PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Karotická endarterektomie (CEA)
Aktualizováno 13.03.2018
 
 
 • ! karotickou stenosu hodnotit dle NASCET
 • riziko iCMP nebo vaskulární smrti u symptomatické stenózy ACI>70% až  26% / 2 roky
  • riziko závisí na symptomatologii, pohlaví  a tíži stenosy     [Rothwell, 2005]
  • roční riziko iCMP se zvyšuje až na 34% u stenos 90-94%, poté klesá na cca 11% u subtotálních stenóz [Morgenstern, 1997]
    
 • CEA představuje zlatý standard řešení sympt. karotické stenózy
  • indikována u pacientů s mRS 0-2, načasování 48h-7 dní od příhody, pokud nejsou kontraindikace
  • u sympt stenosy je požadavek na periprocedurální m/m < 6% (AHA/ASA 2014 I/B)
 • alternativou k CEA je karotická angioplastika se stentingem (CAS) 
  • dlouhodobý efekt stejný u CEA i CAS (roční riziko ipsilat. iktu cca 0,6 resp 0.64%), periprocedurální komplikace vyšší u CAS [Brott, 2019]
  • u stenóz > 70% nebo > 50% (verifikace pomocí DSA/CTA) (AHA/ASA 2014 IIa/B)
  • u chirurgicky obtíže dosažitelných či poradiačních stenóz (AHA/ASA 2014 IIa/B)
  • CAS lze provést za předpokladu periprocedurální m/m < 6% (AHA/ASA 2014 I/B)
  • u pacientů >70 let může být CEA výhodnější než CAS, u mladších jsou oba výkony srovnatelné  (AHA/ASA 2014 IIa/B)
    
 • významné randomizované studie, potvrzující efekt CEA ve srovnání s konzervativní léčbou:
  • symptomatické stenózy  (NASCET , ECST , společná analýza dat ACTS, NASCET a VA trial)
  • asymptomatické stenózy  (ACAS , ACST)
 • indikační tým - neurolog, neurochirurg/cévní chirurg (dle zvyklostí pracoviště) a intervenční radiolog
 
  Emergentní CEA
  (minuty - hodiny)
 -  indikace je kontroverzní  → viz zde
  Časná CEA
  (do 14 dní)
 -  TIA nebo minor stroke s malým infarktem na CT
  Odložená CEA
  (4-6 týdnů)
 -  u velkých ischemií , kde by časná reperfúze by mohla zhoršit edém
    nebo vést k prokrvácení ischemie
 -  infarkty s hemoragickou infazací
  Elektivní CEA
 -  typicky u asymptomatických stenóz
 
 • čím dříve je CEA provedena a čím větší je stenóza, tím větší je redukce rizika recidivy
Tíže klinického deficitu
 • u pacientů s TIA/minor stroke operovat mezi 3.-7. dnem od příhody (časná CEA)   (AHA/ASA 2018 IIa/B-NR)
  • časná CEA je u pacientů s TIA/minor stroke bezpečná   [Tsivgoulis, 2014]
  • CEA lze bezpečně provést s odstupem několika dní od IV trombolýzy  [Ijäs, 2018]   [Smith, 2014]
  • emergentní CEA (jakožto léčebnou metodu) lze zvážit v selektované skupině pacientů → viz zde
  • ultračasná preventivní CEA (<2 dny) se zdá být spojena s vyšším perioperačním rizikem CMP (delší odstup možná umožní nástup účinku antiagregace a statinu se stabilizací plátu ev. nasedajícího trombu). Současně je i vyšší riziko hyperperfúzního syndromu. [Ijäs, 2018] [Kennedy, 2012]
  • CEA provedená > 2 roky od CMP již nepřináší oproti medikamentózní terapii žádný benefit 
 • u pacientů se středně těžkým deficitem a větším ischemickým ložiskem odstup ~ 3-6 týdnů
 • u pacientů s těžkým deficitem resp. rozsáhlou ischemií je  indikace CEA je diskutabilní
Charakter ischemického ložiska
 • přítomnost infarktového ložiska zvyšuje riziko hemoragické transformace, důležitá je nejen jeho velikost, ale i lokalizace
  • riziko hemoragie roste s velikostí  ischemie a je vyšší u ischemií v povodí ACM, kam směřuje po CEA hlavní proud krve
  • bezpečná velikost není známa, někteří autoři doporučují časnou CEA u ischemií < 2 cm 
  • u větších ischemií (> 2cm) či středně těžkém deficitu odstup 3-6 týdnů
 • u drobných spontánních hemoragických infarzací (HI typ 1) je timing nejasný, s ohledem na heparinizaci v průběhu CEA je spíše vhodné počkat, dokud nedojde k resorbci krve
 • u větších krvácení (HI 2 a PH)  je vhodný delší odstup
 
