AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / REPERFÚZNÍ TERAPIE
Intravenózní trombolýza (IVT)
Aktualizováno 05.04.2019

 
 
AHA/ASA
 
 
Kontraindikace
 • příznaky trvající > 4.5 hodiny  (s výjimkou okluze AB)
  • IVT není v AHA/ASA 2018  doporučena u wake-up stroků (WUS) - rozdíl oproti českým doporučením !!
  • pozn: v r. 2018 publikovány pozitivní studie s CTP a MR DWI / FLAIR mismatchem (viz níže)  [Thomalla, 2018]
 • rozsáhlé  časné známky ischemie (přesný treshold není znám)
 • závažný recentní úraz hlavy < 3 měsíce
 • IVT u pacientů s CMP během posledních 3 měsíců může být škodlivá (III/B-NR) 
 • recentní chirurgický intrakraniální nebo intraspinální výkon (< 3měsíce)
 • předchozí intrakraniální krvácení - IVT je potenciálně škodlivá
 • kontraindikace u pacientů s ICH nebo SAK
 • nádor GIT nebo nedávné krvácení (< 3 týdny) - IVT je potenciálně škodlivá
 • koagulopatie
  • počet krevních destiček <100 000/mm3 ,
  • užívání warfarinu s aktuálním INR > 1.7 
   • do 1,7 lze podat v okně 4.5h, 2 větší studie ani informace z registru téměř  24 tis. pacientů neprokázaly zvýšené riziko krvácení při INR < 1.7  [Xian, 2012]
   • u INR > 1.7 by podání 4F-PCC s následnou trombolýzou mohlo být dle menších studií bezpečné, randomizovaná studie není k dispozici  [Chausson, 2018]
  • aPTT převyšující horní hranici normálních laboratorních hodnot  (>40s)
  • terapeutické dávky LMWH v posledních 24h
  • NOAK s elevací specifických lab. testů  více zde
  • antiagregace vč DAPT není kontraindikací   → viz zde
 • známá infekční endokarditida
 • disekce aortálního oblouku - IVT spojena s rizikem krvácení, podání nedoporučeno
 • intraaxiální tumor - kontraindikován
  • u extraaxiálních lze podat  (nejčastěji meningeomy, neurinomy)
 • TKs > 185 nebo TKd  > 110 mmHg i přes intenzivní i.v. léčbu
 • glykémie < 2.7 mmol/l (50 mg/dl) nebo  > 22 mmol/l (400 mg/dl)
  • hypo- ale i hyperglykémie může vést ke vzniku "stroke mimics"
  • KI neplatí v případě průkazu CMP na CTA/CTP
  • pokud je ale glykémie upravena a deficit přetrvává, pak lze IVT podat - podání IVT u pacient se stroke mimics je relativně bezpečné
 
