rizikové faktory u asympt karotické stenosy

 

https://svn.bmj.com/content/3/2/92

PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Asymptomatická karotická stenóza
Aktualizováno 09.02.2018
 
 
 • pacienti s asympt. karotickou stenózou mají hlavně vyšší riziko IM, proto je základem intenzivní systémová terapie
   
 • prevalence asymptomatické stenózy > 50% je 2-8%, prevalence asymptomatické stenózy > 80% je 1-2%
 • prevalence stoupá s věkem
  • < 60 let - 0.5% stenos > 50%,   > 80 let - 10% stenos > 50%
 • riziko iCMP u asymptomatické stenózy > 50% je asi 1-2%/ rok
  • oproti symptomatickým stenózám není souvislost se stupněm stenózy jednoznačná
  • parametry vyššího rizika viz níže
 • zásadní studie (CEA vs. medikace)  
 • studie SPACE-2 byla předčasně ukončena pro nedostatek financí
 • aktuálně probíhají studie:
  • CREST-2 (medikace vs CEA+medikace / STNT+medikace)  - předpokládané ukončení studie v r. 2020
  • ACST-2  (CEA vs PTA u asymptomatických stenos) - předpokládané ukončení studie v r. 2020
 
AHA Guidelines 2014 - primární prevence 
 • nasadit aspirin+ statin , léčit rizikové faktory (I/C)
 • CEA lze zvažovat u stenos > 70% při nízkém peroperačním riziku (<3%). Nicméně efektivita CEA ve srovnání s moderní medikamentózní léčbou není přesně známa  (IIa/A)
 • pokud je plánována CEA, pak je doporučeno před- i pooperačně užívat aspirin (I/C)
 • je vhodné provádět roční UZ kontroly u pacientů s karotickou stenosou > 50% (IIa/C)
 • PTA lze zvažovat u stenos > 70% (dle UZ). Nicméně efektivita PTA ve srovnání s moderní medikamentózní léčbou není přesně známa  (IIb/B)
 • u pacientů s vysokým rizikem komplikací CEA/PTA není efektivita těchto výkonů ve srovnání s medikamentózní léčbou známa (IIb/B)
 • screening k detekci asymptomatické stenózy v populaci s nízkým KV rizikem není doporučen (III/c)
   
 
 I.  Antiagregace a agresivní léčba rizikových faktorů
 • konzervativní léčba je základem léčby u všech pacientů s karotickou stenózou
  • významně se sníží riziko IM!
 • novější práce ukazují relativně nízké riziko iCMP při agresivní konzervativní terapii karotické stenózy (~ 1.68%/rok)   [Raman, 2013]
   
 • antiagregace
  • ASPIRIN 100-300 mg/d
  • ev. při nesnášenlivosti či KI lze podat CLP
 • agresivní korekce rizikových faktorů
  • TK < 135/85 (u DM 130/80)
   • preferenčně užít ACE-I
  • statin cílové hodnoty lipidů zde
   • ideálně LDL < 2.5mmol/l  (čím méně , tím lépe)
   • HDL > 1.1 u mužů, > 1.3 u žen
  • triglyceridy < 1.7 mmol/l
  • u diabetiků glyk Hb < 6%, léčba resp. režimová opatření u ev. inzulinové rezistence
  • nekouřit
  • redukce příp. obezity (dle některých doporučení cílové BMI <20!)
   • obvod pasu ženy/muži  <80/<94 cm
  • fyzická aktivita (> 30 min denně)
 
 II. Operační léčba (CEA) nebo angioplastika
 • pouze za podmínky peroperačních komplikací pracoviště <3%
 • stran srovnání bezpečnosti CEA/CAS jsou konfliktní údaje:
  • studiemi SAPPHIRE a CREST prokázana z hlediska bezpečnosti rovnocenost PTA/STNT a CEA
  • studie ACT 1 prokázala srovnatelnou bezpečnost i u asymptomatických stenos  [Rosenfield, 2016]
  • na druhou stranu dle analýzy 5 randomizovaných studií se zdá CEA bezpečnější než CAS [Moresoli, 2017]
 • pacienti s rozsáhlejším postižením bílé hmoty na CT/MR (ARWMC score ≥ 7)  by měli být řešení spíše CEA (studie ICSS )
   
 • při zvažování intervence je třeba brát v úvahu několik, níže uvedených aspektů, které pomohou selektovat vysoce rizikové pacienty  (→ viz zde):
 Pacienti vhodní k preventivní CEA u asymptomatické karotické stenózy
      (progredující) stenóza > 80%
      hypoechogenní nebo heterogenní exuclerované pláty
      přítomnost mikroembolizace dle TCD/TCCD
      průkaz němých infarktových ložisek na CT/MR
      porucha VMR
      oblenění toků intrakraniálně dle TCD/TCCD
      mužské pohlaví
      věk < 75 let
 
