OBECNÉ POSTUPY
Obecná léčba akutní CMP
Aktualizace 26.04.2018
 
 
  Hospitalizace na iktové jednotce
 • je doporučena hospitalizace na iktové jednotce (AHA/ASA 2018 I/A)
  • minimálně 24 hodin, ideálně 48-72 hodin
 • doporučena péče specializovaného multidisciplinárního týmu
 • relativní redukce mortality a dependence o 22% oproti léčbě na standardním oddělení  [Langhorne, 1997] 
  • při léčbě 100 pacientů jich o 5 méně zemře či zůstane dependentních (NNT 20)
  • benefit je obecný - u všech typů iCMP i u pacientů s různě těžkým deficitem
  Hospitalizace na iktové jednotce
 • monitorace sat O2  (udržovat sat O2> 94%)
  • čidlo na prst nebo ušní lalůček
 • TK a TF standardně á 30 minut
 • EKG (min. 24 hodin)- při přijetí natočit 12ti svodové EKG, poté monitorace 3-svodovým EKG
  • především infarkty v pravé inzule mohou vést k poruše autonomního systému a ke kardiálním komplikacím (deprese ST, inverze T vln, laboratorně elevace troponinu)
  • pátrat po arytmiích (především fibrilace síní) - viz níže
 • monitorace stavu vědomí (GCS, Drábek Beneš)
  • frekvence dle stavu pacienta a základní diagnózy
  • častěji u rozsíhlého SAK, ICH, maligního edému
 • neurologický nález
  • NIHSS (většinou á 24h)
  • okulomotorika, stav zornic, ložiskové příznaky
  • v bezvědomí hodnocení kmenových reflexů
 • sledovat subj. obtíže - bolest hlavy, nauzea, vertigo, singultus
  Rozšířená neuromonitorace
 • kontinuální EEG monitorace (cEEG)  - doporučováno především u těžších IC krvácení (~ 24-48h), systém 10-20 ev. 2-4 kanálové EEG s nalepenými elektrodami
  • monitorace léčby SE ( vždy) a hloubky anestesie
  • diagnostika NCSE ( výskyt u ~ 20% CMP, u komat až 48%), senzitivita a specifita standardního EEG je nízká, klinické projevy žádné či jen subtilní a často unikající pozornosti (záškuby v obličeji, krátká deviace bulbů,  autonomní přínaky)
  • dif dg. neepileptických záchvatů
  • sledování metabolických komat
 • evokované potenciály (EP)
  • SSEP (prognostické hledisko u vigilních komat)
  • BAEP (dg.  smrti mozku u pac. s dekompresní kraniektomií)
  • ERP (event related potential)
   • sluchové oddball paradigma, vyšetřitelné i u nespolupracujícího pacienta
   • detekce vlny P300 v komatu je spojena s dobrou prognózou
 • přímá monitorace nitrolebního tlaku
  • indikace u iktů nejednoznačné, evidence jen u kraniotraumat
  • výhodné u pacientů s GCS ≤ 8 s rozsáhlým hematomem, SAKem, hemocefalem nebo hydrocefalem
  • čidlo intraparenchové nebo intraventrikulární (umožňuje i drenáž)
 • ultrazvuková monitorace nitrolebního tlaku
  • pokles rychlostí, zvýšování rezistenčního a pulsatilního indexu (RI a PI), posléze vymizení diastolických toků, nakonec systolické hroty či bifazická průtoková křivka → TCCD v diagnostice mozkové smrti
  • ↓ vazomotorické reaktivity
  • rozšíření n.opticus a prominence papily (transorbitální přístup)
 • jugulární oxymetrie
  • zavedení katetru do bulbu v.jugularis interna a monitorace saturace žilní krve O2 , při hodnocení  brát v úvahu tělesnou teplotu a vliv medikace
  • norma:  50-75%
  • pokles SjO2 < 50% při normální arteriální saturaci O2 značí buď CBF (např. při zvýšení cerebrovaskulární rezistence) nebo zvýšenou spotřebu (CMRO2)
  • vzestup SjO2 > 85% značí buď hyperemii s ↑CBF, nebo ↓CMRO2 (zánik neuronů)
 • Infračervená spektroskopie (NIRS - Near-InfraRed Spectroscopy)
  • 2 čidla na čele, emitované paprsky pronikají do cca 4 cm
  • z odraženého světla se odvozuje oxygenace mozkové tkáně
 • tkáňová oxymetrie
  • přímé měření oxygenace parenchymu v okolí katetru
  • hranice ptiO2< 15mm Hg
 • mikrodialýza
  • měření hladin metabolitů z extracelulárního prostředí CNS
  • hodnocené metabolity - glu, laktát, pyruvát, poměr laktát/pyruvát, glutamát, glycerol
  Zajištění žilního vstupu