Další doporučení a upřesnění indikací
 • v čase 3-4.5 lze IVT podat:
  • u pacientů užívajících warfarin i při INR < 1.8 i v čase 3-4.5h
  • u pacientů > 80 let ( studie IST-3 ani metaanalýza 3 studií, které trombolyzovaly pacienty starší 80 let neprokázaly vyšší riziko hemoragických komplikací )
  • u pacientů s předchozím iktem + DM
  • benefit IVT u pacientů s těžkým iktem (NIHSS > 25) je nejistý
 • předchozí deficit / demence - podání IVT je možné
  • je vyšší mortalita, ale ne vyšší riziko ICH  [Karlinski, 2014]
  • zvážit premorbidní stav a kvalitu života, posouzení risk-benefit
 • regredující příznaky - IVT lze podat, pokud přetrvává klinicky významný deficit
  • dle jediné randomizované studie PRISMS (2018) nebyl prokázán benefit IVT u mild stroku bez významnějšího deficitu (" no clear disabling deficit "). Nicméně studie byla předčasně ukončena pro pomalý nábor. Bylo zařazeno  154 (IVT) vs 153 (ASA) pacientů , mRS 0-1 bylo 78 vs 81%, sICH 3 vs 0%
  • aktuálně probíhá studie u mild stroku s tenekteplázou (TEMPO - 2)   - A Randomized Controlled Trial of TNK-tPA Versus Standard of Care for Minor Ischemic Stroke With Proven Occlusion
 • tíže deficitu
  • IVT podat i u mírného, ale invalidizujícího deficitu 
  • IVT lze zvážit i u mírného, neinvalidizujícího deficitu, brát v úvahu risk-benefit , viz také negativní výsledky studie PRISMS u lehkých iktů bez invalidity
 • epi záchvat v úvodu CMP - IVT lze podat, pokud je důvodné podezření, že aktuální deficit není důsledkem postparox stavu (mj. např. průkaz okluze tepny apod.)
 • durální punkce < 7 dní  - podání IVT lze zvážit (AHA/ASA 2018 IIb/C-EO)
 • punkce v nekomprimovatelné oblasti < 7 dní - bezpečnost  IVT nejistá (AHA/ASA 2018 IIb/C-LD)
 • recentní trauma s výjimkou hlavy < 14d - IVT lze zvážit, posoudit risk-benefit
 • velký chirurgický výkon (< 14 dní) - IVT lze zvážit, posoudit risk-benefit
  • v souborů pacientů trombolyzovaných po předchozích chir. výkonech vč major výkonů bylo riziko krvácení 7%, z toho 3% závažných, riziko je vyšší u recentní výkonů (< 10 dní, OR 10)  [Voelkel, 2017]
 • recentní krvácení do GIT nebo urogenitálního traktu (< 21 dní) - podání IVT není doporučeno
  • u starších krvácení lze podání IVT zvážit
 • menstruace a  těhotenství → viz zde
 • extrakraniální disekce karotidy - IVT je relativně bezpečná a pravděpodobně ji lze doporučit
 • intrakraniální disekce - risk-benefit není znám
 • neprasklé IC aneuryzma - dle retrospektivní analýzy jsou asympt. aneuryzmata u pacientů s iCMP rel. častá (5%) , vyšší riziko krvácení však nebylo prokázáno  [Sheth, 2012]
  • aneu < 10 mm - IVT je pravděpodobně bezpečná
  • aneu > 10 mm - bezpečnost IVT nejasná
 • IC malformace - užitečnost a riziko IVT je nejasné, s ohledem na zvýšené reziko krvácení lze zvážit upacientů s těžkým deficitem, kdy benefit léčby převýší její rizika
 • cerebrální micorbleeds (CMBs)
  • při známem počtu CMBs< 10 je podání IVT možné
  • při počtu > 10 je při IVT vyšší riziko ICH, benefit léčby je nejasný, zvážit u těžkého deficitu
 • akutní IM - lze podat IVT  s následnou koronární plastikou
 • recentní IM (< 3m)
  • lze podat non-STEMI 
  • lze podat  u STEMI pravého a dolní stěny, lze zvážit i u STEMI přední levé stěny (IIb/C-LD)
 • další srdeční onemocnění
  • perikarditida - IVT zvážit u těžkého deficitu, konzultovat kardiologa, u lehkého deficitu je benefit nejasný
  • intrakardiální trombus - IVT podat  u těžkého deficitu,  u lehkého deficitu je benefit nejasný
  • myxom a fibroelastom  - IVT zvážit u těžkého deficitu, u lehkého deficitu je benefit nejasný
 • periprocedurální stroke - lze zvážit IVT
 • systémová malignita - profitovat mohou pacienti s přežitím > 6měsící, při absenci jiné kontraindikace související s malignitou (např. koagulopatie, recentní operace apod)
 • drogy - IVT  lze podat u CMP vyvolané v souvislosti s uživáním drog, pokude není jiná KI
 • oftalmologické nemoci - u pacientů s hemoragickou retionoaptií či jinými hemoragickými očními příhodami lze IVT podat, vždy zvážit přínos v.s. riziko postižení visus při komplikacích
 • renální insuficience  (AHA/ASA 2016) - IVT lze podat i u pacientů v terminální fázi vč těch v HD programu za předpokladu normálního APTT
 
