Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY
Arteriální hypertenze
Aktualizace 12.6.2018
 
   
 
 Definice a klasifikace kategorií TK (v mm Hg) dle AHA/ASA 2017
 Kategorie TKs (mmHg) TKd (mm Hg)
 Normální < 120 < 80
 Zvýšený    120-129     < 80
 Hypertenze 1 st. 130-139 80-89
 Hypertenze 2. st ≥ 140 ≥ 90
 
 
 Etiopatogenetická klasifikace
  Esenciální hypertenze
  Sekundární hypertenze (5-10%)
 • odlišení EH je důležité pro možnosti specifické léčby
 • výskyt vyšší u závažné hypertenze, u náhlého zhoršení nebo náhlého začátku závažné hypertenze, u rezistence na léčbu nebo při přítomnosti klinických a laboratorních známek naznačujících možnost sekundární příčiny hypertenze
 • příčiny:
  • endokrinní 
   • primární hyperaldosteronismus
   • Cushingův syndrom
   • feochromocytom
   • hyper- a i hypotyreosa
  • renální onemocnění
   • DM nefropatie
   • chronické TI nefritidy
   • renovaskulární hypertenze
  • hypertenze u sy spánkové apnoe
  • hypertenze vyvolaná léky
   • kortikosteroidy
   • imunosupresiva
   • antidepresiva, atypická antipsychotika
   • NSAID
   • HAK
   • alkohol a drogy
   • kofein
  • koarktace aorty
  • neurogenní příčiny
 

Měření TK u lékaře
 • auskultační metoda měření je považována za přesnější ve srovnání s oscilometrickým způsobem
  • validizované digitální bezrtuťové auskultačni tonometry 
  • validizované digitální tonometry měřící na oscilometrickém principu
  • digitální přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou z důvodu značné nepřesnosti doporučovány
 • měřit u sedícího pacienta po 5-10ti minutovém uklidnění
 • na paži s volně podloženým předloktím ve výši srdce
 • při první návštěvě pacienta měřit TK na obou pažích
   
 • je nutná přiměřeně široká a dlouhá manžeta
  • obvod paže < 33 cm - manžeta 12 cm
  • obvod paže 33-41 cm - manžeta  15 cm
  • obvod paže > 41 cm - manžeta 18 cm
 • diastolický krevní tlak odečítat při vymizení ozev (V. fáze Korotkovových fenoménů).
  • u pacientů s vysokým minutovým objemem srdečním nebo s periferní vazodilatací jsou Korotkovovy fenomény někdy slyšitelné ažk 0 mm Hg (tzv. fenomén nekonečného tónu). Za těchto situací odečítáme diastolický TK jako IV. fázi  Korotkovových fenoménů (náhlé zeslabení ozev).
 • měřít 3x, zapsat průměr z 2. a 3. měření
 • občas měřit na obou horních končetinách, relevantní je nález na končetině s vyšším TK
 • měření TK ve stoje je důležité u starších nemocných a diabetiků s hypertenzí pro častější možnost ortostatické hypotenze
  • měření vestoje provádíme po 1, resp. 5 min vzpřímené polohy
  • manžeta s tonometrem by měla být v úrovni srdce a paže podepřena jako při měření vsedě
Holterovské monitorování TK (ABPM)

Indikace TK Holtera

 • zvýšená variabilita TK
 • diskrepance mezi TK doma a u lékaře (fenomén bílého pláště
 • maskovaná hypertenze - vyšší TK doma a normální hodnoty TK u lékaře
 • rezistence k léčbě
 • podezření na epizody hypotenze (zejména u starších a diabetiků)
 • zvýšení TK v těhotenství a podezření na eklampsii

Jako normální TK se udává:

