ZOBRAZOVACÍ METODY
Neurosonologie

 
  Úvod
 • kombinace obou metod umožňuje extenzivní neinvazivní diagnostiku cerebrovaskulárních onemocnění:
  • detekce okluzí, stenóz a vazospazmů
  • zhodnocení kolaterálního oběhu a vazomotorické reaktivity (VMR)
  • monitorace rekanalizace
  • monitorace embolizace (detekce PL zkratu, monitorace při PTA nebo CEA ACI)
  • diagnostika mozkové smrti
  • terapeutické využití - sonotrombolýza (zatím se jedná o experimentální metodu)
 • vyšetření je neinvazivní, levné, bez nežádoucích účinků
 
  Indikace
 • vyšetření pacientů s příznaky iCMP v karotickém i VB  povodí, včetně amaurosis fugax
 • monitorace rekanalizační terapie
 • vyšetření pacientů s chronickým cerebrovaskulárním onemocněním, zejména osob s dříve prokázaným postižením extra- a/nebo intrakraniální tepen, posouzení kolaterálního oběhu a vazomotorické reaktivity
 • vyšetření pacientů s fokální neurologickou symptomatologií nejasného původu, u níž je v diferenciální diagnostice  uvažován možný podíl cévní etiologie
 • vyšetření osob po traumatizaci krční oblasti nebo s lokálním patologickým nálezem na krku, který může souviset s cévním systémem
 • vyšetření pacientů s patologickými nálezy fyzikálního vyšetření – krční šelesty, asymetrie TK na HKK
 • dispenzární sledování pacientů po CEA/PTA
 • vyšetření před závažnými operačními výkony, zejména kardiochirurgickými a cévními
 • vyšetření pacientů s kardiovaskulárními chorobami a kumulací cévních rizikových faktorů
 • vyšetření pacientů s cévními malformacemi, zejména s AV zkratem – stanovení zásobujících cév, sledování úspěšnosti terapeutických zásahů
 • vyšetření v diferenciální diagnostice bolestí hlavy, zejména migrény
 • detekce pravolevého zkratu při podezření na epizody paradoxní embolizace
 
  Poznámky k hemodynamice   → viz zde
 
  Fyzikální principy   → viz zde
 
  Modality ultrazvukového vyšetření
B mód
 • zpracováván je čas (vzdálenost echa) a jeho amplituda (echogenicita)
 • umožňuje posouzení anatomických a strukturální poměrů v insonovatelném průběhu
 • cévní sténa je zobrazena jako dvojitá čára s hypoechogenním středem
 • významným parametrem je rozlišovací schopnost 
  • laterální rozlišení je větší (horší) než axiální a závisí  na velikosti a tvaru sondy
  • s narůstající vzdáleností od sondy se laterální rozlišení zhoršuje (na rozdíl od axiálního rozlišení)
 
Barevný mód (CFM)
 • echa z pohybujících se předmětů jsou zobrazena v barevné škále, barva odpovídá rychlosti a směru toku
  • většinou červená k sondě, modrá od sondy (záleží ale na konkrétním nastavení přístroje)
 • barva je superponována přes B obraz a umožňuje snadnější identifikaci průběhu cév, vyšetření tokového kanálu a charakteru proudění
 • za fyziologických okolností se v tepnách nevyskytuje aliasing (viz dále)
Energetický mód (power mode)
 • kóduje energii (power) pohybujících se částic
 • při optimálním nastavení gainu je lumen tepny homogenně vyplněno barvou
 •   nezávislý na úhlu insonace, není aliasing, citlivější pro pomalý tok
 •   není informace o směru, nižší frame rate, artefakty z okolních pomalu se pohybujících tkání
B Flow mod
 • nový mod u přístrojů GE
 • jemnější a detailnější zobrazení lumen tepny oproti předchzoím modům
  
 
Dopplerovské vyšetření
 • měří se maximální systolická rychlost (PSV, peak systolic velocity), konečná diastolická rychlost (EDV, end-diastolic velocity)
 • rezistenční index (RI) a pulzatilní index (PI)
  • RI = (PSV-EDV) / PSV 
  • PI = (PSV-EDV) / Vmean       
  • Vmean = 1/3 (PSV-EDV) + EDV
   • automaticky počítáno přístrojem jako časově vážený průměr průtokových rychlostí systolické i diastol. fáze
 • tok je za fyziologických podmínek laminární, kontinuálního charakteru, bez turbulencí a nízkofrekvenčních šelestů
 • měření se provádí v různých segmentech (viz dále)
 •   nezbytná je úhlová korekce, úhel mezi směrem průtoku krve v tepně a ultrazvukovým svazkem ≤ 60 stupňů 
 
 
  Vyšetřované tepny

Běžné vyšetřované tepny:

 • extrakraniálně: ACC, ACI, ACE, AV, ASCL
 • TCCD: sifon, ACM, ACA, ACP, AV, AB ev.  AO, ACoA a ACoP
 
TOPlist