PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY
Hyperkoagulační stavy a jiné
hematologické poruchy

Aktualizováno 14.10.2013
 
 
 
 
 • získané autoimunitní onemocnění
 • diagnóza je postavena na kombinaci klinických příznaků s perzistující přítomností antifosfolipidových protilátek
 
 I. Primární APS
 II. Sekundární APS
 • kolagenózy (SLE, RA)
 • systémová onemocnění
  • DM, Crohnova choroba, autoimunitní thyreoiditis
 • maligní onemocnění
  • karcinomy např. plic, leukemie a lymfomy, paraproteinemie
 • exotoxické postižení
  • medikamenty (HAK), drogy
 • infekce
  • HIV, malárie, lues
 • selhání a ledvin a posttransplantační syndromy
 
Klinický obraz
  
 
Neurologické příznaky
 • amaurosis fugax
 • okluze retinálních arterií a žil
 • TIA a mozkový infarkt (trombembolické etiologie)
 • transverzální myelitis (u pacientů se SLE)
 • trombóza žil a splavů
 • demence
 • epileptické záchvaty
 • migréna
 
Patologické stavy v těhotenství
 • opakované časné potraty
 • nevysvětlitelná úmrtí plodu v 2. a 3. trimestru
 • těžká preeklampsie
 • chorea gravidarum
 • těžké poruchy růstu plodu
 Ostatní příznaky
 • plicní hypertenze
 • arteriální a venozní trombozy v cévách různých kalibrů  a/nebo plicní embolizace
 • livedo reticularis
 • vegetace na srdečních chlopních
 • autoimunitní trombocytopenie
 • autoimunitní hemolytická anémie
 • vzácná mikroangiopatická forma může vést k fatálnímu multiorgánovému selhání
 • SLE
Laboratorní diagnostika

Hlavními typy antifosfolipidových protilátek jsou:

   lupus anticoagulans (LA)
   antikardiolipinové protilátky (ACLA) 
   anti-β2-glykoprotein I (anti-β2GPI)

 • nejvyšší prediktivní hodnotu pro vznik trombózy má detekce LA, současná přítomnost ACLA a anti-β2GPI riziko dále zvyšuje
 • odběr je třeba provést před nasazením či po vysazení heparinu / warfarinu
  • např. po 3 měsících na krátkou dobu warfarin vysadit a provést odběr
  • profylaktická dávka LMWH výsledek odběru neovlivní
 • u pacientek s patologií v těhotenství je doporučeno testování mimo těhotenství
 • samotný nález těchto protilátek, zejména v nízkém titru, je značně nespecifický a  není mož­no na něm stavět diagnózu
 • u antifosfolipidového syn­dromu by protilátky měly dosahovat vysokých titrů a měly by se prokazovat opakovaně (  minimální odstup 3 měsíce)
   
 • testování asymptomatických jedinců na přítomnost antifosfolipidových protilátek se nedoporučuje, i při pozitivním nálezu protilátek není primární tromboprofylaxe indikována (AHA/ASA 2010 III/B)
 • není doporučeno ani rutinní testování jedinců s TIA/iCMP,  pokud nemají další příznaky APS a mají ev. jiné vysvětlení etiologie iktu (AHA/ASA 2014 III/C)
►Zobrazovací metody
 • CT+CTA, MR+MRA, SPECT
  • poruchy regionál­ního krevního průtoku
  • infarkty, abnormity v bílé hmotě
  • kortikální atrofie
  • trombóza sinů
  • okluze či stenóza tepen
 
 I. Klinická kritéria
1. Trombóza - 1 nebo více epizod arteriální či venózní trombózy

2. Patologie v těhotenství

 • 1 nebo více potratů po 10 týdnu u morfologicky normáln ího plodu
 • 1 nebo více předčasných porodů (před 34 týdnem) kvůli pre-/eklampsii či placentární insuficienci
 • 3 a více potratů v prvních 10.týdnech
 II. Laboratorní kritéria
1. LA v plazmě při 2 a více odběrech s odstupem minimálně 12 týdnů
2. ACLA IgG /nebo IgM při 2 a více odběrech s odstupem minimálně 12 týdnů (titr > 40GPL)
3. Anti-β2-GPI protilátky  IgG a/nebo IgM při 2 a více odběrech s odstupem minimálně 12 týdnů
 Antifosfolipidový syndrom je přítomen, pokud je přítomno alespoň jedno klinické a jedno laboratorní 
 kritérium
 
► Primární tromboprofylaxe
 • testování asymptomatických jedinců ani primární tromboprofylaxe nejsou doporučovány

► Sekundární prevence iCMP

 • rozhodnutí o antiagregační či antikoagulační terapii je individuální s ohledem na riziko trombotických komplikací
  • dle titru a typu detekovaných protilátek
  • dle rozsahu ev. četnosti trombotických příhod a jejich lokalizace
 • dle randomizované studie APASS  nebyl statisticky významný rozdíl mezi ASA a nízkodávkovaným warfarinem s INR 1.5-2.8)
  • v této studii však bylo jen minimum pacientů s vysokými titry LA a ACLA
    
 • u pacientů s nízkými titry protilátek , kteří nesplňují kritéria APS je doporučována antiagregační terapie (AHA/ASA 2014 I/B)
 • u pacientů s opakovaně vysokými titry, kteří splňují kritéria APS  je spíše zahájit antikoagulační léčbu  (AHA/ASA 2014 IIb/C) 
  • warfarin - u arteriálních trombóz preferován
  • NOAK - nejsou data, ev. preferovat léky s dávkováním 2xdenně  [Moll,2018]
 • alternativou by mohla být i duální antiagregační terapie (DAPT)  ASA + clopidogrel  [Ohnishi, 2019]

► Terapie žilní trombózy u APS

 • dlouhodobě WARFARIN s INR 2.5-3
 • NOAK
  • rivaroxaban - dle studie TRAPS horší výsledky než warfarin

► Postup u těhotných žen s APS

 • pacientky s APS bez anamnézy trombózy a potratů: nejasné, lze  LWMH ev. LMWH+ASA
 • pacientky s APS + rekurentní potraty (≥3):  LMWH (CLEXANE) + ANOPYRIN 50mg
  • léčbu zahájit co nejdříve po zjištění těhotenství
 • pacientky s APS + anamnéza preeklampsie-eklampsie: ANOPYRIN 50mg denně
 • pacientky s APS + předchozí trombózou:  LMWH jako tromboprofylaxi
 • poporodní tromboprofylaxe :
  • 6 týdnů u pacientek s předchozí trombózou
  • 7 dní u ostatních pacientek
 
TOPlist