INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ
Microbleeds
Vloženo 10.02.2019 , upraveno 25.5.2019
 
 
  Definice
 • cerebral microbleeds (CMBs) - hemosiderinová depozita vzniklá drobnými krváceními
 • velikost většinou < 10 mm
 • hypointenzní v gradientních MR sekvencích (GRE, cor hemo...)
 • často náhodný záchyt při MR vyšetření,  incidence narůstá s věkem
  • v běžné populaci kolem 20%
  • v populaci > 80 let až ve 40%
 
  Diferenciální diagnostika
 • depozita kalcia a železa
 • drobná tepna zachycena na průřezu   
 
  Klasifikace
 • subkortikální (většinou při arteriolopatii)
 • kortikální (většinou v důsledku CAA - je vyšší riziko krvácení)
 • kombinované (kombinace CAA a arteriosklerózy nebo spíše jen arterioskleróza)
   
  CMBs a riziko ICH
 • ≥ 5 CMBs - OR pro ICH je 2.8
 • ≥ 10 CMBs - OR pro ICH 5.5 !
 • dle studie CROMIS-2 je riziko krvácení u pacientů s CMB  9.8/1000 pacientských roků vs 2.6%  [Wilson, 2018]
 • incidence ICH je u vícečetných lobárních CMBs až 5%/rok   [Van Etten, 2014]
 
  CMBs a profylaxe trombembolie u fibrilace síní
►  Antikoagulační terapie
 • obecně je riziko ICH na warfarinu 0,3 až  >2,5%/rok (dle individuálních rizik), riziko je nižší na NOAK    → ABC score, HAS-BLED skóre
 • přítomnost CMBs (především lobárních) zvyšuje riziko ICH při AK terapii (dle některých prací až 8x!)
  • studie srovnávající NOAK a warfarin nesledovaly výskyt a vliv CMBs na výskyt ICH
 • randomizované studie s AK terapií u pacientů s CMBs nejsou k dispozici
 • metaanalýza 344 studií prokázala, že riziko iCMP vždy převáží riziko hemoragie  [Wilson, 2019]
 • i  pacienti s CMBs z antikoagulační ev. antiagregační  léčby  profitují,  vhodné vše probrat s pacientem a/nebo příbuznými
 • někteří autoři doporučují provést MR GRE před zahájením antikoagulace (v doporučení AHA/ASA 2017 neuvedeno) a u pacientů s  ≥ 5 subkortikálními CMBs či jakýmkoliv kortikálním CMB nasadit preferenčně NOAK a ev. dále provádět kontroly MR k posouzení progrese
 • nepoužívat AK u pacientů na duální antiagregaci po koronárním stentu
 • AK spíše nenasazovat u pacientů s anamnézou lobárního ICH + vícečetnými kortikálními CMBs
 
►  Okluze LAA → viz zde
 •  problematická a riziková je nutnost užívat duální antiagregaci 3 měsíce po výkonu
TOPlist