Periferní žilní systém

 • u akutních CMP zavádíme v úvodu flexilu (při trombolýze oboustranně)
  • nekomplikované zavedení a ošetřování
  • nelze podávat některé léky a koncentrované roztoky
  • doba zavedení: 72-96h
 • alternativou je midline katetr, který je určen pro delší použití (cca 14 dní - 3 měsíce)
  • lze využít i k odběrům
  • léky s osmolaritou < 600 mOsm/l
  • výživa < 800 mOsm/l
 • při nutnosti zajištění periferie > 3 měsíce je preferován PICC katetr
  • pod UZ kontrolou
  • umístění v cavoatriální junkci (maximální p vlna v EKG)  
  • lze ponechat i několik měsíců

Centrální žilní systém

 • kanylace v.subclavia, v.jugularis nebo v.femoralis (kanyla většinou 2 nebo 3 cestná)
  • kontrolní RTG za > 3h k vyloučení pneumothoraxu
 • možnost podání všech druhů léků a koncentrovaných roztoků
 • možnost měření centrálního žilního tlaku (CŽT) á 6h
  • norma 5-12 cm H2O, při UPV odečíst PEEP
 • aseptické ošetřování + sterilní krytí, kontroly á 24h
 • komplikace:
  • při zavádění (pneumothorax, punkce arterie)
  • pozdní komplikace: žilní trombóza, katetrová sepse
 • doba zavedení: 1-3 týdny
 • při nutnosti delšího zajištění centrálního žilního systému lze použít  PICC nebo tunelizovaný katetr
 Dělení vstupů dle předpokládané doby zavedení

► Krátkodobé

 • periferní žilní kanyla - 3-4 dny
 • centrální žilní katetr - 1-3 týdny
 • midline katetr - 1-3 měsíce
 • PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) - 3 -12 měsíců
► Dlouhodobé
 • tunelizované katetry s manžetou (Hickman,Broviac) - roky
 • porty - roky
 
  Ventilace a respirace  → více o poruchách dýchání zde
 • zajištění adekvátní oxygenace (sat O2 > 94%) - ev. kyslík maskou nebo kyslíkovými brýlemi (většinou 2-4 l/min)  (AHA/ASA 2013 I/C)
  • studie SO2S neprokázala benefit rutinního podávání O2
  • u nonhypoxických pacientů není aplikace O2 doporučena   (AHA/ASA 2013 III/B)
 • testovat reflexy dýchacích test, pravidelně hodnotit riziko aspirace (řada pacientů má bulbární či pseudobulbární syndrom) → water swallow test
  • častou příčinou akutní respirační insuficience je aspirace anebo hromadění hlenů a slin v dýchacích cestách v důsledku  nedostatečného odkašlávání
 • při respirační infekci  nasadit  po odběru sputa a stěrů empiricky antibiotika, následně úprava atb terapie dle kultivace a citlivosti
 • při respirační insuficienci včas intubovat a ev. zahájit UPV
  • před indikací intubace brát v úvahu také případné předchozí přání pacienta, jeho celkový stav a prognózu
 • hyperbarická oxygenace není s vyjímkou CMP v důsledku embolizace vzduchu doporučena (AHA/ASA 2013 III/B)
 Známky respirační insuficience
 • dyspnoe, zapojení auxiliárního svalstva
 • tachykardie
 • dechová frekvence > nad 35/min
 • hypoxemie < pod 60 mm Hg (7.59 kPa) (při FiO2 0,4 maskou)
 • při hyperkapnii > nad 55 mm Hg (7.3kPa) (kromě pacientů s chronickou
  hyperkapnií)
 • GCS< 9
 
