Trombóza nitrolebních žil a splavů
Aktualizace 29.01.2019
 
 
 
 • při chyběni ložiskových příznaků a klinicky dominujícím syndromu nitrolební hypertenze včetně městnavých papil lze dg pseudotumor cerebri (benigní intrakraniální hypertenze) stanovit až po pečlivém vyloučení žilní trombózy
 1. Zobrazovací metody
 
  Kdy myslet na trombózu žil a splavů?
Přímé známky trombu
v žíle nebo splavu
      dense clot sign    (delta sign)  
  cord sign 
  empty delta sign |(kontrastní CT)
Nepřímé známky žilní
trombózy
 • laterální, parasagitální nebo bithalamické infarkty s/bez  hemoragie, často multifokální      
 • kortikální edém a hemoragie
 • periferní lobární hematomy
 
CT mozku
 • normální až ve 30% případů
 • vždy hodnotíme zvlášť
  • nativní snímky (hyperdensní znamení - cord sign, dense clot sign- 25%
  • postkontrastní (empty delta sign) - 16-46%
 • nepřímé známky trombózy - edém, atypické ischemie, hemoragická infarzace
 • hyperdenzní znamení může být falešně pozitivní, k dg nutné další známky!
  • falešeně pozitivní nález může být např. u polyglobulie
  • pro dg. CVT svědčí hodnoty > 70 HU  [Black, 2011]
 • CT může detekovat přidružené zánětlivé změny (otitis, mastoiditis, sinusitis)

   

CT venografie (CTV)
 • metodu lze považovat za spolehlivou alternativu k MRV nebo DSA (ESO guidelines 2017)
 • nastavit zpoždění 25-45s oproti CTA
 • senzitivita až 95% ve srovnání s DSA
 • alternativa k MRV (MR venografii) - MR lépe zobrazí trombus a parenchymové změny, je je méně zatížena chybami při hodnocení
 •  variabilita splavů s hypo- a aplazí (5-20%)
            
 
MR mozku  a MR venografie (MRV)
 • v T2 FLAIR ischemie v atypické lokalizaci, často s hemoragickou infarzací   
 • v T2 a FLAIR sekvenci je absence flow void (normálně jsou splavy hypointenzní)
  • < 24h, nebo > 3 dny
 • v dif dg. trombus v akutním stadiu (1-3 dny, T1 i T2 hypointenzní) může být zaměněn za normální flow void, od 4.dne by měl být trombus v T1,2 již hyperintenzní (white)
 • pozor na záměnu s hypoplazií (zkontrolovat velikost foramen jugulare  )
 • hypointenzní  trombus v lumen splavu na MR GRE nebo SWI (susceptibility weighted images)  
  • dif dg drobný SAK
 • MRV se provádí metodu TOF, hodnocení může být ztíženo hypo- či aplazií splavu či asymetrickým tokem

            

 Digitální subtrakční angiografie (DSA)
 • brát v úvahu možné anatomické varianty žilního systému včetně chybění některého splavu
 • specifické je "stop sign" (náhlé ukončení sinu nebo žíly), v okolí patrný kolaterální oběh s kongescí kortikálních žil (dilatace, vinutý průběh)
 • lépe zobrazí přidružené trombosy kortikálních žil a ev. AV fistulu a dále trombózu hlubokých žil
 • krom vlastního zobrazení žilního systému se zobrazuje i dynamika a způsob dre­náže z jednotlivých oblastí
  • normálně se žíly zobrazují 4-5 s po aplikaci k.l., kompletně je žilní systém zobrazen za 7-8s
  • v případě trombózy je opožděná náplň žil
 • v současnosti využívána spíše k intervenčním výkonům (přímá venografie cestou v.jugularis interna) při selhání konzervativní terapie nebo pokud je MRV/CTV nekonkluzivní
             
 
Neurosonologie
 • nízká senzitivita i specifita, metoda snad vhodná ev. k monitoraci léčby
 • hodnotíme hlavně nepřímé známky - akceleraci toků (> 40 cm/s) v hlavních žilách v důsledku kolaterálního oběhu
 • ev. lze monitorací toků v ipsilaterální v.jugularis interna sledovat stav trombosy sinus sigmoideus 
 • TCCD vyšetření mozkových žil a splavů viz zde
 
AHA/ASA Guidelines 2011
 • negativní CT ani MR nevylučují CVT, při klinickém podezření je třeba provést CT nebo MR venografii (I/C)
 • při trvání příznaků či progresi klinického stavu navzdory terapii  je doporučena časná CTV nebo MRV kontrola  (I/C)
 • MR GRE sekvence mohou být užitečné ke zpřesnění diagnostiky CVT (IIa/C)
 • u stabilizovaných pacientů je vhodné provést kontrolní MRV nebo CTV 3- měsíců od příhody k posouzení ev. rekanalizace (IIa/C)
 
 
 
