ETIOPATOGENEZE iCMP
Pulmonární AV malformace
Vloženo 30.1.2014
 
 
 
 • výskyt v běžné populaci vzácný
  • v asi 70% jsou asociovány s HHT (hemoragická hereditární telangiektázie - Osler-Weber), hlavně HHT1 (10x víc než u HHT2)
 • neurologické komplikace v ~ 50%
  • paradoxní embolizace (TIA/iCMP, ICH, cerebrální absces)
  • příznaky ze současné cerebrální AVM  (ICH, epilepsie)

  Mezinárodní dg. kritéria HHT

 
 
 • přímé AV spojky bez vmezeřených kapilár 
 • spolu s PFO, ductus arteriosus patens a dalšími vrozenými srdečními defekty patří mezi choroby s rizikem paradoxní embolizace
  • na rozdíl od PFO, kde je často zkrat patrný jen po Valsalvově manévru, je u PAVM zkrat kontinuální
  • možný je i současný výskyt PAVM a PFO
 • kromě paradoxní embolizace se uplatňují další mechanismy:
  • polycytémie
  • hypoxie
  • ev. vzduchová embolizace z defektu ve stěně PAVM
 
 • dle přívodné tepny
  • jednoduché (2/3) - jediná přívodná tepna
  • komplexní (1/3) - více přívodných tepen
 • dle dalších příznaků
  • izolovaná PAVM
  • PAVM v rámci HHT (spolu s telenagiektáziema)
 
 • většinou pomalá progrese, ev. akcelerace v průběhu gravidity a adolesence
 • průběh se liší u izolované PAVM a u PAVM v rámci HHT
 • symptomy nejčastěji mezi 3.-6.deceniem
 • asymptomatický průběh až u 50% pacientů (většinou PAVM < 2cm)
Systémové a plicní příznaky
 • epistaxe, hemoptýza
 • dyspnoe, bolesti na hrudi
 • GIT krvácení
 • telenagiektázie (u HHT) 
Neurologické komplikace  (~ u 50% pacientů s PAVM, výskyt roste s věkem)
 • synkopy
 • bolesti hlavy
 • vertigo
 • iCMP / TIA
  • riziko vzrůstá s velikostí a počtem PAVM
 • ICH (při současné intracerebrální AVM)
 • mozkový absces
 • záchvaty (při současné intracerebrální AVM)
 • migréna (hlavně s aurou)
 

TCCD    → viz zde

 • dobrá screeningová metoda k záchytu pravolevého zkratu

Kontrastní ECHO srdce

 • senzitivita 94-100%, specifita 80%
 • po podání kontrastu (většinou směs FR a vzduchu) trvá obvykle 3-8 srdečních cyklů, než je kontrast vizualizován v síni
 • u septálních zkratů je kontrast patrný ihned

CT/MR   

 • nativ + postkontrastně 
 • diagnostika i follow-up
 • MRA je citlivé v detekci PAVM > 5 mm

DSA  

 • zlatý standard
 • indikována, pokud neinvazivní vyšetření suspikují PAVM

RTG plic

 • abnormita detekována až v 98% (méně u HHT)
 • ložisko, často uniformní denzity, záchyt jen u větších PAVM
 
 • cíle terapie:
  • prevence neurologických komplikací
  • prevence plicních hemoragií
  • zlepšení hypoxémie
 • indikace k invazivnímu řešení:
  • progresivní růst PAVM
  • PAVM > 2 cm
 • specifická medikamentózní léčba není
  • u iCMP je problém se sekundární prevencí, neboť antiagregancia jsou u HHT kontraindikována
Endovaskulární léčba
 • embolizace přívodné tepny  (průměr >3 mm)
  • odpoutatelné spirálky (Guglielmi)
  • speciální Amplatzerova zátka    [Baldi, 2007]
  • odpoutatelný balónek
 • úspěšnost okluze po výkonu přes 95%, trvalá okluze > 85%
 • komplikace
  • embolizace do CNS
  • embolizace do periferních tepen
  • plicní infarkt
  • paradoxní embolizace coilů či balónku do CNS
Operační léčba
 • lobektomie či pulmonektomie jsou při možnostech endovaskulární léčby prováděny výjímečně
 • preferovány jsou thorakoskopické výkony, především u krátkých přívodných tepen, kde je riziko migrace coilu
 
 • preventivní atb při operačních a stomatologických výkonech
 • u pacientů se známou neléčnou PAVM dop. ko CT á 2-3 roky + oxymetrie á 1 rok
 • po endovaskulární terapii jsou prováděny roční kontroly
 • screening u dětí rodičů s HHT:
  • pulsní oxymetrie á 1-2 roky
  • při sat < 97% je doporučeno echo srdce
  • při abnormitě na ECHO srdce doplnit CT hrudníku
TOPlist