Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Subarachnoidální krvácení
Aktualizace 14.05.2014

 
 
 
  Anamnéza
 • základem je podrobná anamnéza (hlavně u HH 1)
 • náhlý vznik kruté bolesti hlavy v různých lokalizacích, může být i difúsní nebo jednostranná
  • u části pacientů se už v předchorobí objevují varovné příznaky - bolesti hlavy, vyznačující se nezvyklým charakterem či intensitou (warning headache), nauzea, napětí šíjového svalstva, porucha vizu – plačící aneuryzma
  • typický údaj je, že podobnou bolest pacient nikdy neměl
  • bolest trvá většinou několik dní a nereaguje na běžná analgetika
 • nauzea se zvracením
  • na rozdíl od migrény zvracení nepřínáší úlevu
  • CAVE aspirace
 • někdy vznik po tělesné námaze (tlak na stolici, koitus, skok, zvednutí břemene)
 Objektivní vyšetření
 • hypertenze, tachykardie, ev zvýšená teplota (většinou ne v iniciálním stadiu, )
 • meningeální syndrom
  • horní jevy se rozvíjí během desítek minut nebo několika hodin, u Hunt-Hess 1 může mening sy i chybět
  • dolní jevy se rozvíjí později
  • nepřítomnost meningeálního syndromu SAK nevylučuje
 • oční příznaky:
  • konjunktivální a subhyaloidní retinální hemoragie (Tersonův syndrom
  • edém papil
 • symtomatické epi záchvaty (~ 5-10%), ev. NCSE
 • kvalitativní porucha vědomí s neklidem
 • ložiskový neurologický nález dle lokalizace aneuryzmatu či ev. při současném IC hematomu
  • parézy hlavových nervů - 25%  (nejvíc n.III, VI)
  • hemiparéza (10-15%)
  • okohybné poruchy mohou být v rámci syndromu kraniokaudální deteriorace při útlaku kmene (např. při obstrukčním hydrocefalu)
 • u části pacientů vzniká iniciálně bezvědomí, zástava dýchání a ev. i záhy smrt
 • klinické škály -  Hunt-Hess score  ,  WFNS SAH scale
 
Přítomnost níže uvedených dg v anamnéze nevylučuje aktuální ataku SAK! Mylná dg. zvyšuje riziko fatálního rebleedingu a zhoršuje dlouhodobou prognózu
 • meningitis, meningoencefalitis
 • CC syndrom (kromě anteflexe omezeny i rotace a úklony)
 • migréna či jiné prim bolesti hlavy (benigní koitální bolest hlavy, thunderclap headache apod)
  • opakované ataky v anamnéze (při první atace vždy nutno vyloučit SAK)
  • prim. bolesti většinou trvají max. několik hodin
  • dobrá reakce na analgetika
 
 ►  aseptická meningitida
 ►  intracerebrální zakrvácení
 ►  recidiva SAK
 ►  cerebrální ischemie
 ►  vazospazmus
 ►  intrakraniální traumatické změny
 ►  útlakové příznaky aneuryzmatu
 ►  akutní obstrukční hydrocefalus
 ►  hyporesorbční hydrocefalus
 ►  epi paroxysmy
 
Aseptická meningitida
 • reakce mening na volnou krev, překrvení mening, v likvoru zvýšení polynukleárů a později lymfocytů
 • klinicky výrazná bolest hlavy, mening. syndrom
 • jizvení a srůsty mening mohou vést i k hyporesorbčnímu hydrocefalu (viz níže), který nutno při progresi cefaley vyloučit
 • symptomaticky bývá při selhání běžné analgetické medikace dobrý efekt kortikoidů (např. Solumedrol 250-500mg /d po dobu několika dní)
 
Intracerebrální krvácení
 • u 20-40% pacientů se SAK, býva častější u AV malformací než u aneuryzmat
 • klinicky je patrný ložiskový neurologický nález
 • při krvácení z ACM bývá krvácení v oblasti T ev až F laloku, někdy nacházíme kolekci krve v Sylvijské rýze
 • aneuryzmata na a.communicans anterior (ACoA) vedou k zakrvácení do frontálních laloků, někdy vzniká rozsáhlý interhemisferální hematom
 • může dojít i k provalení do komor se vznikem hemocefalu
  
 
Recidiva SAK (rebleeding)
 • rebleeding je významnou příčinou předoperačního zhoršení klinického stavu či úmrtí (až 50% mortalita)
  • u 20-30 % pacientů v prvních 30 dnech (4% v prvních 12-24 hodinách) od vzniku SAK, z toho ~ 70% recidiv proběhne do 5 dnů po první atace
 • je důvodem urgentního diagnostického a operačního postupu při zjištění SAKu
 • klinicky se projeví jako zhoršení bolestí hlavy či neurologického nálezu, častá je porucha vědomí 
 • diagnosu potvrdí CT mozku
Cerebrální ischemie
         