 • 24 hodinový průměr ≤ 130/80 mm Hg
 • denní průměr ≤135/85 mm Hg
 • noční průměr TK ≤ 120/70 mm Hg
Domácí měření (HBPM)
 • zlepšuje spolupráci  pacienta při léčbě a omezuje vliv syndromu bílého pláště, odhalí kolísání TK během dne
 • technika měření:
  • před měřením klid 5-10 minut + bez větší fyzické aktivity 30 minut před měřením
  • sedět vzpřímeně, nohy na podlaze, nezkřížené
  • paže podepřená např. na stole ve výši srdce
  • 2 měření s odstupem 1 minuty, ráno a večerě
  • výsledky zapisovat do TK deníku
 
U všech hypertoniků U některých skupin
anamnéza, fyzikální vyšetření domácí měření TK, TK holter
TK vsedě (na obou HKK při 1 .vyšetření) ABI
moč+sediment proteinurie
mikroalbuminurie (MA)
 - u DM, těhotných
 - věk < 30 let
mikroalbuminurie (MA)
Na, K, kreat., urea, glykémie/S ECHO srdce
krevní obraz UZ karotid
vypočtená glomerulární filtrace oční pozadí
lipidové spektrum oGTT (při lačné glykemii > 5,6 mmol/l)
EKG  

 

 • obecnou zásadou jej snížit pod hodnotu 140/90 mmHg u všech pacientů s hypertenzí a pokud nemocný toleruje nižší hodnoty TK, lze léčbu ponechat.
  • cílová hodnota u zvlášť rizikových osob ~ 130/80 mmHg
  • ve vyšším věku bude vhodnější snižovat TK na hodnoty kolem 135-139/85-89 mmHg.
   Indikace k farmakoterapii
 • existují rozdíly mezi ACC/AHA 2017 a ESC guidelines 2018
 ACC/AHA 2017
 • léčba hypertenze je v sek. prevenci CMP a po ICH doporučena při TK 130/80 mmHg (AHA/ASA 2017  I/A)
 • v primární prevenci při TK 130/80 mmHg u pacientů s ASCVD ≥ 10% / 10 let  (AHA/ASA 2017  I/A)
 • v primární prevenci při TK 140/90 mmHg u pacientů s ASCVD < 10% / 10 let  (AHA/ASA 2017  I/C)
   
 • u nemocných se stenookluzivním postižením karotid či pokročilou arteriolopatií snižovat TK pozvolna a opatrně pro vyšší riziko hypoperfúze při systémové hypotenzi, cílový TK je často individuální
 • u izolované systolické hypertenze starších osob dosažení TKs < 140 mm Hg, tlak snižovat pozvolna nižšími dávkami antihypertenzív. Někdy u nemocných s výraznější systolickou hypertenzí nelze cílových hodnot TKs dosáhnout
ESC 2018
 • TK 130-139/85-89 mmHg je považován za normální vyšší TK
 • ve věku > 65 let je cílem TK do 140/90 mmHg
 • ve věku < 65 let je cílem TK do 130/80 mm Hg
 
   Nefarmakologická léčba
 • nekouřit
 • snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou
 • dostatečná tělesná aktivita (30-45 min. 3x-4x týdně)
 • snížení nadměrné konzumace alkoholu (u mužů do 30 g/den, u žen do 20 g/den)
 • omezení příjmu soli do 5-6 g/den (v sekundární prevenci až na 2.4 či 1.5 g/d)
 • zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a snížení celkového příjmu tuků, zejména nasycených
 • omezení léků podporujících retenci sodíku a vody (NSAF,  sympatomimetika, kortikoidy u citlivých žen event. steroidní antikoncepce)
   Farmakoterapie
 • preferovat léky s 24h účinností , přičemž na konci tohoto intervalu by měl antihypertenzní efekt být minimálně 50% proti maximálními účinku (T/P ratio)  (ranní vzestup TK v přímé souvislosti s výskytem KV příhod)
 • pro většinu hypertoniků je vhodnější kombinovaná léčba, která snižuje riziko iktu významněji (studie HOPE, PROGRESS)