 
►  Absolutní kontraindikace
 • známá přecitlivělost na léčebnou nebo na některou z pomocných látek
 • nálezy při zobrazovacím vyšetření
  • IC krvácení
  • jiné příčina neurol. deficitu (tumor, SDH apod)
  • časné známky ischemie >1/3 ACM
 • klinické nálezy
  • podezření na SAK (i v případě negativního CT)
  • akutní vnitřní krvácení
  • nekontrolovatelný systolický TKs> 185 mm Hg/ TKd > 110 mm Hg
   • za nekontrolovatelný TK, se považuje takový stav, kdy i přes adekvátní antihypertenzní léčbu není možno udržet hodnoty TK < 185/110 mm Hg před zahájením IVT
   • jednorázové, bolusové podání antihypertenziv i následná kontinuální aplikace není kontraindikací IVT, pokud je TK < 185/110 mm Hg v době zahájení IVT
 • anamnestické údaje
  • iCMP nebo KC či spinální poranění v posledních 3 měsících u pacientů se závažným reziduálním klinickým nebo radiologickým nálezem
  • IC krvácení v posledních 6 měsících
  • manifestní nebo silné či nebezpečné krvácení v posledních 21 dnech, včetně krvácení do GIT nebo urogenitálního traktu
  • známá hemoragická diatéza
  • známá AVM nebo tepenné aneurysma
  • intrakraniální nebo intraspinální operace v posledních 4 týdnech
  • arteriální punkce na nekomprimovatelném místě v posledních 7 dnech
  • porod v posledních 10 dnech nebo 3. trimestr s iminentním porodem
  • ostatní známé závažné stavy s vysokým rizikem vážného nebo život ohrožujícího krvácení.
 • laboratorní nálezy
  • gly < 2,7 mmol/l
  • INR > 1,7  (i u pacientů, užívajících  kumarinová antikoagulancia)
   • pacienti, kteří užívají warfarin, nemají zvýšené riziko symptomatického intrakraniálního krvácení, pokud INR je pod 1,7
   • užívání warfarinu je absolutní kontraindikací IVT, pokud INR je > 1,7
  • trombocyty < 100 000/μl
  • u pacientů bez známé trombocytopénie je možné zahájit IVT i bez znalosti počtu trombocytů, pokud by jejich stanovení a vyhodnocení vedlo k prodlevě zahájení IVT; při zjištění počtu trombocytů pod 100 000/μl musí být IVT okamžitě ukončena
  • terapie heparinem nebo nízkomolekulárním heparinem (LMWH) v posledních 48 hodinách a se zvýšenou hodnotou aPTT nad horní limit laboratoře
  • abnormní koagulační testy při léčbě novými perorálními antikoagulační léky (NOAK):
   • Dabigatran: hodnota aPTT nad horní limit laboratoře nebo Hemoclot > 50 ng/l
   • Apixaban, rivaroxaban, edoxaban: prodloužený trombinový čas (TT) nebo zvýšená hodnota spefického antiXa dle normy laboratoře.
Relativní kontraindikace

Recentní publikovaná data ukazují, že při pečlivém zvážení individuálních rizik a prospěchu pro výsledný klinický stav je IVT bezpečná a prospěšná i u pacientů s mozkovým infarktem s jednou či více relativními kontraindikacemi (viz komentář níže)

 • neurologický deficit menšího rozsahu s hodnotou NIHSS 1- 4 body nebo rychle se zlepšující klinické příznaky s hodnotou NIHSS < 4 body
  • IVT je akceptována u pacientů, u kterých lze očekávat prospěch z jejího užití (neurologický deficit je funkčně významný a může být příčinou trvalé invalidity nebo snížené soběstačnosti) nebo, u kterých je prokázána akutní okluze intrakraniální tepny
  • pacienty, u kterých není IVT provedena z důvodu rychle se zlepšujícího neurologického deficitu, je žádoucí pravidelně monitorovat s možností podání rt-PA při zhoršení neurologického deficitu v době časového okna pro IVT
 • těžký neurologický deficit s hodnotou NIHSS > 25 bodů u pacientů v časovém okně mezi 3 - 4,5 h od začátku rozvoje příznaků.
  • iCMP s NIHSS > 25 bodů je prediktorem horšího výsledného klinického stavu a je spojena s vyšším rizikem intrakraniálního krvácení
  • metaanalýza studií NINDS, ECASS a Atlantis prokázala benefit IVT i u těchto pacientů
 • glykémie > 22,2 mmol/l
 • epileptický záchvat na počátku rozvoje příznaků a s přetrvávajícím ložiskovým neurologickým deficitem, pokud má tento deficit vztah k akutní mozkové ischémii
  • především při průkazu okluze intrakraniální tepny nebo při nálezu ischémie mozku na sekvencích MR DWI či při vyšetření perfúzní CT
 • předchozí CMP nebo jiné neurologické onemocnění s přetrvávajícím těžkým neurologickým deficitem (mRS > 4)
 • diabetes mellitus (DM)  + předchozí iCMP
  • studie neprokazují, že pacienti s DM a předchozím iktem mají signifikantně horší prognózu a vyšší riziko krvácení než pacienti s DM a bez předchozího iktu
 • infarkt myokardu v posledních 3 měsících.
  • může být vyšší riziko ruptury srdeční stěny se srdeční tamponádou
 • velký chirurgický výkon nebo závažný úraz v posledních 14 dnech
  • povzbudivé výsledky byly referovány v souborů pacientů trombolyzovaných po předchozích chir. výkonech vč major výkonů (riziko krvácení 7%, fatální 3%, riziko je vyšší u recentní výkonů OR 10)  [Voelkel, 2017]
 • nedávná biopsie, punkce větších cév nebo nepřímá srdeční masáž při resuscitaci nejsou kontraindikací IVT, pokud u daného pacienta převažuje léčebný prospěch ve srovnání s možným rizikem závažných komplikací.
 • těhotenství  → viz zde
  • dle publikovaných případů těhotných žen není IVT spojena s vyšším rizikem intrakraniálního krvácení a úmrtí oproti ženám, které nebyly těhotné a neměly kontraindikace IVT
  • při zohlednění míry závažných krvácivých komplikací a vzhledem k faktu, že rt-PA neprochází placentou, není těhotenství absolutní kontraindikací léčby IVT
  • těhotné ženy schopné dát souhlas s podáním IVT mají právo léčbu odmítnout na základě informací, že v publikovaných případech byla zřídka zaznamenána uterinní krvácení a úmrtí plodu
 • intrakraniální tumor
  • málo dat o bezpečnosti IVT
  • může být podána pacientům s extra-axiálními tumory (např. meningeom), nedoporučuje se pacientům s intra-axiálními nebo metastatickými tumory

