PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Vaskulární rizikové faktory

 
Vaskulární rizikové faktory
   Neovlivnitelné
 • předchozí CMP
 • vyšší věk
 • rasa
 • mužské pohlaví
 • genetické vlivy, rodinná anamnéza
   Ovlivnitelné
 • arteriální hypertenze (HT)
 • dyslipidémie (DLP)
 • diabetes mellitus (DM)
 • onemocnění srdce
  • fibrilace a flutter síní (fisi)
  • trombus v LS a LK
  • chlopenní vady,  umělé chlopně
  • spontánní echokontrast
  • AS změny a tromby v ascendentní Ao
 • stenóza karotid/intrakraniálních tepen
 • kouření
 • hematologické poruchy
 • nadváha / obezita
 • fyzická inaktivita
 • hyperhomocysteinémie
 • stres
 • abusus drog
 • alkoholismus
 • hormonální antikoncepce
 • migréna
 • zánětlivé faktory
 • poruchy spánku (SAS)
     
 
Rizikové faktory
 
   
 
Subklinické postižení
endoteliální dysfunkce, rozšíření IMT, hypertrofie myokardu, vaskulární hypertrofie, mikroalbuminurie
 
   
 
Manifestní kardiovaskulární
onemocnění (KVO)

iCMP, ICHS, ICHDKK
 
     
 
Celkové kardiovaskulární riziko závisi na:

  kompenzaci rizikových faktorů   →  ASCVD Risk Estimator Plus
       - za vysoké riziko je považována hodnota > 5% (tzn. pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární
       onemocnění v následujících 10 letech > 5%)

  subklinickém poškození cílových orgánů
  přítomnosti manifestního poškození orgánů
       - osoby s manifestním KVO nebo renálním onemocněním mají vysoké (> 5%) nebo velmi vysoké (> 10%) riziko
         vaskulární smrti v následujících 10 letech
       - diabetici 1. typu s mikroalbuminurií a všichni diabetici 2. typu mají vysoké kardiovaskulární riziko (> 5%)

 
 Prognostické faktory

 I. Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění použité ke stratifikaci kardiovaskulárního  
    rizika dle
ASCVD Risk Estimator Plus
 • věk, pohlaví , rasa
 • hodnoty TKs a Tkd
 • celkový cholesterol, LDL a HDL
 • anamnéza DM a kouření
 •  terapie (ASA, statin, antihypertenzivum)

 II. Poškození cílových orgánů (subklinické)
 • hypertrofie LK
 • sonograficky prokázané ztluštění arteriální stěny (tloušťka IMT karotid ≥  0,9 mm) nebo přítomnost AS plátu
 • poměr kotníkového/brachiálního TK (ankle-brachial index - ABI) < 0,9
 • mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu (115-133 umol/l)
 • mikroalbuminurie (30-300 mg/24h)
 • pokles GF (< 60ml/min/1,73m3)
 
III. Přidružená onemocnění
 • cévní onemocnění mozku:
  • iCMP nebo TIA
  • mozkové krvácení
 • postižení srdce
  • IM, angina pectoris
  • koronární revaskularizace
  • chronické srdeční selhání
 • renální postižení
  • diabetická a nediabetická nefropatie
  • pokles renálních funkcí  (Cr>133)
 • postižení periferních cév
 • pokročilá retinopatie
  • hemoragie nebo exsudáty
  • edém papily
Měření indexu kotník-paže (ankle-brachial index - ABI)
TOPlist