Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP
Angiografický grading cerebrální revaskularizace
 
 
 • jednotná klasifikace, sloužící k hodnocení výsledků léčby chybí
 • optimální klasifikace by měla být jednoduchá, mít vysokou míru reprodukovatelnosti a měla by korelovat s klinickým výsledkem
 
Revaskularizace
     
Rekanalizace    
   
    Anterográdní reperfúze
 
 
 • revaskularizace je širší pojem a zahrnuje všechny metody zlepšující průtok krve:
  • rekanalizaci (lokální zprůchodnění okluze)
  • anterográdní reperfúzi periferního řečiště
 • rekanalizace a reperfúze jsou si blízké, ale nejsou totožné
  • rekanalizace neznamená automaticky reperfúzi (např. u periferní embolizace)
 • reperfúze je lepším markerem revaskularizace, neboť zohledňuje stav tkáně a má tak bližší vztah k výslednému klinickému stavu
 • na druhou stranu kvantifikace rekanalizace je důležitým parametrem efektu intervence
 • na konci  každé intervence by měla být zhodnocena rekanalizace (škálou AOL) a reperfúze (škalou mTICI)
  • úspěšná intervence:  mTICI 2b-3 a AOL 2-3
 
Thrombolysis in Myocardial Ischemia Scale (TIMI)
 • existují různé variace, nejednotné hodnocení
Thrombolysis in Myocardial Ischemia Scale (TIMI) 
Grade Průchod kontrastní látky při DSA
0 bez anterográdního toku za okluzí (bez perfúze)
1 minimální průnik kontrastu za okluzi,  není plnění periferních větví (penetrace bez perfúze)
2 zpomalené tok s kompletní náplní distálních M2 větví (parciální perfúze)
3 Normální tok s plněním M3 a M4 (kompletní perfúze)
 
Thrombolysis In Cerebral Infarction (TICI)   [Higashida, 2003]
 • lepší reprodukovatelnost oproti TIMI, navíc přesně specifikuje rozsah tkáňové perfúze
 • existuje varianta modified TICI (mTICI), kde 2a je definována jako plnění 1/2 teritoria [Khatri, 2008]
  • mTICI má lepší reprodukovatelnost i prediktivní hodnotu než TICI [Yoo, 2013]
Modified Thrombolysis In Cerebral Infarction (mTICI) 
Grade Průchod kontrastní látky při DSA
0 bez anterográdního toku
1 průnik kontrastu za okluzi, minimální či silně zpomalené plnění periferních větví
2a parciální plnění (<1/2) teritoria okludované tepny
2b plnění > 1/2 teritoria okludované tepny
3 normální perfúze, absence viditelné okluze v periferních tepnách
 

 • hodnocení efektu terapeutické intervence na cílovou lézi (target arterial lesion - TAL)
 • nehodnotí přímo distální perfúzi, ale i tak může poskytnout prognostickou informaci (reziduální stenóza zvyšuje riziko reokluze či distální embolizace)
AOL  [Broderick, 2013]
 • existuje dobrý souhlas AOL a mTICI i jejich dobrá schopnost předvídat výsledný stav
 • je problém s hodnocením target lesion - TAL
  • např. tandemové léze ACI+ACM1 - rekanalizace sifonu při trvající okluzi M1 může dát odlišné hodnocení - AOL 3 / mTICI 0
  • je třeba spíše hodnotit celý trombus (problém s určením distálního konce)
 • problém s odlišením parciální rekanalizace od AS stenózy
The Arterial Occlusive Lesion (AOL)
0 bez rekanalizace
1 Inkompletní / parciální rekanalizace bez distálního průtoku
2 Inkompletní / parciální rekanalizace s jakýmkoliv distálním průtokem
3 Kompletní rekanalizace s jakýmkoliv distálním průtokem
 
Definice
 • nejproximálnější část intrakraniální okluze
  • s výjimkou izolované okluze extrakraniální tepny (např. ACI s distální hypoperfúzí)
 • při kombinované okluzi cervikálního úseku ACI + ACM1 je cílovou tepnou ACM
Klasifikace okluzí jednotlivých tepen
 • ACI
  • T okluze (terminální ACI+M1+A1)  
  • L okluze (terminální ACI+M1)
  • izolovaná okluze terminální ACI
 • ACM
  • M1
   • proximální s okluzí LSA
   • distální bez okluze LSA
  • M2

 
 • teritorium uzavřené tepny, u kterého chybí anterográdní perfúze
 • do TDT se počítá i oblast opacifikovaná retrográdně z piálních kolaterál
 • např. u okluzí terminální ACI je TDT povodí ACA i ACM
  • pokud AG vyšetření prokáže zásobení ACA přes ACoA z druhé strany, pak je TDT pouze povodí ACM
 
TOPlist