AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / REPERFÚZNÍ TERAPIE
Chirurgické výkony v akutním stádiu
ischemické CMP

 
Emergentní CEA (< 24h)
 • není k dispozici dostatek dat o efektivitě metody (AHA/ASA 2013 IIb/B)
 • operační riziko u neurologicky nestabilního pacienta je zvýšeno, byly však publikovány menší práce s dobrými výsledky  [Curtze, 2011]   
 • lze zvážit u:
  • crescendo TIA / stroke in evolution s počátečním lehkým deficitem a malou ischemií na CT/MR na podkladě těsné stenózy či trombotické okluze ACI s předpokládaným  hypoperfúzním mechanismem iCMP a absencí IC okluze  [Gorlitzer, 2009]  [Gajin, 2013]
   • indikaci CEA podporuje nález nízkých toků v ACM a vyčerpaná VMR na TCCD a/nebo výrazný MR DWI/PWI mismatch
  • akutní revize při trombóze ACI po CEA (při absenci intrakraniální trombembolické okluze)
 • akutnost okluze ACI lze posoudit pomocí neurosonologie    [Herzig, 2011]
   
 • při současné těsné stenose či okluzi ACI a intrakraniální okluzi indikovat endovaskulární léčbu (při splnění příslušných kritérií)  
 
Emergentní EC-IC bypass
 • není prokázána efektivita a bezpečnost metody
 • přednost mají endovaskulární metody
 
TOPlist