napětí stěny cévní í nároky myokardu na energii a kyslík
 • při delším užívání vzniká tolerance, která odezní  24 od vysazení
 • nějkdy se doporučuje pauza od 0:00 do 6:00
 • nestabilní AP její vazospastická forma
 • akutní IM
 • akutní levostranné srdeční selhání
 • může zvyšovat ICP
 • hypertrofická obstrukční kardiomyopatie
 • konstriktivní perikarditida, perikardiální tamponáda
NIPRUSS 1amp (60mg)/50ml Glu5%  injektomatem i.v.    (1ml=1,2mg)
0,01-0,5 ml/kg/h
 • způsobuje relaxaci hladké svaloviny cév a vede k vazodilataci periferních arterií i vén. Venodilatace venózní kapacitu a preload
 • cave kyandiová intoxikace
 • není určen k dlouhodobému použití
 • NIPRUSS je nutno chránit před světlem obalením stříkačky hliníkovou fólií nebo použitím barvených stříkaček a hadiček
PERLINGANIT neředěný (1ml/1mg) inj i.v.  bolus
u akutního selhání s edémem plic

 1 ml během 3 minut

PERLINGANIT neředěný (1ml/1mg) injektomatem i.v.
0-10 ml/h
 • vede k relaxaci periferních tepen i žil,  ↓ preload i afterload
 • současná tPA a glyceroltrinitrátu může urychlit plazmatickou clearance tPA zvýšením průtoku krve játry
 • použití heparinu a roztoku glyceroltrinitrátu může vést k částečné ztrátě účinku heparinu, pokud jsou oba léky podávány současně intravenózně
 • těžký anginózní syndrom, Prinzmetalova angina
 • selhání levé komory se subakutním a akutním plicním edémem, IM
 • řízená hypotenze
TRANDATE (labetalol, 1amp/20ml/100mg)
max 300mg/d
TRANDATE i.v. inj bolusově 5-20 mg á 15 minut
(do dávky 60 mg)
TRANDATE 2 amp/50 ml FR (1ml=4mg) 0,25-0,5 ml/min
(1-2 mg/min)
 Antiarytmika
ATROPIN  (atropin,  amp/5ml/5mg)
max. 2 mg/den
 
ATROPIN inj. i.v. pomalu 0,5 -1 mg (0.5-1ml)
   
 
BETALOC  amp. (5 mg/5ml) inj i.v. (pomalu 1 mg/min) 2,5 - 5 mg během 5 min
ev. zopakovat za 5 min
 • A-V blok 2. a 3.stupně
 • dekompenzovaná srdeční nedostatečnost
 • sick-sinus syndrom, sinoatriální blok
 • astma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc těžkého stupně
BREVIBLOC/ESMOCARD 1ml/10mg iv. injektomatem bolus 1 min 500ug/kg
BREVIBLOC/ESMOCARD 1ml/10mg i.v. injektomatem kont. 50 ug/kg/min
 • pokud nebude efekt do 5 minut,  zopakovat bolus a zvýšit kont. infúzi o 50ug/kg (max 250 ug/kg)
 • podávat < 24h
 • supraventrikulární tachykardie
 • tachykardie a hypertenze peroperační
 
BRINAVESS (vernakalant, amp/10ml/200mg)
BRINAVESS i.v. inj.
3 mg/kg během 10min
při selhání 2 mg/kg po 15 minutách
 • dle studií akutní konverze na sinusový rytmus v cca 50 % oproti placebu či amiodaronu
 • medián do konverze 12 minut
 • nízké procento rekurence
 • minimální nežádoucí účinky (nejčastěji poruchy chuti)
CORDARON 5mg/kg /100 ml 5% Glu  inf i.v.  30-60 min
 - většinou se podává bolus 2 amp/300mg
cca 5 mg/kg
poté přejít na kont. inf
CORDARON 900mg/500ml 5% Glu injektomatem i.v. (1ml=1,8mg)
 