Příčiny:
 • vazospazmus (DID - Delayed Ischemic Deficit) - viz níže
 • distální embolizace z aneuryzmálního vaku  
  • hlavně u větší aneuryzmat
  • mikroembolické signály (MES) lze detekovat pomocí TCD/TCCD
 • propagace rostoucího intraaneuryzmatického trombu do lumen cévy
Vazospazmus
 • významná příčina ložiskového nebo globálního neurologického deficitu po SAK
 • jsou způsobeny změnami ve stěnách tepen s účastí cytokinů, zánětlivé odpovědi, produkce volných radikálů a dalších změn
 • objevují se již 3.-4. den, maximum výskytu 5.- 9.den, mohou přetrvávat až 3-4 týdny
 • výskyt až u 70% pacientů se SAK, cca 1/2 je symptomatická - DID
 • nejčastěji postihují tepnu s prasklým aneuryzmatem
 • pro vznik spazmů jsou rizikoví pacienti:
  • nižších věkových skupin
  • s větším množstvím krve v SA prostoru (viz Fisher grade)
  • s horším výchozím klinickým stavem (vyšší Hunt-Hess score)
  • s pozdě nasazenou léčbou
  Rozdělení vazopazmů
 •  dle rozsahu a lokalizace
  •  difúsní
  •  segmentální
 • dle vztahu ke klinické symptomatologii
  • symptomatické
  • asymptomatické
 • dle času nástupu od vzniku SAK
  • včasné
  • pozdní
  Klinický obraz
 • zhoršení bolestí hlavy, ztuhlost šíje
 • zmatenost, desorientace, nová ložisková symptomatologie
 • vzestup teploty
  Diagnostika
 • CT mozku + CT angiografie ev. CT perfúze
  • nativ k vyloučení krvácení, obstrukčního hydrocefalu či progrese edému
  • CT perfúze umožňuje zhodnotit riziko DID ⇒  v teritoriu spazmem postižené tepny dochází k prodloužení tranzitního času (TTP, MTT) a v těžším případě i k poklesu regionální perfúze (CBF) ev. i objemu krve (CBV) → klasický obraz ischemického postižení  → princip CT perfúze zde
 • MRA + MR perfúze 
 • DSA 
 • k monitorování spasmů se standardně užívá transkraniální doppler - TCD/TCCD (nárůst rychlosti o > 50cm/s/24 hod či o 25% (viz TCCD diagnostika vazospazmů)
  Terapie  více
Intrakraniální traumatické změny
 • kontuzní a kontuzně-hemoragická ložiska, subdurální a epidurální hematom
 • někdy je těžké zhodnotit, zda jde o traumatický SAK, anebo spontánní SAK s následným traumatem hlavy
Útlakové příznaky aneuryzmatu

Mají topickou hodnotu, mezi nejběžnější lokalizace manifestující se ložiskovou symptomatologií řadíme:

 • communicans posterior a zřídka top basilaris – léze n.oculomotorius
 • a.ophtalmica – kompresivní optická neuropatie
 • a.ophtalmica, a.communicans anterior, top basilaris – chiasmatické syndromy
 • intrakavernosní a supraklinoidní aneuryzmata – faciální algické syndromy z tlaku na 2. nebo 3. větev n.V
 • intraselární anuryzmata – endokrinní poruchy, poruchy zorného pole

→  viz zde

Akutní obstrukční hydrocefalus
 • akutní dilatace postranních komorna CT  
 • časná komplikace SAK (< 72h)
 • incidence 15-27%
 • příčinou bývá zakrvácení do komorového systému s následným blokem likvorové pasáže
 • je tříkomorový, bývá zodpovědný za zhoršení klinického stavu pacienta – hlavně poruchy vědomí v prvních dnech po vzniku SAK
 • indikována zevní komorová drenáž (EDV)
 
 Hyporesorbční hydrocefalus
 • vzniká při masivnějších SAK, při nichž vis­kozní směs krve s krevními elementy a moku nedostatečně přechází do ve­nózního řečiště a zvětšuje se objem likvorového ompartmentu
 • na CT je rozšířen komorový systém a bývají známky transependymálního přestupu likvoru
 • tento typ hydrocefalu se málokdy těžce dekompenzuje, ale snižuje CPP a spolu s vazospazmy zvětšuje rozsah ischemic­kých ložisek
 • nejde o úplnou blokádu pasáže jako u obstrukčního hydrocefalu, ale o nutnost většího přepouštěcího tlaku, tedy likvoro-venózního gradientu, aby se viskóznější mok dostal mimo likvorový kompartment
 • v některých případech může být hyporesorpce trvalá a je třeba zavést ventrikuloperitoneální shunt.
   Klinický obraz
 • akcentace bolestí hlavy
 • nauzea / zvracení
 • kvalitativní poruchy vědomí

   Diagnostika

 • CT mozku  
 • TCCD s nárůstem periferní rezistence (PI, RI)
 • verifikací je zlepšení stavu po odlehčovací LP
  • u velkých SAKů je LP často nutná obden
  • ev. lumbální likvorová drenáž ponechaná několik dní (nejvýše 10-12)
Epileptické záchvaty akutní symptomtické záchvaty zde
 • parciální i generalizované záchvaty
 • rizikovými faktory: aneuryzmata na ACM, IC krvácení, infarkty a anamnéza hypertenze
 
 Kardiální  komplikace
 • sympatická odpověd na SAK vede k neurokardiogenní reakci (až ve 20%), riziko je vyšší u těžšího SAK
  • srdeční arytmie
   • fibrilace či flutter síní
   • SV tachykardie
  • inverze T vlny, elevace či deprese ST segmentu (46%)
   • imitace IM i skutečný IM
  • porucha kinetiky srdeční stěny 
 • nutná kardiologická monitorace:
  • EKG
  • kontroly kardioenzymů a troponinu
  • ev. ECHO srdce (hypokinesa fokální či globální)
 • včas nasadit BB
Plicní komplikace
 • ARDS
 • neurogenní / kardiogenní plicní edém
 • plicní embolie
 Hyponatrémie  více
 • přítomna až ve 40%
 • většinou na podkladě Cerebral Salt Wasting Syndrome (CSWS) v důsledku excesivní natriurezy s následnou dehydratací v důsledku zvýšení hladiny atriálního nebo cerebrálního natriuretického peptidu (ANP)
Další poruchy vnitřního hospodářství
 • hypernatrémie
 • hypomagneziémie
 • hypokalémie
 • diabetes insipidus (DI)
 • hyperglykémie
 • febrilie
 • anémie (zhoršuje výsledný klinický stav)
TOPlist