Cévní malformace
 
 • cévní malformace se vyskytují v populaci v 0,1 - 1,0 %
 • jejich klinický význam je především v riziku vzniku ICH, SAK či epileptic­kého záchvatu, relativně benigním pro­jevem jsou bolesti hlavy
 • řada malformací je náhodným, asymptomatickým nálezem při MR vyšetření
  • cca na 100 MR připadá nález 1 aneuryzmatu
  • cca na 500 MR připadá nález 1 kavernomu
  • cca na 2000 MR připadá nález 1 AVM
Typ malformace dg. metoda roční riziko krvácení
MR 0.25-0.7%   
rebleeding 4,5%
MR, DSA 0.2-0.4%
DSA,CTA 2-4 %
rebleeding  6-18%
MR velmi nízké
DSA, MRA, CTA
typ I - velmi nízké
typ II, III - až 8%
6. Karotido-kavernózní píštěl (CCF) DSA, MRA velmi nízké
 
 • DSA -  arterio­venózní malformace a venózní angiom
  • kavernom a kapilární teleangiektázie jsou angiograficky okult­ní
 • CT+CTA - senzitivita nízká, menší a nekrvácející malformace obvykle nelze zobrazit
 • MR+MRA - kavernomy, kapilární teleangiektázie
Problémem je detekce malformace při akutním krvácení do nidu. V těchto případech je nut­no vyšetření opakovat za 3-6 měsíců
 
   Kavernózní angiom
 • patří k hamartomům, dobře ohraničené nahromadění dilatovaných tenkostěnných cév
 • okolní nervová tkáň není postižena, častý je hemosiderinový lem (patrný na MR)
 • existuje i geneticky vázaná mnohočetná kavernomatóza (AD)
 • asociované anomálie
  • café au lait spots
  • DVA (venózní angiom)
 • mohou být lokalizovány kdekoliv
  • solitární 70%, mnohočetné 30%
  • periventrikulárně mohou být zdrojem hemocefalu
 
 • epileptické záchvaty (50%)
 • kr­vácení
  • nízké riziko 0.25-0.7% ročně)
  • riziko vzrůstá při předchozím krvácení (4.5% ročně)
  • krvácení nebývají fatální pro nízký tlak uvnitř malformace, ale opakovaná krvácení mohou vést k závažnému deficitu
 • bolesti hlavy
 • vzácně ložiskový nález
 • CT
  • hyperdenzní ložisko s pozitivním enhancementem
  • často drobné kalcifikace
  • negativní až v 50% případů
 • MR (T2, GRE) 
  • vzhled popcornu
  • nehomogenní ložisko s hemosiderinovým lemem
  • výrazný nález na GRE
 •   DSA bývá normální

Kavernom na MR T2 a MR GRE
 • mikrochirurgické odstranění
 • u inoperabilních lézí lze zvážit ozáření gamma nožem  [Liščák, 2013]   [Liščák, 2000]
  • indikace i výsledky jsou kontroverzní
  • na rozdíl od AV malformací nelze sledovat přímý efekt terapie, ale jen rozdíl v klinickém průběhu oproti neošetřeným lézím
   Venózní angiom
 • dilatované žíly bez abnormní přívodné tepny, sbíhající se do jediné abnormní drénující žíly
 • označují se také jako  „vývojová žilní anomálie“ (DVA)
 • většinou nekrvácejí, při krvácení pátrat po přidruženém kavernosním angiomu (15-20%), AVM či tumoru
 • nejčastěji v P a F laloku a v mozečku
  • supratentoriálně drenáž do povrchových či hlubokých subependymálních žil
  • infratentoriálně drenáž do sinu transversus, v.Galeni, sinus Petrosus
 • epileptické záchvaty
 • bolesti hlavy
 • ložiskový nález
 • kr­vácení zřídka (0.2-0.4% ročně), zvýšené riziko při okluzi drénující žíly
 
 • DSA - caput medusae ve venózní fázi
 • MR - postkontastní MR
 • CT - negativní nález