2. Další vyšetření

Lumbální punkce

 • indikována při podezřením na infekční etiologii
 • může ulevit od bolestí či zábránit ztrátě zraku (evakuace 20-30 ml)
 • u žilní trombosy bývá vyšší otvírací tlak, zvýšená proteinorhachie a někdy lehká pleocytóza
  • lehká pleocytóza může vést k mylné diagnóze neuroinfektu
 •   LP kontraindikována při expansivně se chovající parenchymové lézi
EEG
 • patologické nálezy bývají při parenchymové lézi
 • u kvalitativních poruch vědomí vyloučí nonkonvulzivního status epilepticus (NCSE)
 3. Laboratorní vyšetření

D-dimery

 • norma 0.068-0.494 mg/l
 • screeningová metoda, při hodnocení D-dimeru a fibronogenu je senzitivita ~ 98%  [Meng,2013]
 • normální hladina (<0,5 mg/l)  činí dg. trombózy málo pravděpodobnou, ale nevylučuje ji 100% (AHA/ASA 2011 IIb/B)   [Kosinki, 2005]   [Lalileve,2003]
  • pozitivní u cca 94% pacientů s CVT (ESO guidelines 2017)
  • falešně negativní může být u izolované bolesti hlavy a prolongovaném trvání > 1 týden
 • častá je naopak falešná pozitivita

Odběry v rámci etiologické diagnostiky

 • základní koagulace
 • biochemie vč.,  jaterní testů (cirhóza), renální funkce
 • CRP  (infekce, systémové onemocnění)
 • KO+diff (trombocytopenie, leukémie, polycytémia)
 • FW (systémové choroby, infekce)
 • protein v moči (nefrotický syndrom)
 • ANA, anti-dsDNA, ANCA, ENA (systémové choroby)
  • nález těchto protilátek, zejména v nízkém titru, je nespecifický
  • nachází se u zdravých lidí,  u lupus erytematodes a jiných chorob pojiva, u malignit, HIV a po mnoha lécích (chlorpromazin, hydralazin, PHE, VPA, chinidin aj.)
  • u AFL syn­dromu by protilátky měly dosahovat vysokých titrů a to opakovaně (kontrola za 3 měsíce)
 • hyperkoagulační stavy → více zde    
  EIDS (antigen proteinu S), EIDC ((antigen proteinu C), PCCH (aktivita proteinu C), PS (aktivita proteinu S),  antitrombin III, APC rezistence, PAI-1, fibrinogen, plasminogen , genetické vyšetření (V leiden mutace,  mutace protrombinového genu, genetika MTHFR C677T a A1298C)  
  • dle ESO guidelines 2017  provádět screening na trombofilie hlavně u pacientů s předpokládanou trombofilií (pozitivní rodinná a osobní anamnéza, nízký věk, absence rizikových faktorů)
  •  odběry provést před zahájením antikoagulační terapie, jinak jsou  výsledky nespolehlivé (kromě genetiky)
  • další odběr doporučen 2-4 týdny po vysazení antikoagulace
 • dle ESO guidelines 2017  není doporučeno rutinní screenign na okultní malignitu
 
AHA/ASA Guidelines 2011
 • provést rutinní biochemické odběry, KO+diff a koagulace (I/C)
 • provést specializované odběry na hyperkoagulační stavy a autoimunitní choroby (I/C)
 • normální hladina D-dimerů činí dg. CVT málo pravděpodobnou (IIb/B), při silném klinickém podezření na CVT pokračovat v další diagnostice i při negativitě DD
 
 
 • zvlášť v úvodních stádiích je diagnostika často svízelná, časový průběh i příznaky jsou variabilní a nespecifické
 • ložiskové příznaky se objevují až v souvislosti s rozvojem venózních infarktů
 • vždy na CVT pomýšlet při:
  • syndromu nitrolební hypertenze
  • atypických ischemiích, zvlášť pokud jsou prokrvácené
  • prvním epileptickém záchvatu v životě (hlavně u mladších pacientů)
 • na nativním CT pátrat po známkách trombózy (senzitivita ~ 50%)
Durální fistula   více zde
 • může být asociace s trombózou sinu nebo traumatem
 • klasifikace Borden-Shucart:
  • typ I - anterográdní drenáž do venózního splavu a meningeálních žil
  • typ II - anterográdní drenáž do splavů, současně vysoký tlak vede i k retrográdní drenáži do subarachnoidálních žil
  • typ III - převážně retrográdní drenáž do subarachnodiálních žil (např. při okluzi splavu)

Mozkový infarkt

 • bolesti hlavy a encefalopatie jsou netypické (s výjimkou SAH a ICH)
 • ischemie jsou u trombózy atypické z hlediska tvaru i lokalizace
 • častá sekundární infarzace a kolaterální edém

Encefalitis/ cerebritis/ absces 

 • pátrat po známkách zánětu, febrilie, leukocytosa, CRP
 • pozitivní nález v likvoru
 •   možnost kombinace žilní trombózy a neuroinfekce

Benigní intrakraniální hypertenze

 • bolesti hlavy, ev.  paresa n.VI
 • nutno vždy vyloučit žilní trombózu (MRV / CTV)
 • pro tuto dg. jsou netypické:
  • encefalopatie
  • ložiskový nález
  • záchvaty
TOPlist