► Specifické situace

 • věk < 18 let
  • u dětí a dospívajících chybí pro IVT randomizovaná klinická studie
  • recentně publikovaná data naznačují, že tato léčba může být i v této věkové kategorii prospěšná i přes vyšší riziko systémových krvácivých komplikací.
 • pokud doba začátku příznaků není známá nebo je nejasná, protože příznaky byly přítomny při probuzení (wake-up stroke) nebo tento údaj nelze získat (např. při afázii nebo při poruše vědomí), může být IVT provedena na základě nálezu zobrazovacího vyšetření, který svědčí pro trvání ischemie < 4,5h:
  • CT mozku s normálním nálezem nebo s nálezem časných ischemických změn v < 1/3 povodí ACM
  • MR mozku s nálezem ischemických změn na DWI bez korelátu ve FLAIR
  • na základě vyšetření multimodální CT nebo MR
 • předchozí antiagregační léčba včetně duální antiagregace není kontraindikací IVT
 • mozková aneurysmata
  • výsledky menších studií naznačují, že IVT je u těchto pacientů stejně účinná a bezpečná jako u  pacientů bez této kontraindikace
  • léčba IVT nebyla v hodnocených souborech pacientů spojena s vyšším rizikem intrakraniálního krvácení
 • menstruace není absolutní ani relativní kontraindikací IVT
  • dle dostupných publikovaných dat je IVT u menstruujících žen bezpečná  → viz zde
 • TL u pacientů užívajících NOAK  → viz zde
 
 
 • řada pacientů je, zejména ve větších zkušených centrech, léčena navzdory některé z kontraindikací (off-label postup)
 • tato skutečnost je zohledněna i ve výše uvedených guidelines
 • nejčastěji nejsou respektovány tyto kontraindikace:
  • věk >80 let
  • okno 4.5 hodiny
  • mírný či regredující deficit
  • agresivní léčba parenterálními antihypertenzivy k dosažení cílového TK (< 185/110)
  • užívání orálních antikoagulancií
 • vždy nutno pečlivě vážit risk/benefit
► Profylaktická dávka LMWH
 • IVT se jeví bezpečná, není spojena s vyšším rizikem krvácení sICH  [Cooray, 2019]
Duální antiagregace
 • IVT není kontraindikována
Recentní TIA/iCMP
 • jen velmi málo informací, žádné nepochází z randomizovaných studií
 • malá série pacientů s předchozí TIA (<1 měsíc) neprokázala vyšší riziko krvácení či horší outcome po TL   [De Leciñana, 2012]
 • IVT se zdá bezpečná i u pacientů s recentní TIA [Tsivgoulis, 2014]
Dekompenzovaná hypertenze
 • subanalýza studie IST-3  ani další menší studie neprokázaly vyšší riziko krvácení u pacientů léčených agresivně pro hypertenzi   [Martin-Schild, 2008]
 • jiná analýza prokázala vyšší výskyt sICH u pacientů s TK > 185/110, nicméně oproti kontrolám měli lepší výsledný klinický stav (mRS)  [Frank, 2013]
Předchozí IC krvácení a asymptomatická mikrokrvácení na MR GRE
 • neexistují publikovaná data o riziku TL u pacientů s předchozím  intrakraniálním krvácením
 • riziko závisí na etiologie krvácení
  • např. vysoké riziko u amyloidní angiopatie či cévní malformace
  • menší studie zjistila retrospektivně lehké zvýšení rizika (3%) krvácení u pacientů s mikrokrvácením na MR GRE (> 10)  [Fiehler, 2007]
Recentní trauma/operace
 • dle evropských doporučení by měl být odstup 3 měsíce, dle US 14 dní
 • vždy je třeba individuálně dle charakteru operace zvažovat riziko trombolýzy
 • v souborů pacientů trombolyzovaných po předchozích chir. výkonech vč major výkonů bylo riziko krvácení 7%, z toho 3% závažných, riziko je vyšší u recentní výkonů (< 10 dní, OR 10)  [Voelkel, 2017]
Mírný/regredující deficit
 • patří sem:
  • TIA (NIHSS 0)
  • minor stroke (NIHSS 1-4)
  • rapidly improving stroke (zlepšení NIHSS o 4 body)
  • zvláštní syndromy (hemianopsie, Gerstmannův syndrom, iCMP ve VB povodí)
 • až u 50% pacientů s NIHSS 0-6 dojde ke vzniku infarktu, 40% má nepříznivý outcome [Strbian, 2013]
 • v rozhodování o podání tPA mají význam multimodalitní zobrazovací metody
   
