Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

1. Obecné postupy, prevence komplikací
  Monitorace na JIP, klid na lůžku s mírně zvýšenou horní polovinou těla
 
  Prevence stresového vředu
HELICID (omeprazol, amp/40mg)  amp/100ml FR inf 30min 1xdenně
  Analgetika, ev. anxiolytika
 • vhodné kombinovat s anxiolytiky
 • zvážit pravidelné podávání á 6-8h
PARALEN (paracetamol) 500-1000 mg  p.o.   á 6-8 h
ALGIFEN NEO (metamizol) (5mg/ 27gtt)   30 gtt  á 6-8 h
TRAMAL (tramadol) 50 mg p.o. á 4-8 h
 
PERFALGAN 1000mg inj.  i.v.  á 8h
NOVALGIN 1amp/100ml FR inf 30 min á 8 h
TRAMAL (tramadol, amp/1ml/50mg)  50-100mg á 6-8 hodin 
 pomalu i.v. inj  nebo inf  ve 100ml FR
 
 
DOLSIN (pethidin, amp/1mg/50mg   nebo 2ml/100mg)  s.c., i.m.     25-100 mg á 8h
DOLSIN (pethidin, amp/1mg/50mg   nebo 2ml/100mg)  i.v.                25-50   mg á 8h

SUFENTA FORTE (sufentanyl, 1ml/50ug nebo 5ml/250ug)
0,3-1 ug/kg
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) inj i.v.                                  1-4 ml bolus
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) injektomatem i.v.              0,06-0,2 ml/kg/h

 • dávka 0,5 μg/kg obvykle zajistí dostatečnou analgézii na 50 minut
 • doplňkové dávky 10 - 25 μg
Anxiolytika
DIAZEPAM (diazepam) 5 mg tbl. p.o. á 6-8h d.p.
LEXAURIN (bromazepam) 1,5-3 mg p.o. á 8h
NEUROL (alprazolam) 0.25 mg po. á 8 h
APAURIN (diazepam) 2,5-5 mg inj. i.v. d.p.
 
  Léčba epileptických záchvatů
 • v akutním stadiu se jedná o tzv. akutní symptomatické záchvaty (ASZ)
 • záchvaty nitrolební hypertenzi, mohou potencovat sekundární poškození mozku
 • AE jsou indikována u všech pacientů po prvním záchvatu k prevenci ASZ (ESO guidelines 2017)
 • lze zvážit  7-14 denní profylaktické podání (dle výsledků cohorty ze studie ICSVT)
  • ve vyšším riziku ASZ jsou pacienti s hemiparézou a parenchymovou lézí
  • profylaxe nesnižuje riziko rozvoje postCVT epilepsie!
 • výběr antiepileptika
  • není jasné doporučení
  • v akutní fázi  VPA  ev.  LEV  (možnost rychlé parenterální titrace)
  • PHE má interakci s antikoagulancii
  • dlouhodobě CBZ, VPA, LEV
 
  Antiedémová terapie více
 • nejsou doporučeny steroidy  [Canhão, 2008]
  • podávat lze pouze u CVT spojené např. s Behcetovou chorobou nebo jinými zánětlivými chorobami (např. SLE)  (ESO guidelines 2017)
 • u těžké refrakterní nitrolební hypertenze zvážit  dekompresní kraniektomii (viz níže)
 • kromě Manitolu lze zkusit ACETAZOLAMID 2x500mg (dle ESO guidelines 2017 zvážit u silných bolestí hlavy nebo ohrožení zraku)  nebo Furosemid
  Léčba ev. infekce
 • pokud je příčinou infekce, která může být i velmi vzdálená, nasadit antibiotika
 • po infektu jako příčině trombózy ak­tivně pátrat
  • v případě kavernózního splavu může jít i o furunkl na obličeji
  • u trombos sinus sigmoideus a transversus pátrat po ORL příčině
2. Antikoagulační terapie v akutním stadiu
       (třída I, úroveň A dle EFNS 2010)
 • výsledný stav léčených heparinem proti neléčeným byl ve studiích výrazně lepší
 • přítomnost ischémie nebo sekundární hemoragie malého objemu u verifikované žilní trombózy není kontraindikací heparinu  (AHA/ASA 2014 IIa/B,  ESO guidelines 2017 )
 • antikoagulační léčba nerozpouští trombus, má zabránit jeho růstu a umožnit převahu fibrinolytické aktivity plasmy
  • u  menších trombů může mít rychlý a dobrý efekt
  • u rozsáhlých trombóz s parenchymovým postižením antikoagulace samotná nemusí být dostatečně rychlou a účinnou léčbou →  včas zvážit intervenci
 • nerandomizované studie naznačují lepší výsledky s LMWH oproti heparinu (UHF)
  • v praxi i dle guidelines je preferován LMWH (ESO guidelines 2017)
  • v těhotenství podávat LWMH (ESO guidelines 2017, AHA/ASA 2014 IIa/C)
  • u nestabilních pacientů může být heparin výhodnější , neboť lze snáze léčbu přerušit během invazivního výkonu
  LMWH  - dávkování a monitorace zde
CLEXANE enoxaparin 1ml/10000IU/100mg
FRAXIPARIN nadroparin 1ml/9500IU
 • cílové antiXa  0,5-1  kIU/l, odebrat 3 hodiny po podání LMWH
 • podávat 5-10 dní, po klinické stabilizaci přejít na warfarin (ev. lze zvažovat i NOAK,i když chybí data)
 • v případě těhotenství pokračovat až do porodu, poté lze pokračovat LMWH nebo přejít na warfarin
 • CAVE kontraindikace (redukce dávky při renální insuficienci)

