http://www.info-radiologie.ch/anatomie-intrakraniellen-venensystem.php

 

Trombóza nitrolebních žil a splavů
Aktualizace 29.01.2019
 
 
 
  Shrnutí
 • včas diagnostikovat žilní trombózu a určit její etiologii
 • co nejdříve zahájit účinnou antikoagulační terapii i za přítomnosti čerstvé ischemie/hemoragické infarzace
 • při selhání antikoagulace a horšení klinického nálezu včas indikovat endovaskulární výkon
 
 • tvoří asi 1-2% všech CMP (70% tvoří ženy)
 • včas poznaná a adekvátně léčená trombóza má dobrou prognózu
 • diagnóza časných stadií je obtížná především pro velmi variabilní a nespecifický kli­nický obraz
 • důsledkem trombózy bývá intrakra­niální hypertenze, ložiskové ischémie a jejich velmi časté sekundární prokr­vácení
 • žilní trombózy bývaly častou příčinou neobjasněného „pseudotu­moru cerebri"
Nejčastějším místem symptomatické trombosy je:
 • sinus transversus a sigmoideus
 • sinus sagittalis superior
 • hluboký žilní systém
 • sinus rectus
 • sinus cavernosus
→ přehled mozkových žil a splavů
 
 
 • geneticky vázaný hyperkoagulační stav je přítomen v cca 22%
 • často lze najít kombinaci více faktorů, v ~ 10-15%  případů není žádný rizikový faktor přítomen
 Stavy spojené s výskytem CVT
   Přechodné rizikové faktory
 • těhotenství, šestinedělí (nejčastější - až 25%)
  • OR 1.3-13
  • nejvyšší riziko ve 3.trimestru a první 4 týdny po porodu  [Saposnik, 2011]
  • vyšší riziko je i u císařského řezu
 • infekce - bakteriémie a sepse (~10%)
  • mastoiditis, mesootitis, sinusitis
  • orofaciální furunkl, zubní infekce
  • hnisavá meningitis
  • sepse, endokarditis
 • trauma
  • jugulární katetr, NCH výkony, LP, úraz hlavy
 • malnutrice, dehydratace
 • léky
  • hormonální antikoncepce (v kombinaci s kouřením, obezitou či protrombotickým stavem)
  • kortikosteroidy
  • tamoxifen
  • erythropoietin
  • heparin (trombotická  trombocytopenická purpura)
  Trvalé rizikové faktory
 • nefrotický syndrom
 • sakroidóza
 • nádorová onemocnění (meningeom, metastázy)
 • hematologické příčiny
 • hyperkoagulační stavy (~ 30 %)
  • deficit AT III
  • APC resistence (např. Leidenská mutace)
  • nedostatek proteinu S a C
  • hyperfibrinogenémie
  • G20210A mutace protrombinu
  • hyperhomocysteinémie (kontroverzní)
 • vaskulitida při Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě
 • antifosfolipidový syndrom
 • vaskulitidy
  • Behcetův sy
  • SLE
  • Wegenerova granulomatosa
 • trombóza žil znemožní žilní drenáž ze spádové oblasti → zvyšuje se nitrožilní a nitrokapilární tlak
 • důsledky:
  • porucha perfúze → cytotoxický edém a rozvoj venózního infarktu
  • ruptura vén a kapilár → parenchymový hematom
  • porucha HEB → vasogenní edém
  • porucha absrobce CSF

nitrolební hypertenze
 • při chyběni ložiskových příznaků a klinicky dominujícím syndromu nitrolební hypertenze včetně městnavých papil lze dg pseudotumor cerebri (benigní intrakraniální hypertenze) stanovit až po pečlivém vyloučení žilní trombózy
 
