Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / REPERFÚZNÍ TERAPIE
Intraarteriální trombolýza (IAT)
Aktualizováno 30.04.2018
 
 
 • aplikace trombolytika katetrem přímo do místa okluze
 • randomizované studie pouze s prourokinázou (r-proUK)
    MELT  The Middle Cerebral Artery Embolism Local Fibrinolytic Intervention Trial)  
    PROACT II  (Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism)
 • v klinické praxi je na základě extrapolace výsledků studií s r-proUK používána altepláza (tPA) 
  • dávkování není standardizováno
  • udává se od 22-69mg  [Qureshi, 2000]  [Hassan, 2012] 
  • ve studii SYNTHESIS  bylo podáváno dokonce 0.9 mg/kg
 
 • stejné jako u mechanické rekanalizace
 • v současnosti je preferována MT,  IAT lze provést např. pokud je trombus pro mechanickou rekanalizaci nedostupný (extrémní kinking apod)
 
AHA/ASA Guidelines 2015
 • IAT lze provést u pečlivě selektovaných pacientů s iCMP s významným deficitem a okluzí ACM trvající < 6 hodin (I/B-R)
 • optimální dávka IA tPA není známa a tPA není FDA schválena k IA aplikaci, proto je preferována mechanická rekanalizace
 

 Mimo běžné kontraindikace trombolýzy :

 • arteriální disekce
 • proximální (většinou karotická) stenosa nebo výrazné vinutí znemožňující zavedení mikrokatetru k místu postižení (ev. lze v akutní fázi ošetřit PTA bez STNT)
 • absence okluze
 • rozsáhlé čásné známky ischemie na CT / chybění penumbry na CT perfúzi
 
55ti letá pacientka s mozkovým infarktem ve VB povodí, klinicky postupná progrese poruchy vědomí na úroveň soporu až semikomatu, kvaduparéza s pravostrannou akcentací, kmenová symptomatologie, NIHSS 27. Dle angiografie prokázán trombotický uzávěr proximální a.basilaris v místě odstupu pravé AICA a jejích distálních větví. Lokální trombolýza zahájena 420 minut od vzniku příznaků, během hodiny postupně rekanalizována celá a.basilaris. Po zákroku přetrvávají její nerovné kontury, přetrvává drobný trombembolický defekt náplně v SCA vpravo asi 2 cm po odstupu a v odstupu PCA vlevo. Po 3 měsících od příhody NIHSS 4. Na kontrolním CT mozku zobrazena  ischemie v pontu vpravo a v mozečkové hemisféře vlevo (4,5)
 
TOPlist