DVA na kontrastním MR a DSA
 
Venózní angiom na MRGRE
 
 • trombóza splavu se stázou v drénovaných žilách a rozvojem  kolaterální drenáže
 • většinou konzervativní postup
 • odvodná žíla často slouží jako drenáž pro okolní nepostižené oblasti
   Arterio-venózní malformace
 • představují vrozené vývojové vady (1,4% populace)
 • skládají se z abnormně dlouhých přívodních a odvodních cév, mezi nimiž leží klubko kapilár s  AV spojkami (nidus)
 • v 10-20 % případů je přítomno i vakovité aneurysma na přívodných tepnách, které je často zdrojem krvácení i rebleedingu
 • AVM bývají často zjištěny náhodně při CT nebo MR vyšetření z jiných příčin, při ultrazvu­kovém vyšetření vykazují přívodní cévy zvýšený průtok a sníženou pulzatilitu
 • jednotlivé části  jsou histologicky abnormně strukturované a v  okolí leze nacházíme gliózu
 • s ohledem na možnost ošetření je důležitý:
  • počet přívodních cév
  • velikost hnízda
  • typ odvodní drenáže, zda k povrchu nebo do uvnitř mozku ležících žil
 Zvláštní formy AV malformací
 • intraventrikulární malformace -  spontánní krvácení do komor
 • malformace v orbitě  -  jednostranný exoftalmus, zmenšující se při Valsalvově manévru anebo při snížení polohy hlavy
 • karotido-kavernózní píštěl -  vznik sponánní i traumatický , vede k pulzujícímu exoftalmu s bolestmi, k přeplnění spojivkových a sítnicových cév, k okohybným poruchám a poruchám vizu, dále je častý  tinnitus synchronní s tepem , který je i objektivně slyšitelný 
 • durální spojky - často v zadní jámě,  způsobují pulzující tinnitus, mohou vést k oblenění toku se zvýšením tlaku v mozkových žilách a ke krvácení
 
Spetzler-Martin AVM grading  scale
 
 skóre
  Velikost nidu
malý (< 3 cm)
střední (3-6 cm)
velký (> 6 cm)
 
1
2
3
     Elokventnost okolní tkáně
non-elokventní
elokventní
 
0
1
    Venózní drenáž
povrchová
hluboká
 
0
1
 • intracerebrální a subarachnoideální krvácení (40-60%)
  • riziko krvácení 1-4 %/rok, riziko rebleedingu  cca 20% v prvním roce
  • rizikové faktory: předchozí krvácení, hluboká lokalizace a drenáž, doprovodné aneuryzma v nidu či přívodných tepnách
  • mortalita prvního krvácení představuje asi 10 %, při třetím krvácení asi 20%
 • epileptic­ké záchvaty (25%)
 • bolesti hlavy (15%)
 • ložiskový neurologický deficit (při opakovaných krváceních)
 • pulzující šelest
 
 • CT + CTA   
  • kalcifikace na nativním CT
 • MR + MRA   
  • hemosiderin v okolí po proběhlém krvácení
  • flow void v oblasti odvodných žil
 • DSA         
  • DSA určí :
   • uložení, velikost a skladbu nidu
   • přístupové tepny, hlavní přítoky
   • typ průtoku (vysoko- nebo nízkoprůtokový)
   • typ žilní drenáže (povrchová, hluboká)
   • ev. stenózu v odvodné žíle
   • přidružené cévní patologie (intranidální nebo perinidální aneuryzma)
  • AG rizikové útvary pro krvácení
   • intranidální aneuryzma
   • hluboká drenáž
   • stenosy/okluze drénujících žil
   • temporální a okcipitální lokalizace nidu
   • stagnace k.l. v nidu po embolizaci
 
 • čím vyšší stupeň dle Spetzler-Martina, tím vyšší operační riziko 
  • operace je bezpečná pro stupně 1 a 2 (dobrý výsledek u 95-100% pacientů)
  • individuální posouzení u stupně 3
  • stupeň 4 a 5 je zatížen vysokým peroperačním rizikem s ohledem na možné poškození odvodného žilního systému, který může sloužit AVM i zdravé tkání. Alternativou je zde konzervativní postup (dobrý výsledek ~ 35%)
► Konzervativní postup
 • vysoké Spetzler - Martinovo skóre
 • náhodně zjištěné, asymptomatické AVM s malým rizikem (~ 1-2%/rok)
 • dle studie ARUBAu asymptomatických nekrvácejících AVM lepší výsledky konzervativní léčba    [Mohr, 2014]     
  • AVM se S-M scale převážně 2-3
  • follow up ~ 3 roky, CMP/smrt 10% vs 29% (operace / endovaskulární léčba), HR 0.35
  • podobné výsledky přinesla i analýza 5ti letého sledování (HR 0.31)   [Jeffrey, 2016]
  • podobné výsledky přinesla i další studie   [Salman, 2014]
Operační řešení