 
0.23-0.46 ml/kg/h
(10-20mg/kg/24h)
(1- 3dny, dle ESC guidelines 2016 infuse 24h) poté p.o.
 • při přechodu z infuse na p.o. - CORDARONE 200mg 1-1-1, po 10 dnech 1-0-0
   
 • přednost infúznímu podávání
 • podávat za monitorace EKG a TK
 • KI: srdeční selhání, hypotenze, bradyarytmie
ISOPRENALIN (isoprenalin, amp 0,2 mg/ml)
Indikace: bradykardie u AVB  
ISOPRENALIN 1amp (1ml/0.2 mg) +100ml FR  (2 ug/ml)

iniciálně 1-2.5 ml /min
(2-5 ug/ml)
dále dle odpovědi komor

 
LEKOPTIN  1 amp (5mg) i.v. inj 5 mg
ev zopakovat po 10 min
LEKOPTIN  1-2 amp (5-10mg) / 100 ml FR inf iv. inf 1 hodinu
 
maximální jednotlivá dávka 1-4 g
denní dávka je 1-8g
 MgSO4 10% 20 ml (2amp/2g) + 100ml FR 30 min inf.  i.v.  
 •   při poruchách ledvin a při hyperkalémii 
RYTMONORM (propafenon,  amp/20ml/70 mg)
PROPANORM  (propafenon,  amp/10ml/35 mg)
bolus 0,5-1 mg/kg
při pomalé infúzi denní dávka max. 560 mg
RYTMONORM / PROPANORM  0.5-1 mg /kg + 20ml 5%Glu i.v. inj.  inj během 10 minut
ev. další  za  >120 minut
RYTMONORM / PROPANORM  0.5-1 mg /kg  do 250ml 5%Glu i.v inf. 1mg/min  (inf 1-3 hodiny)
 • podávat za monitorace EKG a TK
 • cave EF<30%!
 Tlumení neklidu
 
DEXDOR (amp/200ug/2ml)
Dexdor 2amp (400ug) + 46 ml FR (1ml=8ug)
0.7-1.4 ug/kg/h
(70 kg 6-10 ml/h)
DIAZEPAM (tbl, 5 mg)
Diazepam tbl. 5 mg p.o. 1-2 tbl.
 
DORMICUM (midazolam, amp/5mg)
max. 1200-1600mg/den, 0,03-0,2 mg/kg/h
DORMICUM amp/5mg inj.  i.v.
1-5 mg
DORMICUM 4 amp (20mg)/20 ml FR injektomatem i.v. (1ml=1mg)
0,03-0,2 ml/kg/h
(0,03-0,2 mg/kg/h)
 • nedostatečná funkce jater snižuje clearance i.v. podávaného midazolamu a účinky mohou být zesílené a mohou trvat déle
 • nesmí být používán k sedaci se zachovaným vědomím u pacientů se závažným respiračním selháváním či s akutní dechovou depresí
 • midazolam je metabolizován prostřednictvím CYP3A4
HALOPERIDOL (amp/1ml/5mg)
max. 18mg/den
HALOPERIDOL 1 amp/1ml/5mg inj.  i.v.
2,5-10 mg i.v.
HALOPERIDOL 4 amp (20mg)/20 FR injektomatem i.v. (1mg=1ml)
0-2 ml/hod
 • prodlužuje QT interval
 
HEMINEVRIN (clomethiazol, tbl. 300mg)
denně max. 14-16 tbl., 4,8g
HEMINEVRIN 300 mg tbl. 2tbl. zpočátku á 2h po. nebo do NGS
2 tbl. á 4h
 • odvykací stavy u alkoholismu
RIVOTRIL (clonazepam, amp/1ml/1mg)
celk. dávka 10-12 mg/d
RIVOTRIL 1amp do 100 ml FR , 10min inf i.v.  
RIVOTRIL 5amp/20ml FR (1ml=0.25 mg) injektomatem i.v. 1-2 ml/h
0,25-0,5 mg/h
 