►  UHF - kontinuální HEPARIN (1 amp=25000 IU/5ml), protokol heparinizace zde

 • 5-10 dní, než je dosaženo klinické stabilizace, udržovat  aPTT  na 2-2,5 násobku normy
 • při větší ischemii či sekundární hemoragii nezačínat bolusem
 • použít při kontraindikaci LMWH (renální insuficience) nebo při nutnosti rychlého zrušení účinku (např. předpokládaný NCH výkon)

►  nová perorální antikoagulancia (NOAK)

 
3. Endovaskulární a chirurgické výkony
 • při selhání antikoagulace a v centru, které má s endovaskulární léčbou zkušenosti
 • zvažovat u rozsáhlých žilních trombóz, kde nelze očekávat  výraznější efekt antikoagulace a kde dochází k progresi klinického nálezu, současně vždy zvažovat alternativu v podobě dekompresní kraniektomie !
 • nová ESO guidelines 2017  endovaskulární léčbu , její indikaci ani technické provedení  neřeší!
3.1 Intravenózní trombolýza (IVT)
 • používána zřídka, není schválena, výsledky léčby nejednoznačné, zdá se zvýšené riziko krvácení
 • není jasné dávkování (dle malých studií 1-2 mg/h kont.) ani doba podání (24-48h)
 • dle ESO guidelines 2017  nejsou dostatečná data a spíše není doporučována (zvláště u pacientů, kde lze předpokládat dobrou prognózu)
3.2 Intrasinus Thrombolysis (IST) a/nebo mechanická rekanalizace
 • randomizované studie nejsou k dispozici, efektivitu endovaskulární terapie ale ukazují některé soubory
  • analýza několika souborů s celkovým počtem 235 pacientů  [Llyas, 2017]
  • review 185 pacientů, u kterých byla provedena mechanická rekanalizace a kde  parciální či kompletní rekanalizace bylo dosaženo v 95% (ve 40% byl použit AngioJet)  [Siddiqui, 2015]
 • přítomnost ischemického nebo infarzovaného ložiska není při těžkém průběhu kontraindikací TL
 • retrográdní přístup cestou vena femoralis
 • výkon provádět při plné heparinizaci
 • TL lze kombinovat s mechanickou disrupcí trombu, trombektomií či angioplastikou, ev. provést samotnou trombektomii (např. v případě rozsáhlejšího krvácení)   [Lee, 2018]
Trombektomie systémem Penumbra (FNUSA - dr.Vaníček)
Trombektomie systémem Penumbra
(FNUSA - dr.Vojtíšek)
 • existují různá dávkovací schémata TL
  • celková dávka 8-300mg, střední dávka 78.4+-64,7 mg, střední doba terapie 41+-49h [Canhao, 2003]
ACTILYSE bolus 2-10 mg tPA do trombu, poté kontinuálně  1-2 mg tPA/hod  [Lee, 2018]
ACTILYSE bolus 10 mg tPA do trombu, poté 3 h 15mg/h, pak 5 mg/hod (max 100mg/d)  [Kim, 1997]
 • většinou se podává 24-48 hodin (celkem tedy max.  200mg)
 • současně s tPA podat HEPARIN 200-1000IU/h k proplachu katetru a k prevenci plicní embolie
 • kontrolní nástřiky á 6-12 hodin
 • po výkonu navazuje plná heparinizace (→ protokol heparinizace)
3.3 Chirurgické výkony
  zevní komorová drenáž
 • zvážit při rozvoji obstrukčního hydrocefalu, nicméně pro doporučení nejsou dostatečná data (ESO guidelines 2017)
 • pečlivě zvážit - vyžaduje přechodné přerušení antikoagulační/trombolytické léčby
  dekompresní kraniektomie 
 • u nitrolební hypertenze s rizikem herniace  (ESO guidelines 2017)
 • život zachraňující výkon, zvyšujicí současně šanci na dobrý outcome
 • lepší výsledky lze očekávat u nonkomatózních pacientů s unilaterální lézí
  dekomprese optického nervu
 • indikace při velkém edému papily a hrozící slepotě
 • protětí pochvy nervu sníží intraneurální tlak a usnadní žilní odtok (opět vyžaduje přechodné přerušení antikoagulační/trombolytické léčby)
4. Postup v subakutním a chronickém stádiu
4.1 Antikoagulační terapie
 • na akutní parenterální léčbu navazuje p.o. antikoagulační terapie
 • délka trvání je individuální (3-12 měsíců), ale většina rekanalizací nastane v prvních 3-4 měsících bez ohledu na délku trvání AK terapie [Einhäupl, 2006]
  • 3-6 měsíců - u přechodných rizikových  faktorů (např. HAK, puerperium), poté ASA (není jasné na jak dlouho)
  • 6-12 měsíců - idiopatická trombosa, lehčí trombofilie (heterozygot Leiden V nebo MTHFR), poté přejít na ASA  (AHA/ASA 2014 IIa/C)
  • dlouhodobě  - recidivující žilní trombosy,  závažnější trombofilie (např. homozygot Leiden, mutace prothrombinu G20210A,  deficit PC a PS, antifosfolipidové protilátky)
 • není prokázáno, že by absence rekanalizace / částečná rekanalizace zvyšovaly riziko recidivy CVT
 • standardem je  WARFARIN s INR 2-3
 • alternativou by mohla být  NOAK  [Geisbüsch, 2014]
  • pozitivní výsledky studie RE-SPECT CVT  ( dabiagtran vs warfarin)
   • n=120 (dabigatran 2x150mg vs warfarin s INR 2-3)
   • doba léčby 24 týdnů
   • major bleed 1 vs 2 (warfarin)
   • žádná trombotická příhoda
  • dle ESO guidelines 2017 nejsou NOAKy doporučeny (především ne v akutním stadiu)
4.2 HAK, těhotenství
 • doporučen zákaz užívání HAK  (ESO guidelines 2017)
   