 • je doporučeno trombolyzovat:
  • pacienty, kteří mají i přes iniciální zlepšení významný deficit
   • u ~ 1/3 pacientů dojde po iniciálním zlepšení k další progresi a rozvoji  trvalého deficitu [Smith, 2005]   [Smith, 2011]
   • je potenciální prospěch IVT  (i lehký deficit může být obtěžující) a nízké riziko ICH
  • pacienty s regredujícím deficitem, kteří mají perzistující okluzi mozkové tepny
   • ev. iniciální zlepšení je často následováno progresí deficitu
     
 • pokud není TL indikována z důvodu regrese deficitu, je třeba pacienta po celou dobu TL okna pečlivě monitorovat
 • viz také studie PRISMS (2018)
Rozsáhlý infarkt, vysoké NIHSS
 • patří sem:
  • NIHSS > 25
  • přítomnost časných známek ischemie > 1/3 povodí ACM
 • zdá se, že i u této skupiny pacientů může být benefit a nemusí být vyšší riziko krvácení
  • studie s pacienty s NIHSS> 25 neprokázala vyšší riziko krvácení       [MEDSCAPE, 2015]
  • společná analýza studií ECASS, NINDS a Atlantis prokázala profit IVT [Hacke, 2004]
   • je však vyšší riziko špatného výsledného stavu
  • benefit TL prokázán u pacientů s NIHSS > 22 [Frank, 2013]
► Wake-Up Stroke (WUS)
 • odhadem  15-25 % všech CMP, dle zobrazovacích vyšetření je předpoklad, že řada z nich vzniká krátce před probuzením
 • MR DWI/FLAIR mismatch
   • DWI / FLAIR mismatch (DWI pozitivní v <1/3 povodí ACM, FLAIR ještě negativní)
   • n=503  ( 254 tPA vs 249 placebo)
   • dobrý outcome 53.3 vs 41.8 (placebo), median mRS/3m  1 vs 2
   • mortalita 4.1% vs 1.2%, sICH 2% vs 0.4%
  • MR WITNESS
   • DWI / FLAIR mismatch (DWI pozitivní, FLAIR ještě negativní)
   • podání IVT do 4.5 hodiny od zjištění příznaků
   • n = 80,   sICH 1.25%  (dle definice ECASS III  → viz zde)
 • CT perfúzní mismatch 4.5-9 h
   • CTP systém RAPID
    • mismatch > 1.2, absolutní rozdíl > 10 ml
    • core < 70 ml (CT-CBF)
   • tPA vs. placebo v čase 4.5-9h
   • primární outcome mRS 0-1 /3m : RR 44%
   • sICH 6% (tPA) vs 1% (placebo), mortalita 12% (tPA) vs 9% (placebo)
 • IVT přípustná dle českých guidelines, v AHA/ASA 2018 IVT nedoporučena
 • předpokladem je:
  • průkaz penumbry na multimodálním CT (dle studie EXTEND)
  • MR mozku s nálezem ischemických změn na DWI bez korelátu ve FLAIR (DWI-FLAIR mismatch) - odpovídá studii WAKE-UP
  • normální CT mozku či časná ischemie < 1/3 povodí ACM
TOPlist