TIAPRIDAL (amp/100mg)
max. 1200-1600mg/den (150ml/den)
TIAPRI DAL 1-2 amp/100mg inj. i.v.  á 6-8 h
1-1-1-1
TIAPRIDAL 500mg (5amp)/ 50 ml FR injektomatem i.v.  (1ml=10mg)
0-5 ml/h
   
 
TISERCIN (levopromazin, amp/1ml/25mg)
75-100mg/d
TISERCIN 1 amp (25mg)/100ml FR inf i.v.  (30 min)
1-1-1 (75mg/d)
1-1-1-1 (100mg/d)
 • možnost kumulace u jaterního a renálního selhání
 • možnost prodloužení QT intervalu
 • KI: parkinsonova choroba, myasthenia gravis, RS, hypotenze
ZYPREXA (olanzapin, amp/10mg)
max. 20mg/den
ZYPREXA amp/10mg inj.    i.m.
5-10mg (max 20mg/den)
 
CATAPRESAN (clonidin, amp/1ml/150ug)
0,2 μg/kg/min, max 0,5 μg/kg/min
CATAPRESSAN 2amp/20ml FR (1ml=15ug) inj. i.v. bolus 3-10 ml á 8h
CATAPRESSAN 8amp/20ml FR (1ml=60ug) injektomatem i.v.
0,2 ml/kg/h kont.

 

 Vazopresory
DOBUJECT 250mg/50ml FR (1ml/5mg) injektomatem i.v.
0,03 -0,12 ml/kg/h
 • inotropní podpora myokardu při náhlém srdečním selhání
 • kardiogenní / septický šok
 • tachykardie, arytmie, bolest hlavy nebo třes
EPHEDRIN 0,5-1 ml (25-50mg)  i.m inj
25-50mg
EPHEDRIN 0,4 ml (20mg) / 20 ml FR (1ml=1mg)  i.v. inj. bolus 5-20 ml
   
Zpočátku 0,5–1 μg/min, udržovací dávka  2–12 μg/min.
Pacientům s refrakterním šokem je možno podat až 30 μg/min.
NORADRENALIN 5amp+45 ml Glu 5% injektomatem i.v. (1 ml=0.1mg) 0-20 ml/h (dle TK)
   
TENSAMIN  (dopamin,amp 5ml/200mg)
2-20 ug/kg/min
 
TENSAMIN amp 200mg/ 50 ml Glu5%  injektomatem i.v.  (1 ml = 4mg)
0,03 - 0,3 ml/kg/h
 • roztok musí být čerstvý a chráněn před světlem
 • součást komplexní terapie při akutním selhání perfuze v životně důležitých orgánech a k profylaxi reaktivní vazokonstrikce ve splanchnické oblasti při centralizaci a redistribuci krve
 • pooperační, traumatický, anafylaktický a endotoxinový šok, časný popáleninový šok, kardiogenní a septický šok
 Plazmaexpandery
HAES steril 10% (1000ml=100g hydroxyethylškrobu)
TETRASPAN steril 10% (1000ml=100g hydroxyethylškrobu)
max. 20 ml/kg/den (1500ml/75 kg=2g HES/kg)
hypovolémie  
HAES 10% 500ml
max 20ml/kg/den inf i.v.
TETRASPAN10% 500ml max 20ml/kg/den  inf i.v.
hemodiluce (max 5 dní)  
HAES 10% 500 ml inf. 120 min 1xd
 
TETRASPAN 10% 500 ml inf 120 min inf 1xd  
 • počáteční dávku 10-20ml roztoku HAES-steril 10% je nutno podávat pomalu za současného sledování pacienta, vzhledem k možnosti vzniku anafylaktoidní reakce
 • podávat co nejmenší dávku, co nejkratší dobu
 • po podání sledovat ledvinné funkce a po opakovaném podání i koagulace
 • nepoužívat u pacientů s popáleninami, u pacientů septických a kriticky nemocných
 • KI u pacientů s poškozením ledvin a těžkou koagulopatií
 Symptomatická léčba
   Antiemetika
 
