ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE
Ultrazvukové vyšetření větví aorty a a.vertebralis
 
 
 

Fyziologický nález

A. subclavia

 • B mod - anechogenní lumen tepny s pulzacemi
 • barevný mod (CFM) - směr toku k sondě (červená barva)
 • častý bývá nález „fantomového obrazu“ tepny v důsledku zrcadlení na pleuře
 • doppler - rezistentní trifazická průtoková křivka (vyšší PSV, velmi nízká diastolická průtoková rychlost s  krátkým obrácením toku v časné diastole)

Větve a. subclavia

 • a. vertebralis - kontinuální průtoková křivky (reakce na poklep retromastoideálně), oproti ostatním větvím nízká rezistence
 • laterálněji truncus thyreocervicalis - rezistenční toky
 • kaudálně a. intercostalis suprema, a. thoracica interna - rezistenční toky
 • dorzálně truncus costocervicalis -  - rezistenční toky, bńegativní reakce na poklep retromastoideálně

Tr. brachiocephalicus

 • smíšený typ průtokové křivky, vyšší kontinuální diastolický průtok oproti a.subclavia

A.brachialis

 • rezistenční toky  
     
 
Patologické nálezy

Stenóza

 • nejčastěji lokalizována v prevertebrálním úseku a. subclavia
 • barevný mod (CFM) - aliasing fenomén
 • doppler
  • zvýšení systolické průtokové rychlosti ve stenóze (PSV >250 cm/s u těžších stenóz), turbulence, narušení průtokového spektra
  • distálně snížení průtokových rychlostí a pulzatility, v a.vertebralis může dojít k rozvoji steal syndromu
  • oblenění toků v a.brachialis

Okluze

 • absence průtoku v proximálním úseku tepny
 • rozvoj kolaterál, typicky steal syndrom v a.vertebralis
 • při postižení tr. brachiocephalicus je navíc snížen průtok ve stejnostranné ACC i ACI (může být i karotický steal syndrom - viz obr dole)

Distální obstrukce a. subclavia

 • jen nepřímé známky - asymetrie a oblenění toků v a. subclavia / a.brachialis

Thoracic outlet syndrom (TOS)  → více

 • nutné porovnání průtokových křivek z obou a. subclavia v klidu a v průběhu provokačních manévrů
 • patologickým nálezem je výrazné snížení až vymizení průtoku v a. subclavia/a.brachialis během provokačního manévru
 
  
 
Fyziologický nález
 • B obraz - lumen AV anechogenní, šíře > 3 mm
  • převažuje dominance AV sin
  • šíře 2-3 mm je hraniční, hypoplazie < 2mm   
 • doppler
  • tok laminární, kraniálním směrem
 • anatomické variety
  • odstup AV z aortálního oblouku (ve 3-4%, vlevo)
  • vstup do kostotransverzálního kanálu ve vyšších etážích než C6 
  • další odchylky průběhu, tvaru a velikosti tepny
  • hypoplazie / aplazie   více
    
    
 
Patologické nálezy
 Okluze proximálního úseku AV (nejčastěji V0)
 • B mod - lumen AV je bez známek průtoku v barevném rychlostním i energetickém modu
 • stěny jsou v B obraze zpravidla kontrastnější s hypoechogenní výplní (čerstvá okluze) nebo je lumen zcela zaniklé (starší okluze)
 • doppler -  bez signálu ev. jen systolický peak
 • nepřímé známky proximální okluze AV - formace drobných kolaterál v meziobratlových prostorech, které jsou napájeny z jiných krčních tepen
 Proximální stenóza AV
 • AS změny nejčastěji ve V0 a V4, ve V2,3 spíše disekce
 • B mod -  AS pláty (oproti karotidám bývá jejich zobrazení obtížnější)
 • barevný mod - aliasing
 • doppler
  • zvýšené toky s turbulencemi a narušením průtokového spektra
  • stupeň stenózy lze odhadovat dle PSV, EDV a relativních poměrů průtokových rychlostí v místě stenózy a na nepostiženém úseku
   • stenosa < 50% : PSV 85-140 cm/s. poměr PSV V0/V2  1.3-2
   • stenosa 50-70%: PSV 140-210 cm/s, EDV 35-50 cm/s, poměr PSV V0/V2  2.1-4
   • stenosa > 70%: PSV > 210 cm/s, EDV > 50 cm/s, poměr PSV V0/V2  > 4
  • distálněji tok obleněný (pokles PSV i EDV), snížení pulsatility
  • průkaz kolaterál
 • v dif dg je třeba odlišit záchyt zvýšených toků v ohybu ev. v rámci AV píštěle, nezbytné je správné nastavení insonačního úhlu

Distální stenóza / okluze AV

 • ve V2 úseku jsou stenosy vzácné, většinou na podkladě AS, pro významnou stenosu svědčí PSV nad 100 cm/s
 • ve V3 úseku často disekce nebo dynamická komprese u Bow-hunterova syndromu - nejsou jasné cut-off hodnoty
 • ve V4 častěji AS změny - stenosa při PSV > 120 cm/s
 • doppler - v proximálním úseku AV je rezistenční  tok (vyšší PI) se snížením EDV až na 0 cm/s (zejména u okluzí)
  • na rozdíl od hypoplazie, kde je diastola vždy nenulová
  • při patologickém nálezu v obou AV je pravděpodobná stenosa v AB
  • PI a RI je vhodné porovnávat s druhostrannou AV a s ipsilaterální karotidou
 
 
Disekce  →  více
 
Vertebrální steal fenomén  →  více
TOPlist