⇒ přehled perorálních antihypertenziv zde

 • ACE-inhibitory (ACEI)
 • blokátory AT1 receptorů (sartany)
 • dlouhodobě působící Ca-blokátor (BKK)
  • dihydropyridinového typu
  • verapamil, diltiazem
 • diuretika
  • thiazidová, kličková, kalium šetřící
 • betablokátory (BB)
Pro tyto skupiny antihypertenziv existuje dostatek důkazů o snížení kardio- a cerebrovaskulární mortality
 
 • alfa-blokátory
 • centrálně působící látky
Chybí důkazy o příznivém ovlivnění KV mortality, tyto léky používáme výhradně pro kombinační léčbu
 
 
   Kombinace antihypertenziv
 • kombinační léčba hypertenze je v popředí z důvodu vyšší účinnosti i lepší snášenlivosti
  • při monoterapii  je cílových hodnot dosaženo jen u 20-30 % pacientů
  • nedosáhneme-li normalizace TK monoterapií, je vhodnější kombinovat lék s antihypertenzívem jiné třídy než zvyšováním dávky monoterapie (zvýšení dávky navíc často vede ke vzniku nežádoucích účinků léku)
  • hlavní předností monoterapie je, že se podává jediné antihypertenzivum, účinnost i nežádoucí účinky lze tedy připisovat konkrétnímu léčivu
 • je doporučena iniciálně u pacientů s TKs > 160mm Hg  nebo TKd > 100 mm Hg a dále u osob s vysokým KV rizikem
 • u většiny hypertoniků lze dosáhnout efektivní kontroly tlaku kombinací 2-3 antihypertenziv
  • kombinace lékových skupin vede k účinnější kontrole TK než zdvojnásobení dávky jediného preparátu, které navíc často vede ke vzniku NÚ
  • až 20% pacientů vyžaduje minimálně 3 kombinaci
 • předpoklad účinné kombinované léčby: léčiva s podobnou délkou antihypertenzního efektu a ideálně rozdílným mechanismem účinku s aditivním vlivem na snížení TK bez současného zvýšení incidence nežádoucích účinků
Dvojkombinace
 • výhody fixní dvojkombinace:
  • zlepšení compliance pacienta k léčbě, lepší snášenlivost i účinnost, nižší cena
  • využívány jsou léky s 24h působením a podáváním 1xdenně
  • kontrola hypertenze je kontinuální
  • riziko koronární příhody i cévní mozkové příhody je nejvíce vyjádřeno v ranních hodinách (snaha zabránit rannímu vzestupu TK)
 • u závažné hypertenze podávat > 2 léky, součástí trojkombinací by mělo být vždy diuretikum
   
 • dvojkombinace 1.volby je ACEI+BKK (studie ACCOMPLISH, ASCOT )
  • obě složky mají vazodilatační účinek, což výhodné u starších hypertoniků se zvýšenou periferní rezistencí s endoteliální dysfunkcí, s aterosklerotickým postižením a sníženou cévní poddajností
  • kombinace ACEI+BKK je dle studie ASCOT-BPLA výhodnější než kombinace klasických antihypertenzív (např. BB+diuretikum)
  • dle studie ACCOMPLISH je kombinace ACEI+BKK lepší než kombinace ACEI+hydrochlorthiazidu   
  • při nesnášenlivosti ACEI lze zvolit místo ACEI sartan
 • ACEI /sartan + thiazidové diuretikum/indapamid
  • vhodné hlavně u starších osob a diabetiků
 • kombinace BB+diuretikum
  • méně vhodná kombinace pro nežádoucí metabolické účinky
  • lze zvolit u kardiálního selhávání
 • kombinace ACE-I+ sartan je nevhodná   (hyperkalémie, zhoršení renálních funcí)
 • kombinace ACEI/sartan + BB
  • nemá významný aditivní antihypertenzní potenciál
  • kombinace výhodná u pacientů s ICHS nebo srdečním selháním
Vhodné dvojkombinace a jejich indikace
 ACEI/sartan + BKK
 - CMP
 - nefropatie
 - metabolický syndrom, DM
 - ateroskleróza

