PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY
Arteriální hypertenze

 

Hypertenze starších osob
 • TK měřit vsedě i vstoje za účelem detekce ortostatické hypotenze
 • cílový TK je < 140/90 mm Hg
 • léčbu zahájit nižšími dávkami antihypertenziv a TK snižovat pomalu
 • při výběru preparátu respektovat přítomnost dalších onemocnění
 • nepoužívat léky, které mohou vést k posturální hypotenzi (periferní adrenergní blokátory. vysoké dávky diuretik apod.) a léky, které mohou zhoršovat kognitivní funkce (centrálně působící α2-agonisté)
Chronická cerebrovaskulární onemocnění
 
Primární a sekundární prevence CMP
 • terapie vede k významnému snížení rizika recidiv CMP
 • léčba je indikována u hypertenze i vysokého normálního TK - cílový TK ≤ 135/85 mm Hg (u DM 130/80 mmHg)
 • nejvíce dat ze studií s ACEI a AT1-blokátory, které byly podávány současně nebo navíc k diuretikům a standardní antihypertenzní léčbě
Vaskulární kognitivní poruchy
 • antihypertenzní léčba zpomaluje jejich rozvoj (nejvíce evidence je pro dihydropyridinové BKK, ACE-I a AT1-blokátory)
Diabetes mellitus
 • důsledná nefarmakologická opatření
 • TK  ≤ 130/80 mm Hg
 • preference ACEI nebo AT1-blokátorů, často je nutná kombinační terapie
 • mikroalbuminurie je indikací pro terapii blokátory RAS (ACEI, AT1-blokátory) bez ohledu na hodnoty TK
Metabolický syndrom
 • intenzivní nefarmakologická opatření 
 • základem je blokáda systému RAS (ACEI, AT1-blokátory), dále jsou vhodné BKK, ev. i diuretika v menších dávkách
Nefropatie
 • cílem léčby je nejen snížení TK, ale i snížení proteinurie
 • cílové hodnoty TK  ≤ 130/80 mm Hg
 • léčba je indikována nejen u arteriální hypertenze, ale i u vysokého normálního krevního tlaku
 • základem jsou blokátory RAS (ACEI nebo AT1-blokátory) nebo i jejich kombinace
 • při poklesu glomerulární filtrace (GF) ≤ 60 ml/min/1,73 m2 (≤ 1,3 ml/s/1,73m2) jsou thiazidová diuretika často neúčinná, nutno je zaměnit za kličková diuretika anebo k thiazidovým diuretikům přidat kličková diuretika
ICHS a srdeční selhání

Akutní IM
 • po IM časné podávání BB, ACEI nebo  AT1-blokátorů snižuje riziko recidivy IM a úmrtí
 • TK jsou ≤ 130/80 mm Hg.
Chronická ICHS, sy AP
 • BB a dlouhodobě působící BKK
Chronické srdeční selhání
 • ACE-I nebo AT1-blokátory, BB, thiazidová či kličková diuretika a blokátory aldosteronových receptorů (spironolakton, event. eplerenon)
 • BKK (jen dihydropyridiny - amlodipin nebo felodipin dle evidence) by měly být podávány u srdečního selhání jen v případě závažné hypertenze či angíny pectoris
Fibrilace síní
 • hypertrofie LKS a dilatace levé síně jsou nezávislými rizikovými faktory vzniku fisi
 • kontrola TK je důležitá u nemocných s chronickou antikoagulační léčbou s ohledem na snížení rizika intraceberálního a extracerebrálního krvácení.
 • u permanentní fibrilace síní jsou preferované BB nebo nondihydropyridinové BKK (verapamil, event. diltiazem).
Rezistentní hypertenze
 • TK ≥ 140/90 mm Hg navzdory podávání nejméně trojkombinace antihypertenziv včetně diuretik v adekvátních dávkách
 • nejčastěji je rezistence na léčbu vyvolána špatnou compliancí/adherencí k léčbě, obezitou, sekundární hypertenzí včetně obstrukční spánkové apnoe, současným podáváním léků zvyšujících TK, expanzí volumu v důsledku renální insuficience či vysokého přívodu soli
Hypertenze v těhotenství
 • TKs ≥ 140/90 mm Hg - vhodné doplnit domácí měření TK nebo 24-hod. monitorování TK
 • může se jednat o
  • hypertenzi pokračující v těhotenství z dřívější doby (tzv. pre-existující hypertenzi)
  • gestační hypertenzi, která se objevuje obvykle po 20. týdnu těhotenství a buď je (tzv. preeklampsie) nebo není provázena proteinurií
  • může být i kombinace preexistující hypertenze s nasedají preeklampsií
 • krátká hospitalizace může být zapotřebí pro diagnózu a vyloučení těžké gestační hypertenze (preeklampsie), kde jediným účinným léčebným prostředkem je porod
   
 • prahovou hodnotou pro zahájení antihypertenzní léčby jsou hodnoty 140/90 mm Hg u žen s gestační hypertenzí (s proteinurií nebo bez ní) nebo s gestační hypertenzí naroubovanou na pre-existující hypertenzi, nebo s hypertenzí provázenou subklinickými známkami orgánového poškození nebo symptomy (bolest v epigastriu, poruchy vidění nebo silné bolesti hlavy) v kterékoli fázi těhotenství.
 • v ostatních případech zahajovat medikamentózní při TK > 150/95 mmHg
  Antihypertenziva v těhotenství
 • lékem 1.volby methyldopa (DOPEGYT, tbl. 250 mg) 125-250mg 3xdenně  
 • lék 2.volby BB bez ISA - metoprolol (VASOCARDIN) 25-50mg 3xdenně
  • lze bezpečně podávat v pozdější fázi těhotenství
 • BKK považovány za bezpečné - nifedipin (CORDIPIN) 5-10 mg k akutnímu snížení TK
 • diuretika
  • nejsou doporučena u gestační hypertenze s proteinurií
 • ACEI a AT-1 blokátory (sartany) jsou v těhotenství kontraindikovány
 • cave hypotenze při současném podávání magnesium sulfátu (používaný k prevenci a léčbě křečí)
 • preventivní podávání nízkých dávek aspirinu (50-80 mg denně) se doporučuje u žen s vysokým rizikem rozvoje gestační hypertenze (tj. s anamnézou preeklampsie do 28. týdne těhotenství)
   
 • nemocné s preeklampsií a jejími komplikacemi hospitalizujeme a monitorujeme
 • hrozící známky komplikací:
  • TK> 160/110 mm Hg
  • bolesti hlavy
  • poruchy visu, krvácení do sítnice, exsudáty a edém papily
  • proteinurie 0,2-2,0 g/24 h
  • zvyšování kreatininu v plazmě
  • hyperurikemie.
  • pokles destiček pod 200 000/μl
  • zvýšní jaterních enzymů (ALT, AST)
Hypertenze a laktace
 • všechna antihypertenziva se vylučují do mateřského mléka
 • většina se vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích, výjimku představuje propranolol a nifedipin
 • ženy s anamnézou gestační hypertenze mají vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění v pozdější fázi života, a měly by proto být pravidelně sledovány
TOPlist