Symptomatická akutní okluze ACI
 • <  4.5 h od vzniku CMP →  intravenózní trombolýza
 • 4.5-8h nebo selhání IVT (při současné intrakraniální okluzi) → kombinovaný endovaskulární výkon  
 • emergentní CEA po 4.5 hodinách - lze zvážit u pacientů s lehkým deficitem a malou ischemií, kteří jsou akutně ohrožení hypoperfúzí, i když efektivita není prokázána (AHA/ASA 2018 IIb/B-NR)
  • indikaci CEA podporuje absence intrakraniální okluze (spíše vhodné ke kombinovanému endovaskulárnímu výkonu), nález nízkých toků v ACM na TCCD a/nebo výrazný MR DWI/PWI mismatch
  • okluze ACI při absenci intrakraniální okluze není vhodná k endovaskulárnímu řešení pro vysoké riziko distální embolizace během výkonu
 • akutní revize pooperační trombózy ACI po CEA (předtím vyloučit intrakraniální embolizaci)
   
 • větší šanci na rekanalizaci mají okluze ACI v oblasti odstupu, u nichž dochází na angiografii k retrográdnímu plnění sifonu 

 

Symptomatická stenóza ACI
 • riziko recidivy stoupá se stupněm stenosy   
 • stenosy < 50% nejsou obecně k CEA indikovány (AHA/ASA 2014 III/A)    
  • hraniční stenosy lze zvážit (např při ulceraci, opak. příhodách na medikaci apod).
 • CEA je jasně indikována po aterotrombotickém subtypu iCMP/TIA u pacientů se stenózou > 50%
  • symptomatické stenózy ACI 70-99% detekované neinvazivní metodou na pracovišti s 30ti denní peroperační M/M < 6% (AHA/ASA 2014 I/A)
  • symptomatické stenózy  50-70% ověřené CTA/MRA na pracovišti s 30ti denní peroperační M/M < 6% (AHA/ASA 2014 I/B)
  • uzávěr nebo významná stenóza kontralaterální ACI nejsou kontraindikací k CEA, ale představují vyšší peroperační riziko (cca 2x) 
   • dle NASCET je u sympt. stenózy s kontralaterální okluzí 2leté riziko iCMP 22% (CEA) vs. 67% (medikace) - ARR 45%/2 roky [Barnett, ,2002]

 

 •   ponechat antiagregační terapii před i po CEA 
  • chirurgy většinou preferována ASA nebo Aggrenox (clopidogrel nebo ASA+clopidogrel mají vyšší riziko lokálního krvácení oproti ASA, nejsou vša KI)
   • (ASA 11.7%, clopidogrel 20.4%, ASA+clopidogrel 24.1%)   [Oldag, 2012)
 • pacienti podstupující CEA mají užívat statin
 • u TIA/minor stroku je vhodné výkon provést do 14 dní, pokud není kontraindikace (AHA/ASA 2014 Iia/B)
   
 • kontraindikací k CEA není:
  • vyšší věk (efekt popsán i ve skupině nad 89 let!   [Durward, 2005]
  • přítomnost leukoareosy na CT (je ale vyšší peroperační riziko)
  • ženské pohlaví u stenózy > 70%
  • průkaz intraluminálních trombů v místě stenózy (není jasné zda před CEA přechodně antikoagulovat)
   • celkově 2-3x vyšší riziko u operovaných i medikamentózně léčených
   • po roce riziko 16% (operace) vs 25.3% (konzervativní)
 
