PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Intrakraniální stenóza
Aktualizováno 20.10.2017
 
 
Před výkonem
 • standardní odběry (KO, koagulace, ionty), ev. další dle dop. anesteziologa
 • na odd. před výkonem zavést flexilu, PMK, vyholit tříslo
 • podepsat souhlas s anestesií a informovaný souhlas s výkonem
 • prevence kontrastní nefropatie → viz zde
Medikamentózní příprava pacienta k PTA/STNT
 • nezbytná součást prevence trombotických komplikací
 • různá schémata, nejčastěji 3 dny před výkonem  aspirin 300mg + clopidogrel 75mg 1-2 tbl denně
  • pokud nelze podat clopidogrel, je alternativou ticlopidin 2x250 mg denně
 • pokud je výkon akutní, pak minimálně 4 hodiny před výkonem podat  aspirin 600mg + clopidogrel 4-6 tbl (300-450mg)
 • před výkonem zahájit léčbu statiny (pokud pacient již neužívá)
   
 • po výkonu ponechat duální antiagregaci (aspirin 100 mg + clopidogrel 75 mg) po dobu minimálně 4 týdnů
  • u potahovaných stentů 12 měsíců (Taxus, Pharos)
 • následně je pacient převeden na monoterapii 
Monitorace v průběhu výkonu
 • výkon provádí neuroradiolog, dohled anesteziologa a neurologa
 • preferenčně v analgosedaci
  • CA jen u  špatně spolupracujících pacientů
 • monitorace EKG, TF, sat O2, kontroly TK á 5 min
  • nutná správná korekce TK v  průběhu celého výkonu (prevence hyperperfúzního syndromu) 
  • udržovat TK < 140/90 mm Hg (pokud je tolerován)
  • opatrnost při korekci TK u vícečetných stenóz
   parenterální antihypertenziva
    
 • monitorace neurologického nálezu (stav vědomí,  řeči, zorného pole, akrální  motoriky)
 • monitorace hemodynamiky pomocí TCD/TCCD
  • informace o hemodynamice
   • hyperperfuzní syndrom je asociován s významným zvýšením rychlosti toku krve v ACM během výkonu
  • detekce embolizací
   • mikroembolizace (většinou  v salvách)
    • při podání kontrastní látky (rozpuštěné bubliny vzduchu)
    • detekce částic uvolněných během kritických fází výkonu (zavedení distální protekce, predilatace, rozvinutí stentu, postdilatace a stažení protekce
    • rizikový faktor iCMP >  5 salv mikroembolizací
   • makroembolizace vede k přechodnému nebo trvalému omezení toku v ACM (okluze tepny)
Medikace v průběhu výkonu
 • sestra naředí heparin - 4ml Heparinu (1ml=5000jj) s 16ml FR. (20ml=20 000jj)
 • v úvodu angiografie je aplikován i.v. bolus 5000jj neředěného HEPARINU (1 ml)
 • následně HEPARIN 2000 jj  (0.4 ml) á 45 minut
 • rutinní aplikace inhibitorů IIB/IIIA glykoproteinů není doporučena
  • ke zvážení pouze v případě komplikací (trombosa)
Technika PTA/STNT
 
 • angioplastika - stenóza je pouze dilatována balonem
  • tepny < 2mm,  léze delší > 12mm
  • ne u akutních disekcí
 • sekundární stentování - nejprve provedena angioplastika, poté zaveden samoexpandibilní stent Wingspan
 • primární stentování stentem rozpínaným balonem
  • po zavedení se stent rozvine dilatací balonu (technicky obtížné)
 • není jasné zda PTA+STNT přináší klinický benefit oproti samotné PTA
 • hodnocení úspěšnosti procedury
  1. technický úspěch - dosažení reziduální stenosy < 30% pomocí PTA či rozvinutím stentu
  2. m/m za 30 dní (periprocedurální), udávána  5-30%
  3. prevence ipsilaterální iCMP/ rok
 • faktory snižující šanci na úspěšný výkon:
  • nemožnost umístit guiding katetr pod bazi
  • významná tortuozita prox. tepen
  • délka stenosy > 10mm
  • vícečetné stenosy či úseky tortuozity
 • vybavení:
  • 6F sheath, 5-6F guiding katetr
  • stenty:
   • Pharos, Taxus (potahované)
   • Wingspan
  • balonky: Gateway, Maverick
 • před zahájením výkonu angiograficky ověřit vzhled a etiologii stenosy (AS plát, disekce?)
 • ošetření disekcí:
  • nepužívat drug elutované stenty
  • v akutním stadiu ne PTA, pouze samorozpínatelný stent
  • v chronické stadiu je často nutná konkomitantní PTA
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              WINGSPAN stent

Po výkonu
 • po ukončení výkonu je zavaděč (sheath) většinou ponechán fixovaný v třísle (pro případ časné komplikace a indikace opakované intervence)
  • vhodný minimální proplach sheathu (1000IU Heparinu + 1000ml FR)
  • po 6 hodinách extrakce sheathu a komprese třísla (manuálně, Femostop )
 • pacient je observován na JIP
 • pokračovat v monitoraci vitálních funkcí (měření TK v 1. hodině á 15 min., poté á 30 min. po dobu min. 24 hodin) 
  • udržovat TK < 140/90 mm Hg (pokud je tolerován)
  • opatrnost při korekci TK u vícečetných stenóz
 • sledovat  rozvoj komplikací, monitorovat neurologický stav (NIHSS)
 • kontrolní TCCD do 24 hodin
   
 • podání heparinu po výkonu ukončit
 • pokračovat v duální antiagregaci, není jasný přínos agregometrického vyšetření
  • standardní stenty (Wingspan) - min. 4 týdny
  • potahované stenty (Taxus, Cypher) - 6-12 měsíců
 
 • incidence periprocedurální m/m je udávaná velmi různě  (6-20%) v závislosti na metodologii a výběru pacientů
  • ve studie SAMMPRIS  z r. 2011 byl 30ti denní výskyt iCMP/smrt 14.7%

přehled  komplikací endovaskulárních výkonů

 • distální protekce pro intrakraniální výkony není k dispozici
 • při hemodynamicky významné IC disekci lze aplikovat druhý stent
 • k odlišení vazospazmu lze zavést po mikrozavaděči mikrokatetr a poté mikrozavaděč stáhnout
  • manévr sníží distorzi cévy
  • vazospazmus by měl odeznít do 5-10 minut
  • při přetrvávání vazospazmu zkustit lokální vazodilatancia
 
 • diagnostika:
  • CTA
  • neurosono
 • incidence udávaná různě
 • dělení dle lokalizace vůči stentu
  • peri-stentová
  • intra-stentová
 • většina restenos se objeví do 6 měsíců
 • klinická signifikance restenózy je nejasná
 • není přesvědčivý rozdíl v incidenci restenóz mezi PTA a PTA+STNT
TOPlist