► Závažnost stenózy
 • závislost tíže stenózy a rizika iCMP není tak jednoznačná jako u symptomatických stenóz
 • řada prací však tuto závislost prokazuje 
 • obecně je tendence řešit asymptomatické stenózy až  >80%
► Progrese stenózy v čase
 • řada studií ukazuje vyšší riziko iCMP u progredujících stenóz > 80%
 • zdá se, že především rychle progredující stenózy jsou spojeny s vyšším rizikem iCMP
 • není konsensus, jak často pacienty kontrolovat
  • dle různých doporučení á 6-12 měsíců u stenóz nad 50%
► Morfologie plátů
 • vyšší riziko u plátů:
 • výsledky různých prací jsou ale často konfliktní

MR vyšetření AS plátů

► Průkaz mikroembolizací pomocí TCD/TCCD
 • souvislost embolických signálů s rizikem infarktu byla prokázána u symptomatických i asymptomatických stenóz        [Markus, 2017]
  • detekce  ≥ 2 embolických signálů za hodinu svědčí pro nestabilní plát či plát
   s nasedajícím trombem
  • roční riziko iCMP ~ až 8%
 • častěji se vyskytují u nestabilních, hypoechogenních, exulcerovaných, málo kalcifikovaných plátů
 • zajímavé se jeví využití TCD Holtera
► Průkaz němých ischemií
 • dle některých prací koreluje výskyt němých ischemií na CT/MR se stupněm stenózy a typem plátu (především plátů exulcerovaných)
  • MR samozřejmě senzitivnější než CT
  • dle studie ACSRS  je u stenosy > 60% průměrný výskyt iktu u pacientů s němou ischemií  3.6% / rok oproti těm bez ischemie (1,3%/rok)
  • u stenosy < 60% rozdíl neprokázán
    
 • naopak ve studii ACAS nebyla korelace němých ischemií se stupněm stenózy prokázána
 • benefit CEA u pacientů s němými lézemi sice studiemi nebyl prokázán, v klinické praxi je však jejich nález většinou pokládán za podpůrný faktor k indikaci CEA
► Vliv kontralaterální stenózy či okluze ACI
 • srovnání studií je obtížné a je limitováno malým počtem subjektů
 • zdá se, že riziko iCMP u oboustranné karotické stenosy je vyšší, než u jednostranného postižení (relativní riziko 2.35) [Irvine, 1998]
 • ve studii ACAS  měli pacienti s kontralaterální okluzí v konzervativní větvi méně iCMP než pacienti operovaní (3.5% vs 5.5%)
 • dle odhadů je riziko CEA při kontralaterální okluzi asi 2x vyšší
  • ve studii ACE  to ale bylo až 12.3% !!!!
► Pohlaví
 • ve studii ACAS bylo operační riziko žen vyšší než u mužů ( 3.6% vs 1.7%), podobné výsledky přinesly i některé další menší studie
 • jiné studie tento rozdíl rizik dle pohlaví nepotvrdily
 • konsensus není, u žen je ale tendence k větší zdrženlivosti
► Věk
 • věk není absolutní kontraindikací CEA, je třeba vzít v potaz biologický stav pacienta, očekávanou délku života i další rizikové faktory 
 • je tendence operovat pacienty mladší 75 let
  • ve studii ACAS byl věk > 80 let kontraindikací
  • ve studii ACST byl u pacientů > 75 let benefit relativně malý  (ARR 3.3% / 5 let)
  • u asymptomatických stenóz byla referována vyšší mortilita u pacientů >75 let oproti pacientům < 75 let    [Rajamani, 2013]
► Oblenění intrakraniálních toků a porucha vazomotorické reaktivity (CVR)
 • data ukazují vyšší riziko iCMP u pacientů s porušenou vazomotorickou reaktivitou (VMR) a obleněním toků intrakraniálně        [Gupta, 2012]
  • ~ 4x vyšší riziko iCMP/TIA  (5,7 % ročně při průměrném sledování po dobu 24 měsíců)
    
 • metody k detekci VMR
  • neurosono
  • MRA+MR perfúze
  • CT perfúze po aplikaci acetazolamidu   [Kang, 2008]
   • zvýrazní se rozdíl v perfúzi hemisfér
  • SPECT po aplikaci acetazolamidu  
   • zvýrazní se rozdíl v perfúzi hemisfér
 
 
TOPlist