PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Intrakraniální stenóza
Aktualizováno 02.03.2019
 
 
 • IC stenózy představují významný rizikový faktor iCMP [Bos, 2014]
 • jsou příčinou ~ 10% iCMP
 • roční riziko recidivy iCMP u symptomatické IC stenosy: 4-18%
 • rozvoj zobrazovacích metod (TCD/TCCD, CTA a MRA) umožnil neinvazivní diagnostiku intrakraniálních stenóz  [Degnan, 2011]
 
  Mechanismus vzniku iCMP při IC stenóze
 • hypoperfúze
  • pokles CBF distálně až u stenos > 75% dle XeCT
 • okluze tepny v místě stenózy
  • nasedající trombus, krvácení do plátu, ruptura plátu
 • distální embolizace
  • mikroembolické signály (MES) na TCD u 36% pacientů s recentně symptomatickou IC stenosou
  • v chronické fázi je počet MES minimální, u asymptomatických stenos nejsou většinou vůbec detekovány [Segura, 2001]
 • okluze perforátoru narůstajícím plátem
 
  Etiologie intrakraniálních stenóz
 • progrese stenosy může nastat z těchto důvodů
  • růst AS plátu
  • nasedající trombóza
  • ruptura plátu s krvácením
 
TCD/TCCD
 • detekce vlastní stenózy (→ viz zde)
 • zhodnocení toků v distálním úseku vč. ev. CVR
 • detekce MES (mikroembolických signálů)
CT angiografie/MR angiografie
 • ideální metodou je CTA
 • nonkontrastní MRA stenosy nadhodnocuje
 Digitální subtrakční angiografie
 
Xe133-CT
 • určení CBF
Nové metody v diagnostice karotických a intrakraniálních stenóz

 1. Asymptomatická stenóza
 • antiagregační terapie + agresivní léčba rizikových faktorů (viz níže)
 • intervence neindikována
 2. Symptomatická stenóza
 • riziko recidivy iCMP (infarkt/TIA) nebo vaskulární smrti  u pacientů s IC stenózou je 10-12%/rok    [Chimowitz,2005]
  • starší studie udávaly riziko konzervativní léčby až 22%/rok, i tak je riziko ~ 2x vyšší než u pacientů se stenosou extrakraniální
 Agresivní léčba rizikových faktorů
 • základ léčby pacientů s intra- i extrakraniální stenózou
 • cílové hodnoty:
  • TK < 135/85 (u DM 130/80) - preference ACE-I
  • statin s cílovým LDL < 2mmol/l, chol < 4mmol/l
   • SPARCL prokázal redukci rizika iCMP u pacientů s recentní iCMP/TIA
  • glyk Hb diabetik  < 6% (60 mmol/mol), nediabetik < 4,5% (45 mmol/mol)
  • nekouřit odvykání kouření zde
  • redukce příp. obezity (obvod pasu ženy/muži  <80/<94 cm)
  • fyzická aktivita
Antikoagulace vs. antiagregace
 • základem medikamentózní léčby jsou antiagregancia  (AHA/ASA 2011 I/B)
 • studie WASID  neprokázána  vyšší účinnost antikoagulace oproti antiagregaci
  • warfarin není účinnější než ASA a navíc přináší riziko závažných komplikací
 • nicméně ani výsledky s aspirinem nejsou  uspokojivé
 • studie SAMMPRIS poukazuje na možný benefit duální antiagregace u pacientů s intrakraniální stenózou v prvních 3 měsících ⇒ u pacientů se stenosou >70% lze zvážit ASA+CLP (AHA/ASA 2014 IIb/B)
 • antikoagulaci lze zvážit u rezistence na antiagregační terapie či u stenos s výrazným podílem trombosy
Angioplastika/stenting
 • kvůli malému průměru intrakraniálních tepen jsou rizika komplikací endovaskulárního výkonu vyšší než při výkonech na extrakraniálních tepnách
  • významné riziko vazospasmů, disekce a ruptury tepny s vysokou mortalitou a morbiditou
  • obtížné zavádění stentu při vinutosti proximálních úseků, zejména karotickým sifonem
 • na druhé straně i mírná dilatace intrakraniální stenózy může být prospěšná, protože vede k výraznému zlepšení zásobení
  • hemodynamické selhání je významným mechanismem vzniku ischemie u intrakraniálních stenóz (na rozdíl od extrakraniálních stenóz, kde pevažuje distální embolizace)
 • klinické studie SSYLVIA a ASS1T-1 prokázaly technickou proveditelnost
  • úspěšné zavedení stentu bylo dosaženo v 95-97.5 % případů
  • restenóza >50% až u 30% pacientů/rok
 • klinické studie SAMMPRIS  a  VISSIT (Vitesse Intracranial Stent Study for Ischemic Stroke Therapy)  neprokázaly benefit stentingu oproti konzervativní léčbě
   
