ZOBRAZOVACÍ METODY / DIGITÁLNÍ SUBTRAKČNÍ ANGIOGRAFIE
DSA v diagnostice subarachnoidálního krvácení

 
 
Obecné informace o DSA  viz zde
 • i když je senzitivita CTA/MRA vysoká, DSA zůstává zlatým standardem
 • DSA provést co nejdříve po základní stabilizaci pacienta (s ohledem na riziko rebleedingu)
  • buď jako iniciální vyšetření nebo při negativní CTA
 • před DSA vyšetřit renální funkce (nebezpečí kontrastem indukované nefropatie) postup při použití kontrastní látky zde
 • relativní kontraindikace akutní DSA:
  • závažná alergie na jodovou kontrastní látku v anamnéze
  • závažné kardiální nebo plicní onemocnění
  • krvácivá diatéza
 • anestesie:
  • preferenčně provádět v LA (možnost klinické monitorace)
  • u pacientů v těžkém stavu za dozoru anesteziologa v CA (ev. na UPV)
 • provést kompletní panangiografii (vícečetná aneuryzmata až v 25%)
  • ACC - rychlost podání KL 4 ml/S , celkem  8 ml
  • ACI - 3 ml/s , celkem 6ml
  • u pacientů v těžkém stavu vyšetřit nejprve řečiště s předpokládaným aneuryzmatem (v případě zhoršení klinického stavu lze přistoupit k jeho embolizaci)
 • standardní + šikmé projekce, ev. provést rotační angiografii (vč. 3D rekonstrukce)
  • menší riziko falešné negativity [Rooij, 2009]   
  • menší riziko falešně pozitivního nálezu při záměně za cévní kličku

Detekce aneuryzmatu pomocí 3D DSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • detekce aneuryzmat(u) či jiného zdroje krvácení
 • posoudit typ a lokalizaci aneuryzmatu  → klasifikace aneuryzmat
  • tvar a velikost vaku, typ a šířku krčku
  • lokalizace, cévní geometrie a vztah k mateřské tepně a okolním větvím
 • vyloučit vícečetná aneuryzmata a jinou současnou cévní malformaci
 • u vícečetných aneuryzmat (až 15%) odhadnout, které bylo zdrojem krvácení
  • pomůže lokalizace krve na CT a  tvar výdutě (suspektní jsou aneuryzmata s nepravidelnou konturou, dceřinným aneuryzmatem nebo suspektním pseudaneuryzmatem, někdy prchavé plnění výdutě)
  • pomoci lokalizovat zdroj SAKu může i  MR GRE sekvence
 • posoudit stav ostatního cévního řečiště:
  • přítomnost vazospazmů
  • stav Willisova okruhu - možnosti kolaterálního oběhu při případné okluzi tepny
  • celkový stav cévního řečiště (sklerotické změny, stenózy na přívodných tepnách)
 • u aneuryzmat, kde hrozí nutnost okluze ACI nebo AV ev. doplnit kompresní Matasův test
  • manuální komprese tepny a nástřikem kontralaterální ACI nebo ipsilaterální vertebrální tepny k posouzení funkčnosti kolaterálního oběhu při případném uzávěru aneuryzmatu spolu s mateřskou tepnou
  • komprese je často nedostatečná, test je méně spolehlivý než balónkový okluzní test (BTO) - u akutního SAK neprovádíme, je nutná heparinizace
 
Perimesencefalický SAK  více
 • pokud je CTA a 1. DSA negativní, pak 2. DSA není potřeba  [Huttner,2006]
Non-perimesencefalický SAK
 • zdroj nenalezneme u 15-30% nemocných se SAK
 • u SAK v Sylviově rýze a interhemisferální rýze je aneuryzma vysoce pravděpodobné - falešně negativní iniciální vyšetření může mít tyto příčiny:
  • horší kvalita zobrazení při pohybových artefaktech
  • neúplné/nedokončené vyšetření
  • nezachycení aneuryzmatu na základních projekcích
  • okluze aneuryzmatu tromby
  • vazospazmy
  • lidský faktor
 • opakované DSA je diskutováno
  • záchyt aneuryzmatu na opakovaném DSA 4-20% [Yu, 2012]   [Ringelstein, 2013]
   • záchyt vyšší v případě spazmů na 1.DSA či při jeho technické nedokonalosti
  • riziko falešně negativního iniciálního DSA se snižuje při užití 3D DSA
 • indikace opakovaného DSA:
  • pokud byly na iniciálním DSA vazospazmy / vyšetření bylo nekvalitní
  • 2. DSA provést s odstupem 2-6 týdnů
   • předtím pomocí TCD/TCCD vyloučit vazospazmy → více
  • 3. DSA spíš ne - ev.  provést CTA / MRA (+ MR GRE sekvence)
  • při negativním nálezu zvážit ev. zdroj i v páteřním kanálu (u SAK v zadní jámě)
Iniciálně negativní DSA (vlevo), opakované DSA s detekcí aneuryzmatu AcoA (uprostřed), stav po embolizaci (vpravo)
 
TOPlist