DEGAN amp. inj. i.v., i.m. 10mg á  8h
 • při ClCr kreatininu 11-60 ml/min dávka 10 mg + 5 mg 2x denně (celková denní dávka 15 mg) 
 • při ClCr kreatininu < 10 ml/min  10 mg 1xd
 
ZOFRAN 4-8mg  inj.  i.v. , i.m. pomalu
á 6-8 h
ZOFRAN neředěný injektomatem i.v.
1 ml/h
   
TORECAN amp. i.v. , i.m.
á 6-8 h
 
  Prevence stresového vředu
 Inhibitory protonové pumpy
HELICID amp/40mg + 100ml FR inf i.v. 30min
1-2 x denně
OMEPRAZOL MYLAN  amp/40mg + 100ml FR inf i.v. 30min  1-2 x denně
ORTANOL   40mg + 100ml FR inf i.v. 30min  1-2 x denně
   
H2 blokátory
QUAMATEL 1amp/20mg   inj  i.v. (pomalu)  á 12h
1-0-1
   
 
RANITAL amp/2ml/50mg  i.v. á 8h 1-1-1
   
Sucralfat
VENTER 1g  tbl. 1-0-1
prevence
ULCOGANT sáček 5ml/1g 1-0-1
prevence
 Antiepileptika
 
 
  Hladiny antiepileptik
 karbamazepin (CBZ)   17-50 umol/l
 valproát (VPA)   350-700 umol/l
 phenytoin (PHE)   40-80 umol/l
 lamotrigin (LTG)   2-15 mg/l
 levetiracetam (LEV)
  5-25  mg/l (NÚ > 45)
  59 - 217 umol/l
 topiramat (TPM)   2-10 mg/l (NÚ > 12)
 lacosamid (LCM)   4-40 umol/l
 
APAURIN (diazepam, amp/2ml/10 mg)
APAURIN 1 amp inj. i.v 10 mg
 • ev opakovat po 5 minutách

DEPAKINE 3amp(1200mg)/50 ml FR (1ml=24mg)  bolus 15 mg/kg
bolus 0,625 ml/kg
během 5 min
DEPAKINE 3amp(1200mg)/50 ml FR (1ml=24mg) injektomatem i.v.
0,042-0,083 ml/kg/h
 
(1-2mg/kg/h)
dále dle kliniky a hladin
(300-700 umol/l)
 
DIAZEPAM rectal tube (diazepam, 5 a 10 mg)
DIAZEPAM rectal tube per rectum 5-10 mg
   
DORMICUM (midazolam, amp/5mg)  
DORMICUM amp/5mg inj. i.v.
1-5 mg bolus (20s)
DORMICUM 4 amp (20mg)/20 ml FR injektomatem i.v. (1ml=1mg)
0,03-0,2 ml/kg/h
(0,03-0,2 mg/kg/h)
 • nedostatečná funkce jater snižuje clearance i.v. podávaného midazolamu a účinky mohou být zesílené a mohou trvat déle
 • nesmí být používán k sedaci se zachovaným vědomím u pacientů se závažným respiračním selháváním či s akutní dechovou depresí
 • midazolam je metabolizován prostřednictvím CYP3A4
 
EPANUTIN (phenytoin, amp/250 mg)
EPANUTIN amp  inj. i.v. pomalu 5 min  (rychlost podání < 50mg/min)
 