 ACEI/sartan + sulfonamidové   
 nethiazidové/thiazidové diuretikum    

 - CMP (indapamid)
- srdeční selhání
- hypertenze ve stáří
- hypertenze s DM 2.typu
 BKK + thiazidové diuretikum    
- hypertenze ve stáří
 ACEI/sartan + BB
 -  hypertenze + ICHS
 -  hypertenze + srdeční selhání
   
Troj- a vícekombinace
 
 • nejoptimálnější kombinace : ACEI/sartan + BKK + thiazidové diuretikum
 • jako 4 léčivo volit : BB,  alfablokátor, spironolakton
 • u vícekombinací pak centrálně působící léky : rilmenidin, moxonidin, urapidil
  Definice
 • hypertenzní krize (HK) je charakterizována jako náhlý vzestup tlaku s event. orgánovými komplikacemi  (srdce, ledviny, CNS, oči)
 • nejčastěji při  TKd > 120-130 mmHg a TKs> 220mmHg
 • při léčbě monitorovat TK á 5 min ev. invazivně
 • rozlišuje se urgentní a emergentní stav
  Klinické příznaky
 • kardiovaskulární
  • akutní aortální disekce
  • akutní levostranné srdeční selhání
  • akutní IM / nestabilní AP
 • renální
  • akutní renální selhání
 • cerebrovaskulární
 • oční
  • hypertenzní retinopatie
  Závažnost hypertenzní krize

Závažnosti hypertenzní krize se odvíjí od:

 • aktuální a původní hodnoty TK
 • jak rychle došlo ze zvýšení TK
 Na základě klinické manifestace hypertenzní krize rozlišujeme stavy emergentní a stavy urgentní
 Emergentní
 • bezprostřední ohrožení života
 • vyžaduje hospitalizaci na JIP a  snížení hodnot TK < 1 hod
 • parenterální antihypertenziva (bolusy+kontinuální infúze)
 • kromě vysokého TK je přítomno zhoršení funkce některého orgánu
  • kardiální selhání, akutní koronární syndrom, ao disekce
  • hypertenzní encefalopatie (reverzibilní posteriorní hypertenzní encefalopatie)
  • SAK, ICH
  • perioperační hypertenze
  • hypertenze po endarterektomii či PTA karotické stenosy
  • hypertenze při feochromocytomu, eklampsii a preeklampsii
 • etiologie
  • vysazení medikace
  • eklampsie
  • feochromocytomová krize
 Urgentní stav
 • neohrožuje bezprostředně na životě
 • většinou dop. hospitalizace na standardním interním odd.
 • často dekompenzace chronické hypertenze
 • většinou p.o medikace, TK snižujeme během 24-48h
 
  Terapie emergentního stavu
 • hosp. na JIP, analgezie a sedace  → zde
 • hlavním cílem je snížení TKd v prvních hodinách na 100–110 mm Hg, event. o 20 % hodnoty v hypertenzní krizi
 • snížení TK nemá být prudké (hypoperfúze mozku a myokardu), ideální je kontinuální monitorace TK
 • používáme parenterální antihypertenziva (bolusy+kontinuální infúze)
 • u pacientů s významnou tachykardií je vhodným lékem ke snížení TK metoprolol nebo klonidin (který má i sedativní efekt)
 • nitráty jsou nevhodné u pacientů s nitrolební hypertenzí
Hypertenzní krize – emergentní stavy Doporučená léčba
 HK při AIM, nestabilní AP  nitroglycerin, ISOKET (+EBRANTIL)
 HK při akutním levostranném srdečním selhání  nitroglycerin, ISOKET (+FUROSEMID / ENAP)
 HK při disekci aorty  NIPRUSS (+propanol), EBRANTIL
 HK při hypertenzní encefalopatii  TRANDATE / EBRANTIL / ENAP
 HK při ICH  NIPRUSS, TRANDATE
 HK při SAK  DILCEREN
 HK u feochromocytomu  EBRANTIL / ISOKET / TRANDATE
 HK u preklampsie, eklampsie  hydralazin i.v.
 HK při renální insuficienci  EBRANTIL / FUROSEMID
   

Při úpravě nutno zkopírovat i do kapitoly o TK

1.022-krevní tlak  !!!!

