AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / REPERFÚZNÍ TERAPIE
Intravenózní trombolýza (IVT)
Aktualizováno 27.09.2017

 
 
AHA/ASA 2016   → podrobnosti viz zde  (Scientific Rationale for the Inclusion and Exclusion Criteria for Intravenous Alteplase, 2016)
 
►  Absolutní kontraindikace
 • příznaky trvající > 4.5 hodiny (s výjimkou okluze AB)
 • významný úraz hlavy nebo CMP během posledních 3 měsíců   
 • klinický průběh ukazující na možnost SAK 
 • nedávná (<7 dní)  punkce v manuálně nekomprimovatelné oblasti (např. punkce v. subclavia a v. jugularis, lumbální punkce)
 • recentní chirurgický intrakraniální nebo intraspinální výkon
 • předchozí intrakraniální krvácení
 • TKs > 185 nebo TKd  > 110 mmHg i přes intenzivní i.v. léčbu (viz protokol korekce TK u trombolýzy)
 • hemorhagická diatéza
  • počet krevních destiček <100 000/mm3
  • užívání warfarinu s aktuálním INR > 1.7 
  • podávání heparinu během předchozích 48 hodin a aPTT převyšující horní hranici normálních laboratorních hodnot  
  • NOAK s elevací specifických lab. testů
 • aktivní vnitřní krvácení
 • rozsáhlá ischemie (hypodenzita) > 1/3 povodí ACM
 • glykémie < 2.7 mmol/l
Relativní kontraindikace
   
(vždy pečlivé zvážení risk-benefit, za jistých okolností lze TL podat)
 • recentní IM (<3 měsíce)
 • recentní krvácení do GIT nebo urogenitálního traktu (< 21 dní)
 • velký chirurgický výkon či trauma s rizikem krvácení (< 14 dní)
  • v souborů pacientů trombolyzovaných po předchozích chir. výkonech vč major výkonů bylo riziko krvácení 7%, z toho 3% závažných, riziko je vyšší u recentní výkonů (< 10 dní, OR 10)  [Voelkel, 2017]
 • těhotenství → viz zde
 • epi záchvat na počátku CMP (podezření na Toddovu paresu)
 • nevýznamný neurologický deficit nebo rychle regredující příznaky před začátkem infuze
  • dle jediné randomizované studie PRISMS (2018) nebyl prokázán benefit IVT u mild stroku bez významnějšího deficitu (" no clear disabling deficit "). Nicméně studie byla předčasně ukončena pro pomalý nábor. Bylo zařazeno  154 (IVT) vs 153 (ASA) pacientů , mRS 0-1 bylo 78 vs 81%, sICH 3 vs 0%
  • aktuálně probíhá studie u mild stroku s tenekteplázou (TEMPO - 2)   - A Randomized Controlled Trial of TNK-tPA Versus Standard of Care for Minor Ischemic Stroke With Proven Occlusion
 
 
►  Absolutní kontraindikace
 • známá přecitlivělost na léčebnou nebo na některou z pomocných látek
 • nálezy při zobrazovacím vyšetření
  • IC krvácení
  • jiné příčina neurol. deficitu (tumor, SDH apod)
  • časné známky ischemie >1/3 ACM
 • klinické nálezy
  • podezření na SAK (i v případě negativního CT)
  • akutní vnitřní krvácení
  • nekontrolovatelný systolický TKs> 185 mm Hg/ TKd > 110 mm Hg
   • za nekontrolovatelný TK, se považuje takový stav, kdy i přes adekvátní antihypertenzní léčbu není možno udržet hodnoty TK < 185/110 mm Hg před zahájením IVT
   • jednorázové, bolusové podání antihypertenziv i následná kontinuální aplikace není kontraindikací IVT, pokud je TK < 185/110 mm Hg v době zahájení IVT
 • anamnestické údaje
  • iCMP nebo KC či spinální poranění v posledních 3 měsících u pacientů se závažným reziduálním klinickým nebo radiologickým nálezem
  • IC krvácení v posledních 6 měsících
  • manifestní nebo silné či nebezpečné krvácení v posledních 21 dnech, včetně krvácení do GIT nebo urogenitálního traktu
  • známá hemoragická diatéza
  • známá AVM nebo tepenné aneurysma
  • intrakraniální nebo intraspinální operace v posledních 4 týdnech
  • arteriální punkce na nekomprimovatelném místě v posledních 7 dnech
  • porod v posledních 10 dnech nebo 3. trimestr s iminentním porodem
  • ostatní známé závažné stavy s vysokým rizikem vážného nebo život ohrožujícího krvácení.
 • laboratorní nálezy
  • gly < 2,7 mmol/l
  • INR > 1,7  (i u pacientů, užívajících  kumarinová antikoagulancia)
   • pacienti, kteří užívají warfarin, nemají zvýšené riziko symptomatického intrakraniálního krvácení, pokud INR je pod 1,7
   • užívání warfarinu je absolutní kontraindikací IVT, pokud INR je > 1,7
  • trombocyty < 100 000/μl
  • u pacientů bez známé trombocytopénie je možné zahájit IVT i bez znalosti počtu trombocytů, pokud by jejich stanovení a vyhodnocení vedlo k prodlevě zahájení IVT; při zjištění počtu trombocytů pod 100 000/μl musí být IVT okamžitě ukončena
  • terapie heparinem nebo nízkomolekulárním heparinem (LMWH) v posledních 48 hodinách a se zvýšenou hodnotou aPTT nad horní limit laboratoře
  • abnormní koagulační testy při léčbě novými perorálními antikoagulační léky (NOAK):
   • Dabigatran: hodnota aPTT nad horní limit laboratoře nebo Hemoclot > 50 ng/l
   • Apixaban, rivaroxaban, edoxaban: prodloužený trombinový čas (TT) nebo zvýšená hodnota spefického antiXa dle normy laboratoře.
Relativní kontraindikace