  Korekce krevního tlaku
 • měření:
  • neinvazivní 
  • invazivní (a.radialis, femoralis)
 • je nutná přiměřeně široká a dlouhá manžeta
  • při obvodu paže < 33 cm obvyklá manžeta 12 cm
  • u paže s obvodem 33-41 cm manžeta  15 cm
  • a u paže > 41 cm manžeta 18 cm
 • horní hranice se liší u jednotlivých typů CMP →více
  Arytmie, EKG změny
 • u akutních CMP je vysoká incidence arytmií  (až u 25% hospitalizovaných)
  • výskyt je nejvyšší v prvních 24 hodinách
  • spíš tachykardie než bradykardie
  • častěji u lézí hemisferálních než kmenových
 • některé arytmie jsou nezávažné (komorové / síňové extrasystoly)
 • setrvalé tachyarytmie mohou vést k hypotenzi či kardiálnímu selhávání, což může vést i k progresi CMP
 • pátrat po fibrilaci síní  jakožto příčině iCMP
 • monitorovat min 24hodin (AHA/ASA 2013 I/B)

 • u akutní CMP je častý výskyt EKG změn
  • postižen především ST úsek, změny mohou napodobovat i IM (elevace ST) , nikdy ale nejsou deprese ST!
 • v dif dg. vyloučit infarkt myokardu
  Péče o vnitřní prostředí
 • sledovat bilanci tekutin (á 6-24h)
 • udržovat normovolémii nebo mírnou hypervolémii
  • dle potřeby měříme CŽT
  • restrikce tekutin zvyšuje riziko ischemického deficitu (hlavně u SAK)
 • hemodiluce expansí volumu není indikována, stejně tak není indikována vasodilatační léčba
 • sledovat biochemické parametry (ionty, urea, kreatinin, CRP, JT, osmolalita), KO+koagulace (cca 2-3x týdně, u nestabilních pacientů denně)
  • frekvence odběrů dle stavu pacienta a zjištěných abnormit
 • udržovat vodní a iontové hospodářství
 • kontroly ABR
  • akutně k detekci hypoxémie, hyperkapnie, acidózy/alkalózy
  • u stabilizovaných pacientů na UPV 2x denně
  Korekce glykémie    glykémie v neurointenzivní péči
 • v akutní fázi CMP je hyperglykémie přítomna až u 2/3 pacientů, zhoršuje prognózu všech typů CMP i neurotrauma
 • u  akutní CMP je doporučeno udržovat glykémii <7.8-10 mmol/l (AHA/ASA 2018 IIa/C-LD)
 • důležitá je prevence a léčba hypoglykémie < 3.3 mmol   (AHA/ASA 2018 I/C-LD)
 • dop. monitorace á 6h (glykemický profil), při kontinuálním podávání inzulinu častěji
 • inzulin HMR bolusově s.c. nebo i.v. ev. kontinuálně  i.v. (při gly >8 mmol/l) inzulinový protokol
   
  Tělesná teplota  →  viz samostatná kapitola
 
  Prevence a léčba GIT komplikací 
 • GIT komplikace jsou časté a významně zhoršují morbiditu a mortalitu
 • nejčastější komplikace:
  • stresový vřed
   • porucha integrity sliznice horní části GIT vzniklá v časové souvislosti s extrémním fyziologickým stresem, typicky u kriticky nemocných
   • může vyústit v krvácení nebo perforaci
   • incidence cca 3% na preventivní medikaci
   • prevence u rizikových pacientů: H2 blokátory, PPI, sukralfat, enterální výživa
  • gastroezofageální reflux
  • gastroparéza
  • paralýza střev
  • zácpa
  • průjem
 
  Prevence trombembolie  →  více
 
  Screening dysfagie, orální hygiena
 • je doporučen časný screening dysfagie před zahájením per os příjmu (AHA/ASA 2018 IIa/C-LD)
  • ideálně logopedem či jiným speciálně vyškoleným pracovníkem
 • při podezření na dysfagii je vhodné instrumentální vyšetření (FFES, videofluoroskopie)
 • současně je doporučena implementace protokolů ústní hygieny (AHA/ASA 2018 IIb/B-NR)
 • orientační test dysfagie  (water swallow test)
  • v sedě či polosedě je pacientovi podána sklenice s 30 ml vlažné vody
  • pacient je požádán, aby vodu vypil a je měřen čas, za jak dlouho to zvládne 
  • norma je,  pokud pacient  30 ml vody vypije jediným polknutím během  5 sekund
  • suspektní je nález v případě více polknutí nebo při jednom polknutí trvajícím > 5s,
   doporučeno je pokus 2-3x opakovat
  • neschopnost polknout, nebo pocit dušení a vlhkého chrapotu jsou patologické a jsou indikací k zavedení NGS
 • objektivním vyšetřením je  FEES (fiberoptic examination of swallowing function) nebo videofluoroskopie (RTG při polykání baryové kaše) 
 