Symptomatická stenóza ACI - specifické situace
 ► Symptomatická stenóza u pacientů > 80 let
 • věkový limit pro indikaci CEA neexistuje,  ve vyšším věku je ale třeba počítat se zvýšeným rizikem komplikací (vč. IM apod)
 • benefit nicméně prokázán u pacientů ≥80 let  a dokonce i ve skupině > 89 let!  [Miller, 2005]   [Durward, 2005]    [Yamada, 2016]
 • nutno rozhodovat individuálně
 ► Symptomatická stenóza manifestující se amaurosis fugax
 • největší efekt u pacientů se středně těžkou / těžkou stenózou a vaskulárními rizikovými faktory [Barnett, ,2002]
  • dle NASCET ARR/3 roky -2.2% (low risk)  vs. 14.3 (high risk)
 • u stenóz 50-70% bez dalších rizikových faktorů spíše konzervativní postup
 ► Symptomatická stenóza u pacientů s lakunárním infarktem
 • CEA indikována, benefit je zřejmě menší
 ► Symptomatická stenóza 50-70% u žen
 • operovat pouze ženy s vysokým vaskulárním rizikem (dle dat ze studie NASCET) [Barnett,2002]
 ► Filiformní (near-occlusion) symptomatická stenóza
 • při zachovaném distálním lumen CEA indikována, operační riziko není zvýšeno [Morgenstern, 1997]
 • specifickou skupinou jsou pacienti s filiformní stenózou a kolapsem distálního řečiště (string sign)    
  • rozhodnutí je komplexní (mj. posoudit biologický stav, věk, kolat. oběh s perfúzí apod)
  • riziko recidivy se zdá nižší s ohledem na minimální anterográdní toky
  • u asymptomatických pacientů CEA není indikována
  • u symptomatických indikace CEA (ev. PTA/STNT) hlavně při rekurentní CMP či crescendo příznacích   [Yadav, 2010]
  • dobré výsledky byly referovány u PTA/STNT [Nikas, 2010]
 ► Symptomatická stenóza + kontralaterální stenóza
 • operovat nejprve symptomatickou stenózu

 • pokud jsou obě stenózy symptomatické, pak operovat recentně symptomatickou stenosu, poté druhostrannou

 ► Symptomatická stenóza s kontralaterální okluzí
 • vyšší operační riziko (~ 2x) [Barnett, 2002]
  • riziko je vyšší než u kontralaterální stenosy, byť hemodynamicky významné
 • častěji je třeba užít shunt
 ► Symptomatická tandemová stenóza
 • stenóza v odstupu + v distálním karotickém řečišti (20-50% pacientů)
  • benefit CEA při distální stenóze může být snížen (symptomatologie může pocházet z významné distální stenózy)
  • benefit CEA může být i u pacientů s tandemovou lézí ACI (distální léze > 50%)  [Han, 2014]
 • CEA indikovat, pokud je stenóza na krku významná a intrakraniální stenóza je lehká či středně těžká
 • alternativou může být PTA s ošetřením obou stenóz
 ► Stenóza ACI u TIA/iCMP ve VB povodí
 • doplnit DSA a CEA indikovat v těchto případech:
  • průkaz plnění ACP ze stenotické karotidy (např. fetální typ) 
  • retrográdní plnění VB povodí ze stenotické karotidy při stenookluzivním postižení aa.vert. a/nebo AB
 • pokud není prokázáno zásobení VB povodí, pak je karotická stenóza považována za asymptomatickou
 ► Okluze ACI se stenózou ipsilaterální ACE
 • stenotická ACE může být při ipsilat. okluzi ACI a retrográdních tocích v a.ophtalmica zdrojem trombembolizace, v tom případě lze indikovat CEA a.carotis externa
 