Recentní publikovaná data ukazují, že při pečlivém zvážení individuálních rizik a prospěchu pro výsledný klinický stav je IVT bezpečná a prospěšná i u pacientů s mozkovým infarktem s jednou či více relativními kontraindikacemi (viz komentář níže)

 • neurologický deficit menšího rozsahu s hodnotou NIHSS 1- 4 body nebo rychle se zlepšující klinické příznaky s hodnotou NIHSS < 4 body
  • IVT je akceptována u pacientů, u kterých lze očekávat prospěch z jejího užití (neurologický deficit je funkčně významný a může být příčinou trvalé invalidity nebo snížené soběstačnosti) nebo, u kterých je prokázána akutní okluze intrakraniální tepny
  • pacienty, u kterých není IVT provedena z důvodu rychle se zlepšujícího neurologického deficitu, je žádoucí pravidelně monitorovat s možností podání rt-PA při zhoršení neurologického deficitu v době časového okna pro IVT
 • těžký neurologický deficit s hodnotou NIHSS > 25 bodů u pacientů v časovém okně mezi 3 - 4,5 h od začátku rozvoje příznaků.
  • iCMP s NIHSS > 25 bodů je prediktorem horšího výsledného klinického stavu a je spojena s vyšším rizikem intrakraniálního krvácení
  • metaanalýza studií NINDS, ECASS a Atlantis prokázala benefit IVT i u těchto pacientů
 • glykémie > 22,2 mmol/l
 • epileptický záchvat na počátku rozvoje příznaků a s přetrvávajícím ložiskovým neurologickým deficitem, pokud má tento deficit vztah k akutní mozkové ischémii
  • především při průkazu okluze intrakraniální tepny nebo při nálezu ischémie mozku na sekvencích MR DWI či při vyšetření perfúzní CT
 • předchozí CMP nebo jiné neurologické onemocnění s přetrvávajícím těžkým neurologickým deficitem (mRS > 4)
 • diabetes mellitus (DM)  + předchozí iCMP
  • studie neprokazují, že pacienti s DM a předchozím iktem mají signifikantně horší prognózu a vyšší riziko krvácení než pacienti s DM a bez předchozího iktu
 • infarkt myokardu v posledních 3 měsících.
  • může být vyšší riziko ruptury srdeční stěny se srdeční tamponádou
 • velký chirurgický výkon nebo závažný úraz v posledních 14 dnech
  • povzbudivé výsledky byly referovány v souborů pacientů trombolyzovaných po předchozích chir. výkonech vč major výkonů (riziko krvácení 7%, fatální 3%, riziko je vyšší u recentní výkonů OR 10)  [Voelkel, 2017]
 • nedávná biopsie, punkce větších cév nebo nepřímá srdeční masáž při resuscitaci nejsou kontraindikací IVT, pokud u daného pacienta převažuje léčebný prospěch ve srovnání s možným rizikem závažných komplikací.
 • těhotenství  → viz zde
  • dle publikovaných případů těhotných žen není IVT spojena s vyšším rizikem intrakraniálního krvácení a úmrtí oproti ženám, které nebyly těhotné a neměly kontraindikace IVT
  • při zohlednění míry závažných krvácivých komplikací a vzhledem k faktu, že rt-PA neprochází placentou, není těhotenství absolutní kontraindikací léčby IVT
  • těhotné ženy schopné dát souhlas s podáním IVT mají právo léčbu odmítnout na základě informací, že v publikovaných případech byla zřídka zaznamenána uterinní krvácení a úmrtí plodu
 • intrakraniální tumor
  • málo dat o bezpečnosti IVT
  • může být podána pacientům s extra-axiálními tumory (např. meningeom), nedoporučuje se pacientům s intra-axiálními nebo metastatickými tumory

