Vyšetření intrakraniálních tepen
Aktualizováno 20.06.2018
 
 
 • diagnostika okluzí u akutních iCMP (→ TIBI )
 • diagnostika intrakraniálních stenóz (turbulence, ↑ PSV, distální oblenění toků)
 • hodnocení důsledků stenóz a okluzí extrakraniálních tepen na intrakraniální toky (snížení rychlostí a indexů),  zhodnocení kolaterálního oběhu a CVR
 • diagnostika nitrolební hypertenze
 • diagnostika mozkové smrti (téměř 100% prediktivní hodnota)
 • detekce AV malformací s posouzením přívodných tepen („feeders“ – charakteristické je zvýšení průtokových rychlostí a snížení indexů PI,RI
 • monitoring vazospazmů
 • monitoring v průběhu karotické CEA a PTA
  • indikace shuntu při poklesu Vmean < 30 cm/s, resp. o 50% výchozích hodnot po zaklemování tepny
  • detekce embolizací (HITS) v průběhu výkonu
 • detekce embolizací (spontánních i provokovaných) 
 • terapeutické aplikace
 
Metody
 • sonda využívá pulzního ultrazvukového vlnění (PW) s frekvencí 2- 2.5 MHz
  • přístroj registruje v režimu PW (pulzní doppler) frekvenční posun ∆f, který vzniká odrazem ultrazvuku od pohybujících se částic krve ve vyšetřovaných cévách a pomocí transformace FFT jej převádí na grafický záznam a slyšitelný zvuk
 • transkraniální dopplerovská sonografie (TCD) umožňuje měření průtoku intrakraniálními tepnami
  • rychlosti jsou vypočteny na základě frekvenčního posunu odraženého UZ paprsku, bez možnosti korekce úhlu insonace (úhel insonace je uvažován 0 st).
 • trankraniální barevně kódová duplexní sonografie (TCCD)
  • zobrazí mozkové struktury v B obraze
  • mozkové cévy v barevném či energetickém modu 
  • podobně jako při TCD můžeme zobrazit průtokové křivky z vyšetřovaných tepen
  • na rozdíl od TCD můžeme měřit úhlově korigované průtokové rychlosti
   • tyto rychlosti jsou až o 30% vyšší než nekorigované na TCD
 • limitací TCCD je neprostupné temporální kostní okno (5-20% pacientů, udáváno různě)
  • velkou část z nich lze vyšetřit pomocí echokonstrastních látek (ECHOVIST, SONOVUE)
Vyšetřovací přístupy
 • TCCD/TCCD provádíme z těchto základních přístupů a vyšetřujeme tyto tepny: 
  • transtemporální
   • distal sifon, M1-3, A1-2, P1-2, AcoA, AcoP
   • přední koronární řez: sifon  
   • zadní koronární řez:  AB a SCA
  • transforaminální (VB povodí - AV4, AB, ev PICA nebo SCA)
  • transorbitální (sifon,  AO)    při vyšetření je třeba snížit výkon sondy
  • doplňkové přístupy:
   • submandibulární (distální ACI)  
   • transfrontální (ACA A2)
   • transokcipitální (splavy)
 
Zhodnocení kostního okna
 • v 5–20% případů je kraniální hyperostóza příčinou špatné kvality okna (hlavně temporálního)
  • někdy lze i při absenci barevného signálu zachytit dobrý dopplerovský signál 
  • dále lze při nekvalitním okně zvážit aplikaci echokontrastní látky
 • kvalita kostního okna je rozhodující pro senzitivitu a specifitu TCCS vyšetření u jednotlivých diagnóz.
Z praktického hlediska lze hodnotit kvalitu temporálního kostního okna v pěti stupních:
úplné chybění nelze zobrazit v B-obraze žádná intrakraniální struktura (nelze rozlišit mozkový kmen)
velmi špatné temporální okno

lze hodnotit jen oblast mozkového kmene v B-obraze
nelze zobrazit intrakraniální cévy ani z nich získat průtokovou křivku

špatné temporální okno lze zobrazit některé  intrakraniální struktury v B-obraze
lze zobrazit alespoň jedna základní tepna (jednu základní tepnu) Willisova okruhu (obvykle ACM či ACP) a získat z ní dostatečně  kvalitní průtokovou křivku
méně kvalitní temporální okno lze zobrazit intrakraniální struktury v B-obraze, ale mohou být místa s horší echogenitou,
lze zobrazit většinu (minimálně 2) tepen Willisova okruhu a získat z nich kvalitní průtokovou křivku.
velmi kvalitní temporální okno ze dobře rozlišit všechny intrakraniální struktury v B-obraze
lze zobrazit všechny tepny Willisova okruhu a získat z nich kvalitní průtokovou křivku.
 