Asymptomatické stenózy → více zde
 
Preventivní CEA před běžnou operací v CA
 • výskyt iCMP u pacientů operovaných v CA je relativně nízký (~0,5%), u pacientů se stenózou karotidy je udáván kolem 1%
 • randomizované studie nejsou k dispozici, retrospektivní data nepodporují preventivní CEA asymptomatické karotické stenózy před operací v CA
 • preventivní CEA bývá prováděna před vaskulárními operacemi (ICHDKK, aneuryzma aorty), ale důkazy o prospěšnosti chybí
 
Preventivní CEA před CABG

  ► Symptomatická stenóza

 • stenóza 50-99% je indikována k CEA (viz výše)
  • riziko iktu u pacientů se symptomatickou významnou stenózou, kteří mají podstoupit CABG, je vysoké (až 18%) 
 • pokud to kardiální onemocnění dovolí, CEA provádět před CABG
 • alternativou je CAS a následná CABG ev. kombinovaný výkon CEA-CABG (je ale vyšší riziko)

  ► Asymptomatická stenóza

 • není konsensus jak v případě detekce asymptomatické stenózy postupovat, efektivita CEA před CABG ev. kombinovaných výkonů zůstává kontroverzní (→ viz neurologické komplikace výkonů v ECC)
   
 • u asymptomatické stenózy < 60% je doporučeno CEA neprovádět
 • u jednostranné asymptomatické stenózy >80% se zdá nejbezpečnější CAS a následně CABG než CEA s následnou CABG   [Shishehbor, 2013]
  • srdeční onemocnění musí být natolik stabilizované, aby mohla být srdeční operace odložena min. o 4 týdny, po které je třeba užívat duální antiagregaci
 • lze zvážit i kombinovaný výkon (CEA+CABG), efektivitu tohoto postupu ovšem nelze považovat za prokázanou, je vyšší riziko komplikací
 • u pacientů s oboustrannou stenózou > 75% lze zvážit sekvenční výkon či kombinovaný výkon, ale efektivitu tohoto postupu nelze považovat za prokázanou
 • u pacientů s asymptomatickou stenózou >60% a kontralaterální okluzí dostupná data nepodporují provedení CEA před CABG
 • detekce stenózy - většinou neurosono v kombinaci s CTA (ev. při alergii MRA), méně často DSA
měření stenózy na CTA (dle NASCET)
→ zhodnocení intrakraniálních toků vč. vazomotorické reaktivity
 
 • zhodnocení infarktového ložiska (CT/MR) a neurologického deficitu (vč. NIHSS)
  • stenóza symptomatická x asymptomatická?
  • přítomen recentní infarkt? jaký je jeho rozsah?
 • interní a kardiologické vyšetření (nejčastější příčinou smrti po CEA a zároveň nejčastější neneurologickou komplikací operace je infarkt myokardu)
  • klinické vyšetření
  • EKG 
  • TTE
  • ev koronarografii a TEE
 • je nutná správná korekce hypertenze v peroperačním období (riziko hyperperfúzního syndromu)
 • nevysazovat antiagregační terapii a nasadit resp. nevysazovat statin (důkazy o efektu hlavně u symptomatických stenóz)   (AHA/ASA I/A)
 
 • operovat lze  v lokální (LA) nebo celkové anestezii (CA)
  • volba anestesie neovlivňuje výsledný stav (studie GALA)
  • u operací v CA je výhodná neuromonitorace (SSEP, TCD)
  • volba dle preference pacienta, operatéra či anesteziologa
 • kožní řeč příčný x podélný, arteriotomie podélná   x   příčná (everzní)
 • heparinizace před zaklemováním
 • indikace shuntu v průběhu operace (porucha vědomí po zaklemování karotidy nebo zhoršené parametry neuromonitorace při CA) či plánovaně (např. při  kontralaterální okluzi ACI či špatném kolaterálním oběhu)
 • záplata  x přímá sutura
  • u záplat je referováno nižší riziko restenózy [Malas, 2015]
  • u záplat je horší pooperační vyšetřitelnost operovaného úseku pomocí UZ
 • po operaci neutralizace heparinu
 • monitorace na JIP, přísná korekce TK do 150/100mm Hg, sledovat neurologický nález, kontroly operační rány
CEA s použitím záplaty      
 
