PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Prevence ischemické CMP

 
  Terapie
Primární prevence
 • ischemická CMP představuje 80 % případů CMP
 • roční incidence všech CMP v ČR ~ 4–4,5/1000 osob (data z r. 2007)
 • incidence CMP roste s věkem, po 55. roce se s každým desetiletím zdvojnásobuje
   
 • primární prevence se zaměřuje především na včasnou detekci rizikových faktorů a jejich ovlivnění → viz zde
 • postup u asymptomatickýchextrakraniálních stenóz karotid  → viz zde
 • antiagregancia v primární prevenci iCMP mají omezené využití → viz zde
Sekundární prevence
 • recidivující iCMP tvoří ~ 25-30% všech iktů za rok a jsou často důsledkem selhání sekundární prevence
 • nejvyšší riziko recidivy je v prvních dnech až týdnech, proto je důraz kladen na včasnou diagnostiku a zahájení terapie
  • po TIA je riziko rekurence iCMP 8% v 1.týdnu, 11.5% v 1.měsíci a 17.3% ve 3 měsících   [Coull, 2004]
  • po lehké iCMP je riziko rekurence iCMP 11.5% v 1.týdnu, 15% v 1.měsíci a 18.5% ve 3 měsících  [Coull, 2004]
 • včasné zahájení sekundární prevence významně snižuje riziko recidvy
  • až 80% redukce rizika časné recidivy při okamžitém zahájení léčby u TIA (EXPRESS trial)
  • ASA vede v akutním stadiu k redukci mortality a dependence o 1.1% (30.5% vs. 31.6%)  (CAST)
 • opakovaná (recidivující) iCMP je často etiologicky shodná s typem první cévní mozkové příhody

[Coull, 2004]
 • riziko recidivy závisí na subtyp iktu, věku, zjištěných rizikových faktorech a přítomnosti stenózy extra- a intrakraniálně
 
  Management
TOPlist