 • PTA/STNT lze zvážit jako ultimum refugium při selhání medikamentózní terapie
  • stenóza > 70% + selhání medikamentozní terapie
 
 • nadějné jsou výsledky studie WEAVE s wingspan stentem, publikované v 1/2018 → viz zde
  • periprocedurální stroke, smrt, krvácení:  2.6%
  • vstupní kritéria: stenosa 70-99%, 2 a více CMP při selhání medikace, mRS<4
 
 Klinické studie srovnávající efekt PTA oproti konzervativní terapii
 • studie SAMMPRIS z r. 2011 hodnotila efekt a bezpečnost PTA/STNT u symptomatické hemodynamicky závažné intrakraniální stenózy (70-99%) v porovnání se samotnou agresivní medikamentózní léčbou
  • 30ti denní iCMP/smrt 14.7% vs 5.8% (konzervativní léčba)
  • primární endpoint po 1 roce: 12% (agresivní konzervativní léčba) vs. 20% (PTA/STNT)
  • pacienti neměli prospěch z endovaskulární terapie kvůli vysokému riziku periprocedurálních komplikací a nízkému riziku recidivy iCMP při agresivní konzervativní léčbě
  • vysoká účinnost agresivní konzervativní léčby je podpořena skutečností, že v SAMMPRIS měli pacienti léčení konzervativně menší pravděpodobnost opakování CMP než v studii WASID (zde pacienti léčeni ASA nebo warfarinem s intrakraniální stenózou dosáhli 1 roční incidenci CMP až 23%)
  • superiorita konzervativního postupu trvá i při follow-upu 2-4 roky (14.1% vs 20.6% po 2 letech (P = 0.07) and 14.9% vs 23.9% po 3 letech (P =0 .0193)  (více zde)
 • negativní výsledky přinesla v 3/2015 i studie VISSIT (Vitesse Intracranial Stent Study for Ischemic Stroke Therapy)   [Zaidat, 2015]
 
Chirurgické řešení (EDAS -  Encephalo-Duro-Arterio-Synangiosis)
 • pozitivní výsledky studie fáze 2a ERSIAS
  • roční riziko recidivy 9.6% vs 21.2%, plánována randomizovaná studie
EC-IC bypass
 • není u intrakraniálních stenóz doporučován (AHA/ASA 2011 III/B)
 
AHA/ASA Guidelines 2014 - Sekundární prevence iCMP a TIA
 • při IC stenóze 50-99% je základem sek. prevence ASA 325mg (I/B)
 • při IC stenóze 70-99% lze zvážit v prvních 30 dnech kombinaci ASA+CLP  (IIb/B)
 • při IC stenóze 50-99% není užitečnost CLP nebo Aggrenoxu známa  (IIb/C)
 • TK udržovat < 140/90 + vysoké dávky statinu (I/B)
 • u IC stenos 50-70% není PTA/STNT doporučen (III/B)
 • u IC stenos 70-99% není PTA/STNT doporučen jako léčba první volby (III/B), a to ani u pacientů, kteří v době CMP užívali antiagregaci
 • u IC stenos 70-99% je PTA/STNT s recidivou CMP/TIA při maximální medikamentózní terapii není užitečnost PTA/STNT známa a je považována za experimentální metodu (IIb/C)
 • samotná PTA či zavedení jiného stentu než WINGSPANU je považováno za experimentální metody (IIb/C)
 • při IC stenóze 50-99% není EC-IC bypass doporučen (III/B)
 
 
TOPlist