 •  riziko perioperačních komplikací závisí:
  • na správné indikaci a načasování výkonu
  • na přípravě nemocného k výkonu
  • na zkušenosti a erudici chirurgického týmu a úrovni pooperační péče
    
 • zvýšené riziko je za těchto okolností:
  • nestabilní neurologický obraz (vyvíjející se či kolísající ložiskové příznaky)
  • projevy vícečetného cévního postižení
  • okluze kontralaterální karotické tepny (relativní riziko RR 1,91)
  • tandemové intrakraniální stenózy (RR 1,56)
  • intraluminální trombus
  • ženské pohlaví, pokročilý věk (u nemocných nad 75 let je RR 1,36)
  • ischemická choroba srdeční (ICHS)
  • anamnéza kardiálního selhání
  • chronické plicní onemocnění, nejčastěji obstrukční choroba plicní
  • arteriální hypertenze (RR 1,82)
  • ischemická choroba dolních končetin (RR 2,19)
 Komplikace CEA
 I. "Centrální"
 • interní dekompenzace
  • infarkt myokardu (nejčastější komplikace)
  • arytmie
  • dekompenzovaná hypertenze
 • mozkové ischemie v důsledku:
  • distální embolizace
  • hypoperfuze v důsledku naložení cévní svorky / akutní trombotické okluze tepny
 • hyperperfuzní syndrom (až do 2 týdnů po CEA) s projevy:
  • mozkového edému
  • krvácení do mozkového parenchymu, SAK
 II. Periferní
 • parézy mozkových nervů
 • hematom v operačním poli (může vést i k útlaku dýchacích cest)
 • infekce
 

Trombóza v operovaném úseku / distální embolizace

 • významná a obávaná příčina 30d m/m
 • trombolýza je vzhledem k operaci kontraindikována
 • při trombóze ACI bez distální okluze zvážit operační revizi  ACI a trombektomii 
 • při symptomatické distální embolizaci zvážit endovaskulární mechanickou rekanalizaci
  • lze ošetřit  současně trombózu extra- i intrakraniální
 • pokud je zjištěna po operaci ACI její disekce s okluzí či hemodynamicky významnou stenosou a příznaky hypoperfúze, pak zvážit stenting
Hyperperfúzní syndrom viz zde
 
Parézy hlavových nervů
 • incidence 8,5–25 %
 • k poškození  dochází obvykle trakcí a napínáním při manipulaci v operačním poli, méně často ooperačním hematomem
 • léčba konzervativní, většinou dochází k funkční úpravě v průběhu 5–8 měsíců po CEA
   
 • n. hypoglossus → bývá atrofie ipsilaterální poloviny jazyka působící problémy při artikulaci, žvýkání i polykání  
 • větve n. vagus ( n. recurrens, n. laryngeus superior) →  dysfonie  a ramus auricularis (s poruchou citlivosti na dolní části ušního lalůčku)
 • ramus marginalis mandibulae n. facialis → pokles ústního koutku
 
 • definice se různí, většinou se jedná o nově zjištěnou stenózu > 50-60%
 • riziko:
 • klasifiikace:
  • časná (intimální hyperplazie) < 2-3 roky
   • nízké riziko embolizace
  • pozdní (ateroskleróza) po > 3 letech
   • nepravidelné AS pláty s rizikem distální embolizace

Rizikové faktory restenózy

 • věk < 65 let
 • kouření
 • ženské pohlaví
 • zvýšený kreatinin (časná)
 • zvýšený cholesterol (pozdní)
 • elevace CRP   [Schillinger, 2002]

Management

 • ev. opakovaná CEA nebo spíše CAS pouze u progredujících stenóz > 70-80% (pravidla stejná jako u primární indikace)
 
 • neurosonologické kontroly 1,3 a 6 měsíců po výkonu k odhalení časných restenóz
 • poté á 6-12 měsíců (ovšem dle AHA/ASA 2014 nejsou rutinní kontroly potřeba)
 • pravidelné kontroly v cévní poradně s komplexní řešením sekundární prevence a léčby rizikových faktorů
 
TOPlist