  Výživa   → více
 • v akutní fázi je častý katabolický stav, doporučuje se 150-170kJ/kg, využívat nutriční suplementy
 • časně zahájená výživa (do 24 hodin) snižuje riziko komplikací u pacientů s CMP
  • malnutrice zvyšuje riziko infekce, vede k úbytku svalové hmoty apod
 • preferována výživa enterální (zahájit < 7dní od CMP)
 • parenterální výživu podávat vždy co nejkratší dobu
 • při dysfagii je často nutné včas zavést nazogastrickou sondu (NGS) , která slouží nejen k aplikaci výživy a tekutin, ale je i významným opatřením proti aspiraci (prevence aspirační bronchopneumonie)
 • implementace protokolů ústní hygieny (AHA/ASA 2018 IIb/B-NR)
  Analgetika
 • vhodné kombinovat s anxiolytiky
 • zvážit pravidelné podávání á 6-8h
PARALEN (paracetamol) 500-1000 mg  p.o.   á 6-8 h
ALGIFEN NEO (metamizol) (5mg/ 27gtt)   30 gtt  á 6-8 h
TRAMAL (tramadol) 50 mg p.o. á 4-8 h
 
 
PERFALGAN 1000mg inj.  i.v.  á 8h
NOVALGIN 1amp/100ml FR inf 30 min á 8 h
TRAMAL (tramadol, amp/1ml/50mg)  50-100mg á 6-8 hodin 
 pomalu i.v. inj  nebo inf  ve 100ml FR
 
 
DOLSIN (pethidin, amp/1mg/50mg   nebo 2ml/100mg)  s.c., i.m.     25-100 mg á 8h
DOLSIN (pethidin, amp/1mg/50mg   nebo 2ml/100mg)  i.v.                25-50   mg á 8h

SUFENTA FORTE (sufentanyl, 1ml/50ug nebo 5ml/250ug)
0,3-1 ug/kg
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) inj i.v.                                  1-4 ml bolus
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) injektomatem i.v.              0,06-0,2 ml/kg/h

  Anxiolytika / antidepresiva
 
Anxiolytika

DIAZEPAM (diazepam) 5 mg tbl. p.o. á 6-8h d.p.
LEXAURIN (bromazepam) 1,5-3 mg p.o. á 8h
NEUROL (alprazolam) 0.25 mg po. á 8 h
APAURIN (diazepam) 2,5-5 mg inj. i.v. d.p
 
Antidepresiva
ZOLOFT, SERTRALIN (sertralin) 50-200mg po.
 
  Profylace a léčba akutních symptomatických epileptických
     záchvatů (AZS)
  více
 
  Edém mozku / nitrolební hypertenze
  Delirium   → více
 
  Polohování a péče o kůži
 • prevence dekubitů a bolestivých kontraktur
 • polohování, použití antidekubitální pomůcek
  Prevence infekce
 • používání bariérových pomůcek při kontaktu s pacientem, pečlivé mytí rukou personálu
 • prevence aspirace, včasná detekce zhoršené toalety dýchacích cest
 • u každého invazivního vstupu zvažovat jeho nutnost, ev. včas provést výměnu
  • riziko významně stoupá u flexily od 3.dne, u CŽK od 7.dne, u PMK od 5.dne
 • mikrobiologická monitorace
  • na JIP kultivace sputa (ev. stěr z krku a nosu) a moči 2x týdně
  • kultivační vyš. při překladu z jiného pracoviště a ev. včas pacienta izolovat (především překlady z ARO, NCH)
 • preventivní podávání atb není indikováno  (AHA/ASA 2018 III/B-R)
  Včasná rehabilitace a logopedická péče
 • co nejdříve RHB vč. vertikalizace
 • agresivní RHB < 24h  není prospěšná (AHA/ASA 2018 III/B-R)
 • dobrý efekt mají mechanické pomůcky    [Keller, 2013]
  • v 6/2019 byl FDA schválen exosuit ReStore 
 • efektivita fluxoetinu na zlepšení motorických funkcí není prokázána
  Screening a léčba deprese   → viz zde
 • doporučeno rutinní testování strukturovaným dotazníkem, timing není jasný (AHA/ASA 2018 I/B-NR)
 • při záchytu deprese indikována antidepresiva, pokud není kontraindikace. Následně sledovat efekt terapie  (AHA/ASA 2018 I/B-R)
 
TOPlist