Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Neprasklé aneuryzma
Aktualizováno 11.2.2019
 • prevalence neprasklých aneuryzmat ~ 0.5-5%
  • vícečetná aneuryzmata až ve 30% případů
 • management neprasklých aneuryzmat je kontroverzní
 • při rozhodování zvážit individuální rizika konzervativního postupu a intervence
 • je třeba brát v potaz četné prognostické faktory
Rizikové faktory pro vznik aneuryzmatu
Vrozené Získané
 • AD polycystické ledviny
 • FMD
 • hereditární hemoragická teleangiektázie
 • neurofibromatóza typ 1
 • tuberózní skleróza
 • koarktace aorty
 • Ehler-Danlos typ IV  
 • Feochromocytom
 • Marfanův syndrom
 • α1-antitrypsin deficience
 • věk > 50 let
 • kouření
 • abusus alkoholu
 • abusus kokainu nebo amfetaminů
 • ateroskleróza
 • úraz hlavy
 
  Klasifikace aneuryzmat

   Klinické projevy

   Velikost

 • malá: < 12mm (baby aneuryzmata <3 mm)
 • velká: 13 - 24mm
 • gigantická: > 25mm 

   Šířka krčku

 • úzký krček:  < 4 mm, resp. poměr šířky vaku k šířce krčku <1
 • široký krček:  > 4 mm, resp. poměr šířky vaku k šířce krčku >1

   Tvar 

 • vakovitá (sakkulární)  
  • defekt tunica muscularis
 • fusiformní 
  • rozšířené, vinuté tepny, často ateroskleroticky změněné
  • mohou vést k útlaku okolních struktur
  • často obsahují intraluminální tromby (riziko embolizace či okluze odstupujících tepen)
 • disekující (nepravé aneurzyma)    
  • většinou důsledek natržení stěny se vznikem falešného lumen

   Lokalizace 

 • ACoA (30 - 35%)
 • TICA (7.5%)
 • ACoP (25%)
 • bifurkace ACM (20%)
 • a.basilaris (5-7%)
 • tepny ve VB povodí (5%)

   Etiologie

 
  Diagnostika aneuryzmat  → viz zde
 
 
  Prognostické faktory
  Charakteristiky aneuryzmatu
 • velikost, růst v čase
  • dle menších studií nejvíce krvácí aneuryzmata 7-14mm, dle ISUIA aneu > 10mm
  • gigantická aneuryzmata v zadní cirkulaci mají operační mortalitu až 20% a morbiditu 50%
 • morfologie
  • široký x úzký krček
  • nepravidelný tvar
 • lokalizace
  • vyšší riziko krvácení při lokalizaci na ACoP, ACP, AB
  • vyšší riziko při vícečetném výskytu
 • komprese okolních struktur?
  • rozvoj klinické symptomatologie z útlaku okolních struktur značí růst aneuryzmatu a tím vyšší riziko ruptury (např. komprese n.III aneuryzmatem na AcoP)
► Charakteristiky pacienta
 • věk, pohlaví a komorbidity (vyšší operační riziko)
  • dle ISUIA m/m ve věku < 45 let byla 6.5%, věku 45-65 14.4%, > 65let 32%
  • vyšší riziko ruptury při dekomp. hypertenzi
  • vyšší riziko u kuřáků
  • vyšší riziko u žen
 • rasa
 • anamnéza SAK z jiného aneuryzmatu (obecně riziko ~10x vyšší)
 • rodinná anamnéza SAK (nejvyšší riziko je u 2 postižených příbuzných)
Zkušenost operatéra/intervenčního radiologa
 • kombinovaná morbidita/mortalita?
Prognostické SCORE
The unruptured intracranial aneurysm treatment score [Etminan, 2015]
 
PHASES  score - predikce rizika ruptury aneuryzmatu
[Greving, 2013]
 Věk
  < 70 let
  ≥ 70 let
0
1
 Hypertenze
   ne 0
   ano 1
 Velikost aneuryzmatu

  < 7 mm
  7-9.9 mm
  10-19.9 mm
   > 20 mm

0
3
6
10
  Předchozí SAK
  ne
  ano
0
1
 Lokalizace aneuryzmatu
   ACI
   ACM
   ACA, ACP, ACoP a zadní povodí
0
2
4
 Populace
  Finská
  Japonská
  Ostatní
5
3
0
 