► Specifické situace

 • věk < 18 let
  • u dětí a dospívajících chybí pro IVT randomizovaná klinická studie
  • recentně publikovaná data naznačují, že tato léčba může být i v této věkové kategorii prospěšná i přes vyšší riziko systémových krvácivých komplikací.
 • pokud doba začátku příznaků není známá nebo je nejasná, protože příznaky byly přítomny při probuzení (wake-up stroke) nebo tento údaj nelze získat (např. při afázii nebo při poruše vědomí), může být IVT provedena na základě nálezu zobrazovacího vyšetření, který svědčí pro trvání ischemie < 4,5h:
  • CT mozku s normálním nálezem nebo s nálezem časných ischemických změn v < 1/3 povodí ACM
  • MR mozku s nálezem ischemických změn na DWI bez korelátu ve FLAIR
  • na základě vyšetření multimodální CT nebo MR
 • předchozí antiagregační léčba včetně duální antiagregace není kontraindikací IVT
 • mozková aneurysmata
  • výsledky menších studií naznačují, že IVT je u těchto pacientů stejně účinná a bezpečná jako u  pacientů bez této kontraindikace
  • léčba IVT nebyla v hodnocených souborech pacientů spojena s vyšším rizikem intrakraniálního krvácení
 • menstruace není absolutní ani relativní kontraindikací IVT
  • dle dostupných publikovaných dat je IVT u menstruujících žen bezpečná  → viz zde
 • TL u pacientů užívajících NOAK  → viz zde
 
 
 • řada pacientů je, zejména ve větších zkušených centrech, léčena navzdory některé z kontraindikací (off-label postup)
 • tato skutečnost je zohledněna i v nových AHA/ASA guidelines 2016
 • nejčastěji nejsou respektovány tyto kontraindikace:
  • věk >80 let
  • okno 4.5 hodiny
  • mírný či regredující deficit
  • agresivní léčba parenterálními antihypertenzivy k dosažení cílového TK (< 185/110)
  • užívání orálních antikoagulancií
 • vždy nutno pečlivě vážit risk/benefit
Věk
 • studie IST-3 ani metaanalýza 3 studií, které trombolyzovaly pacienty starší 80 let neprokázaly vyšší riziko hemoragických komplikací
  • do IST-3  bylo zařazeno 1627 pacientů >80 let věku, IVT nebyla spojena s vyšším rizikem komplikací oproti pacientům < 80 let
 • věk > 80 let je prediktorem horšího výsledného stavu, ale nezvyšuje riziko krvácení  [Meretoja, 2010]
Předchozí iCMP a diabetes mellitus
 • kontraindikace v evropských doporučeních i SPC
 • registry ani randomizované studie neprokázaly vyšší riziko ICH či nepříznivého výsledku u pacientů s DM
 • nebyla prokázana interakce mezi DM+předchozím iktem a výsledky / riziky trombolýzy 
    [Fuentes, 2010]
Recentní TIA/iCMP
 • jen velmi málo informací, žádné nepochází z randomizovaných studií
 • malá série pacientů s předchozí TIA (<1 měsíc) neprokázala vyšší riziko krvácení či horší outcome po TL   [De Leciñana, 2012]
 • IVT se zdá bezpečná i u pacientů s recentní TIA [Tsivgoulis, 2014]
Dekompenzovaná hypertenze
 • dle evropských doporučení je kontraindikací IVT nutnost agresivní korekce TK parenteriálními antihypertenzivy
 • vysoký TK je prediktorem horšího efektu TL [Frank, 2013]
   
 • subanalýza studie IST-3  ani další menší studie neprokázaly vyšší riziko krvácení u pacientů léčených agresivně pro hypertenzi   [Martin-Schild, 2008]
 • jiná analýza prokázala vyšší výskyt sICH u pacientů s TK > 185/110, nicméně oproti kontrolám měli lepší výsledný klinický stav (mRS)  [Frank, 2013]
Užívání warfarinu
 • dle evropských doporučení i SPC je IVT při užívání warfarinu zakázána bez ohledu na INR
 • v US i dle českých doporučeních z r.2014 je IVT povolena při aktuálním INR <1.7
   
