ZOBRAZOVACÍ METODY
Digitální subtrakční angiografie

 
Digitální subtrakční angiografie (DSA) slouží k zobrazení cévního řečiště. Je založena na digitalizaci skiaskopického obrazu a subtrakci obrazů před a po užití kontrastní látky. Subtrakce umožní odečíst nativní zobrazené struktury (především skelet), a tím zobrazit náplň cév.

 
Akutní a plánované endovaskulární výkony
 • IA trombolýza a/nebo trombektomie u akutní iCMP  → více
 • lokální trombolýza při trombóze splavů  → více
 • angioplastika a stenting u EC i IC stenóz → více
 • ošetření malformací (AVM, DAVF) a aneuryzmat

Diagnostika cévních onemocnění

 • stenózy extra- a intrakraniálních tepen (nyní 1. volbou neurosono, CTA/MRA)  
  • DSA umožňuje určit místo stenózy, odhalit případné tandemové léze, posoudit stav ostatních tepen, posoudit funkčnost kolaterálního oběhu 
 • vaskulitidy 
 • moya-moya 
 • fibromuskulární dysplazie (FMD) 
 • disekce 
 • diagnostika cévních malformací

Funkční diagnostika

 • balónkový okluzní test (BTO) → více
 • Wada test - krátkodobá blokáda funkce určité části CNS po selektivní aplikaci krátce působícího barbiturátu (metohexital sodný, amobarbital sodný) do karotického řečiště

Diagnostika mozkové smrti       více

 
 • těhotenství
 • kontraindikace spojené s užitím KL (alergie, toxicita - rizikoví pacienti)
 • poruchy hemokoagulace
 
Příprava pacienta
 • důležitá nejen příprava pacienta před vyšetřením, ale i jeho následné sledování
 • pacient je nalačno (> 4h, s výjimkou akutních stavů)
 • důležitá je dostatečná hydratace (prevence nefropatie)
 • u diabetiků ráno nepodávat PAD
 • pacientovi je zavedena flexila, u endovaskulárních výkonů i PMK
 • specifická příprava před intervenčními výkony viz samostatné kapitoly
 •   před vyšetřením musí pacient podepsat  informovaný souhlas
Zásady při podávání kontrastní látky a premedikace při alergii
 
Monitorace pacienta v průběhu DSA
 • u běžné DSA monitorovat TK, TF, EKG a pulsní oxymetrii (propojení na monitor v ovladovně)
 • výkony v CA řídí anesteziolog či neurointenzivista
  • často nutná UPV
  • ev. invazivní monitorace TK
Technické provedení DSA
 • pacient leží na pohyblivém vyšetřovacím stole s mobilním C-ramenem (rtg)
 • KL se vstřikuje do tepny zavedenou dlouhou cévkou pomocí programovatelného tlakového injektoru
 • standardem je digitální subtrakční angiografie (DSA)
  • subtrahovaný obraz vzniká odečtením prvního snímku (bez kontrastní látky), tzv. masky, od následných snímků s aplikací kontrastní látky
  • vznikne obraz bez pozadí (struktury shodné na obou obrazech, zejména rušivé struktury skeletu) a je vidět pouze kontrastem naplněné tepny
  • obraz lze dále upravovat, měnit intenzitu zobrazení pozadí,  obraz zvětšit, upravit jas/kontrast atd
 • přínosem je rotační angiografie, při které C rameno rotuje při jednom nástřiku o 180 a více stupňů a umožní nám pohled na selektivně zobrazenou mozkovou tepnu a její větve průběžně v různých úhlech rotačního pohybu
 • nejnovější přístroje umožňují využít rotační vyšetření i k získání hrubého CT obrazu
  • využití u intervenčních výkonu k detekci krvácení (např. v průběhu IAT)
 • používají se neionické nízkoosmolální KL
  • ACC 8-9 ml, rychlostí 4,5 ml/s
  • ACI   6-7 ml, rychlostí 4 ml/s
  • ACE  3-5ml, rychlostí 2-3 ml/s
  • AV    5-7ml, rychlostí 3-4ml/s
Po výkonu
 • klidový režim na lůžku
 • pečlivá komprese a sledování místa vpichu
  • po intervenčních výkonech většinou neextrahujeme sheath ihned, nýbrž s odstupem několika hodin (heparinizace, stav po lokální trombolýze apod.), v těchto případech je třeba sheath fixovat stehem ke kůži
 • sledování prokrvení končetiny
 • dostatečná hydratace
 
 
Riziko trvalého neurologického deficitu po DSA je 0.09 -0.14%

viz samostatná kapitola

TOPlist