Kombinací metod lze často dosáhnout lepšího efektu než při použití jedné metody

 • neurochirurgická resekce
  • někdy lze menší AVM ošetřit při akutní operaci hematomu
 • endovaskulární zákrok
  • často není řešením definitivním a riziko krvácení se výrazně nesnižuje
  • paliativní výkon u jinak neřešitelných AVM
  • ošetření aneuryzmatu přívodných tepen
 • kombinovaný výkon
  • endovaskulární výkon ke zmenšení nidu před následnou operací
 • stereotaktícká radioterapie AVM 
  • nejefektivnější u malých AVM s nidem < 3 cm (do 3 let kompletní vyřazení až v 80%)
  • k postupné obliteraci cév dochází během měsíců
  • může poskytovat dobré a dlouhodobé výsledky u pacientů splňujících kritéria studie ARUBA. Obliterace může být dosaženo až v 75%, roční riziko hemoragie 0.9%.  [Ding, 2016]
  • minimální komplikace, odloženě možný rozvoj edému, reagujícího na kortikoidy

Po embolizaci jsou nutné pravidelné AG kontroly

 
   Kapilární teleangiektázie
 • vzácné drobné léze, kde cévy připomínají kapiláry, ovšem mají dilatované lumen (20-500um)
 • nejčastější lokalizace je v pontu, zásobují normální tkáň
 • nízký potenciál ke krvácení, pokud nejsou vícečetné v rámci např. Rendu-Osler-Weberova syndromu
 • mohou způsobovat lokální neurologický deficit
 
 • MR
  • pozitivní postkontastní T1
  • v T2 negativní
 • CT je často negativní, ev. nespecifické postkontrastně se sytící drobné ložisko
 
 • většinou konzervativní postup
   Durální arterio-venózní píštěl (DAVF)
 • tvoří cca 10-15% malformací, většinou postihuje pacienty ve věku 50-60 let
  • většina je idiopatická, někdy vzniká kraniotraumatu, trombose splavů apod  [Gandhi, 2012]
 • jsou obvykle zásobeny z povodí ACE cestou meningeálních tepen
 • drénují se rozšířenými spojkami přímo do intrakraniálních žilních splavů  ev. až do kortikálních žil (CVD - Cortical Venous Drainage)
  • sinus sigmoideus a transversus
  • SSS
  • sinus transversus (specifická CCF)
 
 Klasifikace Borden     [Borden, 1995]
 Typ I   - anterográdní drenáž do venózního splavu a meningeálních žil
               Ia - 1 přívodná tepna
               Ib - více přívodných tepen
 Typ II  - anterográdní drenáž do splavů + retrográdní drenáž do subarachnoidálních žil
 Typ III - převážně retrográdní drenáž do kortikálních žil s jejich dilatací
 
 Klasifikace dle Cognarda     [Cognard, 1995]
Typ I      -  anterográdní drenáž do venózního splavu
Typ II
    IIa       -  současně retrográdní drenáž do durálního splavu
    IIa+b  -  současně retrográdní drenáž do durálního splavu a do kortikálních žil
Typ III, IV, V - chybějící durální drenáž, retrográdní drenáž do kortikálních žil
 
 • kr­vácení (vysoké riziko hlavně u typu II a III)  [Li, 2015]
 • tinnitus synchronní s tepem (hl. s. sigmoideus a transversus)
 • bolesti hlavy
 • oční symptomy - chemosa spojivky, otok atd (sinus cavernosus) - dif dg trombosa splavu!
 • DAVF může být vysokoprůtoková a  spotřebovávat významnou část EF => námahová dušnost, hypertrofie LK
 
 • CTA / MRA
 • DSA
 • ultrazvuk  
  •  zásadní je dopplerovský nález v přívodné tepně 
  • bývá snížená rezistence (RI< 0,45)
  • zvýšená průtoková rychlost v přívodně tepně
  • v barvě je přítomen aliasing
   
         
 
Pacientka s tinnitem synchronním s pulsem. Na ultrazvuku zachyceny zvýšené toky ve větvi ACE s aliasingem a nízkou pulsatilitou. MRA potvrdilo podezření na extra-intrakraniální AV píštěl
 

► Konzervativní postup

 • Borden I, Cognard I a IIa
 • u tinnitu lze u lehčích nálezů zkoušet komprese přívodné tepny (např. typicky komprese retroaurikulárně u DVAF s přívodnou tepnou a.occipitalis) 
► Intervenční postupy
 • jasnou indikací jsou DAVF typ II a III pro vysoké riziko krvácení
 • indikovat lze též typ I s obtěžujícím tinnitem
      Léčba endovaskulární  [Gandhi, 2012]
 • přístup arteriální (TAE) - superselektivní distální katetrizace
  • např.  Onyx [Lv, 2009]
 • přístup venosní (TVE) - hlavně u vícečetných drobných přívodných tepen, nevhodných k embolizaci
 • kombinace TAE + TVE
     Léčba operační  [Gandhi, 2012]
 • pokud endovaskulárně nelze, nebo byl výkon neúspěšný či úspěšný jen parciálně
     Stereotaktická radioterapie (SRS)
 • 20-30 Gy → trombotizace ozářených cév
 • nevhodná jako primární léčba při refluxu do kortikálních žil
   Karotido-kavernózní píštěl (CCF)
 •  patologická komunikace mezi a.carotis interna a sinus cavernosus
 