 • data z randomizovaných studií nejsou k dispozici
 • 2 větší studie ani informace z registru téměř  24 tis. pacientů neprokázaly zvýšené riziko krvácení při INR < 1.7  [Xian, 2012]
Užívání nových antikoagulancií
 • kombinace TL a nových antikoagulancií je potenciálně nebezpečná a není doporučena, pokud nejsou příslušné lab. testy v normě (AHA/ASA 2013 III/C)
 • dabigatran - normální aPTT  ev.  ECT/ Hemoclot  - < 50ng/l (uvedeno i  v příbalovém letáku)
 • rivaroxaban - normální PT/antiXa (speciální assay) - zatím není oficiální informace v SPC
Předchozí IC krvácení a asymptomatická mikrokrvácení na MR GRE
 • neexistují publikovaná data o riziku TL u pacientů s předchozím  intrakraniálním krvácením
 • riziko závisí na etiologie krvácení
  • např. vysoké riziko u amyloidní angiopatie či cévní malformace
  • menší studie zjistila retrospektivně lehké zvýšení rizika (3%) krvácení u pacientů s mikrokrvácením na MR GRE  [Fiehler, 2007]
Známé mozkové aneuryzma
 • formální kontraindikace IVT
 • dle retrospektivní analýzy jsou asympt. aneuryzmata u pacientů s iCMP rel. častá (5%) , vyšší riziko krvácení však nebylo prokázáno  [Sheth, 2012]
Recentní trauma/operace
 • dle evropských doporučení by měl být odstup 3 měsíce, dle US 14 dní
 • vždy je třeba individuálně dle charakteru operace zvažovat riziko trombolýzy
 • v souborů pacientů trombolyzovaných po předchozích chir. výkonech vč major výkonů bylo riziko krvácení 7%, z toho 3% závažných, riziko je vyšší u recentní výkonů (< 10 dní, OR 10)  [Voelkel, 2017]
Mírný/regredující deficit
 • patří sem:
  • TIA (NIHSS 0)
  • minor stroke (NIHSS 1-4)
  • rapidly improving stroke (zlepšení NIHSS o 4 body)
  • zvláštní syndromy (hemianopsie, Gerstmannův syndrom, iCMP ve VB povodí)
 • dle evropských guidelines je vstupním kritériem NIHSS ≥4
 • až u 50% pacientů s NIHSS 0-6 dojde ke vzniku infarktu, 40% má nepříznivý outcome [Strbian, 2013]
 • v rozhodování o podání tPA mají význam multimodalitní zobrazovací metody
   
 • je doporučeno trombolyzovat:
  • pacienty, kteří mají i přes iniciální zlepšení významný deficit
   • u ~ 1/3 pacientů dojde po iniciálním zlepšení k další progresi a rozvoji  trvalého deficitu [Smith, 2005]   [Smith, 2011]
   • je potenciální prospěch IVT  (i lehký deficit může být obtěžující) a nízké riziko ICH
  • pacienty s regredujícím deficitem, kteří mají perzistující okluzi mozkové tepny
   • ev. iniciální zlepšení je často následováno progresí deficitu
     
 • pokud není TL indikována z důvodu regrese deficitu, je třeba pacienta po celou dobu TL okna pečlivě monitorovat
 • viz také studie PRISMS (2018)
Rozsáhlý infarkt, vysoké NIHSS
 • patří sem:
  • NIHSS > 25
  • přítomnost časných známek ischemie > 1/3 povodí ACM
 • zdá se, že i u této skupiny pacientů může být benefit a nemusí být vyšší riziko krvácení
  • studie s pacienty s NIHSS> 25 neprokázala vyšší riziko krvácení       [MEDSCAPE, 2015]
  • společná analýza studií ECASS, NINDS a Atlantis prokázala profit IVT [Hacke, 2004]
   • je však vyšší riziko špatného výsledného stavu
  • benefit TL prokázán u pacientů s NIHSS > 22 [Frank, 2013]
Gravidita a menses  → viz zde
 
► Wake-Up Stroke (WUS)
 • tvoří 15-25 % všech CMP 
 • dle zobrazovacích vyšetření je předpoklad, že většina z nich vznikne krátce před probuzením
 • velké randomizované studiem zatím nejsou k dispozici, řada menších studií naznačuje bezpečnost a efektivitu IVT
  •  malá studie SAIL-ON (SAfety of Intravenous thromboLytics in Stroke ON Awakening)   [Melville, 2014]
  • data z registru IVT u WUS pacientů [Manawadu, 2012]
    
 • TL přípustná dle českých guidelines, v AHA/ASA 2013 není uvedeno
 • předpokladem je:
  • normální CT mozku či časná ischemie < 1/3 povodí ACM
  • MR mozku s nálezem ischemických změn na DWI bez korelátu ve FLAIR (DWI-FLAIR mismatch)
  • průkaz penumbry na multimodálním CT/MR
 • aktuálně probíhá např. studie WAKE-UP s využitím MR (DWI-FLAIR-mismatch)

Literatura

http://www.medscape.com/viewarticle/779098

http://www.ikta.cz/res/file/seminare/2011-12-21-chomutov/lehky-iktus-intravenozni-trombolyza.pdf

 

TOPlist