Anamnéza
 • v anamnéze pátrát po stavech uvedených v tabulce výše
 • klinické obtíže jsou důsledkem nitrolební hypertenze a případné parenchymové léze
 • nejčastější je bolest hlavy (80-90%)
  • typicky se akcen­tuje břišním lisem resp. Valsalvovým manévrem, kašlem, kýcháním, předklonem
  • nebyl zjištěn vztah mezi lokalizací bolestí a místem trombózy
 • nauzea, zvracení
 • epileptické záchvaty (asi 40%, často s Toddovou hemiparesou)
Objektivní vyšetření
 • edém papil 
  • 50-60 % intrakraniálních trombóz, nejvíce vyjádřen při trombóze sagitálního a hlavně kavernózního sinu 
 • ložiskový nález (v pokročilejších stadiích při rozvoji ischemií či hemoragií)
 • normální vědomí nebo encefalopatie (kvalitativní  a kvantitativní poruchy vědomí)
 • poruchy zorného pole (při postižení Labbého žíly)
 • paréza okohybných nervů, typicky s exophtalmem a chemózou spojivky u trombosy sinus cavernosus 
 • vzácně se trombóza splavů iniciálně manifestuje jako subarachnoidální krvácení    [Sharma, 2010]   [Oppenheim, 2005]  
  • ruptura dilatované přívodné žíly v důsledku retrográdní nitrožilní hypertenze
  • sekundární ruptura infarzovaného venózního infarktu do SA prostoru
    
  náhlé zhoršení ložiskové symptomatologie může být v důsledku zakrvácení do ischemie
  rychlá progrese poruchy vědomí do komatu značí dekompenzaci nitrolební hypertenze
 
 Trombóza sinus sagittalis
 • simplexní parciální záchvaty z motorické oblasti, které někdy generalizují
 • ložiskové hemisferální příznaky (neglect, porucha symbolických funkcí, parézy - predilekčně na DKK, může být i bilaterálně)
 • při progresi IC hypertenze se objevuje zmatenost, desorientace
 Trombosa sinus transversus
 • větší riziko rozvoje temporálního konu (ipsilaterální mydriáza, kontralaterální hemiparéza)
 • příčinou jsou často afekce středouší nebo mastoiditis, kdy bývají teploty a třesavka
 • mohou být i epileptické záchvaty (většinou komplexní parciální)
 • fatická porucha při postižení levé strany
 • léze hlavových nervů
 Trombóza kavernózního splavu 
 • bolesti za okem a v oku
  • lokální bolest z edému a překrvení
  • iritace n.V
 • masivní injekce a otok spojivky
 • edém papily a hemoragie na oč­ním fundu
 • protruze bulbu a porucha zraku včetně slepoty
 • nejčastěji vzniká sekundárně při zánětu orbit, PND či obličeje v tzv. trigonum mortis, aseptická trombosa SC je vzácná
 • v dif dg vyloučit karotido-kavernózní píštěl!
 Trombóza v oblasti hlubokého žilního systému
 • kvalitativní/kvantitativní porucha vědomí
 • prognóza závažná s ohledem na možnost postižení obou thalamů, velmi rychle může dojít k edému struktur v okolí incisura tentorii a herniaci  
 Povrchové kortikální žíly
 • fokální záchvaty
 • motoricko/senzitivní deficit
 
 • dobrá, pokud je trombóza včas diagnostikována  a léčena
  • plná úprava u 79% pacientů, mRS 2:  7.5%, těžký rezid. deficit (mRS 3-5) :  5%
  • mortalita 8.3%
  • epilepsie ~ 10% pacientů
  • riziko rekurence 2.2%
 • mortalita v akutní fázi dle různých studií 0.4-13%
 • riziko zhoršení v prvním týdnu od přijetí ~ 23%
 • rekanalizace: 84%/3 měsíce,  85%/12 měsíců
 • nepříznivé prognostické faktory viz tabulka a dále CVT risk score
  Nepříznivé prognostické faktory
Demografické údaje
Klinický obraz
Zobrazovací metody
Rizikové faktory
mužské pohlaví
věk > 37 let
iniciální koma
těžký neurologický deficit
encefalopatie
záchvaty
intracerebrální hematom
trombóza sinus rectus trombóza hlubokých žil
venózní infarkt
malignita
neuroinfekt
koagulopatie
sepse
systémové onemocnění
 
CVT risk score  [Ferro, 2009]

 

TOPlist