 
Dle etiologie
 • traumatické (75%)
 • spontánní (intrakavernózní aneuryzma, cévní dysplazie např. Ehler-Danlos nebo FMD)
Dle hemodynamických poměrů
 • vysokoprůtokové
 • nízkoprůtokové 
Dle anatomických poměrů (typ A-D)
 • přímé (typ A)
  Typ A – komunikace ACI  a sinus cavernosus  (SC)
 • nepřímé, durální (typ B-D)
  Typ B – komunikace malých větví ACI se SC
  Typ C – fistula je živena větvemi ACE  
  Typ D – fistula je  plněna z drobných větví ACE + ACI
 
 
 

Plně vyjádřeny bývají tyto symptomy hlavně u typu A, u ostatních je nález diskrétnější. Zde často bývá jen bolest retrobulbárně, difúsní bolesti hlavy a hyperemie spojivek.
 • oftalmoparéza s diplopií
 • ev. ipsilaterální amaurosis
 • chemosa spojivek ipsi- či bilaterálně
 • pulsující či trvalý exophtalmus ipsilaterálně, bilaterálně (až 1/3 případů), může být však i kontralaterálně
 • zvýrazněné podkožní vény periorbitálně
 • městnavá papila
 • poslechově v oblasti čela a spánků přítomen šelest synchronní s tepem mizící po kompresi ipsilaterální karotidy
 • tinnitus (většinou synchronní s tepem)

Oční projevy CCF
 
CT/MR mozku
 • na MR/CT mozku se píštěl samotná nezobrazuje
 • v dif. dg. vyloučí jinou intraorbitální i intrakraniální expanzi
 • je možno vidět rozšíření SC,  v.ophtalmica a ev. okohybných svalů 
 • při traumatu doplnit vyšetření v kostním okně k vyloučení fraktury baze lební
 
CT/MR angiografie (CTA/MRA)
MRA - přímá CCF  (typ A) CTA - nepřímá CCF
 
Digitální subtrakční angiografie (DSA)
 • je zásadní zobrazovací metodou
 • určí velikost a lokalizaci píštěle, posoudí hemodynamické důsledky píštěle a venosní drenáž
 • obecné informace o DSA zde

V současnosti není DSA nezbytně nutná ke stanovení diagnózy, ale je esenciální v  rozhodování o dalším terapeutickém postupu

Spontánní přímá CCF vpravo s dominantním plněním kontralaterálního SC a vena ophtalmica. Klinicky exophtalmus a chemóza vlevo. Nepřímá CCF
 
Ophtalmologické vyšetření
 • posouzení visu
 • detekce městnání a cévních změn na očním pozadí

Cystoidní makulární edém a ischemická retinopatie u nepřímé CCF
 
 • tumory s kompresí kavernosního splavu (např. adenomy hypofýzy, kranio-faryngeomy)
 • endokrinní orbitopatie 
  • chybí výraznější chemosa, není zvýšená náplň cév na očním pozadí
 • trombosa kavernosního sinu
 • retrobulbární intraorbitální expanse
 • cluster headache
 
 • oční nález po úspěšném výkonu regreduje velmi pomalu (týdny až měsíce)
 • tinnitus vymizí ihned
Typ A - přímá
  ► Endovaskulární výkon
 • zavedení odpoutatelného balónku do oblasti píštěle (B)
 • embolizace (C) ev. v kombinaci se stentem
 • aplikace flowdiverteru (D)  [Lin, 2014]
 • uzávěr ACI endovaskulární embolizací
  
       Okluze přímé CCF pomocí odpoutatelného balónku (doc. Krupa)

Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI (doc. Krupa)

Chemosa spojivky před a 3 týdny po úspěšné okluzi CCF
 
  ► Neurochirurgický zákrok
 
Typ B,C,D - nepřímé
 • u nízkoprůtokových píštělí s mírnými  příznaky se doporučuje pacienta sledovat, nezřídka dochází ke spontánní úpravě v důsledku trombosy fistuly
 • referován  je i efekt opakované zevní komprese ACI pod UZ kontrolou  [Higashida, 1986] [Goldemund, 2006]
   
 • výkon bývá indikován u těžších stavů a při progresi klinického nálezu (zhoršování visu, maligní exophtalmus a chemosa)
 • většinou je doporučován coiling přívodné tepny ev. kavernosního splavu

Embolizace CCF Barrow C (dr. Vaníček)
TOPlist