Hodnocení vyšetření
 • základem je zhodnocení průtokové křivky ve vyšetřovaných tepnách
 • ke správnému zhodnocení TCCD je třeba znát i nález na extrakraniálních tepnách a brát v potaz některé další faktory (hypotenze, závažné alterace pCO2, arytmie, výrazná anémie)
 • hodnotí charakter toků
  • laminární 
  • turbulentní 
  • jiné alterace křivky
 • hodnotit PSV, EDV, RI a PI, systolickou akceleraci 
 • vždy srovnávát toky mezistranově (pokud i zde není patologie) i navzájem mezi jednotlivými tepnami
  • mezistranový rozdíl by měl být < 20-30%
  • toky v ACM > ACA , ACM > ACP, AB > AV
  • RI< 0.8 a PI< 1.0
 • rozpoznat případný steal syndrom 
 • pátrát po embolických signálech  (HITS)
 • dle potřeby zhodnotít i cerebrální azomotorickou reaktivitu (CVR)
 • poznament případné arytmie (např fisi  )
 
 • kontinuální, laminární toky
 • normální systolická akcelerace
 • normální PSV/EDV i rezistenční indexy (viz tab níže)
  • PSV/EDV ± < 2SD
  • PI / RI  ± < 1SD
 • bez HITS, bez turbulencí či nízkofrekvenčních šelestů
 • normální CVR
 • bez arytmií
 
Průměrné rychlosti v cm/s  (s úhlovou korekci) +- 1 směrodatná odchylka (SD)
tepna
průtokové rychlosti a rezistenční index
věk
20 - 40 let 40 - 60 let nad 60 let
ACM
PSV (cm/s)
91 -126 84 - 120 78 - 109
EDV (cm/s) 37 - 70 35 - 61 28 - 48
RI 0,48-0,59 0,47-0,58 0,5-0,65
 
ACA PSV (cm/s) 67-102 62-96 49-91
EDV (cm/s) 31-50 30-46 25-39
RI 0,5-0,59 0,48-0,57 0,51-0,6
 
ACP PSV (cm/s) 50-78 45-73 41-73
EDV (cm/s)
21-37
21-35 17-31
RI 0,48-0,56 0,48-0,56 0,49-0,66
 
AV PSV (cm/s) 46-76 38-74 38-62
EDV (cm/s) 23-43
18-40
14-29
RI
0,44-0,57 0,44-0,57 0,48-0,63
 
AB PSV (cm/s) 48-80 49-82 37-65
EDV (cm/s) 26-43 19-40 13-25
RI
0,46-0,56 0,46-0,56 0,5-0,62
Neurosonologický standard ČNS JEP  (Bar, Škoda, Školoudík)
 
 • opět je nutné multiparametrické hodnocení, nestačí izolovaná hodnota PSV ve stenóze       
   
 • proximálně jsou u těžkých stenóz rezistentní (PI a RI), snížené toky
 • v místě stenózy
  • turbulentní toky se zvýšenou PSV v oblasti stenózy
   • toky musí být o > 30% vyšší než kontralaterálně (pokud není stenóza bilaterálně)
   • poměr PSV před stenózou a v oblasti stenózy (viz tabulka)
  • aliasing fenomén v barevném modu 
 • distálně oblenění toků se zpomalenou akcelerací, sniženým PI a RI
  Poměr PSV před a ve stenóze Procento stenózy
lehká stenóza 1.3-2 < 50%
středně těžká stenóza 2-3 50-70%
těžká stenóza > 3 > 70%
     
 • dobrá korelace TCCD s CTA (v případě periferních okluzí může být TCCD i citlivější)
 • přímé známky:
  • v barevném modu chybění tepny při dobrém zobrazení ostatních tepen (ev. žil)
  • v dopplerovi chybění nebo alterace toků v místě okluze
 • nepřímé známky:
  • snížení PSV a zvýšení PI a RI proximálně od okluze
  • při okluzi M1 či více větví M2 obraz flow diversion (toky v ACA>ACM) 
 
 • ↓PSV a EDV
 • ↓ PI, RI
 • zpomalení systolické akcelerace
 • rozvoj kolaterálního oběhu
  • retrográdní toky v AO
  • retrográdní toky v ipsilaterální ACA
  • dobře patrná ACoA a/nebo  ACoP se zrychlením toků 
 
Tepna Rychlosti (Vmean)   Směr průtoku
ACM 65 +/- 17 cm/s K sondě
ACA 51 +/- 12 cm/s Od sondy
ACP 44 +/- 11 cm/s P1 k sondě, P2 od sondy
AB 39 +/- 9 cm/s Od sondy
     

 

TOPlist