PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
CMP v souvislosti s onkologickým onemocněním
 
 
 
 • pacienti s nádorovým onemocněním mají vyšší riziko CMP [Babak, 2015]
  • nejvyšší riziko je u nádorů pankreatu, plic a colorekta
 • část iktů souvisí přímo s tumorem či metastázami, jiné s diagnostickými metodami a terapií
 
 • cévní změny řadíme do skupiny sekundárních paraneoplastických syndromů
 • příčiny jsou komplexní, mohou  se kombinovat
 • častou příčinou je nonbakteriální endokarditis a hyperkoagulační stav
 • vaskulitidy jsou vzácné - pouze ~ 5% vaskulitid je paraneoplastického původu a jen malé procento z nich vede k ischemii  [Sánches-Guerrero, 1990]
 • hyperkoagulační stav
  • trombocytosa
  • hyperviskózní syndrom
   • tumory s produkcí monoklonálních Ig
  • DIC
   • hlavně akutní leukémie
 • autoimunitně podmíněné poruchy
  • vaskulitida
   • granulomatózní záněty
  • antifosfolipidový syndrom
  • získaný vonWillebrandův syndrom
  • mikroangiopatická hemolytická anémie
 • non-bakteriální (marantická) endokarditida s embolizacemi

Přehled paraneoplastických syndromů

 
 • stejná proporce iCMP a IC krvácení, ev. paraneoplastická cerebrální venózní trombóza
  • hemoragie časté hlavně u leukémií
  • ischemie typicky u karcinomů a lymfomů
 • fokální příznaky
 • častý obraz progredující encefalopatie
  • vícečetné embolizace při marantické endokarditidě
  • hyperkoagulační stav s vícečetnými infarkty
  • vaskulitis
 
 • standardní zobrazovací metody (CT/CTA, MR/MRA, neurosono)
  • často víceložiskový proces
  • i u hemoragií častěji více menších ložisek
  • dif. dg. nutno odlišit nádorovou infiltraci od ischemií    
 • hematologické, biochemické  vyšetření
  • výsledky laboratorních vyšetření mohou být často falešně pozitivní !
 • při podezření na vaskulitis vyšetření CFS
 • pátrat po jiných cévních projevech tumoru  (trombóza žil DKK, migrující tromboflebitidy apod.)
 
Akutní rekanalizační terapie
 • vždy nutné individuáloní posouzení rizika krvácení a případného benefitu s přihlédnutím k prognóze pacienta
  • v českých guidelines je KI IV trombolýzy nádorové onemocnění se zvýšeným rizikem krvácení nebo infaustní prognózou s předpokládanou dobou přežití méně než 6 měsíců
Konzervativní léčba a sekundární prevence
 • problematická, léčba základní dg,  symptomatická korekce hematologických poruch (heparin , trombonáplav apod)
 • u iCMP nasadit aspirin
TOPlist