AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / REPERFÚZNÍ TERAPIE
Chirurgické výkony v akutním stádiu
ischemické CMP

 
Emergentní CEA (< 24h)
 • není k dispozici dostatek dat o efektivitě metody (AHA/ASA 2013 IIb/B)
 • operační riziko u neurologicky nestabilního pacienta je zvýšeno, byly však publikovány menší práce s dobrými výsledky  [Curtze, 2011]   
 • lze zvážit u:
  • crescendo TIA / stroke in evolution s počátečním lehkým deficitem a malou ischemií na CT/MR na podkladě těsné stenózy či trombotické okluze ACI s předpokládaným  hypoperfúzním mechanismem iCMP [Gorlitzer, 2009]    [Gajin, 2013]
   • indikaci CEA podporuje absence současné intrakraniální okluze, nález nízkých toků v ACM a vyčerpána VMR na TCCD a/nebo výrazný MR DWI/PWI mismatch
   • okluze ACI při absenci intrakraniální okluze není vhodná k endovaskulárnímu řešení pro  vysoké riziko intrakraniální embolizace během výkonu
  • akutní revize při trombóze ACI po CEA (při absenci intrakraniální trombembolické okluze)
 • akutnost okluze ACI lze posoudit pomocí neurosonologie    [Herzig, 2011]
   
 • při současné těsné stenose či okluzi ACI a intrakraniální okluzi zvážit endovaskulární ošetření karotidy pomocí PTA/STNT s navazující intrakraniální trombektomií (AHA/ASA 2013 IIb/C) 
 
Emergentní EC-IC bypass
 • není prokázána efektivita a bezpečnost metody
 • přednost mají endovaskulární metody
 
TOPlist