EPANUTIN amp /100 ml FR  inf. i.v. 20 minut
 
 • cílové sérové hladiny  40-80 μmol/l
 • CAVE u pac. s AV bloky, sinusovou tachykardií
 • Status epilepticus: u dospělých pacientů se nárazová dávka 10–15 mg/kg podává pomalu i.v. 50 mg/minutu
KEPPRA (levetiracetam, 5ml/500mg)
20-30mg/kg (max 50mg/kg)
KEPPRA 20-30mg/kg do 100ml FR inf i.v. během 10-15 minut
(max 150mg/min)
 
 •     ev. lze podat dalších 500-1000mg
 •     výhodné u hepatopatií, antikoagulovaných pacientů apod.
CAVE redukce dávky s ohledem na ledvinné fce !
ORFIRIL (4amp=1200mg)/50ml FR (1ml=24mg)
bolus 15 mg/kg 
bolus 0,625 ml/kg
během 5-10 min
ORFIRIL 4 amp(1200mg)/50 ml FR (1ml=24mg)
injektomatem i.v.  1-2 mg/kg/h
0,042-0,083 ml/kg/h
(1-2 mg/kg/h)
  dále dle kliniky a hladin (300-700 umol/l)
   
PROPOFOL (propofol , amp/20ml/200 mg)
dávkování u refrakterního status epilepticus  viz zde
PROPOFOL 1% (1ml=10mg) inj i.v bolus 0,1 ml/kg bolus
PROPOFOL 1% neředěný  (1ml=10mg)  injektomatem i.v. 0,1-0,6 ml/kg/h
(1-6mg/kg/h)
PROPOFOL 2% neředěný  injektomatem i.v. (1 ml=20mg) 0,05-0,3 ml/kg/h
 • poločas 7-14min
 • pokud dostává pacient současně jiné tukové emulze i.v., je nutné přihlédnout i k 0,1 g tuku, které je obsaženo v 1ml Propofolu 1%
 • podobně jako u jiných tukových emulzí, infúze jedním infúzním setem nesmí trvat déle než 12 hodin
RIVOTRIL 1 amp/100 ml FR 30 min (max 3xdenně) inf  10 min.
 
RIVOTRIL 5amp/20ml FR (1ml=0.25 mg)
0-2 ml/h
(0,25-0,5 mg/h)
 • rychlost injekce < 0,25 až 0,5 mg/min (1-2 ml/min)
 • při akutních stavech i.m. podání jen výjímečně  (pokud nelze i.v.) vzhledem k pomalému vstřebávání
THIOPENTAL (thiopental, amp/ 500mg, 1000mg)
THIOPENTAL 1000 mg/50ml FR (1ml=20mg) inj i.v. 0,15-0,25 ml/kg bolus
  (3-5 mg/kg bolus)
THIOPENTAL 1000 mg/50ml FR (1ml=20mg) injektomatem i.v. 0,05-0,15 ml/kg/h
  (1-6 mg/kg/h)
VIMPAT (lacosamid, amp/200mg/20 ml)  
VIMPAT 200-400 mg/100ml FR i.v. inf během 5 min  
 • předpokládá se modulace, podpora pomalé inaktivace Na+ kanálů, snížení patologické hyperexcitability bez ovlivnění fyziologické aktivity, vazba na CRMP-2 (colapsin response mediator protein) s potenciálními neuroprotektivními a neuroregenerativními účinky a případným ovlivněním průběhu onemocnění.
 • lze zkusit i  SE    [Höfler, 2013]
 •   KI u AV blokády 2. a 3.stupně a alergie na lacosamid
 •   redukce dávky při těžší poruše ledvin (CLCR≤30 ml/min) na 1/2
   
 • léčba může být zahájena jednorázovou nasycovací dávkou 200-400 mg, po které přibližně za 12hodin následuje udržovací dávkovací režim 2x100 mg/d
 • u dávky 400 mg popsána časnější terminace SE [Legros, 2014]
 • při dobrém efektu za 12 h přechod  na VIMPAT tbl.  100mg 1-0-1 (ev. až 2x 200mg)
 
 
TOPlist