 

 • zvýšení TK je běžným korelátem akutních CMP
 • s výjimkou hy­pertenzní encefalopatie a hypertonického krvácení je vysoký TK důsled­kem, nikoliv příčinou akutní neurologické situace
 • příčina  hypertenze je multifaktoriální
  • autoregulace k zajištění CPP
  • stresová reakce na bolest a strach
  • tzv. Cushingova reakce (hypertenze, bradykardie a poruchy dechu) při lé­zích v oblasti mozkového kmene či intrakraniální hypertenzi
 • studie CATIS a SCAST neprokázaly benefit rychlé kompenzace TK v akutním stadiu
 • rychlé a výrazné snižování TK u všech akutních neurolo­gických stavů, s výjimkou hypertenzní encefalopatie a  ICH, může být navíc kontraproduktivní s negativním vlivem na  outcome  (↓CPP)
 • v akutním stadiu jsou v léčbě preferovány urapidil, labetalol a enalapril  parenterální antihypertenziva

→ hypertenzní krize zde

Ischemické CMP
 • autoregulace je v ischemickém ložisku porušena (někdy až v řádu týdnů) a regionální perfúze je tak závislá na systémovém tlaku (→ regulace mozkové perfúze)
 • příliš vysoký nebo příliš nízký TK jsou nepříznivými prognostickými faktory u pacientů s akutní iCMP
  • hrozí hypoperfúze nebo naopak poškození HEB a progrese edému či hemoragická transformace
    
 • postup v první 24-48 h viz tabulka, především je třeba zvážit všechny komorbidity a faktory, které budou vyžadovat agresivnější korekci TK
 • u neurologicky stabilních pacientů s TK>140/90 mm Hg zahajujeme restart p.o. terapie za 48-72h (AHA/ASA 2018 IIa/B-R)
 Indikace antihypertenzní terapie v akutním stadiu iCMP   (dle AHA/ASA 2018)
 • IVT a/nebo mechanická rekanalizace
  • cílem je TK < 185/110 mmHg - udržovat před a během trombolýzy/MT a poté v následujících 24 hodinách 
 • konzervativní terapie 
  • u pacientů s TK < 220/120 bez indikace IVT/MT a bez komorbidit vyžadujících korekci TK není korekce TK v prvních 48-72 hodinách přínosná (AHA/ASA 2018 III/A)
  • u pacientů s TK >220/120 bez indikace IVT/MT a bez komorbidit vyžadujících korekci TK není přínos korekce TK znám, lze zvážit snížení o 15% v prvních 24h  (AHA/ASA 2018 IIb/C-EO)
  • léčba TK v akutním stadiu je indikována v případě relevantní komorbidity  (AHA/ASA 2018 I/C-EO)
   • srdeční selhání
   • akutní koronární syndrom
   • disekce aorty
   • hypertenzní encefalopatie
   • mozkové aneuryzma
   • pre-/eklampsie
 
Intracerebrální krvácení  → viz zde
 
Subarachnoidální krvácení
 • TKs udržovat v případě neošetřeného zdroje 130-150 mmHg
 • pooperačně 150-175mmHg, při vazospazmech po ošetření zdroje krvácení 180-220 mmHg
 • přílišná a rychlá korekce TK může být kontraproduktivní (pokles CPP,  zvýšení rizika ischemie při vazospazmech)
 
TOPlist