5ti-leté riziko ruptury
 
  Management
 • pacient by měl být informován o riziku i benefitu konzervativního postupu, clippingu i coilingu (AHA/ASA 2009 IIa/B)
 • coiling může být efektivní a je spojen s nižší mobiditou a mortalitou ve srovnání s clippingem v selektovaných případech (AHA/ASA 2009 IIa/B)
Podrobněji o jednotlivých metodách → viz zde
 • největší a hojně diskutovanou studií je ISUIA (International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms) study
  • čím větší aneuryzma, tím větší riziko ruptury
  • vyšší riziko u aneuryzmat na AcoP, ACP a vrcholu AB
  • vyšší riziko u pacientů s předchozím SAK z jiného zdroje (cca 10x)
  • část prospektivní (1991-1998) měla celkově vyšší  incidenci krvácení oproti části retrospektivní (1970-1991) 0,8% vs 0,3%,  stejně tak hraniční velikost aneu pro velmi nízké riziko krvácení byla < 7mm oproti 10mm
  • dle prospektivní části jsou rizika clippingu a coilingu srovnatelná, u coilingu ale bylo dosaženo kompletní obliterace pouze u 51% případů
  • pro rozdíly ve výsledcích retrospektivní a prospektivní části je generalizace výsledků problematická
  • dle řady autorů studie ISUIA podhodnocuje riziko krvácení, neboť většina prasklých aneuryzmat má průměr  7-10 mm (90%)
 • randomizovaná studie srovnávající operační a konzervativní postup u neprasklých aneuryzmat není a zřejmě nikdy nebude k dispozici
► Spíše konzervativní postup
 • neprasklá, asymptomatická aneuryzmata < 7mm (především v přední cirkulaci) bez anamnézy SAK
 • nízké PHASES score
 • UIA score  ve prospěch konzervativního postupu
 • vyšší věk, závažné komorbidity
 • u velkých asymptomatických intrakavernózních aneuryzmat ACI je postup individuální
 • pacienty sledovat pomocí 3D TOF MRA → výkon indikovat při růstu aneuryzmatu či tvorbě dceřinných aneuryzmat
► Spíše operační/intervenční postup
 • neprasklá aneuryzmata s mass effectem (zvlášť u rychlé progrese obtíží)
 • vysoké PHASES score
 • UIA score  ve prospěch výkon
 • neprasklá aneuryzmata v zadní cirkulaci (obzvlášť vrchol a.basilaris) u pacientů s předchozím SAK z jiného zdroje (→ coiling)
 • neprasklá aneuryzmata > 7-10 mm v přední cirkulaci + věk < 65 let (→ clipping)
  • podpůrné faktory - předchozí SAK, SAK v rodinné anamnéze, progrese aneuryzmatu nebo tvorba dceřinného vaku
► Dispenzarizace
 • první kontrola (MRA/CTA) za 6-12 měsíců, poté á 1-2 roky
 
  Screening
 • pouze doporučení grade C, cost-efektivita není známa
 • v běžné populaci ani u kuřáků a alkoholiků není screening doporučen
 • je doporučeno kontrolovat pacienty s předchozím  aneuryzmatickým SAK (vyšší riziko formace nového aneuryzmatu) a dále příbuzné pacientů, kteří prodělali aneuryzmatický SAK
 
  Aneuryzmatické kompresivní syndromy
Syndrom infraklinoidního-intrakavernózního karotického aneuryzmatu
 • bolest ve tváři či inervační oblasti n.V, která může být i před rupturou aneurysmatu
 • stlačení a.carotis na postižené straně na krku může přechodně přinést úlevu
 • obrny n.III,IV či VI se mohou objevit při zvětšení či ruptuře aneurysmatu , hypopituitarismus se může objevit při rozšíření aneuryzmatu do oblasti sedla
 • ruptura aneuryzmatu může vést ke vzniku karoticko-kavernosní píštěle
Syndrom supraklinoidního aneuryzmatu ACI
 • obvykle se vyvíjí mezi chiazmatem a optickým nervem a laterálně III. mozkovým nervem
 • útlakem optického nervu může způsobovat defekty zrakového pole (skotomy, poruchy zrakové ostrosti, případně slepotu)
 • tlak z laterální strany vyvolává léze n.III
►  Syndrom aneuryzmatu a.ophtalmica
 • způsobuje tlak na n.opticus a unilaterální atrofii nervu
 • rozšíření foramen opticum (rtg lbi)
►  Syndrom aneuryzmatu ACM
 • objevuje se obyčejně v laterální fissuře a jeho prasknutí způsobuje zakrvácení do mozkového parenchymu
 • hemiparesa až hemiplegie , při postižení dominantní hemisféry i fatické poruchy
 • časté jsou fokální motorické záchvaty
 • homonymní heminaopsie z poškození radiatio optica (při zakrvácení do temporálního laloku)
Syndrom aneuryzmatu ACA a  AcoA
 • unilaterální anosmie
 • bitemporální hemianopsie
 • ruptůra může způsobit zakrvácení do obou frontálních laloků (tzv. motýlovitá hemoragie) s obrazem prefrontálního či frontálního syndromu, někdy bývá akinetický mutismus
Syndrom aneuryzmatu AcoP
 • izolovaná léze n.III před i po prasknutí bývá častým příznakem
 • může se objevit  i léze n.VI homolaterálně
Syndrom aneuryzmatu ACP
 • příznaky z tlaku na kmen
 • pseudobulbární syndrom, alterace vědomí, akinetický mutismus
 • rozvoj zvýšeného intrakraniálního tlaku a hydrocefalu
Syndrom aneuryzmatu a.basilaris
 • častěji bývá v oblasti bifurkace a.basilaris (top a.basilaris)
 • neuralgie n.V (tic doloreux), hydrocefalus
 • léze n.VII
 • tlak na kmen
Syndrom aneuryzmatu a.vertebralis
 • unilaterální léze mozkových nervů oblongáty
 • iritace n.VIII s intermitentními atakami vertiga, nausey, vomitu a ataxie
TOPlist