 • při absenci hyperkoagulačního stavu či anamnézy dalšího trombembolismu  je riziko CVT při dalším těhotenství relativně nízké a CVT není kontraindikací dalšího těhotenství [Sousa, 2017]
  • je ale třeba pacientku poučit o vyšším riziku CVT a/nebo VTE
  • review neprokazují vyšší výskyt abortů po předchozí CVT
 • stran preventivní podávání LMWH v těhotenství není jasný konsensus, data jsou slabá, z observačních studií
  • zdá se vhodné preventivní podávání LMWH v profylaktické dávce (pokud není kontraindikace nebo pokud naopak není indikace k plné antikoagulaci)  (ESO guidelines 2017)  
  • v USA jsou podávána LMWH od 3. trimestru do 8.týdne po porodu
 • při užívání warfarinu těhotenství naplánovat a včas přejít na LMWH  (teratogenicita warfarinu!)
4.3  Antiepileptika
 • optimální trvání AE terapie není známo
 • riziko epilepsie 5-11% (vyšší u parenchymových hemoragií a pacientů s fokálním deficitem)
 • délku užívání AE medikace odvodit od přítomnost a rozsahu parenchymových změn, EEG nálezu a timingu epileptických záchvatů (časné x pozdní)
 •  jednoznačné doporučení není, postupovat individuálně, nezatěžovat pacienta zbytečným dlouhodobým užíváním AE
  • u izolovaného symptomatického záchvatu (<2 týdny od vzniku CVT) bez parenchymové léze vysazovat AE za 2-4 týdny
  • u izolovaného symptomatického záchvatu či více ASZ  s parenchymovou lézí a/nebo patologickým EEG ponechat 3-12 měsíců
  • u post CVT epilepsie (alespon 2 záchvaty > 2 týdny od vzniku CVT) - AE léčba dlouhodobá
4.4  Neuropsychiatrické projevy
4.5  Chronická cefalea
 • až 14% pacientů mívá bolesti hlavy (nutné vyloučit recidivu)
TOPlist